Samnanger kommunes støtteordninger

Samnanger kommune deler blant annet ut kulturmidler, tilskudd til ungdomstiltak og næringsutvikling. Se fanen "Støtteordninger" for mer informasjon om hva du kan søke på om du har tilknytning til Samnanger kommune.

Les mer om Samnanger kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (5)
logo
Kulturmidlar

Kulturmidlane skal stimulera eksisterande og nye kulturtiltak i Samnanger kommune slik at kulturen kan vera ei positiv skaparkraft og utfalding som gjer at me får eit betre samfunn å bu i.

Kven kan søka

Personar, organisasjonar, lag/foreningar, grupper og institusjonar som driv kultur- og fritidsarbeid i Samnanger kommune. Organisasjonar, foreiningar og institusjonar utanfor kommunen kan få tilskot når arbeidet deira er av spesiell monnaleg verdi for Samnanger.

Former for tilskot
- Driftstilskot til lag og organisasjonar
- Tilskot til tilskipingar
- Tilskot til kulturminne
- Tilskot til lokale kulturbygg

Retningslinjer og søknadsskjema
Les meir om retningslinene for kulturmidlar og last ned søknadsskjema på kommunens nettsider:

https://www.samnanger.kommune.no/innhald/kultur-og-aktivitet/tilskotsordningar-og-stipend/


Søknadsfrist til kommunen er 20. mars

Organisasjoner og foreninger
logo
Tilskot til lokale kulturbygg

Frivillige lag, foreiningar, stiftingar, samvirkeføretak og samvirkelag kan søka om tilskot til lokale kulturbygg via www.anleggsregistret.no.


Tilskota skal bidra til egna lokale, bygningar og utearenaer som gjev rom for ulik kulturell verksemd. Tilskot kan gjevast til kulturhus, fleirbrukslokale eller spesiallokale for kunst og kultur, som bibliotek, bygg for museum eller andre kulturverntiltak, scenekunstlokale, konsertsal eller formidlingslokale for biletkunst. Tilskot kan og gjevast til etablering av livssynsnøytrale seremonirom. Midlane kan nyttast til nybygg, ombygging og modernisering av kulturbygning, men ikkje til vedlikehald eller drift.

Sjå www.anleggsregisteret.no for meir informasjon om:
• Vilkår for tilskot
• Retningsliner for ordninga
• Søknadsskjema (og hjelp til utfylling)

Søknadsfristen er 15. januar kvart år.
Ta kontakt med kommunen for å registrera anlegget i Anleggsregisteret.

Organisasjoner og foreninger
Private / enkeltpersoner
logo
Tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Frivillige lag og organisasjonar med fleire kan søka midlar til bygging eller rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet via www.anleggsregisteret.no.

Ein kan søka om tilskot til ordinære anlegg eller tilskot til nærmiljøanlegg. Det er fleire krav og fristar ein må ta omsyn til i søknadsprosessen.

For å søka om tilskot til større anlegg for organisert idrett (ordinære anlegg) må anlegget vera omtalt i Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-2024. Om ikkje anlegget er omtalt i planen må laget eller organisasjonen melde inn planane til kommunen, som deretter vurderer dette i ein planprosess. Frist for innmelding til plan er 30. juni kvart år.

For søknader om tilskot til ordinære anlegg som er omtalt i plan eller nærmiljøanlegg for eigenorganisert aktivitet er søknadsfristen 15. oktober kvart år.

Sjå www.anleggsregisteret.no for meir informasjon om:
• Vilkår og krav
• Søknadsprosess
• Søknadsskjema (og hjelp til utfylling av skjema)
• Dokumentasjonskrav
• Rettleiaren for ordninga Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Ta kontakt med kommunen for å registrerer anlegget i Anleggsregisteret.

Organisasjoner og foreninger
logo
Tilskot til ungdomstiltak

Pengane skal brukast til å styrka oppvekstmiljøet til barn og unge i aldersgruppa 13-20 år, som bur i Samnanger kommune. Tiltaka skal bidra til fritidsaktivitetar eller fritidstilbod for målgruppa.

Kven kan søka?
Frivillige lag og organisasjonar, grupper, klubbar og einskildpersoner kan søka. Søkar må bu i Samnanger kommune. Tiltak for ungdom, drive av ungdom, vil bli prioritert.

Retningsliner og søknadsskjema
Les meir om retningsliner for tilskot til ungdomstiltak og last ned søknadsskjema på kommunens hjemmesider:

https://www.samnanger.kommune.no/innhald/kultur-og-aktivitet/tilskotsordningar-og-stipend/

Organisasjoner og foreninger
Private / enkeltpersoner
logo
Næringsfond

Samnanger kommune vil bidra til nyskaping og næringsvekst i kommunen, gjennom stimulering av eksisterande verksemder og arbeidsplassutvikling. Kommunen har eit næringsfond som det kan søkjast om midlar frå. Næringsfondet skal brukast til næringsføremål og til kommunale fellestiltak. 

Vedtekter for bruk av Samnanger kommune sitt næringsfond:

https://www.samnanger.kommune.no/siteassets/reglement-og-vedtekter/naringsfond/vedtekter-for-samnanger-kommune-sitt-naringsfond.pdf

Ta kontakt med kommunen dersom du har spørsmål knytt til Samnanger kommune sitt næringsfond. 

Servicesenteret på kommunehuset:

Telefon: 56587400
E-post: post@samnanger.kommune.no

Bedrifter og næringsliv

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post