Trondheim kommunes legater og støtteordninger

Trondheim kommune tilbyr sine innbyggere en rekke tilskudd, stipend og legat. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du søke på om du bor eller jobber i Trondheim kommune.

Les mer om Trondheim kommunes legater og støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (34)
logo
Deltakelse i fritidsaktiviteter for barn og unge

Formål
Tilskuddsordningen skal bidra til å inkludere flere barn og unge inn i ordinære kultur- og fritidsaktiviteter. Tiltak som gis støtte skal bidra til å motvirke økonomiske og kulturelle barrierer som kan være til hinder for å delta i organisert aktivitet.


Hvem kan søke om tilskudd
Frivillige lag og organisasjoner, og andre aktører som er registrert i frivillighetsregisteret, som tilbyr organiserte fritidsaktiviteter for barn og unge.

Enkeltpersoner kan ikke søke om personlig støtte.


Søknadsfrist
Søknader behandles fortløpende.

Det kan søkes om støtte til allerede gjennomførte tiltak i inneværende kalenderår.


Hvilke aktiviteter prioriteres
Det kan gis støtte til deltakelse i faste/regelmessige fritidsaktiviteter for barn og unge i alderen 6-18 år som ellers ikke har mulighet til å delta i organiserte fritidsaktiviteter. Dette kan være:

-Kompensasjon for manglende/redusert kontingent
-Støtte til utstyr som er nødvendig for gjennomføring av fritidsaktiviteten
-Støtte til deltakelse på turer, kurs og seminarer
-Informasjonstiltak
-Prosjekt som prøver ut individuell oppfølging eller andre typer tiltak som tar utgangspunkt i hindringer for deltakelse ut over   de rent økonomiske
-Tiltak som kan kompensere for eller støtte foreldre som har utfordringer med oppfølging av fritidsaktiviteter
-Tiltak som bidrar til inkludering av barn og unge med minoritetsbakgrunn

Søk om tilskudd
Du søker om tilskudd i Tilskuddsbasen, som er kommunens søknadsportal. Les mer på trondheim.kommune.no

logo
Ungdommens bystyre - nettverksmidler

Formål
Det kan gis tilskudd til tiltak som er rettet mot ungdom som ønsker å ta initiativ for ungdom i nærmiljøet eller sentrale arrangement.


Søknadsfrist
Det er ingen søknadsfrist, søknader behandles fortløpende.

Søknadene behandles i Ungdommens bystyre.


Retningslinjer for nettverksmidler
Tiltaket skal være for barn og ungdom i Trondheim, enten i nærmiljøet eller sentrale arrangement.
Tiltaket skal være rusfritt.
Tilskuddet skal ikke brukes til å lønne arrangører.
Tiltaket skal ikke være tilgjengelig for kun en utvalgt gruppe/organisasjon.


Søk om tilskudd
Dere søker om tilskudd i Tilskuddsbasen, som er kommunens søknadsportal. Gå inn på trondheim.kommune.no og les mer

Privatpersoner
logo
Aktiviteter for barn og unge - tilskudd

Formål
Formålet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at barn og unge i Trondheim får delta i meningsfulle og kompetansegivende kultur- og fritidsaktiviteter, som samtidig fremmer demokratiske verdier.


Hvem kan søke om tilskudd
-Frivillige organisasjoner i Trondheim
-Grupper av barn og unge, bosatt i Trondheim
-Enheter i Trondheim kommune kan søke om tilskudd til aktiviteter der barn og unge er initiativtakere
-Politiske og religiøse ungdomsorganisasjoner kan søke om tilskudd til prosjekter
-Personer som, lønnet eller ulønnet, skal ha oppgaver i fritidsklubber, i barne- og ungdomsleirer eller i frivillige organisasjoner, og hvor oppgavene innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming, skal levere gyldig politiattest. 

Se informasjon om politiattest på politiets nettsider. 


Søknadsfrist
Søknad må sendes inn senest tre uker før gjennomføring av tiltaket. Søknader behandles fortløpende.

Du får vanligvis svar innen 3 uker. Ved ferieavvikling kan saksbehandlingstiden være lengre.


Hvilke aktiviteter prioriteres
-Tidsavgrensede aktiviteter for barn og unge
-Aktiviteter som foregår i Trondheim
-Aktiviteter som involverer barn og unge i planlegging og gjennomføring
-Anlegg/utstyr som kan brukes i aktiviteter for barn og unge
-Tilrettelegging av lokaler, for eksempel oppussing
-Ledertrening og lederrekruttering til organisasjoner for medlemmer som bor i Trondheim
-Aktiviteter skal være rusfrie

Søk om tilskudd
Du søker om tilskudd i Tilskuddsbasen, som er kommunens søknadsportal. Les mer på trondheim.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Minnestipend 22. juli

Trondheim kommunes minnestipend etter 22. juli


Formannskapet i Trondheim har vedtatt å opprette et minnestipend med bakgrunn i terrorhandlingene som rammet Norge 22. juli 2011.

Stipendet er på kr 20 000,- og gis til en ungdom mellom 13 og 25 år, eller en ungdomsorganisasjon i landsdelen. Formålet er å styrke og stimulere det demokratiske engasjementet blant ungdom.

Stipendet skal brukes til å videreutvikle arbeidet de driver med. Midlene skal gå til prosjekter/tiltak for ungdom, demokrati, toleranse og ytringsfrihet.

Søkeren eller den nominerte må være registrert bosatt i Trondheim kommune, eller ha sin opprinnelse i kommunen. Alle som bor i Trondheim kommune har muligheten til å nominere en kandidat.

Behandling av nominasjoner


Fagenhet for oppvekst og utdanning behandler innkomne nominasjoner, i samråd med en komite.

Frist


Frist for å nominere er 15. juni hvert år.


Slik søker eller nominerer du


Søknaden eller nominasjonsforslaget skal inneholde:

-Navn, fødselsdato, adresse, telefonnummer, e-postadresse, bankkontonummer.
-Dokumentasjon av tidligere arbeid - En presentasjon av søkeren med vekt på temaene og personens rolle i temaene som er blitt utvalgt.
-Beskrivelse av hvordan stipendet er tenkt brukt.


Du kan sende søknaden til Fagenhet for oppvekst og utdanning; 

fagenhet-ou.postmottak@trondheim.kommune.no

Privatpersoner
logo
Tilskudd til drift av aktiviteter og åpne møteplasser for ungdom

Formål
Formålet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at ikke-kommunale aktører i Trondheim skal kunne tilby regelmessige fritidstilbud for ungdom. Ordningen skal også stimulere til aktivitetstilbud i helger og bidra til utvikling av gode møteplasser med lav terskel for deltakelse.


Hvem kan søke
-Frivillige lag, organisasjoner og grupper
-FAU ved skolene
-Andre ikke-kommunale aktører (som menigheter og kulturaktører)


Krav til søker
Personer som, lønnet eller ulønnet, skal ha oppgaver i fritidsklubber, i barne- og ungdomsleirer eller i frivillige organisasjoner, og hvor oppgavene innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming, skal levere gyldig politiattest. Søkere som kan dokumentere hvordan dette håndteres vil bli prioritert.

Se informasjon om politiattest på politiets nettsider.


Søknadsfrist
Søknadsfrist for tiltak påfølgende år er 1. desember.

Saksbehandlingstid er 3-4 uker.


Hva prioriteres
-Aktivitet for ungdom i alderen 13-18 år
-Aktivitet i bydeler med få åpne fritidstilbud/helgetilbud for ungdom
-Aktiviteter i tilknytning til helg
-Aktiviteter som tilbys regelmessig over tid (minimum ett semester)
-Aktiviteter som er gratis og åpent for alle
-Aktiviteter med høy grad av medvirkning fra målgruppen


Det forutsettes at alle aktiviteter er rusfri og at sikkerhet for deltakerne ivaretas


Hva kan få støtte
-Utgifter til aktivitet
-Innkjøp av utstyr og investering i lokaler
-Godtgjøring til kursholdere og aktivitetsledere

Søk om tilskudd
Du søker om tilskudd i Tilskuddsbasen, som er kommunens søknadsportal. Du finner den på trondheim.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Driftstilskudd til partipolitiske ungdomsorganisasjoner

Formål
Partipolitiske ungdomsorganisasjoner som har sitt virke i Trondheim kan søke om tilskudd til drift. Tilskuddet baseres på stemmetall for moderpartiet ved forrige lokalvalg i Trondheim kommune.


Hvem kan søke om tilskudd
Partipolitiske ungdomsorganisasjoner i Trondheim.

Dersom det er flere lokal-lag eller organisasjoner knyttet opp mot samme moderparti, må disse sende en felles søknad.


Søknadsfrist
Søknadsfristen er 15. april.


Søk om tilskudd
Dere søker om tilskudd i Tilskuddsbasen, som er kommunens søknadsportal. Se trondheim.kommune.no

Tilskudd beregnes ut fra stemmer til moderpartiet ved forrige lokalvalg. Det er ikke nødvendig å oppgi et budsjett i søknaden.

Privatpersoner
Organisasjoner og foreninger
logo
Inkludering og aktivitet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Formål
Formålet med ordningen er at mennesker med nedsatt funksjonsevne skal få mulighet til meningsfull fritid og samvær med andre gjennom deltakelse i fritidsaktivitet.


Hvem kan søke om tilskudd
Lag og organisasjoner hjemmehørende i Trondheim.
Regionale organisasjoner for mennesker med nedsatt funksjonsevne med medlemmer i Trondheim kommune. Antall medlemmer bosatt i Trondheim må oppgis i søknaden.


Søknadsfrist
Søknadsfrist er 1. desember for aktiviteter påfølgende år.

Saksbehandlingstid er 4-6 uker.


Hva prioriteres
-Tiltak som går over tid
-Lønn eller ekstra godtgjøring til instruktør, trener og/eller følgeperson
-Tiltak og aktivitet som bidrar til samhandling mellom mennesker med og uten funksjonsnedsettelser
-Opplæring av instruktører
-Informasjonstiltak som bidrar til økt deltakelse i aktivitet
-Ekstrautgifter ved turer og ferietiltak for grupper
-Sosiale tiltak og enkeltarrangement
-Kostnader til mindre tilrettelegging av lokaler, samt utstyr til aktivitet


Dette prioriteres ikke
-Drift av organisasjonens ordinære aktivitet
-Medlems- eller treningsavgift
-Fullfinansiering
-Tiltak som allerede har fått støtte fra Trondheim kommune gjennom andre tilskuddsordninger
-Tiltak som allerede er gjennomført


En søknad per tiltak
Du kan ikke søke tilskudd fra flere tilskuddsordninger til ett og samme tiltak. Trondheim kommune gir som hovedregel ikke flere tilskudd til samme aktivitet.


Søk om tilskudd
Du søker om tilskudd i Tilskuddsbasen, som er kommunens søknadsportal. Se trondheim.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Tilskudd til aktiviteter for eldre

Formål
Formålet med tilskuddsordningen er å legge til rette for aktivitet for eldre mennesker i regi av frivillige lag og organisasjoner. Tilskuddsordningen skal bidra til økt deltakelse i kultur- og aktivitetstilbud og bedre folkehelse.


Hvem kan søke om tilskudd
Frivillige lag og organisasjoner i Trondheim kommune som arrangerer aktiviteter for eldre mennesker.


Søknadsfrist
Søknadsfrist for aktiviteter 1. april. Det er mulig å søke om tilskudd til aktiviteter for hele kalenderåret.


Dette vil bli prioritert
-Det gis tilskudd til gjennomføring av spesifiserte aktiviteter for eldre. Dette kan være kulturtilbud, sosiale tiltak, helsetiltak   eller velferdstiltak.
-Tiltak som er i regi av eldres egne lag og organisasjoner, og hvor eldre deltar i utvikling og gjennomføring av tilbudet.
-Tiltaket må være i regi av organisasjonen som søker midler.
T-iltak som går over lengre tid vil bli prioritert.
-Søkere som ikke får støtte fra for eksempel en hovedorganisasjon, eller bedriften foreningen er tilknyttet, vil blir prioritert.
-En organisasjon kan som hovedregel få støtte til ett enkelt tiltak per år fra denne tilskuddsordningen.

Søk om tilskudd
Du søker om tilskudd i Tilskuddsbasen, som er kommunens søknadsportal. Du finner den på trondheim.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Tilskudd til organisasjoner som driver forebyggende helsetiltak og/eller rusforebyggende t

Hvem kan søke om tilskudd
Frivillige/ideelle organisasjoner og selvhjelpsgrupper for befolkningen i Trondheim.


Søknadsfrist
Søknadsfristen er 10. september (for året etter).

Svar på søknadene vil bli sendt ut etter at budsjettet for kommende år er vedtatt i Bystyret i desember.


Hvilke aktiviteter prioriteres
-Tiltak som er rettet mot befolkningen i Trondheim kommune som er eldre enn 18 år.
-Tiltak som er forebyggende helsetiltak/rusforebyggende tiltak.
-Tiltak som er forebyggende og rettet mot klart definerte målgrupper- som vil hindre/ utsette behov for tyngre hjelpetiltak.
-Tiltak som erstatter/utfyller manglende kommunalt tilbud.
-Tiltak som kan dokumentere at den kommunale støtten bidrar til å generere mest mulig frivillig innsats.
-Tiltak som bidrar til å styrke kommunens satsingsområder.


Krav til søknaden
I budsjettdelen i søknaden må det fremgå hvilke utgifter og tiltak som dekkes av det kommunale tilskuddet. Antall frivillige årsverk som genereres må synliggjøres. Det skal også gjøres rede for tilskudd som allerede er innvilget, andre omsøkte tilskudd og andre inntekter.
Alle nødvendige opplysninger skal kunne leses ut fra det ferdig utfylte søknadsskjema. Eventuelle vedlegg skal kun inneholde tilleggsopplysninger.


En søknad per tiltak
Hvert enkelt prosjekt/tiltak innvilges kun tilskudd fra en av kommunens tilskuddsordninger. Du kan altså ikke søke fra flere av kommunens tilskuddsordninger til ett og samme tiltak.


Søk om tilskudd

Gå inn på trondheim.kommune.no og søk via kommunens Tilskuddsbase

Organisasjoner og foreninger
logo
Idrettsstipend

Formål
Formålet med idrettsstipendet er å stimulere unge utøvere til å utvikle seg i sin idrett for derved å heve det idrettslige nivået i kommunen. Idrettsstipend kan brukes til trenerhjelp, deltakelse på trening/treningssamlinger/konkurranser samt utstyr til trening og konkurranser.


Hvem kan søke om tilskudd
Trondheim kommune deler hvert år ut idrettsstipend til to gutter og to jenter i alderen 15-22 år, som er medlem i idrettslag/-organisasjoner i Trondheim.
-Søker må være mellom 15 og 22 år i søknadsåret.
-Søkere som har blitt tildelt stipendet tidligere kan ikke søke på nytt.
-Stipendet blir gitt til ungdommer som har vist gode prestasjoner, og som synes å ha gode utviklingsmuligheter.


Søknadsfrist
Frist for å søke idrettsstipend er 1. juli hvert år.

Behandling av søknadene
Kommunedirektøren foretar tildeling av stipendene etter at Idrettsrådet i Trondheim har avgitt sin innstilling.
Søk om tilskudd
Stipendet er på kr. 50 000,- pr utøver.

I selve søknaden må du, i tillegg til å oppgi personalia/kontaktinformasjon, beskrive dine idrettslige mål og hva du ser for deg å benytte stipendet til.

Obligatoriske vedlegg til søknaden
Beskrivelse av resultater/prestasjoner siste 2-3 år
Skriftlig uttalelse/anbefaling fra særkrets og /eller særforbund

Du finner søknadsskjema på trondheim.kommune.no

Privatpersoner
logo
Idrett - aktivitetstilskudd

Om tilskuddsordningen
Aktivitetstilskudd gis til idrettslag som har medlemmer under 20 år og funksjonshemmede uansett alder. Tilskuddet er aktivitetsbasert støtte og beregnes på grunnlag av idrettslagets aktivitetstall, rapportert via den årlige idrettsregistreringen i NIF.


Søknadsfrist
Tilskudd gis automatisk til alle klubber som har oppdatert sin informasjon i siste års idrettsregistreringen. Det betyr at klubbene ikke skal sende søknad om aktivitetstilskudd.

Tilskuddet fastsettes etter
-Antall aktive under 20 år i hver avdeling/gruppe.
-Antall aktive funksjonshemmede uansett alder.
-Antall aktive funksjonshemmede under 20 år gis dobbel støtte.


Hva skal tilskuddet brukes til
-Administrasjon og sekretær- eller forretningsførerhjelp
-Instruksjons- og treningsutgifter
-Lokalleie til trening og møter
-Utgifter i forbindelse med deltakelse i stevner og møter


Utbetaling av tilskudd
Beløpet utbetales i august/september måned.

Kontakt enhet for idrett og friluftsliv i Trondheim Kommune for mer informasjon om du skal søke

Organisasjoner og foreninger
logo
Idrett - arrangementstilskudd

Formål
Tilskudd til arrangement er et økonomisk bidrag til gjennomføringen av mindre arrangement innen idrett og friluft i Trondheim.


Hvem kan søke om tilskudd
Alle arrangement innen idrett og friluftsliv har mulighet til å få tilskudd, men midlene er begrenset, og tildelingen vil bli gjort etter en prioritering mellom søknadene.

Klubber og lag som er medlemmer av Norges Idrettsforbund/Idrettsrådet i Trondheim vil prioriteres.

Arrangement i nærkommuner i regi av klubber i Trondheim kan få tilskudd. Særforbund uten regionale ledd kan få tilskudd når arrangementet avvikles i Trondheim.

I vektingen mellom forskjellige arrangement vil antall deltakere, antall tilskuere og arrangementets regionale betydning bli vektlagt.


Søknadsfrist
1. desember: Gjelder for perioden 1. januar - 30. juni året etter.
1. juni: Gjelder for perioden 1. juli - 31. desember.


Hva kan du søke om
Du kan søke om maksimalt 10 prosent av driftsutgiftene direkte knyttet til gjennomføringen av arrangementet. Maksimal tildeling er 100.000 kroner. For arrangement der driftsutgiftene er lavere enn 50.000 kroner kan du søke om tilskudd på inntil 5.000 kroner.

Det gis ikke tilskudd til rekrutteringsaktiviteter som blant annet aktivitetsdag, interne arrangementer, åpen dag, idretts-/fotball-/håndballskoler m.m.

Søk om tilskudd
Du søker om tilskudd i Tilskuddsbasen, som er kommunens søknadsportal.

Organisasjoner og foreninger
logo
Kulturfondet

Formål
Kulturfondets formål er å bidra til utvikling og nyskapning innen kulturområdet i Trondheim. Kulturfondet ble etablert etter vedtak i Bystyret 25. mars 2004.


Søknadsfrist
Frist for å søke om tildeling av kulturfondmidler er for tiden 31. januar. Dersom du arbeider med planer for utviklingsprosjekter eller større arrangement ber vi om at du tar kontakt for å avklare om dette er relevant for kulturfondet, eller om det faller inn under de ordinære tilskuddsordningene.

Søknader til kulturfondet skal gjennom både en administrativ og en politisk behandling. Potensielle søkere må derfor kontakte kommunen i god tid før arrangement/prosjekt skal gjennomføres - minimum 4 måneder (ferieperioder kommer i tillegg).

Søknad skrives på norsk i brevs form (ikke søknadsskjema).

Dette kan du søke om
Dekning av utgifter til ulike typer arrangement og utviklingsprosjekter innen kulturområdet
Dekning av utgifter og/eller tilskudd knyttet til arrangementer og utviklingsprosjekter i privat og/eller offentlig regi
Det kan ytes tilskudd til kulturprosjekter som strekker seg over flere år. Årlig utbytte kan ikke benyttes til dekning av utgifter til etablerte kulturtilbud.

Les mer på trondheim.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Bedrifter og næringsliv
logo
Tilskudd til frivillige lag for tiltak i grønne områder/friområder

Formål
Registrerte lag og foreninger kan søke om engangsstøtte fra kr 10 000 til kr 50 000 kroner for tiltak i friområder. Det kan søkes tilskudd til tilrettelegging, vedlikehold, drift, i tråd med formålet for arealbruk i det aktuelle friområdet. Planer for tiltaket skal godkjennes av kommunen før gjennomføring


Hvem kan søke om tilskudd
Lag og foreninger som er registrert i Brønnøysundregistret kan søke om støtte. Privatpersoner har ikke anledning til å søke.


Søknadsfrist
Søknadsfrist 1. april hvert år (gjeldende fra 2020).


Vilkår for tildeling og tilskudd
-At området skal være tilgjengelig for alle.
-Tiltaket skal være avklart med grunneier og grunneiers tillatelse skal vedlegges søknaden. Det er eierskapsenheten som   vurderer forespørsler om bruk av kommunal grunn. Eierskapsenheten nås   på eierskap.postmottak@trondheim.kommune.no. Beregn 6 ukers behandlingstid.
-Søker må selv avklare formelle krav knyttet til plan- og byggesaksbehandling, m.m.
-For tilretteleggingsprosjekter forplikter tiltakshaver seg til å drifte og vedlikeholde "anlegget" i minimum 5 år.

Beskrivelse av prosjektet/ aktiviteten


Søknaden bør inneholde en beskrivelse av prosjektet/aktiviteten med følgende elementer:

-Formål: Hva vil dere oppnå med prosjektet/aktiviteten
-Budsjett.
-Ressursbruk ut over det som framgår i budsjett.
-for tilretteleggingsprosjekter skal det beskrives hvordan "anlegget" skal driftes og vedlikeholdes.
-Kartbeskrivelse.


Søk om tilskudd
Du søker om tilskudd i Tilskuddsbasen, som er kommunens søknadsportal.

Organisasjoner og foreninger
logo
Tilskudd til utlånssentraler for utstyr til idrett og friluftsliv

Formål
Tilskudd til utlån og investering av utstyr til idrett og friluftsliv for å sikre forutsigbarhet når det gjelder driften av disse.


Hvem kan søke om tilskudd
Alle eksisterende utlånssentraler og nye idrettslag/ foreninger/ frivillighetssentraler i Trondheim kan søke om drifts- og investeringsstøtte til slike utstyrssentraler.

Den årlige totale rammen for tilskuddsordningen er på kroner 300 000,-


Søknadsfrist
Søknadsfrist er 1. juni.


Hva kan det søkes støtte til
-Driftsstøtte, bl.a. leie av lokaler- utgiften til leie må dokumenteres
-Videreutvikling av tilbudet - bl.a. bookingsystemer
-Innkjøp av idretts- og friluftsutstyr
-Medlemskap i BUA


Søk om tilskudd
Du søker om tilskudd i Tilskuddsbasen, som er kommunens søknadsportal.

Organisasjoner og foreninger
logo
Idrett - tilskudd til bygging/rehabilitering av anlegg

Om tilskuddsordningen
Idrettslag kan søke om tilskudd til bygging/rehabilitering (som ikke mottar spillemidler). Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet beskriver hvilke anlegg det er berettiget å søke spillemidler til. For mindre prosjekter kan denne ordningen omsøkes.


Hvem kan søke om tilskudd
Alle idrettslag i Trondheim som er medlem av Norges idrettsforbund kan søke om tilskudd til anlegg.

Idrettslaget må være medlem av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite (NIF). Idrettslaget må være medlem av Idrettsrådet i Trondheim (KL 1601).

Det er viktig å skille mellom lag/klubb og undergruppe. Det er kun hovedlaget som kan stå som søker. Med dette menes at alle med eget klubbnummer KL1601 kan søke, men de som er undergrupper av et idrettslag med nummer GR1601, ikke kan søke.


Søknadsfrist
Søknadsfristen er 1. juni.


Hva kan dere få tilskudd til
-Tilskudd til bygging/rehabilitering (som ikke søker / mottar spillemidler)

-Tilskudd til anlegg gis til prosjekter som det ikke søkes spillemidler til. Det gis tilskudd til nybygging, utviding og istandsetting av lagenes idrettsanlegg.

-Tiltaket skal være avklart med grunneier og grunneiers tillatelse skal vedlegges søknaden. Det er eierskapsenheten som vurderer forespørsler om bruk av kommunal grunn. Eierskapsenheten nås på eierskap.postmottak@trondheim.kommune.no. Beregn 6 ukers behandlingstid.

-Søker må selv avklare formelle krav knyttet til plan- og byggesaksbehandling, med mer.

-Vedlagt søknaden skal det være tegninger, kostnadsoverslag, finansieringsplan og driftsbudsjett.

-En søker kan søke tilskudd kun en gang pr prosjekt.


Søk om tilskudd

Gå til Tilskuddsbasen på trondheim.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Arbeidsfellesskap for profesjonelle kunstnere

rondheim kommune kan yte tilskudd til arbeidsfellesskap bestående av minimum tre profesjonelle kunstnere. Ordningen skal styrke arbeidsfellesskap som leier i det private markedet, og som ikke mottar annen offentlig husleiestøtte.

Formål
Formålet med tilskuddsordningen er å styrke Trondheimsbaserte profesjonelle kunstneres mulighet for å leie produksjonsareal eller arbeidssted i et åpent leiemarked.


Hvem kan få støtte
Tilskuddet kan tildeles dokumenterte arbeidsfellesskap som består av minst tre profesjonelle kunstnere. Søkere må kunne dokumentere profesjonelt kunstnerskap ved å kvalifisere til opptak i relevante fagorganisasjoner, være registrert med kunstrelatert foretak i Brønnøysundregisteret, kunne dokumentere fagfellevurderte arbeider eller profesjonell aktivitet på høyt kunstnerisk nivå.


Tilskuddsordningen skal styrke arbeidsfellesskap som ikke mottar annen husleiestøtte fra offentlig tilskuddsyter, og som leier arbeidsareal i det private leiemarked.


Søknadsfrist
Søknadsfristen er 1. desember for påfølgende år. Det må påregnes en saksbehandlingstid på 8-12 uker etter søknadsfrist.


Krav til søknad
Alle felt i søknadsskjemaet skal fylles ut. Husk felles bankkonto for arbeidsfellesskapet og organisasjonsnummer for den enkelte kunstner.


Alle nødvendige opplysninger skal kunne leses ut fra det ferdig utfylte søknadsskjema.
CV skal legges ved for samtlige kvalifiserte kunstnere i søknaden. Eventuelle andre vedlegg skal kun inneholde tilleggsopplysninger/dokumentasjon for profesjonell kunstpraksis.
Søk om tilskudd


Du søker om tilskudd i Tilskuddsbasen, som er kommunens søknadsportal.

Privatpersoner
logo
Bykunstnerstipendet

Trondheim kommunes bykunstnerstipend er på 250 000 kroner og kan tildeles personer eller grupper av profesjonelle kunstnere. Formålet med stipendet er å gi gode arbeidsbetingelser for kunstnere i Trondheim med anledning til faglig fordypning, forskning og produksjon over en lengre tidsperiode.

Stipendet ble vedtatt av bystyret ved behandling av budsjett for 2016, og ble delt ut første gang i november 2016.

Formål
Stipendet skal gi gode arbeidsbetingelser for kunstnere i Trondheim med anledning til faglig fordypning, forskning og produksjon over en lengre tidsperiode.


Hvem kan søke
a) Stipendet kan tildeles personer eller grupper av profesjonelle kunstnere.

b) Det forutsettes at søkere dokumenterer et høyt profesjonelt nivå innenfor sitt uttrykk.

c) Det forutsettes at søkere er registrert i folkeregisteret i Trondheim, og at de har sin faste arbeidsplass i byen.


Søknadsfrist
Søknadsfrist for stipendet er 1. juni. Søknader som mottas (er poststemplet) etter søknadsfristens utløp vil ikke bli behandlet.

Kunngjøring av stipendmottaker skjer på eget arrangement på senhøsten samme år. Det orienteres nærmere om dette på kommunens nett- og facebookside, samt i media.


Krav til søknaden
a) Søknaden skal beskrive hvordan stipendet kan bidra til kunstnerisk utvikling.

b) Prosjektbeskrivelsen som følger søknaden, skal gi et utførlig innblikk i hvordan søker tenker å bruke stipendet.

c) CV og dokumentasjon av kunstnerisk arbeid skal følge søknaden som vedlegg.

Søknadsskjema
Gå til Tilskuddsbasen for å søke om bykunstnerstipendet.

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Etablererstipend for profesjonelle kunstnere

Trondheim kommunes etablererstipend for profesjonelle kunstnere er på 100 000 kroner. Det deles ut to stipender hvert år, første gang i 2021.

Opprettelsen av stipendene er en del av Trondheim kommunes arbeid med å styrke rekruttering til profesjonell skapende og utøvende virksomhet innen kunst og kultur. Med benevnelsen profesjonell menes i denne sammenheng aktører med relevant kunstfaglig utdanning (eksempelvis innen musikk, scene, visuell kunst, litteratur, film og liknende) som ønsker å etablere seg med sin virksomhet i Trondheim.

Søknadsfrist
Søknadsfrist for stipendet er 1. juni.

Kunngjøring av stipendmottaker skjer på eget arrangement på senhøsten samme år. Det orienteres nærmere om dette på kommunens nett- og facebookside, samt i media.


Formål
Etablererstipend for profesjonelle kunstnere skal bidra til at nyutdannede kunstnere eller kunstnere i etableringsfase som bor og arbeider i Trondheim kommune.


Hvem kan søke
a) Søkere må dokumentere kunstnerisk produksjon på høyt nivå, som kvalifiserer til opptak i relevante fagorganisasjoner, eller som kan dokumentere relevant utdanning på minimum bachelornivå.

b) Det forutsettes at søkere er registrert i folkeregisteret med adresse i Trondheim, at søkere er registrert i Brønnøysundregistrene og at de har langsiktig planleggingshorisont for etablering av virksomhet i Trondheim.


Krav til søknaden
a) Søknaden skal beskrive hvordan stipendet skal anvendes.

b) Budsjett, CV og dokumentasjon av kunstnerisk arbeid skal følge søknaden som vedlegg.

Forpliktelser for kunstneren og kommunen
Kunstneren skal informere om at Trondheim kommune har bidratt med støtte til etablering av virksomheten.

Stipendmottakeren skal sende kommunen rapport om bruken av stipendet ved utgangen av året etter mottakelsen av stipendet.

Kommunen vil promotere kunstneren på sine hjemmesider og i andre anledninger der dette er naturlig


Søknadsinformasjon
Gå til Tilskuddsbasen for å søke om bykunstnerstipendet.

Privatpersoner
logo
Fritidskulturlivet - tilskudd

Formål
Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere og videreutvikle det lokale frivillige kulturlivet. Midlene skal brukes til prosjekter og åpne arrangement i Trondheim.


Hvem kan søke om tilskudd
-Organisasjoner i Trondheim
-Enkeltaktører med bosted i Trondheim
-Samarbeidsprosjekt mellom det frivillige og profesjonelle kulturlivet, eller offentlig kulturvirksomhet, der de frivillige står som   ansvarlig


Søknadsfrist
1. desember: Hovedtildeling. Aktiviteter som gjennomføres året etter. Det kan også gis flerårige prosjekttilskudd (inntil 3 år).

15. april: Restmidler. For aktiviteter som gjennomføres i andre halvår. Det åpnes for å søke om restmidler fra midten av februar.

Du får vanligvis svar innen 8 - 12 uker etter søknadsfristen. Du får svaret i Tilskuddsbasen. Du må godkjenne vedtaket i Tilskuddsbasen innen tre uker etter at du har fått et svar.


Hvilke aktiviteter prioriteres
-Arrangement som er åpne for publikum
-Prosjekter
-Aktiviteter som øker mangfoldet av kulturuttrykk
-Aktiviteter som øker samhandling mellom mennesker med ulik kulturell bakgrunn
-Aktiviteter som bidrar til økt deltakelse av flerkulturelle aktører
-Aktiviteter som bidrar til å styrke kommunens satsingsområder. 

Søk om tilskudd
Du søker om tilskudd i Tilskuddsbasen, som er kommunens søknadsportal.

Organisasjoner og foreninger
logo
Frivillighetsmillionen kultur

Formål
Formålet med denne ordningen er å gi tilskudd til aktivitet i regi av frivillige organisasjoner. Potten skal utlyses og tildeles prosjekter som utvikler og skaper nye aktiviteter, som skaper samarbeid mellom organisasjoner og grupper, eller mellom frivillige og offentlige aktører.


Hvem kan søke om tilskudd
-Frivillige organisasjoner i Trondheim.
-Grupper av ungdom.


Søknadsfrist
Søknad må sendes inn senest tre uker før gjennomføring av tiltaket. Søknader behandles fortløpende. Du får vanligvis svar innen 3 uker. Ved ferieavvikling kan saksbehandlingstiden være lengre. Du får svaret i Tilskuddsbasen.


Dette vil bli prioritert
-Nye søkere/tiltak prioriteres.
-Kultur- og fritidsaktiviteter som bidrar til bredde i byens kulturtilbud.
-Aktiviteter som utløser rekruttering og frivillig arbeid.
-Utprøving av nye metoder i frivillighetsarbeidet.
-Aktiviteter som bidrar til økt samarbeid mellom organisasjoner og grupper, eller mellom frivillige og offentlige aktører.
-Aktiviteter som foregår i Trondheim.
-Prosjekter som legger til rette for økt aktivitet.
-Tiltak må gjennomføres i inneværende år.


Det gis ikke tilskudd til
-Søknader om tilskudd til drift (herunder administrasjonsutgifter).
-Søknader om personlig utstyr.
-Reisestøtte.
-Kurs og seminardeltakelse.
-Politisk og religiøs aktivitet.
-Underskuddsgaranti.
-Kommersielt baserte arrangement.
-Ordinære idrettsarrangement.


Ett tilskudd per aktivitet
Ikke søk flere tilskudd eller på flere tilskuddsordninger til ett og samme tiltak. Trondheim kommune gir som hovedregel ikke flere tilskudd til samme aktivitet.

Søk om tilskudd
Du søker om tilskudd i Tilskuddsbasen, som er kommunens søknadsportal.

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Helårsarrangører musikk

Formål
Tilskuddets formål er å sikre publikum i Trondheim et bredt og profesjonelt konserttilbud av høy kvalitet. Tilskuddsordningen skal stimulere til konserttilbud innen alle musikksjangre, og bidra til å utvikle og opprettholde klubber og scener i hele byen som gjør musikk av høy kvalitet tilgjengelig.


Søknadsfrist
Søknadsfristen er 1. mai.


Hvem kan få støtte
Profesjonelle helårsarrangører av konserter som er åpne for publikum og har billettsalg.

Med profesjonell helårsarrangør menes scener som ikke baserer driften på frivillig arbeid og/eller gratiskonserter. Scener som mottar driftsstøtte fra kommune, stat eller fylke kan ikke søke om støtte fra denne ordningen.


Dette prioriteres
-Gjennomføring av konserter i regi av profesjonelle arrangører. Det er en forutsetning at driften er profesjonell, at ansatte og   musikere lønnes/honoreres, og at driften regnskapsføres og rapporteres.
-Tilskudd til honorarer, utgifter til reise, kost og losji til band, teknikk, markedsføring eller lignende.
-Arrangørene søker på bakgrunn av gjennomførte konserter siste halvår, samt planlagte konserter i kommende   halvår. Tilskuddsnivå vurderes på bakgrunn av søkerens aktivitet, ansiennitet og erfaring, samt på bakgrunn av særskilte   behov (dersom dette er aktuelt).


Dette prioriteres ikke
-Lukkede arrangement.
-Prosjektutvikling, øving og forberedende produksjon.
-Søknader fra statlig finansierte utdanningsinstitusjoner, studentgrupper- og organisasjoner.
-Enkeltkonserter eller konsertserier arrangert på temporære scener eller i lokaler som ikke har hovedvirksomheten knyttet til   konsertvirksomhet.


Tilgjengelighet for alle
Vi oppfordrer alle som får kommunalt tilskudd om å legge til rette for at aktiviteter og arrangement er tilgjengelig for personer med nedsatt funksjonsevne. Ta gjerne med informasjon om dette i annonsering.


Søk om tilskudd
Du søker om tilskudd i Tilskuddsbasen, som er kommunens søknadsportal.

Bedrifter og næringsliv
Organisasjoner og foreninger
logo
Investeringstilskudd til bydelshus og grendehus

Formål
Tilskuddsordningen skal gi frivillige organisasjoner som eier bydelshus og grendehus mulighet til å gjennomføre større reparasjoner og utbedringer som er nødvendige for drift av huset.


Hvem kan søke om tilskudd
Frivillige organisasjoner med et ideelt formål som eier bydelshus og grendehus i Trondheim kommune kan søke.


Søknadsfrist
Søknadsfrist blir annonsert så snart det eventuelt avsettes nye investeringsmidler.


Dette vil bli prioritert
Tilskuddet kan gis til ekstraordinære og større reparasjoner og utbedringer av bydelshus og grendehus. Ved behandling av søknader vil det legges vekt på følgende:

-At søker kan vise til at tilskuddet er nødvendig for å kunne gjennomføre planlagte investeringer.
-Bygg som har et betydelig antall brukere og stor aktivitet, og som er tilgjengelig for allmennheten.
-Utbedringer som innfrir krav om universell utforming av bygg og som gjør bygget lettere tilgjengelig for mennesker med nedsatt funksjonsevne.
-Tiltak som bedrer brannsikkerhet og evakueringsmuligheter.

Søk om tilskudd
Du søker om tilskudd i Tilskuddsbasen, som er kommunens søknadsportal.

Organisasjoner og foreninger
logo
Kulturstipend og kulturlegat

Trondheim kommunes kulturstipend
1. Kulturstipendet skal gå til enkeltpersoner som er registrert bosatt i og som har sitt virke i Trondheim. I spesielle tilfeller kan også stipend gis til grupper/organisasjoner, men da ikke som tilskudd til ordinær drift eller organisasjonsvirksomhet. For søknader om finansiering av prosjekter og arrangementer henvises det til kommunens øvrige tilskuddsordninger.

2. Kulturstipendet gis med utgangspunkt i kunstnerisk virke og faglig utvikling. Stipendet skal bidra til inspirasjon og videreutvikling for aktører innenfor det profesjonelle kunst- og kulturområdet. Aktuelle uttrykksformer det kan søkes innenfor er musikk, dans, scenekunst, litteratur, billedkunst, kunsthåndverk, film/media, design, arkitektur og kunstarter i samspill.

3. Søknaden skal inneholde en plan for bruken av stipendet, CV og eksempler på tidligere arbeid. Fortrinnsvis digital dokumentasjon og maksimalt 5 vedlegg.

4. Ved vurdering legges det vekt på søkers faglige virksomhet og utvikling. Det tas ikke hensyn til annen inntekt eller andre offentlige tilskudd. Stipendet tildeles ikke søkere under ordinær utdanning som kan finansieres av Lånekassen, eller søkere som har lønnet studie (for eksempel Phd-utdanning).

Behandling av søknader
Den samlede rammen for Trondheim kommunes kulturstipend fastsettes hvert år av bystyret. Rammen er for tiden 280 000 kroner, som fordeles på åtte stipend a 35 000 kroner.

Kommunedirektørens fagstab - kultur er saksbehandler. Saksbehandlere rådfører med aktuelle fagorgan.


Kulturlegat for Trondheim
Kulturlegat for Trondheim deles ut til personer og institusjoner til kulturelle formål innenfor Trondheim kommune. Som kulturelle formål regnes også arbeid knyttet til kirke, religiøse og humanitær virksomhet, opplysningsvirksomhet, teater, film, innkjøp av litteratur, musikk og sang, bildende kunst, skog- og hagebruk.


Tildelinger fra Trondheim kommunes kulturlegat vurderes i sammenheng med tildelinger fra Trondheim kommunes kulturstipend. Det tildeles støtte på kroner 50 000,- til en mottaker pr år.


Kommunedirektøren behandler søknadene og lager en innstilling av kandidater til kulturlegatet for legatstyret. Med bakgrunn i innstillingen velger legatstyret en mottaker av kulturlegatet.


Søknadsfrist
Søknadsfrist for kulturstipend og kulturlegat er 1. juni. Søknader som mottas (er poststemplet) etter søknadsfristens utløp vil ikke bli behandlet.

Kunngjøring av stipendmottakere og legatmottaker skjer på eget arrangement på senhøsten samme år. Det orienteres nærmere om dette på kommunens Facebook- og hjemmeside, samt i media.


Slik søker du
Søknader om kulturstipend og kulturlegat behandles under ett. For søknader på begge ordningene benyttes søknadsskjema for kulturstipend. I søknadsskjemaet (plan for bruk av stipendet) skriver søker om det søkes både kulturstipendet og kulturlegat, eller om det bare søkes til en av ordningene.

Gå til Tilskuddsbasen for å søke om kulturstipend og kulturlegat.

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Kulturstipend Ramallah

Formål
Kunst- og kulturstipendet som er på 50 000 kroner, gis hvert år til en Trondheimskunstner/-kulturarbeider. Det forutsettes at stipendet skal brukes til å styrke det kunstfaglige og/eller kulturelle samarbeidet mellom Trondheim og Ramallah. Gjennom kulturstipend Ramallah er det etablert et godt samarbeid mellom kunst- og kulturmiljøene i Trondheim og vår vennskapsby Ramallah (Det palestinske området).

Rådmannen administrerer ordningen sammen med Vennskapssamarbeidet Trondheim – Ramallah.


Hvem kan søke om tilskudd
Søkeren må være registrert bosatt i Trondheim. Aktuelle uttrykksformer det kan søkes innenfor er:

Musikk, scenekunst (inkl opera, dans), litteratur, billedkunst, kunsthåndverk, film/media, design, arkitektur og kunstarter i samspill.


Søknadsfrist
Søknadsfrist for stipendet er fra og med 2019 endret til 1. juni. Søknader som sendes etter søknadsfristen, samt ufullstendige søknader, vil ikke bli behandlet.


Du søker om tilskudd i Tilskuddsbasen, som er kommunens søknadsportal.

Privatpersoner
logo
Strakstiltak fritidskulturlivet

Formål
Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere og videreutvikle det frivillige kulturlivet i Trondheim. Tilskuddsordningen skal bidra til å styrke muligheten for å arrangere mindre prosjekt og arrangement med kort planleggingstid.


Søknadsfrist
Søknad må sendes inn senest tre uker før gjennomføring av tiltaket. Søknader behandles fortløpende.

Du får vanligvis svar innen 3 uker. Ved ferieavvikling kan saksbehandlingstiden være lengre.


Hvem kan få støtte
Aktører innen det frivillige kulturlivet i Trondheim kan få støtte.
På grunn av stor pågang på tilskuddsordningen vil det prioriteres strengt hvilke prosjekt som innvilges tilskudd. Flerkulturelle tiltak og aktører vil bli prioritert.


Dersom tiltaket skal foregå langt fram i tid, ber vi om at du søker på en annen tilskuddsordning, for eksempel Tilskudd til fritidskulturlivet eller Tilskudd til aktiviteter for barn og unge.


Profesjonelle kulturaktører kan ikke søke om tilskudd fra Strakstiltak fritidskulturlivet, men henvises til Kunst- og kulturtiltak, profesjonelle - tilskudd eller Strakstiltak kunst og kultur.


Dette prioriteres
-Tidsavgrensede åpne arrangement og prosjekter med lokal forankring.
-Flerkulturelle arrangement og prosjekt som bidrar til å styrke det kulturelle mangfoldet.
-Nye prosjekt og prosjekter med kort planleggingstid.
-Arrangement og prosjekter som bidrar til å styrke kommunens satsingsområder. 
-Utgifter til teknisk bistand (må spesifiseres i budsjettet)
-Tiltak knyttet til smittevern

Tilgjengelighet for alle
Vi oppfordrer alle som får kommunalt tilskudd om å legge til rette for at aktiviteter og arrangement er tilgjengelig for personer med nedsatt funksjonsevne. Ta gjerne med informasjon om dette i annonsering.


Søk om tilskudd
Du søker om tilskudd i Tilskuddsbasen, som er kommunens søknadsportal.

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Tilskudd til drift av lokale innvandrerorganisasjoner

Formål
Hovedmål for ordningen er å øke deltakelsen i arbeids- og samfunnsliv blant innvandrere og barna deres.

Organisasjoner som får driftsstøtte skal bidra til å oppfylle ett eller flere av delmålene:

Stimulere til fellesskap, tillit og tilhørighet i lokalsamfunn for innvandrere og øvrig befolkning
Øke kunnskap om det norske samfunnet og styrke kvalifisering for arbeid eller utdanning blant innvandrere
Forebygge negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelseHvem kan søke om tilskudd
Lokale innvandrerorganisasjoner som

-er minst ett år gammel
-har minimum 20 betalende medlemmer bosatt i Trondheim. Medlemskontingent skal være betalt via bank eller Vipps
-er registrert med adresse i Trondheim
-er registrert i Frivillighetsregisteret (i Brønnøysundregistrene) og har organisasjonsnummer


Det gis ikke driftsstøtte til trossamfunn, studentorganisasjoner eller politiske organisasjoner. Følgende land er også unntatt fra støtteordningen: Sveits, USA, Canada, Australia, New Zealand og Norden.


Søknadsfrist
Søknadsfristen er 15. april.

Du får svar innen 6 uker etter at søknadsfristen er utløpt.


Krav til søknaden
Driftstilskuddet beregnes på grunnlag av antall betalende medlemmer registrert bosatt i Trondheim. Familier regnes som ett medlem.

Det er krav om følgende vedlegg til søknaden:

-Oppdatert medlemsliste med dato for betalt kontingent og registrert bostedskommune
-Vedtekter for organisasjonen
-Årsrapport for foregående år
-Vedtatt årsregnskap


Søknader som mangler disse vedleggene vil ikke behandles.


Søk om tilskudd
Du søker om tilskudd i Tilskuddsbasen, som er kommunens søknadsportal.

Organisasjoner og foreninger
logo
Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner

Formål
Hovedmål for ordningen er å øke deltakelsen i arbeids- og samfunnsliv blant innvandrere og barna deres.

Delmål
A) Stimulere til fellesskap, tillit og tilhørighet i lokalsamfunn for innvandrere og øvrig befolkning, og motvirke utenforskap. Herunder støttes også arbeid mot rasisme og diskriminering og for mangfold i lokalsamfunn

B) Øke kunnskap om det norske samfunnet og styrke kvalifisering for arbeid eller utdanning blant innvandrere

C) Forebygge negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

Prosjekter kan rette seg mot ett eller flere av delmålene for ordningen.


Hvem kan søke om tilskudd
Organisasjoner som er registrert i frivillighetsregisteret.

Det er mulig å søke om støtte til prosjektledelse og medarbeidere. Tilskuddsmidler tildeles for ett år om gangen. Vi gir støtte til prosjekter med årlig budsjett på inntil kr 1 000 000, og enkelttiltak og aktiviteter i lokalsamfunnet på minimum kr 10 000 kroner.


Søknadsfrist
Les mer på IMDi nettsider:

https://www.imdi.no/tilskudd/tilskudd-til-integreringsarbeid-i-regi-av-frivillige-organisasjoner/


Dette vil bli prioritert
-Opplæring og deltagelse i demokrati og samfunnsliv
-Opplæring i digitale verktøy
-Norskopplæring for arbeidsinnvandrere i Trondheim
-Tiltak/aktiviteter som kan føre til varig arbeidsinntekt
-Sysselsetting som gir arbeidsinntekt
-Møteplasser/matchmaking mellom potensielle arbeidsgivere og innvandrere som søker arbeid
-Innsats mot negativ sosial kontroll
-Bedre likestilling mellom kvinner og menn i innvandrerbefolkningen
-Større aksept av seksuelle minoriteter

Søk om tilskudd
Du søker om tilskudd i Tilskuddsbasen, som er kommunens søknadsportal.

Organisasjoner og foreninger
logo
Dyrking av mat i byen - tilskudd

Formål
Trondheim kommune ønsker å legge til rette for å dyrke mat i byen. Matdyrking i byen er ikke bare positivt for klima og miljø, men kan også øke enkeltpersoners livskvalitet og være en kilde til samhold i lokalsamfunnet.

Trondheim kommune inviterer derfor lag, organisasjoner og kommunale enheter til å søke tilskudd til tiltak som fremmer dyrking av mat i byen.


Hvem kan søke om tilskudd
Lag, organisasjoner og kommunale enheter i Trondheim.


Søknadsfrist
Det er ingen søknadsfrist, søknader behandles fortløpende.

Du får vanligvis svar innen 3 uker. Ved ferieavvikling kan saksbehandlingstiden være lengre.


Hva prioriteres
-Oppstartskostnader
-Felles utstyr
-Infrastruktur (ikke drivhus)
-Arrangering av åpne kurs som er gratis for deltakere i Trondheim
-Andre tiltak kan vurderes


Dette prioriteres ikke
-Ordinær drift
-Personlig utstyr
-Kurs/seminardeltakelse
-Underskuddsgaranti
-Kommersielle tiltak
-Lukkede medlemsorganisasjoner
-Tiltak i private hager
-Opparbeidelse av egenkapital (budsjett må i balanse)


Søk om tilskudd
Maksimalt tilskudd per søknad er 50 000 kr, men det er antall deltagere i prosjektet som avgjør hvor stor søknadssum som innvilges. Det er innført en maksgrense på 100 000 kr i tilskudd per initiativ over en 3-årsperiode.

Du søker om tilskudd i Tilskuddsbasen, som er kommunens søknadsportal.

Organisasjoner og foreninger
logo
Klimamillionen

Formål
Formålet med tilskuddsordningen er å involvere Trondheims innbyggere i det lokale klimaarbeidet som skal bidra til å nå klimamålene for Trondheim.

Tiltaket skal bidra til minst en av følgende:

-Redusere klimagassutslipp
-Gjøre Trondheim robust for å møte klimaendringer
-Muliggjøre klimavennlige levemåter
-Bærekraftig forbruk


Søknadsfrist
Det er ingen søknadsfrist, søknader behandles fortløpende.

Svar på søknad kommer vanligvis innen 3 uker. Ved ferieavvikling kan saksbehandlingstiden være lengre.
Hvem kan søke om tilskudd
Alle aktører som har et organisasjonsnummer kan søke.

Ikke-kommersielle aktører vil prioriteres.


Dette prioriteres
-Tiltak og aktiviteter som bidrar til å nå klimamålene for Trondheim. Eksempler på temaer som er relevante:

 • ombruk
 • reparasjon
 • deleordninger
 • sirkulær økonomi
 • grønn mobilitet
 • reduksjon av forbruk og avfall
 • redusert matsvinn
 • klimatilpasning (f.eks. etablering av regnbed)
 • redusert energiforbruk


 
-Tiltak og aktiviteter som fremmer miljøvennlig adferd og bidrar til at befolkningen kan ta klimavennlige valg.
-Tiltak og aktiviteter som setter klima og bærekraft på agendaen.
-Tiltak og aktiviteter som, i tillegg til klima, har en positiv effekt på flere av FNs bærekraftsmål, vil prioriteres.
-Inkluderende aktiviteter og tiltak som bidrar til bred deltakelse vil prioriteres.
-Tilskudd gis til aktiviteter og tiltak som gjennomføres i Trondheim kommune.
-Tiltak og aktiviteter som kan tilpasses slik at de kan gjennomføres med hensyn til rådende koronatiltak.

Tilgjengelighet for alle
Vi oppfordrer alle som får kommunalt tilskudd om å legge til rette for at aktiviteter og arrangement er tilgjengelig for personer med nedsatt funksjonsevne. Ta gjerne med informasjon om dette i annonsering.


Søk om tilskudd
Maksimalt tilskudd per søknad er 50 000 kr. Ved særskilte tilfeller kan noe høyere søknadssummer vurderes.

Du søker om tilskudd i Tilskuddsbasen, som er kommunens søknadsportal.

Organisasjoner og foreninger
logo
Tilskudd til kjøp av elektrisk lastesykkel for bedrifter

Formål
Trondheim kommune tilbyr nå tilskudd til elektrisk lastesykkel for næringsaktører. Målet er at el-lastesyklene skal erstatte bilbruk ved levering av varer eller transport av utstyr og lignende.


Hvem kan søke om tilskudd
Bedriften må holde til i Trondheim kommune og være registrert i enhetsregisteret (Brønnøysundregisteret).

Det gis ikke støtte til privatpersoner, statlige byggeiere eller kommunale aktører og borettslag/sameier.


Søknadsfrist
Søknader behandles fortløpende. Søknadsfrist lyses ut på kommunens nettsider.

Du får vanligvis svar innen 3 uker. Ved ferieavvikling kan saksbehandlingstiden være lengre.

Bedriften kan ikke bestille den elektriske lastesykkelen, eller på noen annen måte starte med tiltaket, før søknaden er innvilget (fått vedtak om tilskudd).


Hva prioriteres
Ordningen kan gi tilskudd til kjøp av elektrisk lastesykkel på 30% av kostnaden per sykkel, begrenset til 30 000 kr ekskl. mva.

Tiltaket gjelder kjøp av nye elektriske lastesykler ferdig monterte fra butikk. Det gis tilskudd til maksimalt ti elektriske lastesykler per bedrift.

Søknadene vurderes individuelt. Målet er å erstatte bilbruk dermed vil dette vektlegges.
Tilsagn er gyldig frem til 16. mai 2022. Det vil si at søker har frem til da på å gjennomføre tiltaket og sende inn rapport.

Søk om tilskudd
Du søker om tilskudd i Tilskuddsbasen, som er kommunens søknadsportal.

Bedrifter og næringsliv
logo
Tilskudd til ladeinfrastruktur i boligselskap

Formål
Trondheim kommune tilbyr nå tilskudd til ladeinfrastruktur for elbiler i boligselskaper. Hensikten er å stimulere til trygg og enkel hjemmelading for el- og hybridbiler.
Hvem kan søke om tilskudd
Boligselskap (borettslag, sameier, boligaksjelag, huseierforeninger og boligsamvirker) i Trondheim kommune kan søke.

Det gis ikke støtte til privatpersoner, statlige byggeiere eller kommunale aktører.


Søknadsfrist
Søknader behandles fortløpende. 

Du får svar på søknaden innen 14 virkedager.

Etter at du har fått innvilget søknaden (fått vedtak om tilskudd) kan du sette i gang med tiltaket, det vil si akseptere tilbud, inngå arbeidskontrakter og utføre tiltaket.


Hva prioriteres
Ordningen kan gi tilskudd til etablering/oppgradering av elektrisk anlegg for lading av el- og hybridbiler i boligselskaper, herunder kabling frem til fordelingsskap i parkeringsanlegg og system for lastdeling.

-Påløpte kostnader til ekstern rådgiving/analyse kan inngå i søknaden.
-Støtten kan maksimalt være 20 prosent av investeringskostnadene og oppad begrenset til kroner 5 000 per ladepunkt det   legges til rette for
-Kun faste installasjoner som borettslaget eller sameiet selv eier kan støttes
-Smarte ladesystem med tids- og effektstyring prioriteres
-Dersom samlet søknadsbeløp overskrider de avsatte rammene for ordningen, vil kommunen gjøre en individuell vurdering   av prosjektet ut ifra prioriteringskriteriene
-Hvis prosjektet bidrar til å legge til rette for bildeling, ved å gjøre parkeringsplasser offentlig tilgjengelig, vil det bli vurdert   som positivt.
-OBS: Økonomisk støtte fra kommunen skal være utløsende for at tiltaket blir realisert. Det gis derfor ikke tilsagn om støtte   etterskuddsvis. Arbeidene må ikke igangsettes før det er gitt tilsagn om tilskudd.

Søk om tilskudd
Du søker om tilskudd i Tilskuddsbasen, som er kommunens søknadsportal.

Organisasjoner og foreninger
logo
Tilskudd til ladestasjoner for elektriske drosjer

Formål
Trondheim kommune ved Miljøenheten tilbyr tilskudd til ladestasjoner for hjemmelading av elektriske drosjer. Hensikten er å stimulere til innfasing av elektriske drosjer og trygg hjemmelading.


Søknadsfrist
Søknader behandles fortløpende. Du får vanligvis svar innen tre uker. Ved ferieavvikling kan saksbehandlingstiden være lengre.

Du må vente på vedtak om tilskudd fra Trondheim kommune før du bestiller eller kjøper ladestasjonen. Det vil si at du ikke kan bestille eller kjøpe ladestasjonen før du mottar tilsagn om støtte.


Hvem kan søke om tilskudd
Innehavere av drosjeløyve kan søke. Ladestasjonen må etableres på adresse i Trondheim kommune. Privatpersoner uten drosjeløyve, statlige byggeiere, kommunale aktører og borettslag/sameier kan ikke søke. Dersom løyvehaver har flere løyver/drosjer og ønsker tilskudd til flere ladestasjoner skal det leveres en samlet søknad for disse.

Søk om tilskudd
Du søker om tilskudd i Tilskuddsbasen, som er kommunens søknadsportal.

Bedrifter og næringsliv
logo
Tilskudd til sykkelparkering i sameie og borettslag

Formål
Tilskuddet er for borettslag og sameier som ønsker å bygge en trygg og tørr sykkelparkering. Formålet med støtten er å få flere til å velge sykkel som reisemiddel året rundt. Tilskuddet dekker 50 prosent av utgiftene ved bygging, maksimalt 150 000 kroner per borettslag eller sameie.


Hvem kan søke om tilskudd
Tilskuddet er for borettslag og sameier som ønsker å bygge en trygg og tørr sykkelparkering. 

Eksempler på sykkelparkeringer som kan få tilskudd:

-nytt sykkelskur i skjermet bakgård
-bygging av sykkelparkering i garasje
-Innkjøp av sykkelskap, sykkelboks, sykkelhangar eller lignende sykkelparkeringsanlegg


Søknadsfrist
Søknader behandles fortløpende. 

Du får vanligvis svar innen 3 uker. Ved ferieavvikling kan saksbehandlingstiden være lengre.

OBS: Du kan ikke starte med tiltaket før søknaden er innvilget (fått vedtak om tilskudd).

Organisasjoner og foreninger

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

 • Ikke gå glipp av utlysinger
 • Få varsling per e-post