Gjerstad kommunes støtteordninger

Gjerstad kommune tilbyr sine innbyggere flere priser og offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Gjerstad kommune.

Les mer om Gjerstad kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
fjell og vidde, kun en halvtimes kjøretur til svaberg og hav og et mangfold av fritidsaktiviteter
Støtteordninger (5)
logo
Regionalt Næringsfond østregionen

Gjerstad, sammen med kommunene Åmli, Vegårshei, Tvedestrand og Risør, forvalter et regionalt næringsfond. Bedrifter kan søke om økonomisk støtte til investeringer og bedriftsøkonomisk utvikling for inntil kr 200 000,-.

Søk på regionalforvaltning.no eller kontakt næringssjefen direkte ved spørsmål.

Les mer på gjerstad.kommune.no

Bedrifter og næringsliv
logo
Spillemidler

Kommuner, idrettslag og andre sammenslutninger kan søke om spillemidler til idrettsanlegg. Spillemidlene skal bidra til at en større del av befolkningen får mulighet til å drive idrett og fysisk aktivitet. Det kan søkes om tilskudd til:

• nybygg og rehabilitering av anlegg for organisert idrett
• nærmiljøanlegg (utendørsanlegg for fysiske aktiviteter i tilknytning til boområder)

Søknadsskjema finner du på anleggsregisteret.no

Søknad om spillemidler sendes elektronisk til Gjerstad kommune, innen 15. oktober.

Kriterier

For idrettsanlegg med tilskudd av spillemidler gjelder blant annet:

• Anlegget skal ikke drives på kommersiell basis
• Anlegget må være med i en vedtatt kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet. Det forutsettes at organisasjonene har gitt sine innspill i planprosessen  
• Anlegget skal ha universell utforming (være tilgjengelig for personer med bevegelses- og orienteringsvansker)

For nærmiljøanlegg med tilskudd av spillemidler gjelder blant annet:

• Området skal være fritt og allment tilgjengelig
• Anlegget skal ikke dekke behov for organisert idrettsaktivitet og vanlige idrettskonkurranser

Rene redskapslekeplasser (sandkasser, husker osv.) faller utenfor ordningen

Målgruppe

Midler til idrettsanlegg kan søkes av blant annet kommuner, idrettslag og ikke-kommersielle selskap med idrett som formål. Midler til nærmiljøanlegg kan også søkes av velforeninger og borettslag. 

Behandling

Søknaden sendes elektronisk til kommunen, som gjennomgår søknaden og gjør en intern prioritering av søknader. Dette skjer normalt i form av et politisk vedtak. Søknadene sendes videre til fylkeskommunen innen 15. januar hvert år. Det er fylkeskommunen som avgjør søknaden. Fylkeskommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til fylkeskommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Klage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til fylkeskommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen eller til fylkeskommunen. Opprettholder fylkeskommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Kulturdepartementet, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Vedlegg

Søknadsskjemaet angir hvilke vedlegg som må være med.

Les mer og søk elektronisk på gjerstad.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Kommunale kulturmidler

Gjerstad kommune setter årlig av en sum til kulturmidler som lag og foreninger i kommunen kan søke på. Følg med i avisa og kommunens facebook-side for å se hvilke kriterier som ligger til grunn. Dette kan variere noe fra år til år.

Følg med i avisa og på kommunens hjemmesider for neste års frist.

Mer informasjon og elektronisk søknadsskjema finner du på gjerstad.kommune.no.

Organisasjoner og foreninger
logo
Kulturprisen

Gjerstad kommunes kulturpris ble innstiftet i 1985, og deles årlig ut til en person, ei gruppe av personer, eller en forening som over lang tid og på ideelt grunnlag, har drevet et aktivt kulturarbeid for befolkningen i kommunen og/eller gjort en spesiell innsats for kulturlivet i kommunen.

Det er tradisjon for at kulturprisen deles ut på kulturkvelden som arrangeres i november hvert år.

Prisen annonseres i Aust-Agder blad og på kommunens Facebookside.

Publikum oppfordres årlig til å fremme forslag til kandidater til kulturprisen, og skrive en begrunnelse og omtale om hvorfor denne kandidaten bør få kulturprisen.

Forslag kan sendes per brev til Gjerstad kommune v/kulturkonsulent, eller på e-post til postmottak@gjerstad.kommune.no.

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Verneprisen

Gjerstad kommunestyre vedtok enstemmig den 27. september 2018 å opprette Gjerstad kommunes Vernepris der vinnerne belønnes for god innsats for å ta vare på gamle eiendommer, tradisjonshåndverksmetoder og godt kulturlandskapsskjøtsel.

Prisen er på kr 10.000,-.  Samarbeidspartnere er for tiden Gjerstad historielag og Østre Agder Sparebank.

Prisen lyses ut årlig, og nomineres kvalifisert kandidat vil utdelingen skje i forbindelse med et arrangement holdt av en av samarbeidspartnerne eller kommunen. Arrangementet skal normalt holdes i perioden mars til juni.

Retningslinjer for Gjerstad kommunes Vernepris

1. Gjerstad kommune lyser hvert år ut en vernepris. Prisen er på kr 10.000,-. Samarbeidspartnere er for tiden Gjerstad historielag og Østre Agder Sparebank.

2. En representant fra hver av bidragsyterne legger fram innstilling til Formannskapet. Formannskapet fatter vedtak om hvem prisen tildeles. Dersom det ikke finnes verdige kandidater, kan utdelingen sløyfes for dette året.

3. Formålet med verneprisen er å stimulere til vern av kulturhistoriske-, arkitektoniske og kulturlandskapsverdier i hele Gjerstad kommune, og skal tildeles for særlig fortjenestefull innsats.

4. Prisen kan tildeles for:

a) God pleie og jevnt vedlikehold av enkelthus og anlegg med respekt for egenart og miljøverdi.

b) Omfattende rehabilitering, påbygging eller ombygging av enkelthus eller anlegg som har verneverdi. Det må her legges vekt på at planene har tatt tilstrekkelig hensyn til de antikvariske verdier knyttet til det opprinnelige anlegget. Det legges vekt på at eldre bygninger skal kunne fungere som bolig eller benyttes til annen virksomhet.

c) Nybygg, enten enkeltbygg, eller gruppering av bygninger i verneverdige bygningsmiljøer. Det skal legges vekt på at prosjektene gjennom utforming og tilpasning til sted og miljø skal være med på å heve den allmenne byggeskikk. Vern og istandsettelse av kulturlandskapselementer i en miljømessig sammenheng tillegges vekt.

d) Omfattende arbeid med å restaurere, istandsette, og vedlikeholde kulturlandskap, kulturlandskapselementer som hager, rydningsrøyser, gamle ferdselsårer, trapper, og lignende.

e) Lokale håndverkere som på et imponerende vis har tillært seg tradisjonshåndverksmetoder og i det daglige arbeidet bruker denne kunnskapen i sitt daglige virke slik at disse metodene benyttes og videreføres.

5. Prisen kan tildeles enkeltpersoner, grupper eller organisasjoner.

6. Kommunen utlyser prisen i Aust-Agder Blad og på igjerstad.no, i tillegg til på kommunens nettside, med frist for innsendelse av forslag. Organisasjoner og privatpersoner kan sende inn forslag. Kommunen kan tilknytte seg private/ideelle samarbeidspartnere for å øke prisens økonomiske verdi, mot at de får stille med en representant hver i gruppen som legger frem forslag til prisvinner for Formannskapet.

7. Offentliggjøring og overrekkelse av prisen finner sted i forbindelse med et arrangement holdt av en av samarbeidspartnerne eller av kommunen. Arrangementet skal normalt holdes i perioden mars til juni. Etter offentliggjøringen skal det sendes en pressemelding til lokale og regionale medier, samt aktører innenfor de regionale bygningsvernmyndighetene, hvor mottaker og begrunnelse for verneprisen offentliggjøres. I tillegg skal det offentliggjøres på kommunens nettside og i sosiale medier.

Les mer på gjerstad.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post