Strand kommunes støtteordninger

Strand kommune tilbyr sine innbyggere ulike stipend og offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Strand kommune.

Les mer om Strand kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Strand kommune er en god kommune å bo i med nydelig natur og et allsidig sosialt og kulturelt liv
Støtteordninger (7)
logo
Stipend for videre- /etterutdanning

PROSEDYRE - SØKNAD OM STIPEND

Fast ansatte i Strand kommune kan søke om stipend i forbindelse med videre-/etterutdanning.

Videre-/etterutdanning må være relevant i forhold til den stillingen den ansatte har/annen stilling i Strand kommune.

Det kan ikke påregnes å få dekket et studium fullstendig. Det kreves i noen tilfeller bindingstid (det vil si at den ansatte må binde seg til arbeid i Strand kommune i for eksempel 2 år etter endt utdanning). Dette er avhengig av størrelsen på stipendet.

Ansatte som søker om stipend må opplyse om følgende i søknaden:

• Studiested og en beskrivelse av studiet.
• Årsak til ønske om å ta studiet/relevans for stilling i Strand kommune.
• Antatte kostnader.

Søknad sendes via egen leder. Leder skal påføre om søknaden anbefales. Leder sender søknaden videre til personalsjef.

Søknader behandles to ganger pr. år: i juni og i november måned.

Etter at søknaden er behandlet får den ansatte skriftlig svar fra personalsjef. Dersom stipend innvilges vil det bli opplyst om hvor mye som gis, og at kvitteringer for faktiske utgifter må sendes personalsjef. Når dette er gjort, vil den ansatte få utbetalt innvilget stipend via lønnssystemet. Stipendet er skattefritt så lenge faktiske utgifter er dokumentert.

Vitnemål/dokumentasjon på avlagt eksamen sendes Personalavdelingen for arkivering i personalmappen.

Les mer på strand.kommune.no

Privatpersoner
logo
Tilskudd til formål innen kultur, idrett og fritid

Retningslinjer for tilskudd til formål innen kultur, idrett og fritid
 
 
Formål

Bidra til økt aktivitet og bedre kvalitet på kultur-, idretts- og fritidsfeltet i Strand kommune.

Hvem kan søke?

Frivillige lag og organisasjoner, velforeninger, foreldregrupper, private aktører og kunstnere innen alle kunstarter er søknadsberettiget.

Hva kan det søkes om støtte til?

Det er et mål at denne tilskuddsordningen skal favne så vidt som mulig så lenge tiltaket det søkes om støtte til er publikumsrettet og bygger opp under formålet om økt aktivitet og bedre kvalitet.

Hvordan søker vi?

Dere finner lenke til skjema på strand.kommune.no.

Hva må søknaden inneholde?

En beskrivelse av tiltaket som inneholder hva som skal gjøres, hvem som er målgruppen for tiltaket, hvor mange som vil kunne få glede av det og tidspunkt for gjennomføring. Videre må det vedlegges et budsjett som viser en komplett finansieringsplan.

Hvor mye kan vi søke om?

Maksimal grense for søknader som skal behandles under denne tilskuddsordningen er kroner 50 000,-.

Dersom dere har et tiltak som trenger støtte utover dette, skal søknaden med prosjektbeskrivelse og budsjett sendes til postmottak@strand.kommune.no med emnefeltet «Søknad om kulturtilskudd _navn på søker» innen 1. november. Slike søknader vil bli behandlet politisk i forbindelse med budsjettarbeidet i desember. Svar på slike søknader vil ikke foreligge før i januar.

Hva blir prioritert?

Tiltak som retter seg mot barn og unge, tiltak som motvirker utenforskap, tiltak som markedsføres offentlig og er åpne for alle, og tiltak som tilfører kultur-, idretts- og fritidsfeltet noe nytt, vil bli prioritert.

Hva blir ikke prioritert?

Det er en forutsetning at tildelt støtte blir brukt til å dekke faktiske kostnader knyttet til et konkret publikumsrettet tiltak. Dette er eksempelvis ikke en arbeids- eller utstyrsstipendordning for kunstnere.

Må vi rapportere på bruken av pengene?

Ja. Dersom dere mottar støtte, må dere sende inn en rapport om hvordan pengene er brukt så fort som mulig etter at tiltaket er gjennomført og senest 12 måneder etter tildelingsdato. Rapporten må inneholde kopi av kvitteringer. Aktører som har mottatt støtte fra Strand kommune kan ikke søke om ny støtte før rapport på tidligere tildelinger er innlevert og godkjent. Dersom rapport ikke leveres, vil støttebeløpet bli krevd tilbakebetalt. Rapport sendes til postmottak@strand.kommune.no med emnefeltet «Rapport kulturtilskudd_Navn på mottaker»

Kultursjef har i interesse og representasjonsøyemed fri adgang til arrangement som det gis støtte til.

Søknadsfrist:

1. april og 1. oktober. (Søknader kan også behandles utenom søknadsfristen dersom det er gode grunner til det.)

Før du søker må du også lese igjennom de generelle bestemmelsene som gjelder for alle som skal søke om tilskudd fra Strand kommune. Du finner dem på strand.kommune.no.

Les mer og søk elektronisk på strand.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Oppstartstilskudd til nye lag og foreninger

Retningslinjer for oppstartstilskudd til nye lag og foreninger
 
Formål

Tilskuddet skal hjelpe nyorganiserte lag og organisasjoner med å dekke etableringsutgifter frem til det kan gis driftstilskudd.

Hvem kan søke?

Nye lag/foreninger som har registrert seg i Brønnøysundregisteret, kan søke. Nye avdelinger som opprettes innenfor en eksisterende organisasjon kan også søke om støtte, eksempelvis nye idrettsgrener som starter opp under paraplyen til et eksisterende idrettslag.

Hva kan det søkes om støtte til?

Det kan søkes om støtte til å dekke utgifter knyttet til etablering av foreningen, eksempelvis utstyrsinnkjøp og husleie.

Hvordan søker vi?

Søknadsskjema finner dere på strand.kommune.no.

Hva må søknaden inneholde?

En beskrivelse av hvilken type aktivitet foreningen skal drive med. Hvor ofte og hvor man skal møtes. Hvor mange medlemmer man er på søketidspunktet og hvor mange man regner med å kunne bli i løpet av det første året. En plan for hvordan man skal jobbe med rekruttering til foreningen. Budsjett som viser hvilke kostnader man vil få eller har hatt i etableringsfasen. Kontonummer eventuell støtte skal overføres til, navn på kontoholder og organisasjonsnummer/personnummer.

Hvor mye kan vi søke om?

Maksimal grense for søknader som skal behandles under denne tilskuddsordningen kroner 50 000,-.

Hva blir prioritert?

Foreninger og lag som tilfører en ny type aktivitet i kommunen, foreninger som har som mål å aktivisere passive grupper og foreninger som har særlig høye etableringskostnader vil bli særlig prioritert.

Må vi rapportere på bruken av pengene?

Ja. Dersom dere mottar støtte, må dere sende inn en rapport om hvordan pengene er brukt så fort som mulig etter at tiltaket er gjennomført og senest 12 måneder etter tildelingsdato. Rapporten må inneholde kopi av kvitteringer. Aktører som har mottatt støtte fra Strand kommune kan ikke søke om ny støtte før rapport på tidligere tildelinger er innlevert og godkjent. Dersom rapport ikke leveres, vil støttebeløpet bli krevd tilbakebetalt. Rapport sendes til postmottak@strand.kommune.no med emnefeltet «Rapport kulturtilskudd_Navn på mottaker»

Søknadsfrist:

1. april og 1. oktober. (Søknader kan også behandles utenom søknadsfristen dersom det er gode grunner til det.)

Før du søker må du også lese igjennom de generelle bestemmelsene som gjelder for alle som skal søke om tilskudd fra Strand kommune. Du finner dem på strand.kommune.no.

Les mer og søk elektronisk på strand.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Driftstilskudd til lag og organisasjoner for barn og unge

Retningslinjer for driftstilskudd til lag og organisasjoner for barn og unge
 
Formål

Formålet med tilskuddet er å støtte driften av de frivillige organisasjonene som retter seg mot barn og ungdom i kommunen.

Hvem kan søke?

Frivillige lag og organisasjoner som bygger på individuelt medlemskap, som driver sin virksomhet og har hovedtyngden av sine medlemmer i Strand kommune og som er registrert i Brønnøysundregisteret, kan søke. Det må være minimum 5 betalende medlemmer i VGS-alder eller yngre. Foreningen må ha eget budsjett, regnskap og årsmelding og en årlig medlemskontingent på minimum 50 kroner. For trossamfunn og lignende blir det ikke gitt driftstilskudd, da disse allerede mottar driftsstøtte gjennom andre ordninger. Frivillige lag og organisasjoner som har mesteparten av aktiviteten sin i kommunale lokaler/anlegg, og som låner disse gratis, vil ikke bli prioritert. I de tilfeller der en organisasjon har en eller flere underavdelinger, skal søknaden sendes samlet for hele virksomheten.

Hvordan søker vi?

Dere finner elektronisk søknadsskjema på strand.kommune.no.

Hvordan fordeles tilskuddet?

Rammen for den årlige tildelingen settes i forbindelse med budsjettarbeidet.

Fordelingen til det enkelte lag/forening gjøres gjennom et poengsystem der poengsummen regnes ut etter at følgende data er lagt inn i søknadsskjemaet:

• Antall medlemmer i VGS-alder eller yngre. (Normalt alle medlemmer yngre enn 19 år)
• Fjorårets samlede utgifter direkte knyttet til drift av egne lokaler/anlegg som strøm, internett, renhold og årlig vedlikehold. (Ikke investeringsutgifter, kapitalutgifter, utgifter til utstyr, telefonutgifter og større renoveringsutgifter.)
• Fjorårets samlede utgifter til leie av lokaler/anlegg.

Må vi rapportere på bruk av pengene?

Nei.

Søknadsfrist

1. april

Før du søker må du også lese igjennom de generelle bestemmelsene som gjelder for alle som skal søke om tilskudd fra Strand kommune. Du finner dem på strand.kommune.no.

Les mer og søk elektronisk på strand.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Tilskudd til medlemskontingenter, turer- og utstyr for barn og unge

Retningslinjer
 
Formål

Tilskuddsordningen skal bidra til at ingen barn og unge i Strand står utenfor organiserte fritidsaktiviteter på grunn av foreldre/foresattes økonomiske situasjon.

Hvem kan søke?

Frivillige lag og organisasjoner som bygger på individuelt medlemskap, som driver sin virksomhet og har hovedtyngden av sine medlemmer i Strand kommune og som er registrert i Brønnøysundregisteret, kan søke. Det må være minimum 5 betalende medlemmer i VGS-alder eller yngre. Foreningen må ha eget budsjett, regnskap og årsmelding og en årlig medlemskontingent på minimum 100 kroner.

Foreldre/foresatte, lærere, sosialrådgivere, helsepersonell og andre i apparatet rundt barnet kan også søke.

Hvordan søker vi?

Frivillige lag og organisasjoner søker ved hjelp av søknadsskjemaet det lenkes til på strand.kommune.no.

Foreldre/foresatte, lærere, sosialrådgivere, helsepersonell og andre i apparatet rundt barnet kan søke direkte til Strand kommune ved å ta kontakt med kommunens kulturkontor på telefon 51 74 30 26.

Hva kan det søkes om støtte til?

Det kan søkes om støtte til medlemskontingent, personlig utstyr og deltakeravgift til turer/turneringer etc.

Hva blir prioritert?

Ordningen er kun til for å hjelpe barn og unge fra lavinntektsfamilier til deltagelse i organiserte fritidsaktiviteter og på turer i regi av FAU.

Hva må søknaden inneholde?

For frivillige lag og organisasjoner må søknaden inneholde en oversikt over antall medlemmer som av økonomiske årsaker antas å ikke kunne betale kontingent for inneværende semester, det totale beløpet for utestående kontingenter i inneværende semester, kontonummer eventuell støtte skal overføres til og navn på kontoholder og personnummer/organisasjonsnummer.

For støtte til utstyr eller deltakeravgift på turer må det oppgis hva det søkes støtte til og hva kostnadene er på dette.

Søknaden skal ikke inneholde navn på barn eller unge som det søkes støtte for.

Søknadsfrist

Foreldre/foresatte, lærere, sosialrådgivere, helsepersonell og andre i apparatet rundt barnet kan søke gjennom hele året, men søknader blir ikke behandlet i juli.

Må vi rapportere på bruken av pengene?

Foreninger og lag som mottar støtte for manglende innbetalt kontingent, trenger ikke å rapportere. For all annen støtte er det rapporteringsplikt. Send rapport om hvordan pengene er brukt så fort som mulig etter at tiltaket er gjennomført og senest 12 måneder etter tildelingsdato. Rapporten må inneholde kopi av kvitteringer. Aktører som har mottatt støtte fra Strand kommune kan ikke søke om ny støtte før rapport på tidligere tildelinger er innlevert og godkjent. Dersom rapport ikke leveres, vil støttebeløpet bli krevd tilbakebetalt. Rapport sendes til postmottak@strand.kommune.no med emnefeltet «Rapport kulturtilskudd_Navn på mottaker»

Før du søker må du også lese igjennom de generelle bestemmelsene som gjelder for alle som skal søke om tilskudd fra Strand kommune. Du finner dem på strand.kommune.no.

Les mer og søk elektronisk på strand.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Tilskudd til åpne, rusfrie arrangement og tiltak for ungdom

Retningslinjer

Årlige bevilgede midler til rusfrie arrangement for ungdom skal benyttes til aktiviteter og tiltak. Tildeling skjer etter søknad og i samsvar med reglene nedenfor. Strand kommunes ungdomsråd er jury for tildelingene.

• Tiltaket/arrangementet skal være åpne for alle ungdommer i aldersgruppa 13–18 år.

• Tiltakene/arrangementene skal være rusfrie og ha voksne ansvarlige.

• Arrangement og tiltak som er samarbeid/partnerskap mellom flere frivillige aktører, og rullerer over flere år, kan bli prioritert.

• Tilskuddene kan benyttes til nye, gjerne nyskapende formidling/arrangement/ aktiviteter eller eksisterende aktiviteter/arrangement.

• Det kan søkes om underskuddsgaranti for tiltak og arrangement som har begrenset varighet, eksempelvis kvelds- og helgearrangement.

• Det kan søkes om støtte til utstyr dersom utstyret klart vil heve kvalitet og attraktivitet på arrangementet/tiltaket, men sosiale arrangement og tiltak prioriteres foran støtte til utstyr.

• Tilskuddene kan ikke benyttes som lønnsmidler.

Hva må søknaden inneholde?

Beskrivelse av tiltaket/arrangementet som planlegges, budsjett, kontonummer eventuell støtte skal overføres til, navn på kontoholder og organisasjonsnummer/personnummer.

Hvordan søker vi?

Dere finner elektronisk søknadsskjema på strand.kommune. no.

Må vi rapportere på bruken av pengene?

Ja. Dersom dere mottar støtte, må dere sende inn en rapport om hvordan pengene er brukt så fort som mulig etter at tiltaket er gjennomført og senest 12 måneder etter tildelingsdato. Rapporten må inneholde kopi av kvitteringer. Aktører som har mottatt støtte fra Strand kommune kan ikke søke om ny støtte før rapport på tidligere tildelinger er innlevert og godkjent. Dersom rapport ikke leveres, vil støttebeløpet bli krevd tilbakebetalt. Rapport sendes til postmottak@strand.kommune.no med emnefeltet «Rapport kulturtilskudd_Navn på mottaker

Søknadsfrist 1. juni

Før du søker må du også lese igjennom de generelle bestemmelsene som gjelder for alle som skal søke om tilskudd fra Strand kommune. Du finner dem på strand.kommune.no.

Les mer og søk elektronisk på strand.kommune.no.

Organisasjoner og foreninger
logo
Vekstmidler til små frivillige lag og organisasjoner

Retningslinjer
 

Formål:

Stimulere til vekst i små foreninger og lag som sliter med rekruttering av nye medlemmer eller ledere, og som har tilbud som kan appellere til de som ikke tiltrekkes av ballsport og tilbud i religiøs regi.

Hvem kan søke?

Frivillige lag og organisasjoner som er organisert i Brønnøysundregisteret og som har færre enn 15 medlemmer totalt VGS-alder eller yngre, kan søke.

Hva kan det søkes om støtte til?

Støtte kan gis til markedsføring og rekrutteringsarbeid, eller som støtte til utstyr, arrangementer og inventar som kan gjøre det mer attraktivt å være medlem i foreningen.

Hvordan søker vi?

Dere finner elektronisk søknadsskjema på strand.kommune.no.

Hva må søknaden inneholde?

En beskrivelse av medlems- og ledersituasjonen hos dere de siste årene. En beskrivelse av hva dere ønsker å gjøre for å tiltrekke dere flere medlemmer. Et budsjett som viser kostnadene knyttet til tiltaket dere ønsker å gjennomføre. Kontonummer eventuell støtte skal overføres til, navn på kontoholder og personnummer/organisasjonsnummer.

Hvor mye kan vi søke om?

Maksimal grense for søknader som skal behandles under denne tilskuddsordningen er kroner 50 000,-.

Dersom dere har et tiltak som trenger støtte utover dette, skal søknaden med prosjektbeskrivelse og budsjett sendes til postmottak@strand.kommune.no med emnefeltet «Søknad om tilskudd kultur- idrett og fritid» innen 1. november. Slike søknader vil bli behandlet politisk i forbindelse med budsjettarbeidet i desember. Svar på slike søknader vil ikke foreligge før i januar.

Hva blir prioritert?

Lag og foreninger som har potensiale til å bli en betydelig sosial arena for barn og unge som ikke finner seg til rette i ballidrett og menigheter, vil bli prioritert.

Må vi rapportere på bruken av pengene?

Ja. Dersom dere mottar støtte, må dere sende inn en rapport om hvordan pengene er brukt så fort som mulig etter at tiltaket er gjennomført og senest 12 måneder etter tildelingsdato. Rapporten må inneholde kopi av kvitteringer. Aktører som har mottatt støtte fra Strand kommune kan ikke søke om ny støtte før rapport på tidligere tildelinger er innlevert og godkjent. Dersom rapport ikke leveres, vil støttebeløpet bli krevd tilbakebetalt.

Søknadsfrist:

1. april og 1. oktober

Før du søker må du også lese igjennom de generelle bestemmelsene som gjelder for alle som skal søke om tilskudd fra Strand kommune. Du finner dem på strand.kommune.no.

Les mer og søk elektronisk på strand.kommune.no

Organisasjoner og foreninger

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post