Tysvær kommunes legater og støtteordninger

Tysvær kommune tilbyr sine innbyggere flere priser, stipend og offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Tysvær kommune.

Les mer om Tysvær kommunes legater og støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (7)
logo
Tysvær kommunes legat for eldre og uføre

Eldre og uføre bosatt i Tysvær kommune kan søke om tildeling av legatmidler som skriver seg fra følgende legater: Samson Høllands legat, Nils Hess Klingenbergs legat, Louise Stolt-Nielsens Legat og Lars og Torborg Melkevigs legat.


Hva kan du søke midler til?
Det kan søkes om midler til tiltak som kan gjøre det lettere for eldre og uføre å klara seg selv, enten det er i eget hjem eller ved opphold i kommunen sine institusjoner. Enkeltpersoner som ikke hører til gruppen eldre og uføre, kan og søke om midler til tiltak for å komme over en vanskelig livssituasjon.

Vilkår
I søknaden må det opplyses om hvilke tiltak man søker midler til og hva kostnaden blir. Det må også legges ved dokumentasjon på inntekt/økonomisk situasjon.

Hvordan søker du?
Legatet blir som hovedregel lyst ut på tysver.kommune.no årlig om høsten, med egen søknadsfrist. 

Søknad skal sendes til:

Legatstyret, Legat for eldre og uføre i Tysvær kommune
Tysvær kommune
Post: Postboks 94, 5575 Aksdal

E-post: post@tysver.kommune.no

Privatpersoner
logo
Kulturstipend

Tysvær levekårsutval kan gje stipend til kulturarbeidarar i kommunen. I søknad om stipend må ein gje opplysningar om vanlege personalia, eigen plass i det lokale kulturliv, målet med stipendet og korleis det er tenkt nytta. Stipendet kan gjevast til ein person eller delast på fleire. I særskilde tilfelle kan stipendet delast ut til lag.

Søknad sender ein til: Tysvær kulturkontor, pb 94, 5575 Aksdal eller post@tysver.kommune.no  og den skal merkes med "søknad kulturstipend".

Søknadsfrist pleier å være i oktober. Dette blir utlyst på tysver.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Kulturprisen

Tysvær levekårsutval ønskjer å dele ut kulturpris som ei påskjønning til ein person eller eit lag som har gjort ein særleg verdfull innsats på kulturområdet i Tysvær.

Organisasjonar eller einskildpersonar kan sende inn grunngjeve framlegg til kandidat til: post@tysver.kommune.no eller: Tysvær kommune, Postboks 94, 5575 Aksdal.

Søknadsfrist kunngjøres på tysver.kommune.no i september

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Kulturmidler

Alle lag og foreninger som driver aktivitet for barn og unge i Tysvær kommune kan søke om kulturmidler. Kulturmidler er en årlig driftsstøtte til lag og foreninger i kommunen.


For å få driftstilskudd må organisasjonen følge kriteriene under:
-drive aktivitet for barn og unge (ikke til foreninger med bare voksne medlemmer)
-ha hovedtilholdssted i Tysvær
-være åpen for alle
-ha en demokratisk oppbygging, egen økonomistyring og egne vedtekter
-ha et demokratisk valgt styre
-bygge på individuelt medlemskap
-ha en medlemskontingent på minst kr 100,- pr år
-ha minst 10 aktive medlemmer m/bostedsadresse i Tysvær
-ha minst 8 samlinger pr. år for medlemmene (utenom styremøter o.l.)


Som medlem regnes person som individuelt har meldt seg inn i organisasjonen og bekreftet sitt medlemskap ved årlig innbetaling av kontingent.

-Familiemedlemskap er tilskuddsberettiget, men alder på medlemmene i familien må spesifiseres da disse vurderes særskilt. Støttemedlemmer skal ikke føres opp da de ikke er tilskuddsberettiget.
-Interkommunale foreninger tildeles støtte etter antall medlemmer bosatt i Tysvær i alderen 0 – 19 år.
-Følgende foreninger er ikke berettiget til driftstilskudd: politiske partier, bedriftsidrettslag, bedriftsforeninger o.a. organisasjoner som primært skal ivareta medlemmenes eller utenforståendes økonomiske og yrkesmessige eller kommersielle interesser, med formål i strid med lov eller politivedtekter.
-Unntak vedr. antall medlemmer og størrelse på kontingent kan gjøres i spesielle tilfeller.

Søknadskjema
Søknadsskjema blir lagt ut på tysver.kommune.no når søknadsfrist nærmer seg. Som regel i mars/april.

Organisasjoner og foreninger
logo
Aktivitetskort

Aktivitetskortet er et kort som gir barn og unge, fra 0–18 år, gratis adgang til kultur- og fritidsaktiviteter.
Opplevelser for barn og ungdom


Kortet gir gratis inngang til:

Tysværtunet badeanlegg (10 ganger)
Tysvær kino (5 ganger)
Babeluba


Kortet er personlig med navn og bilde.

Fri adgang for ledsagere over 18 år med barn fra 0–13 år.

Søknad
Søknad om aktivitetskort søkes elektronisk på tysver.kommune.no

For å få aktivitetskort må forsørger ha lavere inntekt, se inntektsskjema på tysver.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Tilskudd til medlemskontingent og kulturskole

Støtte til medlemskap, turer og kontingent til frivillig organisasjon i Tysvær, eller årsavgift til Tysvær kulturskole.


Hvem kan søke om tilskudd?
-Barn og unge under 18 år fra familier med lav inntekt kan søke kommunen om støtte til dekning av medlemskapet i en frivillig organisasjon i kommunen for inntil kr. 2000,-
-Barn og unge under 18 år fra familier med lav inntekt kan også søke om støtte til reiser, leirer, cuper og lignende i regi av frivillige organisasjoner for inntil kr. 2000,-
-En frivillig organisasjon er en sammenslutning av personer eller virksomheter som driver frivillig virke på ikke-fortjenestebasert og ikke-offentlig basis. Med frivillig virke mener vi virksomhet som for det vesentligste er basert på frivillige gaver/innsamlede midler og/eller frivillig tidsbruk, og som har et ikke-kommersielt formål.

Tysvær kulturskole
Kommunen dekker egenandelen, ved innvilget søknad, (inntil kr. 3600) for undervisning ved Tysvær kulturskole.

Søknad
Du finner  søknadskjema for tilskudd til medlemskontingent og kulturskole samt retinglinjer på tysver.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Tysvær tiltaks- og næringsfond

Formål

Tysvær kommunes næringsfond skal nyttes til å støtte tiltak som kan utvikle bedrifter og bidrar til vekst i verdiskaping og bosetting i kommunen. 

Hvem kan søke?

Næringsfondet er rettet mot nyetableringer og eksisterende næringsliv, og det ligger ingen klare begrensinger på hvem som kan søke. Det kan være enkeltmannsbedrifter eller større bedrifter. I tråd med formålet vil alle som kan bidra til nyskapning, markedsutvikling og arbeidsplasser, kunne søke. 

-Tilskudd til personer og enkelt bedrifter
-Tilskudd til fellestiltak/samarbeidstiltak mellom næringsdrivende i kommunen og i regionen
-Kommunen og andre offentlige samarbeidspartnere
-Aktører innen landbruk og skogbruk
-Aktuelle støtteformål

Støtte gis fortrinnsvis i form av tilskudd til etableringer og til felles tiltak for etablerere som kontorfellesskap, rådgivning, etablereropplæring, kompetanseheving, bedriftsutvikling, produktutvikling, markedsundersøkelse, markedsføring etc.

Det kan ikke gis støtte til sanering av gjeld eller til å dekke ordinær drift av bedrifter. Samlet finansiering fra fondet til private næringstiltak skal som hovedregel ikke overstige 50% av det totale kapitalbehovet ved etableringen av prosjektet. Kun i helt spesielle tilfeller kan finansieringsandelen være høyere.

Søknaden

Alle søknader om støtte til Tysvær kommunes næringsfond, må fremmes via internettsiden www.regionalforvaltning.no. Der oppretter hver søker en unik profil. Søknaden skal inneholde bakgrunn for prosjektet, vise til presise og realistiske mål, gi oversikt over aktiviteter med framdriftsplan, ha vedlagt budsjett med kostnadsoverslag samt finansieringsplan.

Eventuelt behov for veiledning får du ved henvendelse til Tysvær kommune ved næringssjefen. Næringssjefen kan nås på telefon 52 75 70 00 eller e-post post@tysver.kommune.no.      

Søknadsfrist

Løpende

Bedrifter og næringsliv

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post