Bjerkreim kommunes støtteordninger

Bjerkreim kommune tilbyr sine innbyggere flere priser og offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Bjerkreim kommune.

Les mer om Bjerkreim kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Bjerkreim har en rik og variert natur - og en av de beste lakseelvene i landet
Støtteordninger (8)
logo
Næringsfond

Bjerkreim kommune ønsker å støtte nyetablering av lønnsom næringsvirksomhet i Bjerkreim kommune. Dette gjør vi ved å tildele midler fra vårt næringsfond.

Kommunen har i mange år mottatt konsesjonsavgifter fra ulike kraftselskap. Etter konsesjonsloven skal slike avgifter kapitaliseres og brukes til spesielle tiltak gjennom et næringsfond.

Tilskudd fra fondet kan bli gitt som tilskudd eller lån.

Kommunal- og regionaldepartementet har tidligere gitt føringer for støtte fra kommunale næringsfond: "Samlet finansiering fra fondet til private næringstiltak skal som hovedregel ikke overstige 50% av det totale kapitalbehovet for et prosjekt. Ved prosjekt av særlig betydning for kvinner og ungdom, og ved nyetableringer kan det gis inntil 75% finansiering."

Bjerkreim kommune vurderer støtte opp mot tilgjengelige midler på næringsfondet, investeringsomfang og sysselsettingseffekt.

Det er søknadsfrister 1. mai og 1. november hvert år.

Les mer på bjerkreim.kommune.no

Bedrifter og næringsliv
logo
Innsatspremier

Innsatspremier deles ut hvert år på Kulturdagen i desember. Bjerkreim kommunes levekårsutvalg bestemmer hvem som skal få tildelt premiene. 

Innsatspremier kan bli utdelt innen kulturområdene "Idrett og sport", "Sang, musikk og dans" og "Andre kulturgrener". Privatpersoner, lag og organisasjoner kan komme med forslag til kandidater. Det er ingen automatikk i at utøvere som fyller kriteriene får prisen, noen må foreslå kandidatene.

Forslag med begrunnelse på kandidater til  prisene kan sendes postmottak@bjerkreim.kommune.no eller Bjerkreim kommune, Postboks 17, 4384 Vikeså. Ved spørsmål kan du kontakte Bjerkreim kulturkontor på telefon 988 80 147.

Generell frist er ca. 10 dager før siste levekårsmøte før kulturdagen. Fristen blir kunngjort i lokalpressen i september/ oktober. Kandidater som utmerker seg etter denne fristen, men før kulturdagen, kan overføres til vurdering neste år.

 

For å kvalifisere for premien må utøverne oppfylle et av disse kriteriene:

• Være blant de tre beste i NM
• Ha gjort seg bemerket i nordisk eller internasjonal sammenheng
• Bli vurdert av levekårsutvalget til å ha gjort en særs imponerende prestasjon innen sitt kulturfelt

I tillegg må utøver ha folkeregistrert adresse i Bjerkreim.

Les mer på bjerkreim.kommune.no

Privatpersoner
logo
Kulturpris

Kriterium for kulturprisen:

• Prisen blir tildelt på grunnlag av spesiell innsats for kulturlivet i Bjerkreim.

• Prisen blir bare tildelt en gang til samme person, primært bosatte i kommunen. Kan også i spesielle tilfelle gis til en gruppe personer eller en organisasjon.

• Ved valg av prisvinner skal det legges vekt på at innsatsen har hatt noe å si for hele eller større deler av Bjerkreim.

• Det skal være rimelig fordeling mellom de ulike kulturområder som levekårsutvalget har ansvar for.

Alle kan komme med forslag til kulturprisvinner. Innkomne forslag er unntatt offentligheten inntil vinneren er kunngjort. Levekårsutvalget og avdelingsleder kultur kan selv foreslå aktuelle kandidater. Valget blir gjort av levekårsutvalget, og ordfører deler ut prisen. Kulturprisen består av diplom, statuett og en sjekk (beløp blir fastsatt av levekårsutvalget).

Kulturprisen blir delt ut to år på rad, tredje året blir byggeskikkprisen delt ut. I 2021 og 2022 deles det ut kulturpris, i 2023 byggeskikkpris.

Forslag med begrunnelse på kandidater til disse prisene kan sendes postmottak@bjerkreim.kommune.no eller Bjerkreim kommune, Postboks 17, 4384 Vikeså. Ved spørsmål kan du kontakte Bjerkreim kulturkontor på telefon 988 80 147. 

Generell frist er ca. 10 dager før siste levekårsmøte før kulturdagen. Fristen blir kunngjort hvert år i lokalpressen i september/ oktober.

Prisen blir delt ut på Kulturdagen 1. søndag i advent.

Les mer på bjerkreim.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Byggeskikkpris

Formålet med byggeskikkprisen er å stimulere og fremme god lokal byggeskikk. Det skal legges vekt på at prosjektet viderefører det lokale bygningsmiljøet, tar i vare den lokale byggestil og håndverkertradisjon og er tilpassa de stedlige landskaps- og naturforhold. Prisen kan bli tildelt privatpersoner og private organisasjoner og foretak.

Byggeskikkprisen blir tildelt etter vurdering fra en jury. Juryen består av LMT-sjef(sekretær), repr. fra kulturavdl., leder av LMT-utvalget og leder av levekårsutvalget. Juryen sin avgjørelse er endelig. Alle kan komme med forslag til prisvinner. Innkomne forslag er unntatt offentligheten inntil vinneren er kunngjort. Juryen kan selv foreslå aktuelle kandidater. Prisen består av plakett med inskripsjon til montering på bygg, samt diplom og kr 5000,-.

Kulturprisen blir delt ut to år på rad, tredje året blir byggeskikkprisen delt ut. I 2024 og 2025 deles det ut kulturpris, i 2026 byggeskikkpris.

Forslag med begrunnelse på kandidater til disse prisene kan sendes postmottak@bjerkreim.kommune.no eller Bjerkreim kommune, Postboks 17, 4384 Vikeså. Ved spørsmål kan du kontakte Bjerkreim kulturkontor på telefon 988 80 147. 

Generell frist er ca. 10 dager før siste levekårsmøte før kulturdagen. Fristen blir kunngjort hvert år i lokalpressen i september/ oktober.

Prisen blir delt ut på Kulturdagen 1. søndag i advent.

Les mer på bjerkreim.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Kulturminnemidler

Bjerkreim kommune skal hvert år dele ut kr 30 000,- i kulturminnemidler.

Pengene skal fortrinnsvis gå til vedlikehold eller restaurering av bygninger som er nevnt i kommunens kulturminneplan, men andre kan også søke.

Midlene blir utdelt av levekårsutvalget.  Pengene kan bli fordelt mellom flere søkere. Skriftlig søknad med detaljert plan og kostnadsoversikt må sendes Bjerkreim kulturkontor innen 1. oktober.

Ved spørsmål, kontakt kulturkontoret på tlf 988 80 147.

Les mer på bjerkreim.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Spillemidler

I Norge er spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet hjemlet i lov om pengespill. For fullstendig informasjon om søknadsprosess og søknadskriterier, søk  "Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet".

Søknadsfrist:  1. november hvert år


Hvem kan søke om spillemidler til anlegg?

• Kommuner/fylkeskommuner, samt kommunale/fylkeskommunale foretak
• Idrettslag/organisasjonsledd i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
• Idrettslag organisert under Samenes Idrettsforbund‐Norge
• Studentsamskipnader
• Sammenslutninger organisert under Norges Jeger‐ og Fiskerforbund, Den Norske Turistforening, Norges Bilsportforbund og Det Frivillige Skyttervesen

Ordinære anlegg:

Med ordinære anlegg menes anlegg for organisert idrett og fysisk aktivitet samt egenorganisert fysisk aktivitet. For at det skal være tilskuddsberettiget må anlegget være åpent for allmenn idrettslig virksomhet (idrett og fysisk aktivitet for alle), og ikke underlagt fortjenestebaserte eierformer.

Nærmiljøanlegg:

Med nærmiljøanlegg menes utendørsanlegg for egenorganisert, fysisk aktivitet, beliggende i tilknytning til bo- og/eller aktivitetsområder.

Nærmiljøanlegget skal være fritt, allment tilgjengelig for egenorganisert, fysisk aktivitet, først og fremst for barn og ungdom (6-19 år), men også for lokalbefolkningen for øvrig. Nærmiljøanlegget kan unntaksvis brukes til organisert, idrettslig aktivitet, men egenorganisert, fysisk aktivitet skal ha førsteprioritet.

Det er kun eieren av anlegget som kan søke om tilskudd fra spillemidlene. I helt spesielle tilfeller kan departementet, etter forutgående skriftlig søknad, gi dispensasjon fra dette kravet.

Krav som må være oppfylt ved søknad om spillemidler:

• Søker må opprette kontakt med kommunen anlegget skal ligge i.
• Før det kan søkes om tilskudd til anlegg, må kommunen registrere anlegget i Anleggsregisteret.
• Anlegget det søkes midler til må være del av en vedtatt kommunal plan som omfatter idrett og fysisk aktivitet.
• Planene for anlegget det søkes om tilskudd til, må på forhånd være godkjent av kommunen hvor anlegget skal ligge eller av departementet. Godkjenning må foreligge før byggearbeidene igangsettes.

Når søknaden er fullstendig utfylt inkludert aktuelle vedlegg, sendes søknaden automatisk til den kommunen som anlegget ligger i.

Les mer og søk elektronisk på bjerkreim.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Kommunale tilskudd til kulturaktiviteter

Kulturkontoret har flere støtteordninger:

• Kulturmidler, som er driftsstøtte til lag/organisasjoner (frist 15. mai)
• Tiltaksstøtte kultur (frist 10. februar/10. sept.)

Frivillige lag og organisasjoner kan søke momskompensasjon for utgifter. Søknadsfrist 1. september hvert år. 

Kulturmidler

Søknadsfrist 15. mai.

Disse midlene blir fordelte ut fra medlemstall og aktivitet. Organisasjoner med mange barn og unge som medlemmer får høyere støtte enn de med hovedsakelig voksne medlemmer.

Tiltaksstøtte kultur

Søknadsfrist 10.februar/ 10. september

Disse kriteriene ligger til grunn for fordeling av tiltaksstøtte kultur:

• Alle søkere må ha folkeregistert adresse i Bjerkreim kommune eller kunne dokumentere sterk tilhørighet til kommunen.
 
• Innenfor kategorien «Tiltaksstøtte kultur» kan det også tildeles støtte til bokutgivelser, musikkinnspillinger el l., og til vedlikehold av klubblokaler.
 
• Både lag/foreninger og enkeltpersoner kan søke, men foreninger prioriteres før enkeltpersoner.
 
• Tiltak rettet spesielt mot barn og unge prioriteres foran tiltak rettet mot voksne. En del arrangementer passer for alle aldersgrupper, de prioriteres før arrangement som antas å passe kun for voksne.
 
• Arrangement uten inntekter prioriteres foran arrangement med inngangsbillett el l.Begge deler prioriteres foran rene kommersielle arrangement.
 
• Arrangement som når ut til flere enn et lag sine faste medlemmer, prioriteres foran interne arrangement. Det bør alltid vurderes om interne arrangement kan dekkes av lagets egne midler. En gir ikke støtte til tiltak som må antas å falle inn under lagets ordinære aktiviteter/drift.
 
• Maksimalt tilskudd er kr 5000,-, men en kan ikke få støtte til å dekke mer enn halvparten av dokumenterte utgifter. Støtten kan også bli gitt som underskuddsgaranti.
 
• Søknaden må være sendt inn før tiltaket blir gjennomført.
 
• Det kreves ikke levering av fullt regnskap etter fullført arrangement for å få utbetalt tildelt støtte. Men man må sende inn en rapport som viser at tiltak er gjennomført, inntekter og utgifter, og hvor mange personer tiltaket nådde.
 
• Søknadsfrist er 10. februar og 10. september. Søknader som kommer inn etter fristen blir liggende til neste frist.
 
• Støtte blir utbetalt etter at tiltaket er gjennomført og rapport sendt inn til kommunen
 
• Søker må levere rapport med enkel økonomisk oversikt senest 6 måneder etter gjennomført arrangement, ellers faller tilsagn om tilskudd bort.

Les mer og søk elektronisk på bjerkreim.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Fritidsstøtte

Fritidsstøtte er en ny ordning for barnefamilier som trenger økonomisk støtte for at barna skal kunne delta på en aktivitet på fritiden. Hensikten med tiltaket er å fremme deltakelse og hindre at noen faller utenfor. Pengene kan for eksempel brukes til å betale medlemskap, lisenser, utstyr, turer, cuper, turneringer, reiser, ferier, leir eller lignende. Fritidsstøtten er et samarbeid mellom Bjerkreimsmarken og Bjerkreim kommune.

Regler for tildeling:

1. Barnet må ha adresse eller tilknytning til Bjerkreim kommune
2. Barnet må være under 18 år
3. Familien må ha økonomiske utfordringer (selvopplevd, dette kontrolleres ikke)
4. Hele beløpet skal brukes på barnet (til å dekke utgifter til for eksempel medlemskap, lisenser, utstyr, turer, cuper, turneringer, reiser, ferier, leir eller lignende) 

For å søke om støtte trenger vi følgende informasjon fra deg: - Foresattes navn - Foresattes telefonnummer - Kontonummer - Barnets navn - Barnets alder (må være under 18 år) - Ønsket fritidsaktivitet/utstyr - Ønsket beløp - Kort begrunnelse for hvorfor dere trenger fritidsstøtte (1-2 setninger)

De overnevnte punktene kan sendes inn på en av følgende måter:

1. Fylle ut søknadskjema på Bjerkreim kommune sin nettside Skjema
2. Sende på e-post til frivillighet- og folkehelsekoordinator Line Pettersen: line.pettersen@bjerkreim.kommune.no
3. Ringe frivillighet- og folkehelsekoordinator Line Pettersen på tlf.nr. 958 63 277

Les mer og søk elektronisk på bjerkreim.kommune.no

Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post