Flesberg kommunes støtteordninger

Flesberg kommune deler blant annet ut midler til kultur, frivillighet og idrett. Under fanen "Støtteordninger" finner du mer informasjon om hva du kan søke på om du har tilknytning til Flesberg kommune.

Les mer om Flesberg kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (3)
logo
Kulturmidler

Formål
Kulturmidler skal komme kommunens innbyggere til gode, fremme interesse for kulturarbeid og ivareta kulturlivet i kommunen. Flesberg kommune kan gi kulturmidler til lag/foreninger og organisasjoner som driver med kulturaktivitet innenfor kommunen. Flesberg kommune ønsker gjennom kulturmidlene å bidra til et bredt kulturliv for alle aldre, men der aktiviteter for barn og unge blir spesielt vektlagt mht aktivitetsstøtte. Søknader med integreringsfokus blir vektlagt.

Hvem kan søke?
-Lag/foreninger og organisasjoner innen kommunen som driver kulturell aktivitet. Kun lag/foreninger og organisasjoner/interkommunale organisasjoner som har organisasjonsnummer kan søke.
-Interkommunale lag og organisasjoner med minst 5 medlemmer fra Flesberg kan søke, dersom det ikke finnes tilsvarende organisert aktivitet i Flesberg.
-Organisasjonen må være åpen for alle og ledelsen må være demokratisk valgt.
-Søknaden fremmes gjennom lagets hovedstyre.
Unntatt fra tilskudd er organisasjoner som først og fremst ivaretar medlemmenes yrkes, helse og eller økonomiske interesser.
-Fylkes- og landsomfattende organisasjoner uten lokallag i Flesberg kan ikke søke på ordningene.
-Grendehus og andre lokale forsamlingshus omfattes ikke av tilskuddsordningene.
-Vel-foreninger/bygdelag omfattes ikke av tilskuddsordningene, dersom de har partnerskapsavtale med kommunen.
-Lag/organisasjoner som har partnerskapsavtaler med kommunen/eller får annet offentlig tilskudd fra Flesberg kommune omfattes ikke av tilskuddsordningene.


Hva skal søknaden inneholde
Obligatoriske vedlegg er merket med *

-Aktivitetsplan *
-Budsjett *
-Årsmelding og revidert regnskap fra siste år.*
-Nærmere og utfyllende redegjørelse for de tiltak som det søkes om stønad til.


Hva slags tilskudd kan det søkes om
Kulturmidler: Vurderes bla. etter aktiv medlemsmasse, faste utgifter og planlagte aktiviteter gjennom året.

Tilskudd til spesielle tiltak/prosjekter: Det må søkes i forkant, og det må gjelde tiltak en ikke med rimelighet kan vente innarbeidet i de årlige søknadene om ordinære aktivitetstilskudd for lag og foreninger. Det gis tilsagn om støtte som utbetales når det gis rapport om at tiltakene er gjennomførte. Tilsagnet varer ut året det er vedtatt.

Søknadsfrister
Tildelingen av kulturmidler blir lyst med søknadsfrist 15. april. Obligatoriske vedlegg må følge søknaden innen fristen, for at den skal bli formelt godkjent. Søknader som kommer inn etter fristen, eller er ufullstendige (f.eks uten vedlegg), vil ikke bli behandlet. Andre tilskudd blir behandles fortløpende igjennom året. Søknader fra idrettslag som hører til NIF, sendes til Flesberg idrettsråd til uttalelse i forkant av politisk behandling.

Last ned elektronisk søknadsskjema her:

https://skjema.no/flesberg/confirmprivacylogin?shortname=3050_701785&returnUrl=https%3A%2F%2Fskjema.no%2Fflesberg%2F3050_701785&userLoggedInWithSecurityLevel=0&requiredSecurityLevel=0

Organisasjoner og foreninger
logo
Kulturprisen

Kommunen deler ut kulturprisen én gang i året. Både enkeltpersoner, lag/foreninger og institusjoner kan nomineres. De nominerte må ha utmerket seg innen allmenn kultur, kulturarv eller idrett og friluftsliv. Formålet er å stimulere kulturarbeidet i kommunen. Gjennom å dele ut denne prisen, viser kommunen at det offentlige setter pris på det frivillige kulturarbeidet. Kulturprisen er ment som en oppmuntring til videre innsats, både for vinneren og andre som driver frivillig kulturelt arbeid. Kulturprisen er en anerkjennelse for særlig fremragende innsats på kulturfeltet i Flesberg kommune. Prisen kan tildeles enkeltpersoner, lag/foreninger eller institusjoner som har utmerket seg positivt for Flesberg kommune, det være seg innen allmenn kultur, kulturarv eller idrett og friluftsliv.

  1. Kandidaten må bo i kommunen, eller ha bostedsadresse i Flesberg kommune.
  2. Prisen kan ikke deles ut til offentlige institusjoner, eller landsomfattende organisasjoner som hovedsakelig finansierer sitt arbeid med offentlige midler, ei heller til personer som er ansatt av det offentlige til å drive kulturarbeid.
  3. Prisen kan deles ut til enkeltpersoner 1 gang. Lag/foreninger eller institusjoner kan motta prisen inntil 2 ganger innenfor en 20-års periode.
  4. Kulturprisen er på kr. 20.000 + et innrammet diplom tegnet av Jan Fekjan, med portalen i Flesberg stavkirke som motiv. Størrelsen på beløpet vurderes i sammenheng med årsbudsjettet.
  5. Alle kan sende inn forslag med begrunnelse på eget skjema. Frist: 1.mars. Forslag som kommer inn etter fristen blir ikke behandlet.
  6. Utvalg for livsløp og kultur behandler forslag på kandidater og fatter endelig vedtak om hvem som tildeles årets Kulturpris. Foreligger ikke forslag på verdige kandidater, kan utvalget velge å stå over en tildeling. Utvalget kan på behandlingsmøtet fremme begrunnet forslag på kandidater.
  7. Utvalg for livsløp og kultur bestemmer tidspunkt og passende sted/arrangement for utdeling av kulturprisen.

Forslå kandidater til kulturprisen her:

https://skjema.no/flesberg/confirmprivacylogin?shortname=701786&returnUrl=https%3A%2F%2Fskjema.no%2Fflesberg%2F701786&userLoggedInWithSecurityLevel=0&requiredSecurityLevel=0

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Tilskudd til idrett-, frilufts- og nærmiljøanlegg

Har din organisasjon planer om å bygge eller rehabilitere et anlegg for idrett og fysisk aktivitet, kan du søke om tilskudd.
Målet med tilskuddsordningen er å skape mulighet til å drive idrett og fysisk aktivitet.

Du kan søke tilskudd til:

-nybygg av idretts-, frilufts- eller nærmiljøanlegg 
-rehabilitering av idretts-, frilufts- eller nærmiljøanlegg


Målgruppe
Du kan søkje tilskot til idrettsanlegg om du er:

-idrettslag eller del av eit idrettslag knytte til Norges idrettsforbund eller Samenes Idrettsforbund
studentsamskipnad
-organisert under Norges Jeger- og Fiskerforbund, Den Norske Turistforeininga, Noregs Bilsportforbund eller Det frivillige -Skyttervesen
-kommune eller fylkeskommune


Du kan søkje tilskot til friluftsanlegg om du er:

-organisert under Friluftsrådenes Landsforbund, Oslofjordens Friluftsråd eller Norsk Friluftsliv


Du kan søkje tilskot til nærmiljøanlegg om du er:

-burettslag
-velforening


Det blir tilrådd at du set deg nøye inn i krav, vilkår og søknadsprosess på Anleggsregisteret før du set i gang. På Anleggsregisteret nettsida si finn du òg link til søknadsskjema.


Slik søker du
Du kan søke kommunen om tilskudd til idrett-, frilufts- eller nærmiljøanlegg.

Nærmiljøtilskudd (lekeplass osv.), søknadsskjema: https://skjema.no/flesberg/confirmprivacylogin?shortname=701771&returnUrl=https%3A%2F%2Fskjema.no%2Fflesberg%2F701771&userLoggedInWithSecurityLevel=0&requiredSecurityLevel=0

Søknadsfrist kan variere noe fra ordning til ordning. Noen tilskuddsordninger har en eller to faste frister hvert år. Andre har løpende behandling (ingen søknadsfrist).

Organisasjoner og foreninger

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post