Froland kommunes støtteordninger

Froland kommune tilbyr sine innbyggere ulike priser og offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Froland kommune.

Les mer om Froland kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Bli kjent med Froland kommune
Støtteordninger (4)
logo
Regionalt næringsfond

Arendal kommune forvalter et regionalt næringsfond sammen med Grimstad og Froland kommuner. Fondet finansieres med regionalutviklingsmidler fra fylkeskommunen samt kommunale midler.

Du kan søke om kr 200 000 fra fondet. Offentlige tilskudd kan ikke utgjøre mer enn 50 % av den totale finansieringen. Nyetablerere og eksisterende bedrifter kan søke støtte til etablering, utvikling og innovasjon. Vi behandler søknader fortløpende. Søknader sendes via www.regionalforvaltning.no.

Bedrifter og næringsliv
logo
Kulturprisen

Froland kommune kan hvert år dele ut en kulturpris til en person, en gruppe personer eller en forening som har gjort en spesiell innsats i og for kommunens kulturliv.

Foreslå kandidater innen 20. mars

Vi oppfordrer til å fremme forslag til kandidater til kulturprisen. Forslag, med begrunnelse og aller helst CV, sendes innen 1. mars som brevpost til Froland kommune v/kultur- og næringsrådgiver eller på e-post til ole.tom.tjuslia@froland.kommune.no.

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Kulturmidler

Kulturmidler

• Årlig driftsstøtte til lag og foreninger per medlem inntil 20 år
• Årlig støtte basert på skjønn til ett eller noen få formål som beskrevet i retningslinjene
• Årlig driftsstøtte til lag og foreninger som eier og driver egne bygg og anlegg

Andre tilskuddsordninger

• Oppvekstmidler
• Kulturstipend
• Underskuddsgaranti ved arrangement

Utdrag fra "Retningslinjer for kulturmidler og andre tilskuddsformer til kulturformål":

Kulturmidlene er inndelt i fem kategorier:

a) Driftsstøtte til bygg og anlegg i lagseid regi

b) Grunntilskudd til aktivitet, slik at hver søker min. får et tilskudd på kr 1.000,-

c) Tilskudd pr. medlem inntil 20 år

d) Skjønnsmessig basert tilskudd der den enkelte forening kan fremme særskilte prosjekter for det enkelte år som kan berettige ekstra støtte. Dette kan enten erstatte prosjektstøtte eller kombineres med slik støtte

e) Oppstartstilskudd på. Kr 3.000 for etableringsåret ved etablering av nye foreninger.

Krav til søknaden:

• Antall medlemmer inntil 20 år det søkes støtte for, skal dokumenteres i form av revisorattesterte medlemslister, eller at leder og revisor attesterer på oppgave over medlemstallet foregående år i søknadsskjemaet. For foreninger som har ordninger med familiemedlemskap eller rabattordninger i form av søskenmoderasjon, skal likevel antall tilmeldte/aktive individer innen 20 år i foreningen oppgis.

• Sist godkjente årsberetning og revisorattestert regnskap skal vedlegges søknaden. Årsmeldingen skal inneholde en del som rapporterer om aktiviteten og tilbudet.

• Samtykke for publisering på Internett er en forutsetning for støtten og kontaktperson for organisasjonen/laget skal oppgis særskilt hvis dette ikke er leder

• Regionale organisasjoner/lag tildeles bare tilskudd hvis de driver virksomhet av særlig interesse for barn og unge i Froland og ikke har lokallag i Froland kommune

• Det benyttes særskilt søknadsskjema. Frist for søknad er 15. april. Fristen er absolutt. Dersom det av ulike årsaker er problematisk å få tak i alle vedlegg inne fristen, er det et krav at selve søknaden må fremmes og at søker ev. tar kontakt med kommunen for å avtale inntil éi ukes utsettelse på innlevering av obligatoriske vedlegg.

• Det er bare den enkelte hovedforening som kan søke. Undergrupper må søke gjennom sin hovedforening.

• Unntatt fra kravet til aldersgrense for medlemmene er lag og foreninger som arbeider med og for utforming og formidling til alle målgrupper og har en særlig indirekte betydning for oppvekstmiljøet

Hvordan søke?

Søknadsskjema finnes på Froland kommunes hjemmeside, www.froland.kommune.no, eller kan fås tilsendt pr. post eller e-post ved henvendelse til kulturkontoret.

Søknadsfrist:

15. april i søknadsåret. Svar på søknaden og utbetaling av ev. innvilget støtte skjer i juni måned i søknadsåret. Søknad sendes enten pr. brev til Froland kommune, kultur- og bibliotek, Osedalen, 4820 Froland eller e-post post@froland.kommune.no.

Mer informasjon og fullstendige retningslinjer finner du på froland.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Tilskudd til friluftstiltak

Hvert år kan privatpersoner, lag og foreninger søke tilskudd til friluftslivstiltak. Både lokale midler, og statlige midler.

Av de statlige midlene kan kommunene søke om tilskudd til tiltak i statlig sikrede friluftslivsområder, og lag og foreninger kan søke om tilskudd til aktivitetstiltak. Forholdsvis nytt i statsbudsjettet er at deler av midlene som tidligere ble fordelt gjennom Helse- og omsorgsdepartementet til fysisk aktivitet, nå er flyttet over til friluftstiltak. 

Av de lokale midlene kan kommunene og lag og foreninger søke om tilskudd til aktivitetstiltak og til tilrettelegging av friluftslivsområder.

Ta kontakt med kommunen for mer informasjon om søknad og søknadsprosess.

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post