Midt-Telemark kommunes støtteordninger

Midt-Telemark kommune tilbyr sine innbyggere flere stipend, priser og offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Midt-Telemark kommune.

Les mer om Midt-Telemark kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Bli kjent med Midt-Telemark kommune
Støtteordninger (7)
logo
Forretningsutvikling

Vi i Midt-Telemark og Nome Utvikling AS (MTNU) har mye erfaring innen forretningsutvikling, og bistår på mange områder.

I Nome og Midt-Telemark regionen hvor vi opererer, finner vi et meget allsidig næringsliv med mange interessante bransjer.

MTNU ønsker å bidra til at alle bedriftene i regionen skal få gode vekstvilkår, mulighet til å utvikle seg og være en del av et bærekraftig næringsliv.

Samtidig ønsker vi også nye bedrifter velkomne, og heier på gründere som våger å satse i vår region.

Noe av det vi kan hjelpe til med:

• Idé avklaring
• Etablering av virksomhet
• Forretningsplaner
• Prosjektplaner
• Finansieringsordninger
• Næringslokaler og arealer
• Kontakt med kommunene, bankene, Innovasjon Norge osv.
• Aktuelle samarbeidspartnere
• Omstilling og videreutvikling i bedriften

I tillegg har vi mange kontakter innenfor virkemiddelapparatet som kan kobles opp mot prosjekter.

Ta gjerne kontakt med oss for å se om det er noe vi kan hjelpe deg med. Kontaktinformasjon finner du på mtnu.no

Bedrifter og næringsliv
Privatpersoner
logo
StartOpp

Går du med en idé og tenker på å starte bedrift? Her i Nome og Midt-Telemark regionen kan du få gratis veiledning gjennom StartOpp tilbudet vårt. Vi har egne gründerveiledere som kan veilede deg i prosessen fra idé til å starte bedrift.

I første møte klarlegger vi sammen hva forretningsideen din går ut på. Du behøver ikke å stille med ferdige planer for å benytte deg av StartOpp. Det de fleste kundene våre sier er – jeg lurer på om jeg skal starte egen bedrift, men jeg vet ikke helt hvor jeg skal begynne?

Vi tilbyr veiledning nettopp for å hjelpe deg å finne ut hvor du skal begynne, hva du må huske, hva du trenger å undersøke, hvem du burde prate med og å ta en ting av gangen i riktig rekkefølge.

Dersom du allerede er i gang med å starte bedrift er du også velkommen. Vi veileder deg videre i forhold til hvor langt du har kommet og hvilke spørsmål du sitter med.

Gjennom StartOpp tilbyr vi også oppfølging til deg som allerede har startet bedrift.

Vi har god kjennskap til andre bedrifter i Nome og Midt-Telemark regionen og et godt nettverk slik at vi eventuelt kan hjelpe deg å finne aktuelle samarbeidspartnere.

Midt-Telemark og Nome Utvikling er en del av nettverket StartOpp Telemark som har tilbud til deg som vil starte bedrift. Tilbudet er ganske likt i hele Telemark. Gjennom dette nettverket har vi et godt samarbeid både med andre veiledere og virkemiddelapparatet ellers. Nettverket har nylig byttet navn til StartOpp Telemark og får ny profilering. Dette het tidligere Etablererkontoret Telemark.

Vår spisskompetanse er det å starte og drive bedrift og metoden vi jobber etter er veiledning. Det betyr at vi ikke sitter med noen fasitsvar, men hjelper deg å utvikle din idé til å bli en god arbeidsplass for deg. Det er viktig for oss at du får et godt grunnlag for å ta gode beslutninger og dermed få en best mulig oppstart for din bedrift i Nome og Midt-Telemark regionen.

Hos oss kan du få veiledning i forbindelse med f.eks:

• Planlegging av oppstarten – fremdriftsplan
• Idéutvikling og forretningsmodell
• Budsjettering og finansiering
• Kontakt med banker, Innovasjon Norge osv.
• Selskapsformer og registrering
• Regler rundt skatt, mva og regnskap
• Prissetting
• Markedsføring

Les mer på https://www.mtnu.no/aktuelt/starte-bedrift/

Bedrifter og næringsliv
Privatpersoner
logo
Kulturmidler

Midt-Telemark kommune deler hvert år ut kulturmidler, formålet er å støtte lokalt kulturliv. Midlene blir fordelt to ganger i året og kan søkes av frivillige lag, foreninger og organisasjoner.

Aktiviteter innenfor kulturområdet for barn og unge bli prioritert. Der hvor lag / foreninger / organisasjoner har undergrupper gis bare tilskudd etter søknad fra hovedlag, dvs søknader fra undergruppene må koordineres i en hovedsøknad.

Søknadsfrister

1. april
1. oktober

Kulturmidler som skal fordeles

Kulturmidlene omfatter aktivitets- og arrangementstøtte (underskuddsgaranti) og det fordeles årlig en gitt sum i kulturmidler.

NB!  Alle organisasjoner som mottar økonomisk støtte fra kommunen eller benytter kommunale bygg til sine aktiviteter forplikter seg til å akseptere ordningen om ledsagerbevis for funksjonshemmede.

Hvordan søke?

Søknaden sendes elektronisk til Midt-Telemark kommune, enhet for kultur og fritid. Elektronisk søknadsskjema finner du på kommunens hjemmesider.

Søknaden skal inneholde:

• Opplysninger om ansvarlig søker (kontaktinformasjon, ev. organisasjonsnummer og kontonummer til organisasjonen)
• Utfyllende informasjon om tiltaket.
• Kostnadsoverslag/budsjett.
• Finansieringsplan, med oversikt over bruk av egne midler, tilsagn fra andre eller om det er søkt om midler fra andre aktører enn kommunen. 
• Søknadsbeløp til kommunen (tilskudd/søknadssum kan ikke overstige det søker har i kontant utlegg)

Kontakt kulturkontoret dersom du har spørsmål.

Hvem kan søke?

Lag, organisasjoner eller privatpersoner som arrangerer og gjennomfører prosjekter, produksjoner, arrangement eller annen aktivitet på alle områder av kunst-, kultur-, idretts- og friluftslivsfeltet.

Ikke berettiget tilskudd

• Søknader om tilskudd til etablering/rehabilitering av idretts. eller nærmiljøanlegg, som faller inn under spillemiddelordningen. 
• Kommersielle aktører
• Organisasjoner som har til sin primære oppgave å ivareta medlemmers yrkesmessige interesser. 
• Aktiviteter rettet utelukkende mot tro- og livssynsopplæring. 
• Paraplyorganisasjoner med medlemslag fra flere kommuner. 
• Organisasjoner som driver aktivitet som kan betraktes som medisinsk behandling. 
• Søknader om faste driftstilskudd. 

Hvordan prioriteres søknadene?

• Tiltak i form av prosjekt, produksjoner eller arrangement, der ekstern støtte er avgjørende for realisering. Det blir ikke gitt faste driftstilskudd.
• Tiltak som er innarbeidet i kommunens planer og ut fra ev. prioritering av tiltak der.
• Tiltak som er nyskapende eller fører til videreutvikling av eksisterende tiltak.
• Tiltak som ikke mottar annen støtte fra Midt-Telemark kommune. 
• Aktivitet prioriteres framfor investeringer. Til større investeringer anbefaler vi å søke bankstiftelser. Se oversikt over andre tilskuddsordninger.  
• Aktivitetstilbud til barn og unge vil særlig ha prioritet.

Hvordan behandles søknadene? 

Administrasjonen gir råd og veiledning til søkere, og innstiller fordeling av kulturmidler etter overnevnte kriterier. Administrasjonens innstilling blir fremlagt til politisk utvalg for oppvekst og kultur som behandler og vedtar den endelige fordelingen. Behandlingstiden og svar på søknad vil derfor variere fra år til år, alt etter som når oppvekst og kulturutvalget har møter etter søknadsfristene. 

Alle søkere vil bli skriftlig orientert ved mottatt søknad, og når fordelingen av kulturmidlene er vedtatt politisk. Utvalg for oppvekst og kultur er klageinstans, og eventuelle klager på vedtak sendes til saksbehandler.

Les mer og søk elektronisk på midt-telemark.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Spillemidler

Årlig fordeler kulturdepartementet av overskuddet fra Norsk Tipping AS til idrettsformål. Alle søknader behandles av kommune og fylkeskommunen.

Spillemidler til idrettsformål skal bidra til at en større del av befolkningen får mulighet til å drive idrett og fysisk aktivitet. Midlene skal i størst mulig utstrekning tilgodese aktiviteter for barn og ungdom.

Søknadsordningen reguleres etter Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Disse finner du link til på kommunens hjemmesider.

Det kan søkes tilskudd til  idrettsanlegg, rehabilitering av idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og friluftslivsanlegg. Lag og foreninger oppfordres til å ta tidlig kontakt med idrettskonsulent for å komme tidlig i gang med søknadsarbeidet. 

For å søke spillemidler i Midt-Telemark kommune er det 2 frister å overholde:

• Varsel til kommunen om nye søknader innen 1. juni.
• Innsendelse av elektronisk søknad innen 1. november.

Mer informasjon om ordningen finner du på www.anleggsregisteret.no, og ved å kontakte idrettskonsulent.

Les mer og søk elektronisk på midt-telemark.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Kontingentkassa

Søknad om tilskudd til kontingent og/eller tur/utstyr til barn og unge fra 6 år og ut videregående skole. Det blir gitt inntil kroner 3000,- i tilskudd pr person per år. Den som søker vurderer om familien er i en slik situasjon at de ikke kan dekke dette selv. Det er ikke familien selv som søker, men lag, organisasjoner eller andre rundt personen.  Søker fyller ut søknaden og skriver under.

Frister: 15.mai og 15.november

Elektronisk søknadsskjema finner du på midt-telemark.kommune.no.

Organisasjoner og foreninger
logo
Kulturpris

Midt-Telemark kommune delar ut ein kulturpris og kvart år. Kulturprisen er på kr. 10.000,-.

Frist for å komme med forslag til kandidatar til kulturprisen er 1. oktober kvart år.

Utval for oppvekst og kultur er jury for tildelinga, og prisen delast ut av ordførar og utvalsleiar i desembermøtet i kommunestyret.

Midt-Telemark kommunes kulturpris skal gå til ein eller fleire personar som over tid har markert seg og /eller bidratt til fellesskapet innanfor kunst-, kultur-, idretts- eller friluftslivet i kommunen. Prisen er på kr. 10.000,- og eit diplom. Forslag med solid grunngjeving sendast post@mt.kommune.no innan 20. oktober.

Privatpersoner
logo
Ungdomsstipend
Midt-Telemark kommune delar ut to ungdomsstipend kvart år, kvar på kr. 10.000,-.
Søknadsfrist for ungdomsstipenda er 1. oktober kvart år. 

Utval for oppvekst og kultur er jury for tildelinga, og stipenda delast ut av ordførar og utvalsleiar i desembermøtet i kommunestyret.
Stipendet blir tildelt ungdom i alderen 16-23 år som inspirasjon for vidare utvikling i sitt fag eller interessefelt, som til dømes musikk, dans, visuell kunst, scenekunst, samfunnsliv, litteratur, idrett eller friluftsliv. Stipendet er på kr. 10.000,- og eit diplom.

Unge som har vokse opp eller er busette i Midt-Telemark kommune kan søke. Kvalifisert ungdom må sjølv sende inn søknad med grunngjeving og dokumentasjon til post@mt.kommune.no innan 20. oktober 
Les meir på midt-telemark.kommune.no.
Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post