Bokn kommunes støtteorninger

Bokn kommune tilbyr sine innbyggere flere offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Bokn kommune.

Les mer om Bokn kommunes støtteorninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Bli kjent med Bokn kommune
Støtteordninger (3)
logo
Kommunalt næringsfond

Retningslinjer for kommunalt næringsfond i Bokn kommune.

AKTUELLE STØNADSFØREMÅL

• Kommunalt tiltaksarbeid (næringsplanlegging, etablerarprosjekt, samarbeid skule/næringsliv, o.l.)
• Grunnlagsinvesteringar (planlegging og utbygging av næringsareal, sentrumsområdevog kommunale/private vassverk for fast busetting)
• Bedriftsutvikling (etablererstipend, opplæring, produktutvikling, marknadsføring, marknadsundersøking, planlegging o.l.
• Investering i bedrifter (utstyr/maskiner ved oppstart, og utviding av mindre bedrifter.

Dei opplista eksempla er ikkje utømmande.

Det kan ikkje gis tilskott til følgjande:
• vanlig drift av verksemder
• ordinære kommunale oppgåver
• gjeldssanering
• verksemder med betydelige overføringar over statsbudsjettet

STØNADSFORMER

Det gis reine tilskott.

STØNADSVILKÅR

• Tilskott til bedriftsutvikling, og investeringar i bedrifter, kan ikke overstige 50% av kapitalbehovet.
• Det er normalt ikkje løyve til samfinansiering mellom midlar fra næringsfondet og midlar fra bedriftsretta virkemidlar som blir forvalta av Fylkeskommunen, Innovasjon Norge eller Kommunal departementet eller liknande.
• Det vil bli lagt vekt på sysselsettingseffekten av det omsøkte prosjektet.
• Det vil bli stilt krav til eigenkapital og eigeninnsats i prosjektet.

GENERELLE KRAV TIL SØKNADEN/SØKAREN

Søknaden må innehalde:
• informasjon om søkjar/verksemd/bedrift/kompetanse.
• informasjon om søknadsføremål/prosjekt.
• kostnad/kapitalbehov, finansieringsplan og søknadssum til det omsøkte føremålet.
• revidert regnskap frå siste år for bedrifta/verksemda, dersom det ikkje gjeld nyetablering.
• tidspunkt for oppstart/gjennomføring av tiltaket.
• andre relevante opplysningar om planar, utvikling, marknad, alt. løysningar og liknande for bedrifta/tiltaket.
• Søknaden må komme til kommunen til behandling før oppstart av prosjektet.
• Kommunen må haldast orientert om ev. endringar i forhold til det som går fram av søknaden; det kan vere endringar av søknadsføremål eller kapitalbehov, forsering av prosjektet, endra finansiering eller liknande.

BEHANDLING AV SØKNADEN - UTBETALING AV TILSKOTT

• Søknadene vil til vanlig bli behandla etter kvart som dei kjem inn, med ev. tilsagn om tilskott etter gjeldande retningsliner. Søknadsfrist kan likevel være aktuell i siste del av budsjettåret. Søknadene vil til vanlig bli behandla av rådmannen ved beløp mindre enn kr.20.000.-, og formannskapet ved beløp over kr.20.000, etter kvart som dei kjem inn.
• Tilskott blir utbetalt når prosjektet er fullført i samsvar med framlagte planer.
• Tilsagn om tilskott står ved lag søknadsåret og eitt halvt nytt kalenderår.
• Dersom prosjektet som har mottatt tilskott blir avvikla innan 2 år etter oppstart, plikter mottakar å betale stønadsbeløpet tilbake til kommunen.

KLAGE

Vedtak anses som enkeltvedtak etter forvaltningslovens § 2. Klage på vedtak gjort av rådmannen sendes formannskapet som kommunens klagenemnd. Klage på vedtak gjort av formannskapet sendes særskilt klagenemnd oppretta av kommunestyret.

Les meir på bokn.kommune.no

Bedrifter og næringsliv
logo
Kulturmidlar

Personar, organisasjonar, foreningar, lag og institusjonar som driv eller vil starta kulturverksemd i Bokn kommune kan etter søknad få stønad frå kommunen.

I tillegg til driftstilskotet kan det ytast stønad til spesielle tiltak (inntil kr 10 000). Dette gjeld større arrangement som kulturkveldar, konsertar og utstillingar, osv., eller større investeringar.

Fristen for å søka om kulturmidlar (driftstilskot og ev. støtte til eit spesielt tiltak) er 15. april. Tilskotet blir utbetalt innan midten av juni.

Aktivitetar for barn og unge, musikk og idrett med vekt på aktivitetsnivå, medlemstal og årlege utgifter blir prioriterte.

Desse kan ikkje motta stønad:
- Lag som driv på forretningsmessig basis
- Organisasjonar som ivaretar yrkesinteressene til medlemmene
- Politiske lag og aksjonar

Nye lag kan få inntil kr 2 000 i oppstartingsstønad. Dette gjeld ikkje nye undergrupper innafor eksisterande lag.

Vedlegg som alltid skal følga med søknaden:
1. Rekneskap for siste driftsår
2. Budsjett for søknadsåret
3. Medlemsliste pr. 31.12 siste år

Les meir og søk elektronisk på bokn.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Aktivitetskort for barn og unge

Bokn kommune har ordning med aktivitetskort. Kortet er eit opplevingskort for barn og unge (0-18 år) frå låginntektsfamiliar i Bokn kommune, og gir gratis tilgang til kultur- og fritidsaktivitetar på Haugalandet.
Kortet er personleg med namn og bilde. Det gir også fri tilgang for medhjelparar over 18 år, som er med barn frå 0-13 år.

Aktivitetskortet gratis inngang til:

• Bading i Tysværtunet badeanlegg og Karmøyhallen
• Edda kino i Haugesund, Karmøy kino og Tysvær kino
• Haugaland Zoo
• Nordvegen historiesenter
• Rush trampolinepark Haugesund (gåvekort)
• Sheiken Bowling & Biljard Haugesund (to bowlingseriar)
• Vikinggarden Avaldsnes (inkl. Vikingfestivalen)
• Alle arrangement i regi av Bokn kommune (inkl. Bygdekino)

Søknad

Kortet frå i fjor går ut 1. juli. Dei som har aktivitetskort, må søka på nytt i år.

Les meir og søk elektronisk på bokn.kommune.no

Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post