Luster kommunes støtteordninger

Luster kommune deler blant annet ut midler til kultur og næringsutvikling. De har også et fritidsfond som skal gi barn og unge moglegheit til å delta på fritidsaktivitetar. Se fanen "Støtteordninger" for mer informasjon.

Les mer om Luster kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (4)
logo
Kulturtilskot

Luster kommune yter tilskot til ulike kulturelle føremål. Generell søknadsfrist er 1. mars.


For større prosjektkostnader, og for søknader med krav om dokumentasjon på kostnader og finansiering med eigenkapital, minner me om kravet om årsmøtevedtak før prosjektet blir sett i gang. Dersom det ikkje er halde årsmøte innan 1. mars, så blir styret si godkjenning av rekneskap og årsmelding godkjent som dokumentasjon for søknaden om grunnstønad.

Søknadsskjema må vera innsendt innan 1/3 for at søknaden skal bli handsama.
Siste frist for ettersending av dokumentasjon er 22/3.

 

Les reglement og last ned søknadsskjema på kommunens nettsider:

https://www.luster.kommune.no/tilskotsordningar.391469.nn.html

Organisasjoner og foreninger
logo
Ungdommen sitt kommunestyre i Luster si stipendordning

Ungdommen sitt kommunestyre (UK) si stipendordning har som føremål å støtta yrkesretta kompetanseutvikling eller anna utvekslings- / læringstiltak for ungdom frå Luster kommune i alderen 16 - 19 år.  Søknadsfrist  er 1. mars  og 1. oktober.
Føremål og føresetnader for å få stipend:
- Ungdommen sitt kommunestyre (UK) si stipendordning har som føremål å støtta yrkesretta kompetanseutvikling eller anna utvekslings- / læringstiltak for ungdom frå Luster kommune i alderen 16 - 19 år.
- Det vert ikkje gitt stønad til utgifter som vert dekka av skule eller andre stipendordningar.
- For at søknaden skal bli vurdert, føreset det at søkaren oppfyller alle kriteria og brukar søknadsskjema som må vera riktig utfylt og med alle nødvendige dokumenatsjonar som vedlegg.
- NB! Attesterte kopiar av orginalkvitteringar (kvittering frå nettbank o.a.) må ligge ved søknaden.

Det kan søkast støtte til:
- Yrkesfaglege kurs (døme; truckførarkurs)
- Utvekslings- /læringstiltak (døme; skuletur for medieklasse t.d. til London for å besøke BBC)

Det kan gjevast støtte til:
- Kursavgift
- Reiseutgifter, unnateke opphald/overnatting og diett

Stipendbeløpa: Opplæringsstipend blir delt inn i to grupper;
- Gruppe 1 - Yrkesfaglege kurs - Gruppe 2 - Utvekslings- og læringstiltak
Maksimalt beløp for dei to gruppene er - Gruppe 1 - Tilsegn om max kr. 2.000,-  - Gruppe 2 - Tilsegn om max kr. 5.000,- Stipendet blir først utbetalt når du har gjennomført opplegget og lagt fram kvitteringar for utgifter.

Krav til søknaden:
- Stadfesting frå skule/opplæringsinstitusjon.
Faktiske utgifter må dokumenterast med attesterte kopiar og orginalkvitteringar (kvittering frå nettbank o.a.) Forventa utgifter kan dokumenterast med stadfesting frå utdanningsstad der det kjem fram kva for utgifter søkar har forplikta seg til.
- Dokumentasjon av alle utgifter i tillegg til dokumentasjon på kva utdanningsstaden eller andre dekker.
- Dersom utdanningsstaden ikkje dekker noko, skal også dette dokumenterast.

 

Søknadsfrist: Det er to søknadsfristar pr. år: - 1. mars og 1. oktober.
Send gjerne inn søknaden i god tid før fristen

Les meir og last ned søknadsskjema på kommunens nettsider:

https://www.luster.kommune.no/ungdommen-sitt-kommunestyre-i-luster-si-stipendordning.6286008-157426.html

Privatpersoner
logo
Luster fritidsfond

Fritidsaktivitetar er viktig:
Organiserte fritidsaktivitetar har fleire viktige funksjonar i barn og unge sine liv.

Dei er sosiale møtestader der ein får nye vener, ein bygger nettverk og sosiale ferdigheiter vert utvikla. Deltakarane får drive med aktivitetar dei likar, og dei utviklar ferdigheiter som gjev meistring og glede.

Alle barn har rett til ein god oppvekst, med ei meiningsfull fritid der dei kan kjenne på meistring, trivsel og fellesskap. Dessverre er det stadig fleire barn som opplev at dei ikkje kan delta på fritidsaktivitetar og vert ståande på sidelinja av ulike årsaker. Økonomi kan vere ei årsak til at nokon ikkje kan delta.

Barn i familiar med god økonomi deltek oftare i organiserte fritidsaktivitetar enn barn i familiar med svak økonomi. Låginntektsfamiliar må i mykje større grad spare opp pengar og planlegge om barna kan delta på aktivitetar. Dette kan føre til at barna let vere å spørje om å få delta, for å skjerme foreldra sine, og for å unngå skuffelsar.

Andelen av barn som veks opp i låginntektsfamiliar er aukande i Norge. Slik er det også i vår kommune. Luster kommune har derfor oppretta eit fritidsfond som skal bidra til at alle kan vere med.
 

Økonomi skal ikkje vere eit hinder for deltaking i fritidsaktivitetar i Luster!

Alle barn og unge skal få moglegheit til å delta på fritidsaktivitetar. Om du eller nokon du kjenner har lyst til å vere med på ein fritidsaktivitet i Luster, men ikkje har økonomi til det, fins det moglegheiter for å få hjelp med dette.

Lat ikkje økonomien stoppe barn og unge frå å delta i meiningsfulle fritidsaktivitetar. Det er viktig for barn å vere med der andre barn er slik at dei kjenner seg inkludert og at dei får drive med spennande aktivitetar.

Les meir om korleis du går frem når du vil søke på kommunens nettsider:

https://www.luster.kommune.no/luster-fritidsfond.484209.nn.html

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Næringsfond

Luster kommune satsar på å utvikle eit næringsliv som er framtidsretta. Kommunen har fleire verkemiddel i forhold til både det etablerte næringslivet og eventuelle nyetablerarar.Lån og tilskot
Kommunen har eit eige næringsfond, og kan gjennom det gje både lån og tilskot.
Lån vert gitt til fysiske inveseringar: Bygg og utstyr. Låna kan gjevast med rente- og avdragsfri periode på inntil 3 år. Rentefoten er no 2.5 %.
Tilskot vert gitt til utviklingstiltak slik som oppstarting, planlegging og prosjektering, undersøking, produktutvikling, marknadsundersøking og marknadsføring, samt opplæring /kompetanseoppbygging.

Les meir om ordninga på kommunens nettsider:

https://www.luster.kommune.no/naeringsfond-naeringsstoette.392384.nn.html

Bedrifter og næringsliv

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post