Eidskog kommunes støtteordninger

Eidskog kommune deler ut flere tilskudd, priser og stipend. Under fanen "Støtteordninger" finner du mer informasjon om hva du kan søke på om du har tilknytning til Eidskog kommune.

Les mer om Eidskog kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (4)
logo
Kontingent- og utstyrskasse

Eidskog kommune har avsatt midler til en kontingent- og utstyrskasse. Målsettingen med ordningen er å gi tilskudd til kontingenter og utstyr til foreninger/enkeltpersoner slik at barn og unge i målgruppen kan delta på fritidsaktiviteter i nærmiljøet i kommunen. Det gis inntil kroner 2.000,- i tilskudd per person per år. Tilskuddene gis for ett år av gangen og er å regne som en engangsstøtte. 


Målgruppe
Målgruppen er barn og unge i alderen 6 til 18 år. Man er klar over at det i denne gruppen finnes flere som av økonomiske årsaker ikke har anledning til å delta i fritidsaktiviteter innen idrett og andre lag/foreninger.

 


Målsetting
Målsettingen med ordningen er å gi tilskudd til kontingenter og utstyr til foreninger/enkeltpersoner slik at barn og unge i målgruppen kan delta på fritidsaktiviteter i nærmiljøet i kommunen. Det gis inntil kroner 2.000,- i tilskudd per person per år. Tilskuddene gis for ett år av gangen og er å regne som en engangsstøtte.

 

Informasjon om søknaden
Det er kun voksne rundt barnet/ungdommen som kan søke om midler, for eksempel helsesøstre, støttekontakter, lærere, miljøarbeidere, lagledere, trenere med flere. Barnet eller familien kan ikke søke selv. Den voksne som søker har ansvaret for å følge opp at barnet/ungdommen deltar i aktiviteten.

Den som søker vurderer også om familien er i en slik situasjon at dette ikke kan dekkes selv. 

 

Søknad
Elektronisk søknadsskjema  benyttes. NB! Innlogging med ID-porten:

https://skjema.eidskog.kommune.no/skjema/EKO054/

 

Det kan søkes fortløpende på ordningen; ingen søknadsfrist!

 

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Kulturprisen

Som stimulans for det lokale kulturliv kan Eidskog kommune dele ut en kulturpris til personer, lag eller organisasjoner i kommunen. Alle kan sende inn forslag på kandidater. Kulturprisen overrekkes under kulturuka i uke 44.


Send et begrunnet forslag på kandidat innen 1. oktober til:
Eidskog kommune, Postboks 94, 2231 Skotterud eller på e-post til postmottak@eidskog.kommune.no


Statutter for kulturpris:
-Som stimulans for det lokale kulturliv kan Eidskog kommune dele ut en kulturpris til personer, lag eller organisasjoner i kommunen.
-Kulturprisen består av et diplom og en pengegave på kr  12 000,-. 
-Offentliggjøring og overrekking av kulturprisen bør finne sted ved en passende høytidelighet, for eksempel under Kulturuka.
-Formålet med kulturprisen er å hedre enkeltpersoner eller organisasjoner som har gjort en innsats for kulturlivet over lang tid, eller ved enkelttiltak. Prisen kan også gis som stimulans til videreutvikling innenfor kulturarbeidet. Begrepet kultur tolkes så vidt som mulig.
-Kulturprisen utlyses. Forslag til kandidater skal være skriftlig begrunnet. Avgjørelsesmyndighet er ikke bundet til forslag som er sendt inn.
-Eidskog formannskap avgjør hvem som skal ha prisen. Enhet for samfunn administrerer ordningen.

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Kulturmidler

Søknadsfrist 15. november


NB. Det er åpnet for muligheten til å søke om kulturmidler til prosjekt som går over 2 år.
Søknadsskjema finner du i selvbetjeningsløsningen på kommunens nettsider.


Kulturmidler - Retningslinjer for tilskuddsordningen:
 

1. Hvem kan få tilskudd
Tilskuddet kan innvilges alle lag og foreninger i Eidskog kommune. I noen tilfeller kan det innvilges til lag og foreninger utenom Eidskog kommune, men tiltaket skal innbefatte  innbyggere i Eidskog. Alle lag og foreninger som søker må ha et organisasjonsnummer. Muligheten for å gi tilskudd til uorganisert aktivitet for ungdom kan ses på spesielt.

 

2. Hva kan det innvilges tilskudd til
Det kan innvilges tilskudd til alle typer kultur- og idrettsaktiviteter, primært søknader som kan knyttes opp mot målene i kommuneplanen: FOLKEHELSE OG LEVEKÅR

I søknaden legges det positiv vekt på:

Tiltak rettet mot barn og unge
Tiltak som er nyskapende og utviklende
Antallet personer som får gleden av prosjektet/tiltaket
Samarbeidsprosjekt mellom to eller flere lag og foreninger
Det kan også innvilges tilskudd til ordinær drift av lag og foreninger, og starthjelp til nytt lag/forening.

 

3. Det gis ikke tilskudd til
Voksne som utøver hobbyvirksomhet, som ikke har samfunnsnyttige formål. 

 

4. Søknadsprosedyre
Innen 1. oktober kunngjøres mulighet for å søke kulturmidler. Søknad sendes elektronisk på søknadsskjema som ligger på kommunenes hjemmeside under tilskuddsordninger, med søknadsfrist 15. november. Det kan søkes om tilskudd for inntil 2 år om gangen. Regnskap/budsjett skal legges ved søknader.

Lenke til søknadsskjema

 

5. Vedtaksmyndighet
Tildeling av midler blir vedtatt av utvalg for plan og samfunn.

 

6. Klageadgang og utbetaling av midler
Innen 1.februar for søknadsåret blir det sendt ut svar på innkommende søknader. Klagefrist er innen tre uker etter svarutsendelse. Utbetaling av tildelte midler vil skje innen 1. mars.

 

7. Sluttrapportering
Alle som får tildelt midler må innen 31. desember rapportere på bruk av midlene. Søkte du om tilskudd for to år, sendes rapport 31. desember siste året prosjektet/tiltaket blir gjennomført. Legg ved sluttregnskap for tilskuddets midler og dokumenter gjerne prosjektet/tiltaket med bilder. 

 

Kontaktperson:
Petter Aspebakken Linstad, petter.aspebakken.linstad@eidskog.kommune.no,

tlf. 92 64 88 82 

 

 

Organisasjoner og foreninger
logo
Stipendordning for unge lovende utøvere

Eidskog kommune skal hvert år dele ut inntil 3 stipend til unge lovende utøvere innen en vid definisjon av kulturbegrepet.
Statutter for Eidskog kommunes stipendordning for unge lovende utøvere av kultur.


Eidskog kommune skal hvert år dele ut inntil 3 stipend til unge lovende utøvere innen en vid definisjon av kulturbegrepet. Stipendiet/stipendiene består av diplom og pengegave på totalt inntil kr 15.000. Beløpet indeksreguleres hvert 5. år.


 
Formålet med kulturstipendet er å hjelpe ungdom som driver ulike kulturaktiviteter, gi dem bedre vilkår, og tjene som inspirasjon for videre arbeid. Stipendiet gjelder både enkeltpersoner og organisasjoner.


 
Forvaltningsstyret avgjør hvert år hvem som skal tildeles stipend. De bygger sin avgjørelse på innkomne søknader. Forvaltningsstyret består av en representant fra idrettsrådet og en representant fra ungdomsrådet samt rektor for Eidskog kulturskole.


 
Stipendene kan gis til ungdom som viser et spesielt talent, viser spesiell god utvikling kvalitetsmessig, eller som driver kulturaktivitet på et så høgt plan at videre utvikling krever store utlegg av ulik art.


 
Stipendordningen kunngjøres ca. 1. januar på kommunens hjemmeside. Ungdom, enkeltpersoner eller grupper, har anledning til å søke om kulturstipend. Søknadsfristen er den 1. februar hvert år.


 
Søknadene skal begrunnes og sendes til Eidskog kommune.


 
Offentliggjørelse og overrekkelse av kulturstipendene gjennomføres på ungdommens kulturmønstring.

Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post