Agder Fylkeskommunes støtteordninger

Agder fylkeskommune tilbyr sine innbyggere flere stipend, priser og offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Agder fylkeskommune.

Les mer om Agder Fylkeskommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (18)
logo
Fylkeskulturprisen

Det deles årlig ut en fylkeskulturpris for Agder.

Fylkeskulturprisen er en viktig stimulans for kulturlivet i fylket. Prisen gir også fylkeskommunen mulighet til å markere og vise takknemlighet overfor arbeidet og personene som har sitt virke innenfor det utvidede kulturbegrepet. Prisen tildeles enkeltpersoner, grupper eller organisasjoner for særlig fortjenstfullt arbeid.

Fylkeskulturprisen er et valgt kunstverk i tillegg til en sum på kr. 50 000. Forslag må være innsendt avdeling for kultur, idrett og frivillighet innen 1. oktober.

Statutter for Agder fylkeskulturpris:

1. Agder fylkeskommune ved hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet deler hvert år ut en fylkeskulturpris. Eventuelle endringer i størrelsen på prisen avgjøres i budsjettet.

2. Kulturprisen skal være en stimulans til kulturlivet i Agder og tildeles for særlig fortjenstfullt arbeid innenfor rammen av hele det utvidede kulturbegrepet. Prisvinnerens arbeid bør fortrinnsvis ha / ha hatt regional betydning.

3. Tildeling av prisen skjer etter forslag fra kommuner, organisasjoner, kulturinstitusjoner og enkeltpersoner. Hovedutvalgsmedlemmer kan også komme med forslag på aktuelle kandidater. Forslag må være innsendt avdeling for kultur, idrett og frivillighet innen 1. oktober.

4. Hovedutvalget for kultur, folkehelse og frivillighet gjør vedtak om hvem som hvert år skal få prisen. Prisen kan tildeles enkeltpersoner, grupper av enkeltpersoner og organisasjoner.

5. Offentliggjøring og overrekkelse av fylkeskulturprisen bør finne sted ved en passende høytidelig anledning.

Forslag merkes Forslag til fylkeskulturpris og sendes til postmottak@agderfk.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Sørlandets litteraturpris

Sørlandets litteraturpris deles ut hvert år i kategoriene skjønnlitteratur og sakprosa til forfattere med tilknytning til Sørlandet. Den ble etablert av de to fylkeskommunene Aust- og Vest-Agder og bibliotekene i samarbeid med en rekke bokhandlere i 2000. Agder fylkeskommune viderefører denne litterære begivenheten.

Prisen består av en sjekk på kr. 15.000 samt et kunstverk. Utdeling skjer hvert år i tilknytning til Verdens bokdag 23. april.

Agder fylkeskommune gir et årlig tilskudd på kr. 100.000 kroner til driften. I tillegg gir Kristiansand folkebibliotek et årlig tilskudd.

Les mer om prisen her:

https://sorlandetslitteraturpris.wordpress.com/

Bedrifter og næringsliv
Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Uprisen

Norges eneste rene ungdomspris

Uprisen er ungdommens egen kåring av årets beste ungdomsbok. Hvert år deltar rundt 1000 ungdommer i kåringen. Kåringen har fire ledd.

Om Uprisen

Ungdom anmelder alle norske ungdomsbøker fra inneværende år. Anmeldelsene skrives og legges inn i vår base i høstsemesteret. Basen stenger 15. desember. All ungdom i ungdomsskolealder kan registrere seg og anmelde. For å sikre at alle aktuelle bøker blir anmeldt utnevner Foreningen !les 33 kritikerklasser som får tilsendt anmeldereksemplar mot å anmelde bøkene. Ønsker din klasse å anmelde bøker?

I desember samler vi alle anmeldelsene og sender dem til nominasjonsjuryen. Nominasjonsjuryen består av fem ungdommer i ungdomsskolealder. Jurymedlemmene velges ut basert på søknader. Plassene i juryen utlyses på våre nettsider i oktober. Nominasjonsjuryens oppgave er å nominere fem bøker basert på anmeldelsene. Nominasjonsmøtet er i midten av januar. Dagen etter offentliggjøres nominasjonene. Juryen har også anledning til å lage en langliste over bøker som i tillegg til de nominerte, fortjener hederlig omtale.

De fem nominerte bøkene sendes videre til elleve juryklasser. Juryklassenes oppgave er å lese og diskutere de nominerte bøkene grundig. To representanter fra hver juryklasse velges til storjuryen, det siste og avgjørende leddet. Ønsker din klasse å være jury? Ta kontakt med ditt fylke.

På storjurymøtet, dagen før prisutdelingen, møtes to representanter fra hver juryklasse og diskuterer seg fram til en vinner.

Prisen deles ut under Norsk Litteraturfestival på Lillehammer siste torsdag i mai.

Bakgrunn

Sammen med Norsk Litteraturfestival tok Foreningen !les i 2006 initiativet til en ungdomsbokkåring der ungdom selv leser og vurderer utvalgte ungdomsbøker og episke tegneserier/billedbøker. Etter et vellykket pilotprosjekt  i 2007 med ca. 150 deltakende 9. klassinger fra fem skoler i Oppland og Hedmark, har Uprisen blitt delt ut årlig av en nasjonal jury. Fra 2007 t.o.m. 2010 ble de fem nominerte titlene valgt ut av en voksenjury. Fra og med 2011-kåringen velges de fem nominerte bøkene ut på bakgrunn av ungdoms anmeldelser av alle årets norske ungdomsbøker. Fra og med kåringen i 2022 deltar samtlige fylker med hver sin juryklasse.

Målsetting

Å ta ungdom på alvor ved å anerkjenne dem som en ressurs i vurderingen av litteratur skrevet for dem.
Å synliggjøre ungdomslitteraturen – øke bevisstheten rundt og kunnskapen om den hos formidlere og media.
Å  skape positive møter mellom elevene og litteraturen, møter som kan gi grobunn for livslang leselyst.

Les mer på agderfk.no

Privatpersoner
logo
LIM-prisen

LIM-prisen fokuserer på likestilling og inkludering knyttet til kjønn, funksjonsevne, etnisitet, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, alder og religion. Vi leter etter en kandidat som jobber for å bedre mulighetene til mennesker i arbeidslivet, kulturlivet, frivillighet og eller innenfor politikken.

Alle kan anbefale kandidater til prisen. Skjema til å sende inn kandidatforslag finner du på agderfk.no

Prisen deles ut i av fylkestinget i desember. Prisen er:

- 25 000 kroner
- Et kunstverk til en verdi av 5000 kroner.

LIM-rådet på Agder er ansvarlige for å velge ut vinneren av LIM-prisen.

Vedtekter:

1) Brukerpanelet deler ut LIM - pris til en person eller organisasjon som har utmerket seg ved sin innsats for likestilling, inkludering og mangfold på Agder. Det innebærer arbeid for at flere får bedre muligheter til deltakelse på ulike arenaer i samfunnet, som i arbeidslivet, kulturlivet, i frivillighet og i politiske verv. LIM - prisen skal ha et særlig fokus på likestilling og inkludering knyttet til kjønn, funksjonsevne, etnisitet, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, alder og religion.

2) Prisen kan deles ut årlig, dersom panelet finner en verdig prismottaker.

3) Prisen deles ut i felles fylkesting i februar, og består av et kunstverk til en verdi av om lag 5000 kroner, samt et pengebeløp på 25 000 kroner.

4) Alle kan foreslå kandidater til prisen. Forslagene må være begrunnet og sendes til Brukerpanelets sekretariat innen en frist som fastsettes av sekretariatet. Dette kunngjøres gjennom avisannonser og på fylkeskommunens nettsider og sosiale media. Brukerpanelet oppnevner en komité på 3 - 5 personer som vurderer innkomne forslag, og innstiller på en prisvinner.

5) Brukerpanelet fatter endelig beslutning.

Les mer og foreslå kandidat på agderfk.no

Privatpersoner
logo
Agderstipendet

Agderstipendet tildeles en skapende og utøvende kunstner med særlig høye faglige og kunstneriske kvalifikasjoner. Stipendet gir en anledning til faglig fordyping, forskning og produksjon i Agder over en lengre tidsperiode. Profesjonelle kunstnere innen alle kunst- og kulturfelt kan søke på Agderstipendet.

Søknadsfrist 20. august.

Søkere må logge inn via ID-porten. Lenke finner du på agderfk.no

Retningslinjer

1. Formål

Agderstipendet tildeles en skapende og utøvende kunstner med særlig høye faglige og kunstneriske kvalifikasjoner. Stipendet gir en anledning til faglig fordyping, forskning og produksjon i Agder over en lengre tidsperiode. Agderstipendet skal bidra til å styrke muligheten for utvikling og sikre høy kvalitet hos kunstnere som bor og arbeider i fylket. Profesjonelle kunstnere innen alle kunst- og kulturfelt kan søke på Agderstipendet.

2. Tildeling

Fylkeskommunen deler ut ett Agderstipend på kr 250 000 hvert år.

Tildeling av stipend baserer seg på en kvalitetsvurdering av innkomne søknader.

Saksbehandlingen skjer administrativ ved avdeling for kultur, idrett og frivillighet som fremmer innstilling til Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet for vedtak.

 

3. Vilkår

Søker skal være bosatt og virksom i Agder.
Søknaden skal inneholde CV og en prosjektbeskrivelse som viser profesjonalitet og gjennomføringsevne.
Søker plikter å oppgi andre stipend som er mottatt tidligere eller i stipendåret.
Stipendet er å regne som skattepliktig arbeidsinntekt jf. skatteloven § 5-10a, forskrift om statens stipend og garantiinntekter for kunstnere punkt 13.7 jf. pkt.4.
 

4. Rapportering

 Etter avsluttet stipendperiode, og senest ett år etter mottatt stipend, skal stipendmottaker rapportere hvordan midlene er blitt brukt.

Les mer og søk elektronisk på agderfk.no

Privatpersoner
logo
Arbeidsstipend for kunstnere

Formålet med arbeidsstipendet er å gi profesjonelle kunstnere muligheten til kunstfaglig utvikling og arbeid med større prosjekter.

Arbeidsstipendet skal motivere og åpne muligheten for økt kompetanse innen egen kunstnerisk virksomhet. Profesjonelle kunstnere innenfor alle kunst- og kulturfelt kan søke arbeidsstipend.

Søknadsfrist 20. august

Søkere må logge inn via ID-porten. Lenke finnes på agderfk.no

Retningslinjer

1. Formål
Formålet med arbeidsstipendet er å gi profesjonelle kunstnere muligheten til kunstfaglig utvikling og arbeid med større prosjekter. Arbeidsstipendet skal motivere og åpne muligheten for økt kompetanse innen egen kunstnerisk virksomhet. Stipendet kan bidra til bedre leve- og arbeidsvilkår for kunstnere som bor og arbeider i fylket. Profesjonelle kunstnere innenfor alle kunst- og kulturfelt kan søke arbeidsstipend.

2. Tildeling
Fylkeskommunen deler ut to arbeidsstipend på kr 150 000 per stipend hvert år.

Tildeling av stipend baserer seg på en kvalitetsvurdering av innkomne søknader.

Saksbehandlingen skjer administrativ ved avdeling for kultur, idrett og frivillighet som fremmer innstilling til Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet for vedtak.

3. Vilkår
Søker skal være bosatt og virksom i Agder.
Søknaden skal inneholde en CV og en prosjektbeskrivelse som viser profesjonalitet og gjennomføringsevne.
Søker plikter å oppgi andre stipend som er mottatt tidligere eller i stipendåret.
Stipendet er å regne som skattepliktig arbeidsinntekt jf. skatteloven § 5-10a, forskrift om statens stipend og garantiinntekter for kunstnere punkt 13.7 jf. pkt.4.

4. Rapportering
Etter avsluttet stipendperiode, og senest ett år etter mottatt stipend, skal stipendmottaker rapportere hvordan midlene er blitt brukt.

Les mer og søk elektronisk på agderfk.no

Privatpersoner
logo
Etableringsstipend for kunstnere

Etableringsstipendet tildeles en kunstner som etablerer virksomhet i Agder. Stipendet skal bidra til å fremme kunstfaglig aktivitet av høy kvalitet i etableringsfasen. Stipendet kan brukes til produksjon, formidling og faglig utvikling. Profesjonelle og nyutdannede kunstnere innen alle kunst- og kulturfelt kan søke på etableringsstipend. 

Søknadsfrist 20. august.

Søkere må logge inn via ID-porten. Lenke finnes på agderfk.no

Retningslinjer

1. Formål

Etableringsstipendet tildeles en kunstner som etablerer virksomhet i Agder. Stipendet skal bidra til å fremme kunstfaglig aktivitet av høy kvalitet i etableringsfasen. Stipendet kan brukes til produksjon, formidling og faglig utvikling. Ulike typer etableringsutgifter er relevante, for eksempel midler til leie av lokaler eller innkjøp av utstyr. Profesjonelle og nyutdannede kunstnere innen alle kunst- og kulturfelt kan søke på etableringsstipend.

 

2. Tildeling

Fylkeskommunen deler ut ett etableringsstipend på kr 50 000 hvert år.

Tildeling av stipend baserer seg på en kvalitetsvurdering av innkomne søknader.

Saksbehandlingen skjer administrativ ved avdeling for kultur, idrett og frivillighet som   fremmer innstilling til Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet for vedtak.

 

3. Vilkår

Søker skal være bosatt og virksom i Agder.
Søknaden skal inneholde CV og en prosjektbeskrivelse som viser profesjonalitet og gjennomføringsevne.
Søker plikter å oppgi andre stipend som er mottatt tidligere eller i stipendåret.
Stipendet er å regne som skattepliktig arbeidsinntekt jf. skatteloven § 5-10a, forskrift om statens stipend og garantiinntekter for kunstnere punkt 13.7 jf. pkt.4.

Les mer og søk elektronisk på agderfk.no

Privatpersoner
logo
Forskningsmobilisering Agder

Forskningsmobilisering Agder har som formål å stimulere små og mellomstore bedrifter til å benytte seg av forskning i sine innovasjons- og utviklingsprosesser.

Forskningsmobilisering Agder er et lavterskeltilbud til alle private bedrifter i Agder med mindre enn 250 ansatte. Det er en forutsetning at man ikke har nevneverdig erfaring med forskning fra tidligere. Det er ikke anledning for offentlige virksomheter å søke.

Bedriften må ha en ambisjon om at arbeidet skal føre til videre arbeid med forskning eller samarbeid med forskningsinstitusjoner. Forprosjektet bør være en forberedelse til å delta i andre finansieringsordninger for forskning, slike som regionale forskningsfond, Forskningsrådets innovasjonsprogrammer, SkatteFUNN eller EUs Horisont Europa.

Rammer for støtte

Vi har to typer tilskudd:

Forprosjektmidler: 50-70% støtte til nye forskningsprosjekter, inntil kr. 200 000,-. Minimum 80 % av støtten skal gå til innkjøp av FOU-tjenester.

Mobilitet, «Forsker til låns»: 50-70 % støtte til nye mobilitetsprosjekter, inntil kr. 200 000,-. Hele støtten skal gå til personalkostnader og reisegodtgjøring til forskeren. Egeninnsats må være minimum 30 prosent av prosjektets kostnader og kan enten brukes på forskeren slik som støtten, eller til personal- og reisekostnader til bedriftens prosjektleder eller andre ansatte som jobber med prosjektet.

Støtten blir tildelt som forskningsstøtte, med hjemmel i EUs gruppeunntaktsforordning artikkel 25. Les mer om unntakene for statsstøtte på forskningsradet.no

Det er ingen søknadsfrister og søknadene behandles fortløpende med kort saksbehandlingstid, maksimum tre uker.

Hvem kan søke?

Bedrifter med liten forskningserfaring som jobber med å utvikle nye produkter, prosesser eller tjenester som kan styrkes ved hjelp av forskning kan søke på denne utlysningen.

Bedrifter som er eller har vært prosjektansvarlig i hovedprosjekt finansiert av Forskningsrådet, Regionale forskningsfond eller EUs forskningsprogram, de siste fem år, regnes som erfarne FoU-bedrifter i denne sammenheng, og kan ikke søke.

Krav til prosjektansvarlig

Bedriften er prosjektansvarlig. Administrativt ansvarlig er den personen hos bedriften som har fullmakt til å representere og forplikte organisasjonen overfor Forskningsrådet.

Krav til FoU-partner

Forskningsrådet har utarbeidet en definisjon og avgrensning av begrepet forskningsorganisasjon og en liste over godkjente forskningsorganisasjoner. 

Bare FoU-miljø som står på denne listen, kan være samarbeidspartner.
Utenlandske offentlige universiteter og institutter kan også være FoU-partner. Det må dokumenteres og beskrives i prosjektsøknaden at utenlandsk FoU-partner har faglig kompetanse på området.

Forskningsorganisasjonen skal registreres som samarbeidspartner i søknadsskjemaet.

Kompetanseområder

Det er ønskelig at omsøkte prosjekter ligger innenfor de kompetanseområder som programmet satser på. Disse er definert som følger:

Ny teknologi og nye forretningsmodeller som bidrar til Agders visjon om å bli en helelektrisk region *
Ny teknologi og nye forretningsmodeller som bidrar til lavere utslipp og bedre levekår i Agder.
Det forventes at omstilling til grønn økonomi ligger til grunn for alle prosjekter, og dette vil bli vektlagt og prioritert i søknadsbehandlingen.

* Les mer om «Electric Region Agder» på electricregionagder.com

Virkemidler

Kompetansemegling
Kompetansemeglere diskuterer prosjektidéer og muligheter med bedrifter og kan koble bedriften med relevant forsker. Kompetansemeglerne kan også arrangere møter der bedrifter og forskere diskuterer muligheter og idéer. Kompetansemegling mobiliserer til regionale, nasjonale og internasjonale ordninger, samt til forprosjekter.

Forprosjektmidler
Forprosjekter er mindre FoU-prosjekter i bedrifter med liten eller ingen FoU-erfaring. Bedriften må samarbeide med et FoU-miljø i prosjektet. Bedriften må ha en ambisjon om at arbeidet skal føre til videre arbeid med forskning eller samarbeid med forskningsinstitusjoner. Forprosjekt bør være en forberedelse til å delta i andre finansieringsordninger for forskning, som regionale forskningsfond, Forskningsrådets innovasjonsprogrammer eller SkatteFUNN.

Nettverksmøter
Nettverksmøter for bedrifter samler ulike typer aktører for å diskutere en aktuell problemstilling. Kompetansemeglere organiserer møtene, der deltagerne skal komme fram til en felles konklusjon eller handlingspunkter, som kan lede til felles prosjekter eller innsats. Nettverksmøter egner seg blant annet til å samle aktører fra ulike næringer til felles diskusjoner av muligheter, for eksempel i form av forskning til nytte for flere bedrifter innen en næring.

Mobilitet
Forsker, næringsliv eller student til låns betyr at en forsker jobber en periode i en bedrift, eller en person fra næringslivet jobber en periode i et forsknings- og utdanningsmiljø. Det kan også være studenter som skriver bachelor-/masteroppgaver i bedrift eller hospiterer en periode i en bedrift. Mobilitetsordningene skal utvide nettverk, stimulere til samarbeid og gi utveksling av kunnskap mellom forskning og næringsliv.

Hvordan søke?

Alle som skal søke må ta kontakt med en kompetansemegler først. Kompetansemegleren kan gi råd om utforming av prosjektet og hjelpe med å finne aktuelle forskningsmiljø for prosjektet.  Liste over kompetansemeglere finner du på agderfk.no

Før søknaden sendes inn skal den vises til prosjektleder for Forskningsmobilisering Agder hos fylkeskommunen for kvalitetssikring. Les veiledningen i søknadsmalen nøye, og husk å få med alle obligatoriske vedlegg. Søknaden skal vedlegges egenerklæring om foretak, skjema for partneropplysninger, CV for prosjektleder og kopi av utfylt prosjektbeskrivelse. Alle vedlegg må leveres i PDF-format. Søknader med manglende vedlegg avvises.

Maler og obligatoriske vedlegg lastes ned fra utlysningen du finner på agderfk.no

Den utfylte teksten fra malen kopieres over i Forskningsrådets elektroniske søknadsskjema. Søknaden skal være på maksimum 5 sider. Lengre søknader enn dette er ikke mulig å laste opp i systemet.

Mer informasjon om FORREGION finnes på Forskningsrådets sider.

Les mer og søk elektronisk på agderfk.no

Bedrifter og næringsliv
logo
Idrettsstipend

Agder fylkeskommunes idrettsstipend tildeles unge idretts- og parautøvere, som er på vei mot et nasjonalt- eller internasjonalt gjennombrudd i sine idrettskarrierer.
Stipendene skal virke som inspirasjon for utøveren og gi mulighet til videre satsing og personlig utvikling i sin idrett.

Søknadsfrist 20. August

Søkere må logge inn via ID-porten. Lenke finner du på agderfk.no

Retningslinjer

1. Formål

Idrettsstipend tildeles unge idretts- og parautøvere, som er på vei mot et nasjonalt- eller internasjonalt gjennombrudd i sine idrettskarrierer. Stipendene skal virke som inspirasjon for utøveren og gi mulighet til videre satsing og personlig utvikling i sin idrett.

2. Tildeling

Fylkeskommunen deler ut åtte idrettsstipend på kr 40 000 hvert år.

Tildeling av stipend baserer seg på en kvalitetsvurdering av innkomne søknader.

Saksbehandlingen skjer administrativ ved avdeling for kultur, idrett og frivillighet som fremmer innstilling til Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet for vedtak.

3. Vilkår 

- Utøver skal være fra Agder, eller representere en klubb i fylket
- Utøver må være i aldersgruppen 16 og 23 år. Gjelder fra det året man fyller 16 til og med det året man fyller 23
- For søkere under 18 år skal foresatte skrive under på en erklæring om at utøveren kan motta stipendet
- Utøver må vise til gode resultater på regionalt, nasjonalt eller internasjonalt nivå det siste året (forrige og inneværende sesong), og vise til gode utviklingsmuligheter
- Ved fordeling legges det vekt på en rimelig spredning mellom idrettsgrener
- Stipendet kan kun mottas én gang av samme utøver
- Utøver må gjøre rede for på hvilken måte et stipend vil utgjøre en forskjell for videre satsing og utvikling. Det vil si at utøvere som allerede får dekket utgifter til sin satsing og livsopphold fra klubb, forbund, sponsorer eller andre, kan være mindre aktuelle.

4. Rapportering

Etter avsluttet stipendperiode, og senest ett år etter mottatt stipend, skal stipendmottaker rapportere hvordan midlene er blitt brukt. Idrettsstipendene er ikke regnet som skattepliktige.

Les mer og søk elektronisk på agderfk.no

Privatpersoner
logo
Kunstnerstipend

Et kunstnerstipend skal bidra til å styrke og motivere til videreutvikling av kunstnerisk virksomhet. Stipendet har til formål å gi kunstnere muligheten til gjennomføring, fordypning eller formidling av kunst- og kulturprosjekter. Profesjonelle kunstnere innen alle kunst- og kulturfelt kan søke på kunstnerstipend.  

Søknadsfrist 20. august.

Søkere må logge inn via ID-porten. Lenke finner du på agderfk.no

Retningslinjer

1. Formål

Et kunstnerstipend skal bidra til å styrke og motivere til videreutvikling av kunstnerisk virksomhet. Stipendet har til formål å gi kunstnere muligheten til gjennomføring, fordypning eller formidling av kunst- og kulturprosjekter. Det skal tas hensyn til en rimelig balanse mellom kunst- og kulturuttrykk som sikrer kunstfaglig kvalitet, kompetanse og evne til nyskaping. Profesjonelle kunstnere innen alle kunst- og kulturfelt kan søke på kunstnerstipend.

2. Tildeling

Fylkeskommunen deler ut tre kunstnerstipend på kr 50 000 per stipend hvert år.

Tildeling av stipend baserer seg på en kvalitetsvurdering av innkomne søknader.

Saksbehandlingen skjer administrativ ved avdeling for kultur, idrett og frivillighet som fremmer innstilling til Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet for vedtak.

3. Vilkår

- Søker bør være bosatt og virksom i Agder. Det kan gjøres unntak fra dette dersom prosjektet skal realiseres i fylket.
- Søknaden skal inneholde CV og en prosjektbeskrivelse som viser profesjonalitet og gjennomføringsevne.
- Søker plikter å oppgi andre stipend som er mottatt tidligere eller i stipendåret.
- Stipendet er å regne som skattepliktig arbeidsinntekt jf. skatteloven § 5-10a, forskrift om statens stipend og garantiinntekter for kunstnere punkt 13.7 jf. pkt.4.

Les mer og søk elektronisk på agderfk.no

Privatpersoner
logo
Kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud

Kommuner kan søke fylkeskommunen om tilskudd til etablering og videre utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud.


Om ordningen
Fylkeskommunen forvalter tilskuddsordningen på vegne av Helsedirektoratet. Tildeling av tilskudd foretas ut fra gjeldende regelverk og retningslinjer for tilskuddsordningen. Tilskuddet utlyses årlig med forbehold om godkjent statsbudsjett.

Søknadsfrist 1.april.

Les mer om ordningen her:

https://agderfk.no/vare-tjenester/folkehelse-levekar-og-likestilling/folkehelse/kommunale-frisklivs-larings-og-mestringstilbud/

Organisasjoner og foreninger
logo
Regionale forskningsfond

Regionale forskningsfond Agder (RFF Agder) er et av 11 regionale forskningsfond i Norge. RFF Agder skal mobilisere og kvalifisere kommuner og bedrifter til forskningsstøttet innovasjon i tråd med målene i Regionplan Agder 2030.

RFF Agder er en viktig pådriver for forskningsstøttet innovasjon i regionen, og bidrar til at bedrifter og offentlige virksomheter i Agder øker sin innovasjonsevne, konkurransekraft og verdiskaping.

Retningslinjer fra Kunnskapsdepartementet definerer følgende mål for regionale forskningsfond:

- Styrke forskning for regional innovasjon og utvikling.
- Mobilisere til økt FoU-innsats i regionene.
- Bidra til økt forskningskvalitet og utvikling av gode og konkurransedyktige FoU-miljøer i regionene.
- Skape utviklings- og læringsarenaer der regionale erfaringer kan drøftes i relasjon til nasjonal og internasjonal kunnskap og aktiviteter.
- Sørge for tett samspill mellom aktiviteter i regionene og deres relasjoner til andre nasjonale og internasjonale programmer og aktiviteter

Siden 2010 har fondet bevilget over 160 millioner kroner til forskning og forskningsstøttet innovasjon som skal  løse viktige utfordringer i regionen. Ordningen er finansiert av Kunnskapsdepartementet, og vi samarbeider tett med Norges forskningsråd.

Utlysninger finner du på regionaleforskningsfond.no/fondsregion-agder/

Bedrifter og næringsliv
logo
Spillemidler

Søknadsfrist

Ta kontakt med den aktuelle kommunen for informasjon om søknadsfrist.
Kommunen sender søknadene videre til fylkeskommunen innen 15. januar hvert år.

Hvem kan søke?

Kommuner/fylkeskommuner, idrettslag/organisasjonsledd i Norges idrettsforbund (NIF), idrettslag organisert under Samisk idrettsforbund, sammenslutninger organisert under Norges Jeger- og Fiskerforbund, Den Norske Turistforening, Norges Bilsportforbund, eller Det Frivillige Skyttervesen, aksjeselskap/allmennaksjeselskap og kommunale foretak, stiftelser, andre sammenslutninger (f.eks. borettslag og velforeninger).

Sammenslutninger organisert under Friluftsrådenes Landsforbund, samt Oslofjordens Friluftsråd, og Norsk Friluftsliv kan søke om tilskudd til friluftslivsanlegg.

Hva kan det søkes om støtte til?

Det er mulig å søke tilskudd til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg som er åpent for allmenn idrettslig virksomhet og som ikke er underlagt kommersielle interesser. Det gis tilskudd til følgende typer anlegg:

• Ordinære anlegg (organisert idrett og fysisk aktivitet)
• Nærmiljøanlegg (egenorganisert fysisk aktivitet)

Krav til søknaden

Søknad om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, med aktuelle vedlegg, leveres på elektronisk søknadsskjema. Det skal søkes i den kommunen der anlegget er geografisk plassert. Anlegget som det søkes om tilskudd til må inngå i en kommunal plan.

Mer infromasjon og elektronisk søknadsskjema finner du på agderfk.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Tilskudd til amatørteater

Agder fylkeskommune gir hvert år økonomisk støtte til amatørteatervirksomhet. Formålet med tilskuddet er å fremme et aktivt og variertkulturliv. Hovedsøknadsfristen er 10. februar. Dersom det er midler igjen etter hovedtildelingen vil søknader bli behandlet fortløpende.

Retningslinjer

  • Aktivitetsmidlene fordeles administrativt. Det legges fram årlig rapport til hovedutvalget for kultur, folkehelse og frivillighet om fordeling av midlene.
  • Det kan søkes om midler til gjennomføring av prosjekter og aktiviteter som ikke er normal drift av laget/organisasjonene. Prosjekt som omfatter flere kommuner vil bli prioritert.
  • Tilskuddet gis med hovedvekt på målgruppa barn og unge. Dette betyr tiltak for og med barn og unge, eller tiltak for og med barne- og ungdomsarbeidere.
  • Aktivitetsmidlene kan ikke fullfinansiere et tiltak.
  • For prosjekter som omfatter flere fylker vil søknaden bli vurdert i forhold til deltakertall hjemmehørende i Agder.
  • Frivillige organisasjoner og uorganiserte teatergrupper kan få tildelt midler. Statlige og kommunale institusjoner er ikke søknadsberettigede.
  • En søknad om midler skal inneholde opplysninger om innhold, mål og målgruppe for tiltaket. Tid og sted for gjennomføring og budsjett og finansieringsplan for tiltaket. Søkes det midler fra andre instanser skal dette være med i budsjettet.
  • Det skal gå klart fram av kunngjøringer (annonser/plakater/program etc.) at tiltaket støttes av Agder fylkeskommune.

Les mer og søk elektronisk på agderfk.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Tilskudd til bibliotek

Agder fylkeskommune gir økonomisk støtte til folkebibliotek og bibliotek i videregående skole i Agder. Formålet med tilskuddene er å stimulere til aktivitet, utvikling, kompetanseheving og delingskultur i bibliotekene i regionen. Det kan søkes innen to ulike kategorier: 1. Prosjekter og 2. Deltakelse på faglige konferanser.

1. Støtte til prosjekter

Det kan søkes om midler til prosjekter og aktiviteter som bidrar til å oppfylle bibliotekets samfunnsoppdrag og som er med på å skape en attraktiv og inkluderende region.

Bibliotek oppfordres til å samarbeide.

Tiltaket bør ha en viss overføringsverdi.

Det gis ikke støtte til utgifter som skal dekkes av ordinær drift eller til lønn.

Frist: 10. februar 

Søkere må logge inn via ID-porten. Lenke finner du på agderfk.no

Prosjektsøknaden må inneholde:

- en kort beskrivelse av prosjektet og hva man ønsker å oppnå
- organisering og fremdriftsplan
- eventuelle samarbeidsparter
- budsjett og søknadssum

Midlene utbetales i inneværende år, og må benyttes innen ett år etter tildeling. Det skal gå klart fram av kunngjøringer (annonser/plakater/program etc.) at tiltaket støttes av Agder fylkeskommune. Bibliotekene leverer en kort sluttrapport etter endt prosjektperiode og oppfordres til å dele erfaringer i relevante faglige fora.

Søkere må logge inn via ID-porten. Lenke finner du på agderfk.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Tilskudd til kulturtiltak

Agder fylkeskommune gir hvert år økonomisk støtte til arbeidet med kultur, idrett og frivillighet i fylket. Formålet med tilskuddet er å fremme et aktivt og variert kulturliv.

Søknadsfrist 10. februar.

Retningslinjer

1. Målsetting

Agder fylkeskommune gir hvert år økonomisk støtte til arbeidet med kultur, idrett og frivillighet i fylket. Formålet med tilskuddet er å fremme et aktivt og variert kulturliv.

 

2. Vilkår for støtte

Støtte kan gis til tiltak som har eller kan få betydning for hele fylket eller større deler av det. Kriterier for at et tiltak kan få betydning for hele fylket eller deler av det kan være:

- at tiltaket bidrar til å realisere mål i fylkeskommunens kulturpolitiske målsettinger og planer  
- at tiltaket ut fra sin art vil få et nedslagsfelt som omfatter hele eller større deler av fylket
- at tiltaket er et forsøkstiltak som kan få overføringsverdi til andre
- at tiltaket bidrar til å gi variasjon innen målgruppe, sjangre og geografisk spredning i fylket
- at det tilbys rabatterte priser for barn og unge
- hensynet til universell utforming bør være ivaretatt  
- det skal gå klart fram av kunngjøringer (annonser/ plakater/ program/ notiser o.l.) at tiltaket støttes av Agder fylkeskommune

Det gis ikke tilskudd til: 

- generell drift av organisasjoner 
- tiltak med primært lokal profil
- tiltak som har et klart kommersielt siktepunkt 
- tiltak som ikke er åpent for publikum, kulturinnslag på årsmøter o.l.    

3. Søknadsprosedyre

Det blir foretatt ei utlysning og hovedfordeling av midlene hvert år. Dette skjer så tidlig i budsjettåret som mulig. Dersom det er midler igjen til fordeling etter dette, blir innkomne søknader vurdert fortløpende resten av året.   

4. Utbetalingsprosedyre

Melding om tilskudd sendes søker etter at søknaden er behandlet.  Tilskuddet utbetales vanligvis når tiltaket er gjennomført og når vi har mottatt rapport og regnskapssammendrag. Rapporteringsfristen er 15. oktober. Det kan unntaksvis etter søknad dispenseres fra denne fristen. For sent innkomne rapporter medfører at tilsagn om tilskudd bortfaller.

Les mer og søk elektronisk på agderfk.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Tilskudd til læringsmiljøtiltak i regi av elever

Tilskuddsordningen har som hovedmål til å bidra til godt læringsmiljø ved de videregående skolene i Agder. Aktiviteter og tiltak som involverer elever på tvers av klasser og trinn prioriteres. Alle arrangementer skal være rusfrie.

Maks søknadsbeløp er 50 000 kroner.

Ungdommens fylkesutvalg behandler søknadene i første mulige møte etter søknadsfristen. Du kan forvente å få svar på søknaden innen seks uker etter søknadsfrist.  

Hvem kan søke?

Du må være elevrådsleder eller elevrådsrepresentant. Elevrådet må være tilknyttet en skole i Agder. Videregående skoler kan søke på oppdrag fra elever. Det må i så fall fremkomme av søknaden at dette er et elevinitiativ. 

Søknaden må være skriftlig, og søker skal benytte søknadsportalen.  

Hva kan det gis tilskudd til?

Det gis tilskudd til aktiviteter og tiltak som er med på å bedre læringsmiljøet ved skoler i Agder. Aktiviteter og tiltak skal være i regi av elever. Dette kan være:  

- Tiltak for å bedre både fysisk og psykisk læringsmiljø 
- Arrangementer som for eksempel konserter, utstillinger og teater 
- Kulturprosjekter som for eksempel produksjon av film og innspilling av musikk 
- Samlinger som for eksempel kino med klasse, pizzakveld eller relasjonsstyrkende aktiviteter.  
- Aktiviteter og tiltak som inkluderer flere vil prioriteres 
- Arrangementene skal være rusfrie 

Hva gis det ikke tilskudd til?

- Investering i utstyr
- Prosjekter og oppgaver som er gitt av skole, og som er en del av utdanningen
- Drift av allerede igangsatte tiltak
- Lønn 
- Partipolitiske arrangementer  
- Ordinær drift, som for eksempel gjennomføring av årsmøte i en organisasjon  

Hva skal søknaden inneholde?

- Hvilken videregående skole som søker 
- En beskrivelse av aktiviteten eller tiltaket 
- Summen det søkes om, og en spesifisering om hva pengene skal brukes til (budsjett) 
- Organisering av prosjektet og fremdriftsplan  
- Mottar arrangementet eller aktiviteten penger fra andre?  

Krav til ferdigstillelse og rapportering

Tilskuddsmidler utbetales i forkant av gjennomføring av tiltak og aktiviteter. Tiltak og aktiviteter som mottar tilskudd fra fylkeskommune skal gjennomføres innen skoleårets slutt. Fylkeskommunen stiller krav til en kort oppsummering av tiltaket eller aktiviteten når det er gjennomført. Dersom det brukes vesentlig mindre penger enn det er søkt om kan det komme krav om tilbakebetaling av overskuddet.

Les mer og søk elektronisk på agderfk.no

Privatpersoner
logo
Utviklingsstipend i tradisjonshåndverk

Stipendet skal fremme utvikling i tradisjonshåndverk innen bygningsvern og fartøyvern i Agder. Formålet er å øke kompetanse innen antikvarisk restaurering og ivaretakelse av immateriell kulturarv, gjennom dokumentasjon og utøving av eldre håndverkstradisjoner.

Stipendet skal skape stolthet og oppmerksomhet om den sentrale rollen tradisjonshåndverkere har i å ta vare på kulturminner og videreføre den immaterielle kulturarven til fremtidige generasjoner.

Stipendet er på 50.000 kroner. Årlig søknadsfrist er 1. april.

Hvem kan søke?

Profesjonelle håndverkere i tradisjonelle håndverksfag innen bygnings- og fartøyvern, som bor og har sitt virke i Agder, kan søke. Dette inkluderer folk som arbeider med:

- tradisjonshåndverk
- verktøymaking knyttet til eldre håndverksteknikker
- dokumentasjon og formidling av immateriell kulturarv innen bygnings- og fartøyvern
- kortreist materialproduksjon

Det er krav om minimum fullført videregående opplæring med fagbrev/svennebrev, eller minst 5 års relevant arbeidserfaring. Bare enkeltpersoner kan søke.

Kompetansebygging av tradisjonshåndverkere i konkurranseutsatte håndverksbedrifter vil bli prioritert. Museumshåndverkere tilsatt i regionale museum som i hovedsak er offentlig finansiert kan også søke.

Hva kan stipendet brukes til og hvilke søknader blir prioritert?

Stipendet skal gi profesjonelle håndverkere mulighet til utvikling gjennom kompetansehevende tiltak. Dette kan være arbeid med dokumentasjon av eldre håndverksteknikker, dekking av utgifter knyttet til utprøving av teknikker eller kurs og opplæring (inkludert kompensasjon for tapt arbeidsinntekt). 

Stipend vil bli prioritert til tradisjonshåndverkere som vil bruke stipendet i sammenheng med konkrete istandsettingstiltak på verna eller fredete kulturminner. I tillegg blir følgende vektlagt:

- Dokumentert evne til å arbeide målrettet over tid.
- Faglig kompetanse.
- Deling av kompetanse og kunnskap med andre.
- Ivaretaking av immateriell kulturarv.

Det gis ikke stipend til gjennomføring av offentlig godkjent utdanning som gir rett til studielån.

Søknad, søknadsfrist og krav til søknad

Årlig søknadsfrist er 1. april. Skriftlig søknad sendes til Agder fylkeskommune.

Søknaden skal inneholde informasjon om søker, en beskrivelse av hva stipendet skal brukes til og når stipendperioden tenkes gjennomført. Legg ved lyd- og/eller filmfiler hvis det er relevant.

Utbetaling, rapportering og vilkår for stipend

Etter gjennomført stipendperiode må det innen 3 måneder sendes inn en rapport. Rapporten skal vise hvordan stipendet er brukt og hvilke resultat mottakeren har oppnådd i perioden.

Stipendet kan kreves tilbakebetalt om stipendmottaker ikke kan dokumentere at det er brukt i henhold til gitte vilkår i tildelingsbrevet.

Mer informasjon og retningslinjer for utviklingsstipendet finner du på agderfk.no

Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post