Grimstad kommunes støtteordninger

Grimstad kommune tilbyr sine innbyggere flere priser og offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Grimstad kommune.

Les mer om Grimstad kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Grimstads utvikling har skjedd ved et samspill mellom sjø og land.
Støtteordninger (7)
logo
Tilskuddsordninger til kultur og idrett

Driftstilskudd til lag og foreninger

Grimstad kommune gir driftstilskudd til lag og foreninger. Barne- og ungdomsarbeid prioriteres.

Retningslinjer for driftstilskudd til lag og foreninger

Formål

Formålet med tilskuddsordningen er å oppmuntre det frivillige kulturlivet og tilrettelegge for et stort mangfold av aktiviteter.
Barne- og ungdomsarbeid prioriteres framfor aktiviteter for voksne

Berettiget til driftstilskudd

Alle lokale lag og foreninger som driver idretts-, kultur- og organisasjonsarbeid i Grimstad kommune, kan etter søknad få tilskudd innenfor rammen av vedtatt budsjett.

Organisasjonen må ha eksistert i minst ett år for å kunne få støtte. Den må ha valgt styre, årsmelding og godkjent revidert regnskap.

Det stilles krav om at det holdes minst 15 aktivitetssamlinger (styre- og medlemsmøter, samt åpne aktiviteter) pr. år, og at det er minst 15 betalende, aktive medlemmer bosatt i Grimstad.

For at organisasjonen skal få tilskudd, må hvert medlem betale en årskontingent på minst kr. 100,-.

Det gis vanligvis ikke tilskudd for medlemmer etter fylte 20 år, eller for medlemmer som ikke er bosatt i Grimstad kommune. Som medlem regnes aktiv i organisasjonen som utøver, deltaker eller leder.

Dersom et medlem deltar i flere av foreningens aktiviteter, skal vedkommende kun telle som ett medlem.

Unntak/ikke berettiget til støtte:

• Organisasjoner som arbeider for å fremme medlemmenes medisinske, økonomiske og yrkesfaglige interesser.
• Kommersielle klubber, diskotek og liknende.
• Bedriftsidrettslag og organisasjoner med lukket medlemskap.
• Politiske partier og aksjoner.
• Regionale og nasjonale organisasjoner (dersom de ikke driver aktivitet som en lokal organisasjon i Grimstad)

Om søknaden

Søknadsfristen er 31. mars i tildelingsåret, og skal fremmes på eget skjema av hovedstyret i foreningen.

Vedlegg som skal følge søknaden

• revidert regnskap
• årsmelding
• budsjett
• medlemsliste over aktive (med medlemmenes fødselsår og postnummer).

Tilskuddet utbetales så snart som mulig, senest innen utgangen av mai.

Tilskudd til enkeltarrangementer

I tillegg kan du søke om tilskudd eller underskuddsgaranti til ulike typer kulturarrangement som konserter, teaterforestillinger, idrettsarrangement osv. Formålet er å gi kommunens innbyggere et bredt kulturtilbud med høy kvalitet. Det er vedtatt egne retningslinjer for dette, disse ligger i søknadsskjemaet.

Retningslinjer for tilskudd til kulturarrangementer

Formålet med ordningen er å sikre at publikum i Grimstad og omegn får tilgang til et bredt spekter av kulturarrangement med høy kvalitet.

• Organisasjoner/grupper/freelancere m.fl. kan søke støtte til konserter, teaterforestillinger, utstillinger, idrettsarrangement og andre typer kulturarrangement som er åpne for alle og finner sted i Grimstad.  Det er en forutsetning at arrangementet annonseres og gjøres kjent på andre hensiktsmessige måter.

• Arrangement rettet mot barn og unge, grupper med spesielle behov, samt arrangement som tilfører noe nytt og supplerer eksisterende kulturtilbud, prioriteres.

• Ved behandling av søknaden kan det legges vekt på behovet for kommunalt tilskudd for å gjennomføre arrangementet. Tiltak som drives kommersielt eller som del av næringsvirksomhet vil bare unntaksvis prioriteres. 

• Aktiviteter og arrangement som inngår i en ordinær drift av foreninger med kommunal aktivitets-/driftsstøtte er ikke tilskuddsberettiget. Det gis heller ikke tilskudd til kurs, studier, reiser og lignende.

• Det kan gis støtte direkte til arrangementet eller som underskuddsgaranti. Søknader om tilskudd på mer enn 7 000 kroner behandles av sektorens politiske utvalg.  Det skal sendes inn en kort rapport med revidert regnskap innen 4 uker etter arrangementet er gjennomført.

• Søknaden fremmes på eget skjema, og må i tillegg til informasjon om søker inneholde beskrivelse av kulturarrangementet/-aktiviteten, målgruppe, kostnader og finansiering.

• Søknadene behandles fortløpende, og må fremmes senest 4 uker før arrangementet/aktiviteten skal gjennomføres.

• Det kan søkes om tilskudd til produksjon av bøker, CD og film med mer. Det vil bli lagt vekt på lokal tilhørighet, om produktet er av allmenn interesse, og om det er en amatør- eller kommersiell produksjon.

Les mer og søk elektronisk på grimstad.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
logo
O. R. Føreids legat

Midler fra skipsreder O. R. Føreids legat skal yte økonomisk støtte til vanskeligstilte bosatt i Grimstad kommune. Inntektsgrensen settes til enhver tid gjeldende grense for minstepensjon i folketrygdloven.

Søkere (også tidligere søkere som er blitt tildelt midler fra legatet), må sende begrunnet søknad til:
Grimstad kommune, Politisk sekretariat, Postboks 123, 4891 Grimstad

Søknaden må være begrunnet og inneholde fullt navn, adresse, alder, telefonnummer og kontonummer. Søknadsskjema kan lastes ned på kommunens hjemmesider.

Følg med på grimstad.kommune.no for årets frist.

Privatpersoner
logo
Grimstad kommunes sammenslåtte legater

Hvem kan søke?

Økonomisk vanskeligstilte kan søke om midler fra Grimstad kommunes sammenslåtte legater. Også organisasjoner, lag og foreninger kan søke. Studier og utdannelse faller utenfor rammen av tiltak som blir støttet.

Slik søker du

Laste ned søknadsskjema på kommunens hjemmesider.

Søknaden må være begrunnet og inneholde fullt navn, adresse, alder, telefonnummer og kontonummer. Dokumentasjon på inntekter må legges ved. SIFO-normen vil bli lagt til grunn ved vurdering om søkere er vanskeligstilte.

For organisasjoner/foreninger må en kort beskrivelse av prosjektet det søkes støtte til, regnskap og budsjett for prosjektet samt kontonummer for overføring av midler legges ved.

Søknaden sendes:
Grimstad kommune, postmottak
Postboks 123, 4891 Grimstad

Søknadsfrist

Utvidet søknadsfrist er . Følg med på grimstad.kommune.no for neste års frist.

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Frivillighetspris

Frivillighetsprisen er en ny pris i 2019. Prisen skal gis til en person bosatt i Grimstad, lokal forening eller gruppe, som har utmerket seg med frivillig innsats, engasjement og pågangsmot til beste for enkeltmennesker og samfunnet.

Prisen skal synliggjøre frivillighetens egenverdi og samfunnsverdi gjennom å løfte fram gode eksempler på resultater av frivillig innsats.

Retningslinjer

1. Grimstad kommune kan hvert år dele ut en frivillighetspris.

2. Prisen skal gis til en person bosatt i Grimstad, lokal forening eller gruppe, som har utmerket seg med frivillig innsats, engasjement og pågangsmot til beste for enkeltmennesker og samfunnet.

3. Prisen skal synliggjøre frivillighetens egenverdi og samfunnsverdigjennom å løfte fram gode eksempler på resultater av frivillig innsats.

4. Frivillighetens bredde og mangfold både med tanke på organisasjonsform, tematikk, alder og kultur skal over tid gjenspeiles i et tilsvarende mangfold blant prisens vinnere.

5. Prisen kan gis på grunnlag av en persons eller lokal forening eller gruppes frivillige innsats over lengre tid eller i et tidsavgrenset prosjekt.

6. Prisen skal bare unntaksvis tildeles samme person, gruppe eller forening mer enn en gang.

7. Juryen for prisen skal bestå av ordfører (leder), rådmann, styret og leder for frivilligsentralen i Grimstad. Kommunens administrasjon ved kulturenheten er rådgiver og saksbehandler for juryen.

8. Prisen deles ut på bakgrunn av innkomne forslag etter annonsering i lokalpressen og på kommunens hjemmeside. Juryens medlemmer kan også fremme egne forslag på kandidater.

9. Prisen skal deles ut av ordføreren ved en passende anledning.

10. Prisen skal ha samme verdi som Kulturprisen, pt. 15.000 kr, og et diplom. Eventuell endring av prisens størrelse fastsettes av formannskapet.

11. Midler til Frivillighetsprisen føres som en egen post i budsjettet.

Send inn forslag

Forslag på kandidater må begrunnes.

Lenke til forslagsskjema finner du på grimstad.kommune.no

Forslag kan også sendes i brev til Grimstad kommune, Postboks 123, 4891 Grimstad,
på e-post til postmottak@grimstad.kommune.no eller frivilligsentralen@grimstad.kommune.no.. 

Følg med på grimstad.kommune.no for årets frist.

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Kulturpris

Grimstad kommunes kulturpris deles ut årlig til en person, gruppe, institusjon eller frivillig organisasjon med virke i Grimstad som har har gjort en særlig fortjenestefull innsats for nyskaping og styrking av kulturlivet i kommunen.

Retningslinjer

§ 1. Grimstad kommune utdeler hvert år en kulturpris i form av en pengesum og et originaluttegnet diplom. Kultur- og miljøutvalget fastsetter kulturprisens størrelse samt verdien av originaluttegnet diplom

§ 2 Grimstad kommunes kulturpris kan tildeles en enkeltperson, gruppe, institusjon eller frivillig organisasjon som tilhører og har sitt virke i Grimstad, som gjør eller har gjort en særlig fortjenstfull innsats for nyskaping og styrking av kulturlivet i kommunen. Bakgrunnen for kandidaturet skal vurderes mot hele det utvidede kulturbegrep i henhold til gjeldende kulturmeldinger.

§ 3. Kultur- og miljøutvalget tildeler kulturprisen på bakgrunn av forslag innkommet etter annonsering i lokalpressen. Utvalgets medlemmer kan også fremme egne forslag på kandidater. Utvalget kan se bort fra innkomne forslag dersom de mener at ingen av de foreslåtte kandidatene kvalifiserer for tildeling.

§ 4 Forslagsfristen fastsettes til 1. juni hvert år. Forslagsstiller og innkomne forslag på kandidater er offentlige. Vedtak om tildeling skal foreligge senest 1. oktober, forutsatt at det er kvalifisert kandidat.

§ 5 Personer som gjennom tilsetting i Grimstad kommune har gjort en fortjenstfull innsats for kulturlivet i kommunen i embeds medfør, kan ikke tildeles kulturprisen.

§ 6 Utdelingen av kulturprisen skjer ved et årlig kulturarrangement som er åpent for alle.


 
Forslag til kandidat til kulturprisen

Elektronisk forslagsskjema finner du på kommunens hjemmesider.

Forslag kan også sendes i brev til Grimstad kommune, Kulturtjenesten, Postboks 123, 4891 Grimstad, eller på e-post til postmottak@grimstad.kommune.no.

Frist for å foreslå kandidater er som vanlig 15. oktober. Følg med på grimstad.kommune.no for årets frist.

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Kommunale næringspriser

Grimstad kommune har bestemt at det skal deles ut to kommunale næringspriser. Den ene går til Årets bedrift og den andre går til Årets grønne omstillingsbedrift.

Prisvinnerne får henholdsvis 25 000 kroner og 15 000 kroner og et diplom. Prisene deles ut årlig.

Næringsprisene er en æresbevisning for særskilt og fremragende innsats for næringsutvikling i Grimstad. Prisene skal stimulere til og belønne innovasjon og innsats som er i samsvar med et eller flere av FNs 17 bærekraftsmål.

Grimstad kommunes næringspriser skal belønne tiltak eller ideer som fremmer, følger opp eller kompletterer Grimstad kommunes næringspolitikk, slik den er nedfelt i den til enhver tid gjeldende kommuneplan og andre vedtak som gjelder næringsutvikling. Virksomheten skal være lokalisert i Grimstad og næringsprisen kan ikke gis til kommunale virksomheter. Prisene skal gå til virksomheter som har gjort seg bemerket seg innenfor sin kategori.

Årets bedrift

• Har bemerket seg innenfor sitt område/felt.
• Har gjennomført en innsats som har bidratt til utvikling i bedriften, lokalsamfunnet eller i samfunnet generelt.
• Har skapt direkte og/eller indirekte arbeidsplasser i Grimstad.
• Er innovativ og nyskapende.
• Oppfyller ett eller flere av FNs bærekraftsmål.
• Har promotert Grimstad på en god måte.

Årets grønne omstillingsbedrift

• Er innovativ på en måte som bidrar til bærekraftig utvikling.
• Har gjennomført bærekraftig omstilling.
• Har direkte eller indirekte redusert klimagassutslipp.
• Har direkte eller indirekte redusert klimaavtrykk.

Jury

Juryen består av følgende:

• Ordfører
• En kommunestyrerepresentant oppnevnt av kommunestyret
• Leder av Grimstad Næringsforening
• En representant fra Universitet i Agder (UiA)

Næringssjefen har ansvar for å ivareta sekretariatsfunksjoner for næringsprisene. Medlemmene i juryen forplikter seg til å velge ut prisvinnerne fra innkomne forslag. Juryen velges for den kommunale valgperioden.

Send inn kandidatforslag elektronisk på kommunens hjemmesider.

Følg med på grimstad.kommune.no for  årets frist.

Bedrifter og næringsliv
logo
Etablererhjelp i Grimstad

Vi ønsker å legge forholdene til rette for at nye og eksisterende bedrifter skal få best mulige betingelser for å videreutvikle seg i vår kommune.

Etablererhjelp i Grimstad

Fra og med januar 2022 tilbyr  Innoventus Sør gratis etablererveiledning på vegne av Grimstad kommune.
Onsdager i partallsuker er det tilbud om drop-in etablererveiledning kl 9-15 på Grimstad Hele Året på kontoret i Skolegaten 1B. Det er sommerferie uke 27 til 31 (6. juli-3. august). I oddetallsuker er det mulig å avtale møter via bookingløsning.
 
Bestill time elektronisk hos Etablererhjelpen i Grimstad på kommunens hjemmesider.

Innoventus Sør

Innoventus Sør er et regionalt innovasjonsselskap som representerer Sørlandet. Selskapet arbeider aktivt med gründere, næringsliv, offentlig etater, akademia og forskningsmiljø, for å skape bærekraftige løsninger for fremtiden.

Innoventus Sør er også en inkubator som tilbyr verktøy for utvikling av nye bedrifter, eller for å skape vekst i eksisterende bedrifter. Innoventus Sør skal hjelpe gründere med å utvikle forretningsmodeller og sikre vekst rundt sin forretningsidé. Profesjonell rådgivning tilbys gjennom et inkubatorprogram der gründerne får tilgang til kompetanse, kontorlandskap og nettverk.

Innovasjon Norge

Innovasjon Norges Agder-kontor er lokalisert i Campus Grimstad. Innovasjon Norge hjelper deg som skal etablere eller allerede driver virksomhet gjennom å tilby finansiering, rådgivning og en rekke tjenester som gjør det mulig å bygge en bedre bedrift, eller satse i nye markeder med varer og tjenester.

Les mer på grimstad.kommune.no

Bedrifter og næringsliv

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post