Høyanger kommunes støtteordninger

Høyanger kommune deler ut midlar til blant annet kultur, folkehelse-prosjekt/tiltak og eit borteboerstipend. Se fanen "Støtteordninger" for mer informasjon om hva du kan søke på om du har tilknytning til Høyanger kommune.

Les mer om Høyanger kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (6)
logo
Bortebuarstipend

Høyanger kommune gir bortebuarstipend til elevar ved Høyanger vidaregåande skule som må bu på hybel.

Du må ha ungdomsrett, og ha rett til inntaksområde-poeng til Høyanger vidaregåande skule. Les meir i punkta under:
 
Retningsliner for stipendordninga:
1. Høyanger kommune yter for skuleåret 2023/2024 totalt kr. 100.000 til stipend til elevar som vil gå på Høyanger vidaregåande skule, og må bu på hybel. Stipendordninga skal gjelde for elevar med ungdomsrett, og som har rett til inntaksområde-poeng til Høyanger vidaregåande skule. 
2. Stipendet gjeld for elevar som ikkje dagleg kan nytte seg av offentleg transport til og frå heimen.
3. Stipendet på kr 100.000 vert delt likt mellom søkarane. Kvar elev kan likevel ikkje motta meir enn 10.000 kr i stipend frå kommunen pr skuleår.
4. Tildeling av kvart enkelt stipend vert gjort av kommunedirektøren etter søknad frå eleven.
5. Søknadsfrist er 1. september kvart skuleår.
6. Stipendet blir utbetalt to gonger i skuleåret. Dato for utbetaling er 1. november og 1. mars. 
7. Kommunen kan krevje stipend tilbakebetalt dersom eleven ikkje fullfører skuleåret.

Les meir og søk digitalt på kommunens nettsider:

https://www.hoyanger.kommune.no/tenester/barnehage-og-opplaring/bortebuarstipend/

Privatpersoner
logo
Kulturmidlar

Målgruppe
Lag, samskipnader og einskildpersonar som driv kulturarbeid i kommunen.

Kriterium
Driftsmidlar til kulturarbeid for barn og unge, musikalsk- og litterær verksemd, idrettsarbeid, biletkunst, film, kulturvern mm. Kulturmidlane kan ikkje gå til investeringar, kun til drift. Søkjar må ha eige organisasjonsnummer.

Handsaming
Søknadsfrist vert annonsert. Vedtak gjort av Utval for kultur og folkehelse

Slik søkjer du

Les meir og søk elektronisk på kommunens nettsider:

https://www.hoyanger.kommune.no/tenester/kultur-idrett-og-friluftsliv/tilskotsordningar-og-kulturpris/kulturmidlar/

Organisasjoner og foreninger
logo
Tilskot- prosjektmidlar kultur og folkehelse

Utval for kultur og folkehelse fordeler ein tilskotspott til ulike prosjekt to gonger årleg. Dette vert annonsert. 


På denne ordninga kan organisasjonar og personar søke om tilskot til ulike kultur- eller folkehelse-prosjekt/tiltak. Utvalet prioriterer fordeling av midlane, som skal gå til gode kultur og folkehelseprosjekt i Høyanger kommune. Summen utvalet har til fordeling, kan bli justert gjennom det årlege budsjettvedtaket i kommunestyret. 
 
 

Vert handsama kvar vår og haust. Søknadsfrist vert annonsert. 

Les meir og søk elektronisk på kommunens hjemmesider:

https://www.hoyanger.kommune.no/tenester/kultur-idrett-og-friluftsliv/tilskotsordningar-og-kulturpris/tilskot-prosjektmidlar-kultur-og-folkehelse/

Bedrifter og næringsliv
Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Spelemidlar

Kulturdepartementet deler kvart år ut stønad av spelemidlane til bygging av anlegg for idrett og friluftsliv. Kommunar, idrettslag, andelslag eller andre kan søkje om midlar til bygg og anlegg. Det kan søkjast om stønad til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg som er opne for allmenn idrettsaktivitet, og som ikkje er hefta med kommersielle interesser. Anlegget må vere med i ein vedteken kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet og søkjar må ha organisasjonsnummer. 

For å søke om spelemidlar til anlegg sjå www.anleggsregisteret.no Det må søkjast innan fristen som er 15. oktober.

Innspel til nye anlegg
Meld tilbake til Høyanger kommune innan 1. september om du har planar om prosjekt du vil søkje spelemidlar til. Eigne utfyllande opplysningar kan også leggast ved.

Dette kan sendast til:

    •   postmottak@hoyanger.kommune.no eller
    •   Høyanger kommune, Postboks 159, 6991 Høyanger

Organisasjoner og foreninger
logo
Kulturpris

Høyanger kommune kan kvart år tildele kulturpris til ein verdi av kr 10 000. 


Retningsliner ved tildeling
Målgruppe 
Enkeltpersonar, lag/grupper.

Kriterium
Det skal gjerast kjent i avisene at kulturpris skal tildelast, og alle innbyggarane i kommunen kan kome med grunngjevne framlegg. Prisen skal tildelast kvart år dersom Utval for kultur og folkehelse finn kvalifiserte kandidatar.
Enkeltpersonar/lag/ grupper kan ikkje fremje forslag om eige kandidatur.

Kulturprisen skal vanlegvis tildelast:

-Personar/grupper som har lagt ned ein stor innsats i lagsarbeidet, for å drive laget godt og for å engasjere flest mogleg i lagsaktivitet og skape eit godt miljø i lagsområdet.
-Personar/grupper som har brukt mykje av fritida si til ulønna instruksjonsarbeid i idrettslag, ungdomslag, song og musikk o.l
-Personar/grupper som har lagt ned eit stort arbeid til beste for born og ungdom
-Personar/lag som har lagt ned mykje arbeid for å halde på, vidareføre og fornye gamle skikkar, tradisjonar og uttrykksformer, tek vare på gamle ting, samla inn lokalhistorisk stoff eller på annan måte oppmuntra til lokalt medvit.
-Personar/lag som har brukt mykje av tida si til å fremja kunstnarleg skaping og oppleving.


Kulturprisen kan delast mellom maksimum 2 kandidatar.

Høyanger kommune står fritt til å velje kandidat også blant tidlegare års framlegg. Vedtak om tildeling av kulturpris vert gjort av Utval for kultur og folkehelse.

Framlegg sendast til e-post  innan 15. oktober, eller via Postboks 159, 6991 Høyanger.

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Transportmidlar

Midlane kan nyttast til transport av ungdom til og frå ulike fritidsaktivitetar på ettermiddag og kveld.
Tilbodet er primært retta mot ungdom mellom 13 og 19 år, og det bør vere tre eller fleire personar som kan nytte same transport. Eigendel ligg på kr 50 og oppover, alt etter avstand. Nokon gonger rimelegare også.


Eksempel på kva vi tidligare har nytta midlane til: heim frå rusfrie ungdomsfestar, ferietiltak, transport til kulturtilbod, skibuss/badebuss, transport til/frå trening m.m.

Ta direkte kontakt med kommunen for meir informasjon.

Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post