Kvinesdal kommunes støtteordninger

Kvinesdal kommune tilbyr sine innbyggere flere stipend, priser og offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Kvinesdal kommune.

Les mer om Kvinesdal kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Bli kjent med Kvinesdal kommune
Støtteordninger (7)
logo
Næringsfond

Det er mulig å søke om støtte fra Kvinesdal kommunes næringsfond, det er beskrevet hvordan man går frem for å søke under.

Søke om støtte fra næringsfondet

Kvinesdal kommune sitt kommunale næringsfond skal disponeres slik at det bidrar til å styrke nyskaping, innovasjon og næringsutvikling i kommunen. Tilskuddene skal gå til bedrifter og nyetableringer som bidrar til vekst ved å videreutvikle eller skape nye arbeidsplasser i kommunen. 

Følgende forhold skal vektlegges:
• Prosjektets vekst- og utviklingspotensiale.
• Betydningen for næringsutviklingen i Kvinesdal.
• Søkers mulighet for å lykkes.
• Bærekraftperspektivet.

Søknader som får høy prioritet:
- Kan kobles til kommunens strategier for næringsarbeid som er nedfelt i strategisk næringsplan for Kvinesdal kommune.
- Nyetableringer som utfyller eksisterende nærings- og servicetilbud.
- Tiltak som gir arbeidsplasser og bosettingsmuligheter for kvinner og ungdom.
- Samarbeidsprosjekt.

Søknader som vil få lav prioritet:
- Prosjekt som har tvilsom lønnsomhet og/eller overlevelsesevne.
- Aksjetegning i private bedrifter, småkraftverk og forretningsbygg.

Søknader som ikke får støtte:
- Prosjekt som er hobbypreget og/eller kun gir deltidsarbeidsplasser uten særlig utviklingsmuligheter.
- Sanering av gjeld eller ordinær drift av bedrifter eller kommune.
- Anleggsmaskiner, lastebiler og eksisterende næringsbygg.
- Markedsføring av eksiterende bedrifter.
- Eierskifte/virksomhetsoverdragelse.

I søknaden skal det fremkomme følgende opplysninger:
- Bedriftens navn, organisasjonsnummer, adresse, bankkontonummer, og navn på kontaktperson.
- En kort beskrivelse av virksomheten.
- Prosjektbeskrivelse som inneholder forretningsidè, kundegrupper, miljøprofil, konkurransefortrinn, markedsføring.
- Budsjett og finansieringsplan. 
- Antall sysselsatte.
- Opplysninger om det søkes andre offentlige støtteordninger.
- Legg ved skatteattest og annen relevant tilleggsinformasjon.

Søknad om støtte til næringsbygg

Det er mulig å søke Kvinesdal kommune sitt næringsfond om støtte til næringsbygg. Støtteprosenten er 3 % (unntatt Opofte som har 0 %).

I særskilte tilfeller kan støtteprosenten avvikes (det må i så tilfelle være i tråd med vedtatte satsingsområder i økonomiplan, næringsplan og kommuneplan).

I søknaden skal det fremkomme følgende opplysninger:

• Bedriftens navn, organisasjonsnummer, adresse, bankkontonummer, og navn på kontaktperson.
• En kort beskrivelse av virksomheten og kundegrupper.
• Antall sysselsatte.
• En beskrivelse av bygget, legg gjerne ved tegninger.
• Budsjett med spesifiserte poster (grunnarbeid, elektrisk, VA etc.).  
• Legg ved skatteattest og annen relevant tilleggsinformasjon.

Det gis ikke tilskudd til:

• Kjøp av tomt.
• Kjøp av næringsbygg. Dersom du har kjøpt næringsbygg og det kreves ombygging i forhold til ny virksomhet kan det søkes om tilskudd til selve ombyggingen/tilretteleggingen for den nye virksomheten.
Klikk her for å søke om støtte til næringsbygg.

Les mer og søk elektronisk på kvinesdal.kommune.no

Bedrifter og næringsliv
logo
Stipend Sach's minnefond

Stiftelsen Fotograf Rudolf og hustru Maria (Mariola) Sach`s minnefond til støtte for unge studenter av klassisk musikk, utlyser med dette stipend.

Formålet med minnefondet er å gi støtte i form av stipend til unge studenter av klassisk musikk. Med klassisk musikk menes her enten klassisk sang (opera / operetter eller lignende) og / eller klassisk instrumentalmusikk.

Søker / søkerne skal være født i eller ha nær tilknytning til Kvinesdal kommune. Søkerne må ikke være eldre enn 30 år.

Dersom søker oppfyller nevnte betingelser, kan vedkommende motta støtte/stipend på en størrelsesorden fra kr. 25.000,- til 50.000,-, fra dette minnefondet, selv om søker er bosatt et annet sted. Stipendet blir utdelt på Kvinesdal kommunes årlige kulturkveld.

Søknadsfrist: 15. oktober

Søknad sendes: Advokat Lilly Marie Kongevold, postboks 201, 4402 Flekkefjord.
E-mail: lmk@lister-advokatene.no

Les mer på kvinesdal.kommune.no

Privatpersoner
logo
Stipend ung idrettsutøver

Kvinesdal Idrettsråd (KIR) deler hvert år ut en pris til en av våre unge idrettsutøvere. Dette er et stipend på kr. 5.000,- hvor formålet er å stimulere og oppmuntre unge som på en positiv måte utmerker seg. Stipendet kan gå til idrettsutøver i Kvinesdal i aldersgruppen 12 – 19 år. Klubber og enkeltpersoner i Kvinesdal kan innstille på kandidater. Styret i Kvinesdal Idrettsråd velger ut prisvinneren og utdelingen skjer på kulturkvelden i Kvinesdal Kulturhus.

Forslag sendes skriftlig: Kvinesdal Idrettsråd v/Morris Egenes: morrisegenes@gmail.com innen 15. oktober.

Les mer på kvinesdal.kommune.no

Privatpersoner
logo
Kulturstipend

Kvinesdal Kommune deler ut et eller flere kulturstipender etter følgende statuetter: Det kan søkes om kulturstipend av utøvende kunstnere, unge lovende talenter og andre innenfor det utvidede kulturbegrepet. Dette kan være innenfor idrett, billedkunst, dikt, litteratur, dans, drama, kunsthåndverk, brukskunst, film, video, foto og musikk. Vi vil med dette stimulere unge lovende talenter og andre til å søke om kulturstipendet.

Personlige søknader med begrunnelse sendes innen 15. oktober til: Kvinesdal Kommune, Kulturenheten, Nesgt. 11, 4480 Kvinesdal. E-mail: post@kvinesdal.kommune.no

Les mer på kvinesdal.kommune.no

Privatpersoner
logo
Kulturprisen

Kvinesdal Kommune deler ut kulturprisen etter følgende statuetter: Det deles ut kulturpris for fortjenestefullt arbeid innen kulturlivet i Kvinesdal Kommune. Prisen kan tildeles enkeltpersoner, lag- og organisasjoner.

Forslag må sendes skriftlig med begrunnelse innen 15. oktober til : Kvinesdal Kommune, Kulturenheten, Nesgt. 11, 4480 Kvinesdal. E-mail: post@kvinesdal.kommune.no

Les mer på kvinesdal.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Spillemidler til anlegg

Det kan søkes om spillemidler til flere typer idrettsanlegg med ulike tilskuddsordninger. Anlegget det søkes midler til må være med i kommunedelplan for idrett og friluftsliv.

Alle idrettsanlegg som planlegges skal godkjennes av Kulturenheten og spillemiddelsøknad med alle vedlegg skal sendes elektronisk.

Melding om påtenkte anlegg skal gis Kulturenheten innen 1.oktober.

Frist for elektronisk innlevering av søknader med nødvendige vedlegg er 15.oktober.

For å søke om spillemidler gå inn på www.anleggsregisteret.no

For mer info kontakt Kulturenheten v/Arne Johnsen på tlf. 94 87 00 26 eller epost: Arne.Johnsen@kvinesdal.kommune.no

Les mer på kvinesdal.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Kulturmidler barne- og ungdomsarbeid

Foreninger, lag, organisasjoner, grupper og enkeltpersoner i Kvinesdal kommune kan søke om driftstilskudd til aktivitet rettet mot barne- og ungdomsarbeid i kommunen.

Det avsettes kr. 225.000,- til formålet.

Kulturmidlene gjelder IKKE:

• tilskudd til idrettsarbeid, korps eller grendeutvalg. (De har egne avsatte midler)
• tilskudd til investeringstiltak

Det skal søkes på eget søknadskjema eller på papirutgave som kan hentes og leveres på Kvinesdal rådhus. Adr: Nesgata 11, 4480 Kvinesdal. Tlf: 38357700

Søknadsperiode fra 15 januar til 15. februar.

Retningslinjer for kulturmidler (drift) – barn og unge: 

Formål

Kvinesdal Kommune gir kulturmidler for å sikre barn og unge et bredt spekter av kulturtilbud. Kulturmidlene skal fremme et aktivt kulturliv i kommunen og stimulere til økt deltakelse i organisasjonslivet.

 

Hvem kan søke kulturmidler?

Foreninger, lag, organisasjoner, grupper og enkeltpersoner som drifter aktiviteter rettet mot barn og unge.

Det forutsettes at laget/foreningen søker om midler til aktivitet som skjer primært i Kvinesdal Kommune, eller for barn og unge bosatt i Kvinesdal Kommune.

 

Søknaden skal inneholde:

• Søkers navn, organisasjonsnummer, adresse, kontaktperson, kontonummer, telefon og epost.

• Kort presentasjon av aktivitetene. Tid og sted, samt innhold.

• Prosjektbeskrivelse/årsplan (kort – hva har dere tenkt å gjøre)

• Oversikt over utgifter og inntekter foregående år (budsjett)

• Oversikt over forventede utgifter/inntekter (budsjett)
 

Midlene fordeles skjønnsmessig ut fra disse kriterier:

• Medlemstall

• Ungdoms-/barnemedvirkning i tiltaket

• Samarbeid med andre lag/foreninger

• Tiltak som fremmer likestilling, mangfold og inkludering blir prioritert

• Ungdomstiltak prioriteres, fremfor rene barneaktiviteter

• Frekvens

Kulturenheten er ansvarlig for innstilling til Drifts- og tjenesteutvalget, som i sin tur fatter endelig vedtak.

Les mer på kvinesdal.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post