Ullensaker kommunes støtteordninger

Ullensaker er en kommune i Osloregionen i Norge som fra 2020 er en del av Viken fylke. Kommunen ligger i landskapet Akershus og var del av Akershus len, Akershus stiftamt, Akershus amt og Akershus fylke fra middelalderen til 2020. Den har 39 625 innbyggere (per 1. januar 2020). Den grenser i nord til Eidsvoll, øst til Nes, i sør til Lillestrøm, og i vest til Gjerdrum og Nannestad. Kommunen huser, sammen med Nannestad, Norges hovedflyplass, Oslo lufthavn på Gardermoen (OSL).

Ullensaker kommune tilbyr sine innbyggere flere stipend, priser og offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Ullensaker kommune.

Les mer om Ullensaker kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Ullensaker kommune er en av de kommunene i Norge som vokser raskest.
Støtteordninger (6)
logo
Ullensaker kommunes Stipend for lovende utøvere

Ullensaker kommune kan årlig tildele 4 stipend til unge lovende utøvere innenfor et bredt kulturfelt. Hvert stipend er på 15 000 kr og tildeles kandidater i aldersgruppen 15-25 år med tilhørighet til Ullensaker.

Formålet med stipendene er å stimulere lovende utøvere innenfor kulturområdet til ytterligere utvikling og interesse.

Enkeltpersoner og lag og foreninger hjemmehørende i Ullensaker kan foreslå kandidater, også seg selv.

Stipendet bør fortrinnsvis benyttes til skolering i forbindelse med skole/kursvirksomhet og reiseutgifter, men kan også brukes til delfinansiering for innkjøp av materiell og utstyr som er forbundet med den aktiviteten stipendiaten utøver.

Forslag må være innkommet innen 1. desember året før tildeling.

En politisk komite bestående av 3 representanter fra HTIK, valgt for perioden, skal sammen med Enhet Kultur sørge for et bredt utvalg av aktuelle kandidater til stipendene. Utvalget vil bestå av kandidater som selv har søkt, innkomne forslag, forslag fra Enhet Kultur, samt politisk komite sine forslag.

Les mer på ullensaker.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Aktivitetsstipend for funksjonshemmede

Aktivitetsstipendet skal hjelpe funksjonshemmede til aktivitet innenfor idrett og friluftsliv. Dessuten skal stipendet stimulere til samvær, kontakt og avkobling i egnede omgivelser. Aktivitetsstipendet kan utdeles til alle grupper funksjonshemmede i alle aldre.

Stipendet deles ut til den enkelte utøver etter en individuell vurdering, dvs. at stipendet deles ikke ut til idrettslag, kulturorganisasjoner eller velforeninger.

Hvem kan søke?

Stipendet deles ut til den enkelte utøver etter en individuell vurdering, dvs. at stipendet deles ikke ut til idrettslag, kulturorganisasjoner eller velforeninger.

Hva kan du søke til?

Aktivitetsstipendets skal hjelpe funksjonshemmede til aktivitet innenfor idrett og friluftsliv. Dessuten skal stipendet stimulere til samvær, kontakt og avkobling i egnede omgivelser. Aktivitetsstipendet kan utdeles til alle grupper funksjonshemmede i alle aldre. Stipendets størrelse kan være inntil kr. 1.000 pr. utøver.

Søknad

Søknad med begrunnelse sendes innen 1. mai til: Ullensaker kommune, Enhet Kultur Pb. 487, 2051 Jessheim, eller postmottak@ullensaker.kommune.no

Les mer på ullensaker kommune.no

Privatpersoner
Organisasjoner og foreninger
logo
Frivillighetspris

Frivillighetsprisen består av gave, diplom og blomst.

Prisen kan tildeles en person eller organisasjon fra Ullensaker som har utmerket seg med frivillig engasjement og pågangsmot til beste for den enkelte innbygger og lokalsamfunnet. Innsatsen kan ha foregått over lengre tid eller i et tidsavgrenset prosjekt.

Begrunnende forslag sendes innen 1. november til:

Frivilligsentralen, Sveavegen 36, 2050 Jessheim eller frivilligsentralen@ullensaker.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Tilskudd til kulturaktiviteter

Ullensaker kommune har flere ulike tilskuddsordninger som det kan søkes støtte fra til kulturaktiviteter.

Driftstilskudd

Gjelder støtte til generell drift av kulturaktiviteten, herunder også vedlikehold og nyanskaffelser. Gjelder aktivitet for, av eller med barn og unge under 20 år.

Reglement og søknadsskjema finner du på ullensaker.kommune.no

Søknadsfrist: 1. mai

Søknader sendes Enhet Kultur:

E-mail: postmottak@ullensaker.kommune.no eller Ullensaker kommune, Enhet Kultur, Postboks 470, 2051 Jessheim 

Prosjekttilskudd til kultur, idrett og friluftsliv

Med prosjekttilskudd til kultur, idrett og friluftsliv menes prosjekter som representerer en form for nyskaping og utvikling for søkeren og for kultur, idretts- og friluftsfeltet i Ullensaker. Årlige aktiviteter regnes som ordinær drift. Prosjekttilskudd kan også voksne kulturaktører/ organisasjoner søke.

Reglement og søknadsskjema finner du på ullensaker.kommune.no

Søknadsfrist: hele året frem til 1. november.

Søknader sendes Enhet Kultur:

E-mail: postmottak@ullensaker.kommune.no eller Ullensaker kommune, Enhet Kultur, Postboks 470, 2051 Jessheim

Kulturrådets fyrtårnspott

For å kunne gi et varig løft til noen kulturuttrykk, et område innen kulturlivet eller i et nærmiljø, har kommunen gitt midler til Kulturrådets fyrtårnspott. Disponeringen av midlene gjøres av Ullensaker kulturråd i samarbeid med enhet Kultur, følgende kriterier legges til grunn:

• Midlene skal brukes til å gi et ekstra løft til et felt eller et område innen kulturlivets forskjellige uttrykksformer og/ eller gi et nærmiljø et unikt tilbud
• Skal bidra til å løfte en aktivitet eller et felt vesentlig i kvalitet og synlighet

Er dette noe for din lag/forening, så send inn en begrunnet søknad til Ullensaker kulturråd leder@ullensakerkultur.no, evt. spørsmål rettes også hit.

Les mer og søk elektronisk på ullensaker.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Tilskudd til idrettsaktiviteter

Ullensaker kommune har flere ulike tilskuddsordninger som det kan søkes støtte fra til idrettsaktiviteter.

Spillemidler

Spillemidlene er en statlig tilskuddsordning med formål om å bidra til bygging og rehabilitering av anlegg, slik at flest mulig kan drive idrett og fysisk aktivitet. Den viktigste målgruppen er barn og unge i alderen 6-19 år.

Hvem kan søke?

De som kan søke er kommuner, fylkeskommuner, idrettslag, studentsamskipnader og sammenslutninger organisert under Norges Jeger- og Fiskerforbund, Den Norske Turistforening, Norges Bilsportforbund og Det Frivillige Skyttervesen.

Du finner mer informasjon og søknadsskjema på kommunens hjemmeside.

ABC-midler

Alle idrettslag som er registert i Ullensaker, og som er medlem av Norges Idrettsforbund eller Det frivillige skyttervesen, kan søke om tilskudd fra ABC-midlene. Tildelingen gjøres av enheten Kommunale eiendommer, i samarbeid med Ullensaker Idrettsråd. Søknadsfrist 1.mai i 2022. Se kommunens hjemmesider for neste søknadsfrist.

Deles inn i 2 forskjellige tilskudd:

• A-midler tilskudd til idrettslag basert på antall aktive medlemmer under 20 år.
• BC- midler tilskudd til betaling av kommunale avgifter, brensel, anleggsforsikringer, drift og vedlikehold av anlegg

Retningslinjer og søknadskjema finner du på ullensaker.kommune.no.

Spillemidler til anlegg

Spillemidler er overskudd fra Norsk Tipping A/S som fordeles mellom idrett og kultur. Midlene prioriteres og tildeles av fylkeskommunen etter innstilling fra den enkelte kommune.

Det kan søkes om støtte til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og friluftsliv samt nærmiljøanlegg. For nærmiljøanlegg er tilskuddssatsen inntil 50 % av godkjent kostnadsoverslag, for andre anlegg er tilskuddssatsen inntil 33 %. For alle typer anlegg er det maksimal grense for tilskuddets størrelse.

Les mer og søk elektronisk på ullensaker.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Aktivitet mot rasisme

Hva kan du søke til?

Det kan søkes tilskudd til tiltak/aktivitet som er i henhold til Ullensaker kommunes Handlingsplan mot rasisme. Tiltaket det søkes tilskudd til skal bidra til å øke kunnskapen om diskriminering og hvordan diskriminering kan forebygges og bekjempes.

Det kan søkes tilskudd til aktivitet som skal bidra til å øke kunnskapen om diskriminering og hvordan diskriminering og rasisme kan bekjempes.

Handlingsplan mot rasisme finner du på ullensaker.kommune.no.

Hvem kan søke?

Alle aktører nevnt i Handlingsplanen kan søke, dvs. lag, foreninger, skoler, grupper eller enkeltpersoner, også voksne.

Søknad

Søknadsfrist: 1. mai.

Reglement og søknadsskjema finner du på ullensaker.kommune.no

Søknader sendes enhet for Kultur: E-mail: postmottak@ullensaker.kommune.no eller Ullensaker kommune, enhet Kultur, Postboks 470, 2051 Jessheim.

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post

Adresse