Vestby kommunes stipender og støtteordninger

Vestby kommune tilbyr flere ulike stipend og støtteordninger til sine innbyggere. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hvilke støtteordninger innbyggere i Vestby kommune kan søke på.

Les mer om Vestby kommunes stipender og støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
Utlysing
Utlysing
Ikke spesifisert
Vestby
Støtteordninger (6)
logo
Vestby kommunes kulturstipend

Det er avsatt 10 000 kroner til Kulturstipend og 10 000 kroner til Idrettsstipend.


Utøvere må sende inn søknad innen 1. mai for å kunne motta stipend.

Les mer og last ned søknadsskjema på vestby.kommune.no

Private / enkeltpersoner
Organisasjoner og foreninger
logo
Vestby kommunes Idrettsstipend

Det er avsatt 10 000 kroner til Kulturstipend og 10 000 kroner til Idrettsstipend.


Utøvere må sende inn søknad innen 1. mai for å kunne motta stipend.

 

Les mer og last ned søknadsskjema på vestby.kommune.no

Private / enkeltpersoner
Organisasjoner og foreninger
logo
Kulturmidler - driftstilskudd til frivillige organisasjoner

Vestby kommune gir gjennom denne ordningene tilskudd til drift av frivillige organisasjoner innen kultur, idrett og friluftsliv. 

Søknadsfrist er 15. mars. 

Hvem kan søke?
Frivillige organisasjoner i Vestby innen kultur, idrett og friluftsliv kan søke om tilskudd til drift og aktiviteter gjennom denne ordningen. 

Hovedandelen av medlemmer må være under 20 år.


Hva kan det søkes tilskudd til?
Dette er den generelle tilskuddsordningen for drift av frivillige organisasjoner.
En stor del av tilskuddet gis som medlemstilskudd på grunnlag av antall medlemmer under 20 år. 

Det kan også gis aktivitetstilskudd. 
Med det mener vi i denne sammenheng større, planlagte aktiviteter som en korpstur, en konsert eller forestilling. Benytt da søknadsskjema om aktivitetstilskudd i tillegg til skjemaet Søk kulturmidler - tilskudd til kulturformål. 

Driftstilskudd gis i noen tilfeller til leie eller drift av lokaler og anlegg, og kjøp av utstyr.

Frivillige organisasjoner med hovedandel voksne medlemmer gis ikke driftstilskudd til organisasjoner, men kan søke tilskudd til arrangementer og prosjekter.


Søknad

For å søke benytter du søknadsskjemaet du finner på vestby.kommune.no

Fyll ut skjemaet med relevante opplysninger og send med følgende vedlegg:

-Årsmelding
-Regnskap
-Budsjett
-Medlemsliste

Disse dokumentene lastes opp som vedlegg til søknadsskjemaet.
 

Organisasjoner og foreninger
logo
Tilskudd til friluftstiltak

Kommunestyret har vedtatt å sette av kr. 300.000.- hvert år til friluftstiltak. Søknader behandles fortløpende gjennom hele året.

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere lag og organisasjoner til å iverksette tiltak innen friluftsliv til beste for allmennheten.

Hvem kan søke?
Frivillige organisasjoner i Vestby kommune.

Hva kan det søkes tilskudd til?
Det kan søkes tilskudd til tilretteleggingstiltak som vesentlig bedrer forutsetningene for allmennhetens friluftsaktiviteter.

Følgende blir prioritert:

-Tiltak som er varige
-Tiltak rettet mot barn og barnefamilier
-Tiltak som blir gjennomført i nærmiljøet
-Tiltak som er lett tilgjengelig for ulike brukergrupper


Det kan søkes om 100% av totalkostnaden, maksimalt kroner 150 000.

Søknad
Søknaden merkes med "Friluftstilskudd" og må inneholde:

-Opplysninger om tiltak og om søker
-Prosjektbeskrivelse
-Eieransvar og godkjenning til bruk av grunn
-Hvordan drift og vedlikehold skal ivaretas
-Budsjett som viser finansieringen


Det er ikke eget søknadsskjema for denne tilskuddsordningen.

Søknad sendes til Vestby kommune.

Organisasjoner og foreninger
logo
Støtte til arrangementer og prosjekter

Kommunen ønsker å stimulere til at det blir arrangert et bredt spekter av åpne kulturarrangementer i Vestby og bidra til kulturell vitalisering av kommunen.

Hvem kan søke?
Alle kan søke. 


Hva kan det søkes tilskudd til?
Det kan søkes støtte til ulike prosjekter, tiltak og arrangementer - i Vestby, innen kulturfeltet.

Kommunen kan gi tilskudd, underskuddsgaranti eller støtte i form av for eksempel gratis leie eller andre bidrag.


Søknad
Søknaden må inneholde: 

-Beskrivelse av prosjektet/tiltaket/arrangementet
-Budsjett og finansieringsplan
-Hvilken støtte det søkes om og søknadsbeløp
-Kontonummer


Søknader kan sendes inn hele året.

Les mer på vestby.kommune.no

Bedrifter og næringsliv
Organisasjoner og foreninger
Private / enkeltpersoner
logo
Nærmiljøtilskudd

Det kan søkes om tilskudd til enkle anlegg eller områder tilrettelagt for egenorganisert fysisk- og sosial aktivitet, som trening, trim, idrettslek, sosiale møteplasser beliggende i eller i direkte tilknytting til boligområder.

Anlegget/tiltaket må være åpent for alle. Søknadsfrist er 15. mars hvert år.

Hvem kan søke?
Nærmiljøsammenslutninger som velforeninger, borettslag, boligsameier o.l., samt skoler og stønadsberettigede organisasjoner i Vestby kommune kan søke.


Hva kan det søkes tilskudd til?
Det kan gis tilskudd til:

-nyanlegg og rehabilitering av anlegg (nærmiljøanlegg og lekeområder)
-utstyr til nærmiljøanlegg og lekeområder
-dekning av egenandelen i forbindelse med at det søkes om statlige midler til opparbeidelse av nyanlegg eller større   rehabiliteringsprosjekter. 


Søknad
Søknaden merkes med "Nærmiljøtilskudd" og må inneholde:

-Opplysninger om tiltak og om søker
-Prosjektbeskrivelse
-Budsjett som viser finansieringen


Det er ikke eget søknadsskjema for denne tilskuddsordningen.

Søknad sendes til Vestby kommune.

Private / enkeltpersoner
Organisasjoner og foreninger

Aktuelle utlysinger hos Vestby kommunes stipender og støtteordninger

V
Mer informasjon om Vestby kommunes kulturstipend vil snart publiseres her. Du vil da få informasjon om hvem som kan søke og hvordan man sender søknad på Vestby kommunes kulturstipend.
Ikke spesifisert Vestby
V
Mer informasjon om Vestby kommunes kulturstipend vil snart publiseres her. Du vil da få informasjon om hvem som kan søke og hvordan man sender søknad på Vestby kommunes kulturstipend.
Ikke spesifisert Vestby

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post

Fakta om Vestby kommunes stipender og støtteordninger