Hareid kommunes støtteordninger

Hareid kommune deler blant annet ut midler til kultur, næringsutvikling og spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Se fanen "Støtteordninger" for mer informasjon om hva du kan søke på om du har tilknytning til Hareid kommune.

Les mer om Hareid kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Hareid er 5-minuttsbygda på Sunnmøre. Her er det kort veg til alt du treng.
Støtteordninger (5)
logo
Kulturmidlar

Kven kan søkje?
Hareid kommune kan yte tilskot til organisasjonar, institusjonar og einskilde personar som driv eller vil starte opp kulturverksemd i Hareid kommune.

Organisasjonar som driv si verksemd i Møre og Romsdal, og som fell utanfor retningslinene for fylkeskommunal stønad, kan ytast tilskot under føresetnad av at dei rekrutterer eit visst tal medlemar i Hareid.

Samarbeidsorgan for lag og organisasjonar kan og søkje.


Kva tiltak kan ein søkje på?
Med kulturverksemd meiner ein verksemd som har eit kulturelt og sosialt føremål i seg og som kjem innbyggjarane i Hareid til gode, med barn og ungdom som hovudprioritet.

Følgjande tilskotsordningar gjeld:

-Tilskot til drift
-Oppstartstilskot
-Tilskot til samlingshus
-Tilskot til andre kulturføremål
-Tilskot til kurs og opplæringsverksemd
-Særskilte tiltak


Søknadsfrist:
1. april kvart år

Les retningslinjer og søk elektronisk på hareid.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Kulturpris

Kulturprisen er eit samarbeid mellom Hareid kommune og Sparebanken Møre Hareid. Det er Levekårsutvalet i Hareid som årleg deler ut kulturprisen. Prisen er på 25.000 kr. Føremålet med prisen er å fremje utviklinga av kulturarbeid i Hareid.


Kven kan få kulturpris?
Einskildpersonar eller gruppe av personar, lag og organisasjonar som høyrer heime i kommunen og som i løpet av året, eller gjennom ei årrekkje, har gjort ein særleg stor og verdfull innsats innanfor det utvida kulturomgrepet.

Kulturprisen kan ikkje bli gjeve til offentlege institusjonar eller landsomfattande organisasjonar som hovudsakleg finansierer arbeidet sitt med offentlege midlar. Personar som er tilsett av det offentlege for å drive kulturarbeid eller kulturvern kan ikkje få kulturpris for dette arbeidet.


Annonsering av kulturprisen
Sektor for samfunnsutvikling syter for å gjere prisen kjend og fastset fristen for innsending av framlegg til kandidatar. Det vert annonsert både i lokalavisa og på kommunen si heimeside.

Korleis fremje kandidatar?
Framlegg til kandidatar til kulturprisen kan fremjast av einskildpersonar, lag og organisasjonar, og skal vere skriftlege og med grunngjeving av framlegget.

For å fremje kandidatar kan du fylle ut dette skjemaet https://skjema.hareid.kommune.no/skjema/HAR046/Kandidat_til_kommunens_kulturpris__forslag_

eller sende brev til:

Hareid kommune
v/ Sektor for samfunnsutvikling
Rådhusplassen 5
6060 Hareid

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Spelemidlar til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Kven kan søkje?
Søkjarar om tilskot av spelemidlane sitt overskot til idrettsanlegg kan vere kommune, fylkeskommune, idrettslag, andelslag eller andre samanslutningar.

For å kunne søke om tilskot frå spelemiddel til bygging eller rehabilitering av idrettsanlegg, må du først søke kommunen om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning. Sjå meir informasjon om dette på temasidene til anleggsregisteret.no. Det er berre eigar av anlegget som kan søke om tilskot frå spelemidla.

Kva tiltak kan ein søkje på?
Du kan søkje om midlar som gjeld tiltak til bygging og/eller rehabilitering av idrettsanlegg. Ordninga har ikkje eigne retningslinjer, men er heimla i lov om pengespel.

Søknadsfrist?
Søknadsfrist for idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning: 15. oktober
Kommunen sin frist for vidaresending av søknadar til fylket: 15. januar


Korleis søkje?
Bruk skjema for søknad om spelemidlar som du finn på hareid.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Ungdommens Kulturpris

Kulturprisen til ungdom er eit samarbeid mellom Hareid kommune og Sparebanken Møre Hareid. Føremålet med prisen er å fremje utviklinga av kulturarbeid i Hareid.


Kven kan få kulturpris?
Einskildpersonar under 25 år, eller gruppe av personar, lag og organisasjonar som høyrer heime i kommunen og som i løpet av året, eller gjennom fleire år, har gjort ein særleg stor og verdfull innsats innanfor det utvida kulturomgrepet. Ungdommens kulturpris kan delast ut som ei oppmuntring for utført innsats, eller som eit stipend.


Annonsering av kulturprisen
Sektor for samfunnsutvikling syter for å gjere prisen kjend og fastset fristen for innsending av framlegg til kandidatar. Det vert annonsert både i lokalavisa og på kommunen si heimeside.

Korleis fremje kandidatar?
Framlegg til kandidatar til Ungdommens kulturpris kan fremjast av einskildpersonar, lag og organisasjonar, og skal vere skriftleg og med grunngjeving av framlegget. Namn på kandidatar vert ikkje gjort offentleg.

For å fremje kandidatar kan du fylle ut dette skjemaet 

https://skjema.hareid.kommune.no/skjema/HAR046/Kandidat_til_kommunens_kulturpris__forslag_

eller sende brev til:

Hareid kommune
v/ Sektor for samfunnsutvikling
Rådhusplassen 5
6060 Hareid

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Næringsfondet

Kommunale- og regionale næringsfond skal nyttast til å styrke nyskaping, innovasjon og næringsutvikling i kommunar som ligg innafor det distriktspolitiske verkemiddelområdet.


Kva kan du forvente?
Du kan få støtte for inntil halvparten av kapitalbehovet ditt, men ikkje meir enn 150.000 kroner. Skal du til dømes investere i utstyr til ein verdi av 200.000 kroner, kan du få 100.000 kroner i støtte. For prosjekt som har eit kapitalbehov på 300.000 kroner eller meir, vil det uansett ikkje bli gitt meir støtte enn 150.000 kroner.

 

Kven kan få tilskot?
Næringsfondet er ikkje noko du har rett til å få. Søknad om tilskot frå næringsfondet er noko du kan få ut frå gjeldande regelverk. Det kan du laste ned her:

https://www.hareid.kommune.no/_f/p35/if3530a0b-ee56-4aa3-8d8b-8f62de7cdb8a/retningsliner-for-kommunale-naringsfond-i-more-og-romsdal-vedtatt-010222pdf-1.pdf


Søknaden vert handsama i næring- og miljøutvalet.

 

Her kan du søke
Du søker via nettsida regionalforvaltning.no.

Bedrifter og næringsliv

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post