Vestby kommunes støtteordninger

Vestby kommune tilbyr flere ulike stipend og støtteordninger til sine innbyggere. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hvilke støtteordninger innbyggere i Vestby kommune kan søke på.

Les mer om Vestby kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (7)
logo
Vestby kommunes kulturstipend

Det er avsatt 10 000 kroner til Kulturstipend og 10 000 kroner til Idrettsstipend.


Utøvere må sende inn søknad innen 1. mai for å kunne motta stipend.

Les mer og last ned søknadsskjema på vestby.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Vestby kommunes Idrettsstipend

Det er avsatt 10 000 kroner til Kulturstipend og 10 000 kroner til Idrettsstipend.


Utøvere må sende inn søknad innen 1. mai for å kunne motta stipend.

 

Les mer og last ned søknadsskjema på vestby.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Kulturmidler - driftstilskudd til frivillige organisasjoner

Vestby kommune gir gjennom denne ordningene tilskudd til drift av frivillige organisasjoner innen kultur, idrett og friluftsliv. 

Søknadsfrist er 15. mars. 

Hvem kan søke?
Frivillige organisasjoner i Vestby innen kultur, idrett og friluftsliv kan søke om tilskudd til drift og aktiviteter gjennom denne ordningen. 

Hovedandelen av medlemmer må være under 20 år.


Hva kan det søkes tilskudd til?
Dette er den generelle tilskuddsordningen for drift av frivillige organisasjoner.
En stor del av tilskuddet gis som medlemstilskudd på grunnlag av antall medlemmer under 20 år. 

Det kan også gis aktivitetstilskudd. 
Med det mener vi i denne sammenheng større, planlagte aktiviteter som en korpstur, en konsert eller forestilling. Benytt da søknadsskjema om aktivitetstilskudd i tillegg til skjemaet Søk kulturmidler - tilskudd til kulturformål. 

Driftstilskudd gis i noen tilfeller til leie eller drift av lokaler og anlegg, og kjøp av utstyr.

Frivillige organisasjoner med hovedandel voksne medlemmer gis ikke driftstilskudd til organisasjoner, men kan søke tilskudd til arrangementer og prosjekter.


Søknad

For å søke benytter du søknadsskjemaet du finner på vestby.kommune.no

Fyll ut skjemaet med relevante opplysninger og send med følgende vedlegg:

-Årsmelding
-Regnskap
-Budsjett
-Medlemsliste

Disse dokumentene lastes opp som vedlegg til søknadsskjemaet.
 

Organisasjoner og foreninger
logo
Tilskudd til friluftstiltak

Kommunestyret setter av en sum hvert år til friluftstiltak. Søknader behandles fortløpende gjennom hele året.

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere lag og organisasjoner til å iverksette tiltak innen friluftsliv til beste for allmennheten.

Hvem kan søke?
Frivillige organisasjoner i Vestby kommune.

Hva kan det søkes tilskudd til?
Det kan søkes tilskudd til tilretteleggingstiltak som vesentlig bedrer forutsetningene for allmennhetens friluftsaktiviteter.

Følgende blir prioritert:

-Tiltak som er varige
-Tiltak rettet mot barn og barnefamilier
-Tiltak som blir gjennomført i nærmiljøet
-Tiltak som er lett tilgjengelig for ulike brukergrupper


Det kan søkes om 100% av totalkostnaden, maksimalt kroner 150 000.

Søknad
Søknaden merkes med "Friluftstilskudd" og må inneholde:

-Opplysninger om tiltak og om søker
-Prosjektbeskrivelse
-Eieransvar og godkjenning til bruk av grunn
-Hvordan drift og vedlikehold skal ivaretas
-Budsjett som viser finansieringen


Det er ikke eget søknadsskjema for denne tilskuddsordningen.

Søknad sendes til Vestby kommune.

Les mer på kommunens nettsider.

Organisasjoner og foreninger
logo
Støtte til arrangementer og prosjekter

Kommunen ønsker å stimulere til at det blir arrangert et bredt spekter av åpne kulturarrangementer i Vestby og bidra til kulturell vitalisering av kommunen.

Hvem kan søke?
Alle kan søke. 


Hva kan det søkes tilskudd til?
Det kan søkes støtte til ulike prosjekter, tiltak og arrangementer - i Vestby, innen kulturfeltet.

Kommunen kan gi tilskudd, underskuddsgaranti eller støtte i form av for eksempel gratis leie eller andre bidrag.


Søknad
Søknaden må inneholde: 

-Beskrivelse av prosjektet/tiltaket/arrangementet
-Budsjett og finansieringsplan
-Hvilken støtte det søkes om og søknadsbeløp
-Kontonummer


Søknader kan sendes inn hele året.

Les mer på vestby.kommune.no

Bedrifter og næringsliv
Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Nærmiljøtilskudd

Det kan søkes om tilskudd til enkle anlegg eller områder tilrettelagt for egenorganisert fysisk- og sosial aktivitet, som trening, trim, idrettslek, sosiale møteplasser beliggende i eller i direkte tilknytting til boligområder.

Anlegget/tiltaket må være åpent for alle. Søknadsfrist er 15. mars hvert år.

Hvem kan søke?
Nærmiljøsammenslutninger som velforeninger, borettslag, boligsameier o.l., samt skoler og stønadsberettigede organisasjoner i Vestby kommune kan søke.


Hva kan det søkes tilskudd til?
Det kan gis tilskudd til:

-nyanlegg og rehabilitering av anlegg (nærmiljøanlegg og lekeområder)
-utstyr til nærmiljøanlegg og lekeområder
-dekning av egenandelen i forbindelse med at det søkes om statlige midler til opparbeidelse av nyanlegg eller større   rehabiliteringsprosjekter. 


Søknad
Søknaden merkes med "Nærmiljøtilskudd" og må inneholde:

-Opplysninger om tiltak og om søker
-Prosjektbeskrivelse
-Budsjett som viser finansieringen


Det er ikke eget søknadsskjema for denne tilskuddsordningen.

Søknad sendes til Vestby kommune.

Privatpersoner
Organisasjoner og foreninger
logo
Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg skal bidra til en infrastruktur som gir befolkningen mulighet til å drive både egenorganisert aktivitet og aktivitet i regi av den frivillige medlemsbaserte idretten.

For å sikre sannsynligheten for å få spillemidler, er det viktig at dere tar kontakt med Vestby kommune så raskt som mulig i tidlig fase av prosjektet.

1. september og 15. oktober er viktige datoer å merke seg for de som ønsker å søke.

Hvem kan søke?

Idrettsanlegg - ordinære anlegg:
Spillemidler til idrettsanlegg har tradisjonelt sett blitt tildelt kommuner og idrettslag som er organisert i Norges Idrettsforbund, men det er også andre organisasjoner som kan søke om midler. Den til enhver tid gjeldende liste over hvem som kan søke finnes i bestemmelsene for tilskuddsordningen. Bestemmelsene finnes i anleggsregisteret.no. Disse revideres hvert år, og det kan være endring i hvem som kan søke midler. Bestemmelsene i sin helhet finner du i publikasjonen V-0732 Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Under punkt 2.3 finner en liste over hvem som kan søke, og hva de kan søke på.

Nærmiljøanlegg:
Alle som kvalifiserer for tilskudd til en eller flere anleggstyper under ordinære anlegg, kan søke tilskudd til nærmiljøanlegg. I tillegg kan borettslag og velforeninger (med unntak av hyttevelforeninger) søke tilskudd til nærmiljøanlegg. Sjekk ut bestemmelsene.

Hva kan det søkes om?

Dere kan søke om tilskudd til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Tilskuddsordningen har to underordninger: ordinære anlegg og nærmiljøanlegg. Det kan ikke søkes om tilskudd til drift og løpende vedlikehold.

• Ordinære anlegg: Med ordinære anlegg menes anlegg for organisert idrett og fysisk aktivitet. Til ordinære anlegg, inkl rehabilitering, kan der annet ikke er bestemt, gis tilskudd på 1/3 av godkjent kostnad.

• Nærmiljøanlegg: Med nærmiljøanlegg menes anlegg eller områder for egenorganisert fysisk aktivitet, hovedsakelig beliggende i tilknytning til bo- og/eller oppholdsområder. Med nærmiljøanlegg menes kun utendørsanlegg. Til nærmiljøanlegg kan det gis tilskudd på inntil 50 % av godkjent kostnad, maksimalt kr. 300 000.

Hvordan kan du søke og når er fristene?

Alle søknader skjer elektronisk via nettsiden anleggsregisteret.no. Her finner du også alt du trenger å vite om søknadsprosessen.

For å levere en best mulig søknad, er det viktig med en god prosess. Når du skal starte med søknaden må dere først tar kontakt med Vestby kommune.

Vi gjør oppmerksom på at alle anlegg som det skal søkes spillemidler på, må stå i årets prioritert handlingsprogram idrett og friluftsliv. Frist for å få nye anlegg inn på prioritert liste er 1. september hvert år.

Informasjon og veiledning

Du kan finne informasjon om planlegging, prosjektering, bygging og drift av gode idrettsanlegg på nettsiden godeidrettsanlegg.no.

For hvert type anlegg vil du blant annet finne tekniske krav, forslag til planløsninger, materialvalg, forskningsartikler og beskrivelser av gode referanseprosjekter. 

Kommunen og fylkeskommunen kan og bistå med hjelp til planleggingen dersom det er et særlig behov for dette.

Les mer på vestby.kommune.no.

Organisasjoner og foreninger

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post