Fyresdal kommunes støtteordninger

Fyresdal kommune tilbyr sine innbyggere flere stipend, priser og offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Fyresdal kommune.

Les mer om Fyresdal kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Gjer draumen levande - velkomen til Fyresdal!
Støtteordninger (7)
logo
Idrettsstipend

Fyresdal kommune gjev kvart år ut eit idrettsstipend på kroner 15 000,-. 

Det er det Hovudutvalet for oppvekst, kultur og omsorg (OKO-utvalet), som avgjer om stipendet skal delast ut. 

Alle innbyggjarar i Fyresdal har høve til å føreslå kandidatar til idrettsstipendet - frist er 15. april kvart år.

Reglar for tildeling av stipendet:

1. Fyresdal kommune kan yte eit idrettsstipend til ungdom som representerer idrettslag eller idrettsorganisasjon i Fyresdal og som er busett i Fyresdal kommune. Dersom ein utøvar må representere eit lag utafor kommunen av di det ikkje er lag innan den aktuelle idretten i bygda kan vedkommande likevel få idrettsstipendet, dersom utøvaren er busett i Fyresdal. Idrettsstipendet er kvart år på kr. 15.000 (femtentusen). Heile eller delar av summen kan delast ut.

2. Stipendet kan tildelast idrettsutøvar/utøvarar som syner til gode resultat i nasjonale eller internasjonale konkurransar. 

3. Stipendet kan gjevast til lag eller enkeltpersonar frå og med det året dei fyller 16 år til og med året dei fyller 21 år. Stipendet kan delast på fleire utøvarar.

3.1: Stipendet kan og gjevast til eit lag som stimuleringstiltak, på grunn av framifrå arbeid eller god vekst. 

4. Stipendet skal nyttast til vidare utdanning og utvikling innan idretten.

5. Stipendnemnd er hovudutvalet for oppvekst, kultur og omsorg (OKO).

6. Forslag på kandidatar til stipendet sendast Fyresdal kommune, Klokkarhamaren 6, 3870 Fyresdal eller på e-post til postmottak@fyresdal.kommune.no innan 15. april. Stipendet skal kvart år gjerast kjent gjennom kommuneinformasjonen og på nettsida til Fyresdal kommune.

7. Stipendet skal delast ut 17. mai.

Les meir på fyresdal.kommune.no

Privatpersoner
logo
Kontigentkassa

Fyresdal kommune har ei tilskotsordning kalla Kontingentkassa. Ordninga er eit tiltak mot barnefattigdom. Kontigentkasse er for barn og unge i alderen 6 år til dei er ferdige med vidaregåande skule, som kjem frå familiar med låg inntekt.  

Stønaden gjevast til kontingentar, aktiviteter og utstyr til enkeltpersonar slik at barn og unge i familiar med låg inntekt kan delta på organiserte fritidsaktivitetar.

Søknadar handsamast etter kvart som dei kjem inn (ingen søknadsfrist) og midlane delast ut til kassa er tom.

Krav til søkjar og søknaden:

Det er bare laget/organisasjonen (idrettslaget, korpset, koret, lokallaget etc.) som kan sende søknaden til kommunen etter vurdering av behov for søknad. Ressurspersonar som arbeider i kommunen, til dømes helsesjukepleiar, miljøterapeut, barnevernstenesta m.m. kan også søkje. Barnet eller familien kan ikkje sjølv søkje.

Den som søkjer har ansvar for å fylgje opp at barnet/ungdomen deltar i aktiviteten det er søkt stønad til. Det betyr at den som søkjer skal hjelpe barnet til å hugse på/kome seg til aktiviteten i starten, ikkje at den vaksne må fylgje barnet på alle aktivitetane. Oppfylginga kan og vere å sjekke at kontingenten er betalt eller liknande. 

Det er den som søkjer som må vurdere om familien er i ein slik situasjon at eit bidrag frå kontingentkassa vil vere avgjerande for om barnet kan delta på ein aktivitet eller ikkje. (Kontingentkassa er ikkje meint å vere eit handslag til lag og organisasjonar som har trøbbel med å inndrive kontingent). Det er barnet sitt eller familien sin situasjon som er avgjerande. 

Ver nøye med å fylle ut heile søknadsskjemaet, og hugs å leggje ved eventuelle fakturaer, kvitteringer eller liknande, dersom det er mogleg.

Søknadsskjema finn du på fyresdal.kommune.no.

Send søknaden til:

postmottak@fyresdal.kommune.no

eller

Fyresdal kommune,
Klokkarhamaren 6, 3870 Fyresdal

Organisasjoner og foreninger
logo
Kulturmidlar

Det blir årleg sett av midlar i kommunen sitt budsjett, med føremål om å støtte lokalt kulturliv. Det er tre forskjellige tiltak:

• Driftstilskot til lag og organisasjonar – årleg tildeling av kulturmidlar etter søknad. Lag og foreiningar kan søkje om midlar til drift og prosjekt,  tiltak for barn og ungdom blir prioritert. Søknadsfrist er 15. mars.
• Tilskot til særskilde tiltak – kan søkjast om gjennom heile året.
• Faste tilskot (faste årlege tildelingar).

Retningslinjer for tildeling av kulturmidlar:

1. Generelle reglar

1.1. Desse tilskotsordningane skal dekkje Fyresdal kommune sine samla ansvarsområde innan kulturfeltet.

1.2. Det vert ikkje gjeve tilskot til organisasjonar/lag eller tiltak som primært ivaretek økonomiske interesser.

1.3. Løypelag som allereie får tilskot til oppkøyring av løyper frå kommunen får ikkje tilskot frå kulturmidlane, med mindre laget er organisert som eit idrettslag.

1.4. Tilskot til organisasjonar/lag vert berre utbetalt til registrerte bankkonto.

2. Driftstilskot til lag og organisasjonar – årleg tildeling av kulturmidlar etter søknad

2.1. Driftstilskot kan berre gjevast til organisasjonar/lag som fyller fylgjande vilkår:

a) Lag/organisasjonar og tiltak det vert søkt tilskot til, må ha direkte tilknyting til Fyresdal kommune eller ha medlemer frå Fyresdal, eller gje eit tilbod som ikkje finst i kommunen. 

b) Organisasjonen må ha ope medlemskap.

2.2. Driftstilskotet er meint som eit bidrag til organisasjonen/laget si daglege verksemd som omfattar fylgjande:

a) Husleige, straum, grunnleige, reparasjonar.

b) Drift og vedlikehald av anlegg.

c) Innkjøp og vedlikehald av utstyr.

2.3. Drift av organisasjonsarbeid:

a) Trening, instruksjon ( opplæring av eigne medlemer, kurs osv.).

b) Deltaking i stemne og konkurranse, NM og landsstemne.

c) Mindre arrangement og aktivitetar

2.4. Tilskot til grendelag og grendehus går etter same prinsipp som pkt. 2.1. og 2.2.

2.5. Søknaden skal sendast elektronisk eller på papir, som er tilgjengeleg:

• På heimesida til kommunen.
• I kommuneinformasjonen.
• Kan hentast på kulturavdelinga/sentralbordet.

2.6 Krav til søknaden:

Søknaden skal innehalde: 

• Utfylt søknadsskjema med søknadssum.
• Revidert rekneskap frå førre år.
• Budsjett for søknadsåret.
• Årsmelding.
• Målsettingar og handlingsplan.

Søknadsfrist 15. mars kvart år.

2.7 Tiltak for born og unge skal bli prioritert.

2.8 Ved tildelinga vil talet på medlemer under 19 år blir prioritert.

2.9 Søknadane må vere levert innan 15. mars, og ha med alle vedlegg for å bli handsama.

2.10 Handsama søknadar blir lagt fram for utvalet for oppvekst, kultur og omsorg (OKO) i mai kvart år.

3. Tilskot til særskilte oppgåver og tiltak

3.1. Tilskot kan gjevast til stimulering av andre oppgåver og tiltak som gagnar det lokale kulturarbeidet i Fyresdal kommune, årleg ramme pr. 2017 er kr. 40.000,-.

3.2. Søknaden skal sendast i eige brev, og kan sendast heile året.

3.3. Søknaden må innehalde utgreiing om tiltaket, kostnadsoverslag og finansieringsplan.

3.4 Søknadar under kr. 10.000,- vert handsama administrativt på avdeling for kultur, og referert i utvalet for oppvekst, kultur og omsorg (OKO). Søknadar over kr. 10.000,- vert handsama i utvalet for oppvekst, kultur og omsorg (OKO), jfr. delegeringsreglementet.

4. Faste tilskot

Andre faste tilskot blir kvar år handsama slik:

• Vest-Telemark Museum, konsolideringsavtale, betalast ut etter avtale.
• Idrettsstipend, vedtatt av utvalet for oppvekst, kultur og omsorg (OKO) , delast ut 17. mai.
• Kulturprisen, vedtatt av utvalet for oppvekst, kultur og omsorg (OKO), delast ut 17. mai.
• Tilskot til 17. mai-komiteen, betalast ut etter avtale.
• Tilskot til Fyresdal Skiskyttarlag for oppkøyring av løyper på Skiskytterarenaen på Veum, jfr. K-sak 9/15.

5. Tillegg som del av kriteriegrunnlaget for kommunale tilskot til idrettslaga

1. Søknader om å få dekt kostnader som idrettslaga eller dei enkelte utøvarane har til treningssamlingar, konkuransedagar, reiser, kursdagar og liknande, vil kommunen ikkje take opp som einskildsaker. Tildeling av kulturmidlar kvart år vert eit generelt tilskot som klubbane disponerer, også til slike aktivitetar.

2. Berre i heilt spesielle tilfelle – t.d. når ein utøvar har teke medalje i eit Norgesmeisterskap – vil det bli vurdert å yte særskild oppmuntring.

Les meir på fyresdal.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Kulturpris

Fyresdal kommune gjev kvart år ut ein kulturpris på kroner 10 000,- i tillegg til ein diplom laga av ein kunstnar frå Fyresdal. 

Det er hovudutvalet for kultur, oppvekst og omsorg som tek avgjerdsla om kulturprisen skal delast ut. 

Alle innbyggjarar i Fyresdal har høve til å føreslå kandidatar til kulturprisen, frist er 15. april kvart år.

Reglar for tildeling av prisen:

1. Kulturprisen til Fyresdal kommune kan tildelast personar, lag eller verksemder som på ein særleg måte har utmerka seg innan kulturlivet i Fyresdal. Vedkommande treng ikkje vere busett innan kommunen.

2. Prisen kan gjevast til eldre som ein ærespris – og eller til unge – som ei oppmuntring.

3. Prisen kan haldast tilbake eit år dersom ein ikkje finn verdige kandidatar. Prisen kan og delast dersom ein finn to likeverdige kandidatar same år.

4. Den årlege prisen skal vera ein gåvesjekk på kr. 10 000,- pluss eit innramma diplom, teikna av ein bygdekunstnar frå Fyresdal.

5. Hovudutval for oppvekst, kultur og omsorg (OKO) skal finne fram til kandidaten og bestemme kven som skal ha prisen. Utvalet sin avgjerd er endeleg.

Les meir på fyresdal.kommune.no

Privatpersoner
logo
Spelemidlar

Kva kan det søkjast om spelemidlar til?

• Ordinære idrettsanlegg: Anlegg for organisert idrett som ein kan ha treningstid og arrangement.

• Nærmiljøanlegg: Anlegg eller område for eigenorganisert aktivitet gjerne knytt til skule, bu - eller opphaldsområde. Anlegget skal være opent for alle, det kan ikkje beleggast med treningstid. Kun utandørsanlegg. 

• Mindre kostnadskrevjande nærmiljøanlegg. 

• Anlegg for friluftsliv i fjellet (DNT).

Kor mykje kan ein søkje om?

• Ordinære anlegg (faste tidsfristar – politisk avgjersle): Idrett: 1/3 av godkjent kostnad inntil kr. 700 000,-. Tilskotsbeløpet må være større enn 75 000,-. For enkelte type anlegg er det fastsett særskilte maksimale tilskotsbeløp. (F.eks. kunstgrasbanar 2,5 mill. kr, fleirbrukshallar 7 mill. kr). Friluftsliv: 50% av godkjent kostnad inntil kr. 700 000,-. 

• Nærmiljøanlegg (faste tidsfristar – politisk avgjersle): 50 % av godkjent kostnad, maksimalt tilskotsbeløp er kr. 200 000,-. Tilskotsbeløpet må være større enn kr. 40 000,-. Det kan søkes om spelemidlar i inntil tre omgangar (tre byggetrinn), maksimalt kr. 600 000,-.

Les meir og søk elektronisk på fyresdal.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Næringsfond

Med eit areal på 1 277 km2 og meir enn 500 fine fiskevatn er Fyresdal kommune eit eldorado for alle som ynskjer flott natur, god plass og rike moglegheitar for rekreasjon. Men Fyresdal har òg eit rikt næringsliv, med godt etablerte verksemder i stor og liten skala. 

Vi har eit godt næringsapparat i kommunen som femnar om jord-/skogbruk, miljø, reiseliv, bygdeutvikling, tilflytting, busetting og elles generelt næringsarbeid. Vi har gjennom regionalt samarbeid ytterlegare tilgang på kompetanse, og kan også yte hjelp utanfor eigne rekker om det er nødvendig.

Fyresdal kommune har eige næringsfond, som saman med andre økonomiske verkemedel, blir bruka til beste for bedrifter og etablerarar i kommunen. Vi nemner her Innovasjon Norge, der Fyresdal kommune høyrer inn under den beste ordninga for lån og tilskot med 30 %.

Kommunen har god plass på industriområde og legg forholda til rette for etablering i næringsbygg. Ta kontakt - det kan løne seg!

Reglar for bruk av næringsfondsmidlane

Formål: Fyresdal kommune skal gjennom handlekraft, fleksibilitet og utradisjonelle løysingar bidra til å skape - og halde på - lønsamme arbeidsplassar i bygda. Næringsfondet i Fyresdal kommune skal ut frå dette målet nyttast til beste for utvikling av nytt og eksisterande næringsliv i bygda, slik at kommunen blir ein god stad å bu og virke. 

1. Formannskapet disponerar dei kommunale næringsfondsmidlane, kalla næringsfondet, på post 1 410 470 i budsjettet.

2. Prioritering av løyvingar skal gjerast med basis i kommunen sine overordna planverk og målsettingar, men med individuelle vurderingar frå sak til sak. 

3. Det skal leggjast vekt på tiltak som gjev auke i talet på arbeidsplassar, og på kompetansen, gjennomføringsevna og erfaringa til søkjar. Om tilskotet gjev utløysande effekt på prosjektet skal dette også leggjast vekt på. 

4. Næringsfondsmidlane kan på grunnlag av individuelle søknader også nyttast til å gi tilskot til verksemder og private som sysselset skuleungdom i sommararbeid. Kommunestyret har vedteke eigne reglar for dette. 

5. Det kan ikkje løyvast lån frå næringsfondet. Søknad om lån til næringsføremål må rettast til kommunen som særskilt søknad, og det må fremjast som eiga sak for kommunestyret.

6. Søknad skal vere skriftleg og skal stilast på eige søknadsskjema til Fyresdal kommune. Der dette er mogleg skal årsrekneskap eller perioderekneskap fylgje søknaden. Kommunen kan krevje at det blir lagt fram annan informasjon og dokumentasjon knytt til søknaden.

7. Det er søkjar sitt ansvar at tiltaket er i samsvar med gjeldande lovar og reglar.

8. Det skal lagast spesifisert oversyn over bruken av midlane i næringsfondet. Denne skal leggjast fram for kommunestyret saman med kommunerekneskapen, eller når kommunestyret krev det.

9. Klage på vedtak i skal handsamast på nytt i formannskapet. Om vedtaket blir oppretthalde vert saka endeleg avgjort av kommunestyret.

Les meir og søk elektronisk på fyresdal.kommune.no

Bedrifter og næringsliv
logo
Lønstilskot til sommararbeid for skuleelevar

Søknad om lønstilskot til sommararbeid for skuleelevar må sendast Fyresdal kommune innan 20. mai. Du finn søknadsskjema nedst på sida frå ca. 1. april.

Heileigde kommunale selskap treng ikkje ha tilhald i Fyresdal. Private eller offentlege verksemder, eller private personar i Fyresdal som tek inn skuleungdom frå Fyresdal, som er mellom 16 og 19 år i kalenderåret, får eit lønstilskot på:

1: Kommunen ynskjer å stimulere til å skape ein arena for arbeidstrening for skuleungdom. Det gjevast eit tilskot på kr 65,- pr. time for arbeidstakarar mellom 16 og 19 år. Minsteløn skal vere minimum kr 130,- for ungdom under 18 år. Lønstilskotet blir utbetalt mot dokumentasjon. Siste frist for innsending av dokumentasjon er 15. oktober. Det skal også dokumenterast at arbeidsgjevaravgift og eventuelt skattetrekk er innbetalt.

2: Verksemder søker kommunen før 20. mai, om å ta inn namngjevne personar. Det kan godkjennast inntil 150 timar for kvar arbeidstakar for arbeid i perioden juni, juli og august. Kommunedirektøren godkjenner søknadane innanfor avsette midlar i budsjettet.

3: Det blir ikkje gjeve lønstilskot til ungdom i eigen familie dvs. barn og barnebarn. Dette gjeld ikkje for næringsdrivande som er registrerte i arbeidsgjevarregisteret.

4: Det blir ikkje gjeve tilskot til arbeid som får vesentlege kommunale tilskot etter andre reglar.

5: Arbeidsavtale skal fylgje med søknaden, og skal brukast som grunnlag for prioritering blant søknadane.

6: Brot på arbeidsavtala kan føre til inndraging av innvilga tilskot.

7: Det blir ikkje gjeve lønstilskot til lag og organisasjonar.

8: Arbeidsgjevar må avklare med arbeidstakar om vedkomande skal arbeide for annan arbeidsgjevar i tillegg. Der dette er aktuelt må arbeidsgjevarane bli samde om fordeling av 150 timar.

Les meir og søk elektronisk på fyresdal.kommune.no

Bedrifter og næringsliv

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post