Tønsberg kommunes støtteordninger

«Tønsbergstiftelsene» lyser ut betydelig økonomisk støtte til forskjellige tiltak som skal komme Tønsberg by og byens øvrige omegn til gode. Stiftelsen delte ut totalt 585 000 kroner i 2020. Det gis bl. a. støtte til allmennyttige formål, til utdanning og velferdstiltak til barn og unge, til kultur, og bistand til forskjønnelse av Tønsberg og omegn.

Les mer om Tønsberg kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Bli kjent med Tønsberg kommune
Støtteordninger (11)
logo
Anders Madsen og Familien Wilhelmsen med sammensluttede stiftelser

Stiftelsen gir bistand til økonomisk vanskeligstilte kvinner, menn og barn på Nøtterøy og i Tønsberg og byens øvrige omegn.

Håndverkere og personer innen sjømannsyrket og håndverkere, deres enker og etterlatte, samt personer som lider av en fremtredende folkesykdom, har fortrinnsrett under ellers like vilkår.

Under ellers like vilkår har slektninger av legatstifterne fortrinnsrett.

Stiftelsens styre oppfordrer personer som representerer konkrete tiltak, prosjekter, aktiviteter og organisasjoner som faller inn under formålet til å søke.

 

Privatpersoner
logo
Tønsberg kommunes stiftelse til forskjønnelse av Tønsberg og omegn

Dette omfatter oppføring, bevarelse eller kunstnerisk eller annen utsmykning av kommunale eller offentlige bygninger og anlegg, f.eks. kirker, skoler, forsamlingslokaler for foreninger m.m.

Minimum 40 % av utdelingene skal gå til tiltak i Sem sogn, mens resterende utdelinger skal gå til øvrig byforskjønnelse i Tønsberg og omegn, inkludert treplanting i byen.

Stiftelsens styre oppfordrer personer som representerer konkrete tiltak, prosjekter, aktiviteter og organisasjoner som faller inn under formålet til å søke.

Privatpersoner
Organisasjoner og foreninger
Bedrifter og næringsliv
logo
Tønsberg kommunes utdanningsstiftelse

Stiftelsen skal gi økonomisk støtte til utdanning for elever i grunnskole og videregående skole. Videre gir stiftelsen støtte til utdannelse av ungdom til ungdomsledere osv. innenfor Den Norske Kirke, til Tønsberg Sangforening, til lærere i grunnskolen som ønsker å delta i kurs mv., til velferdstiltak for barn og unge i Tønsberg, inkludert velferdstiltak i kommunale barnehager og grunnskole, i tillegg til at gravstedene til kemner Hans Johnsen og hustru Gundborg Johnsen og H. B. Hansen og hustru Gina Hansen skal vedlikeholdes.

Slektninger av stiftelsens opprettere har fortrinnsrett ved utdeling hvis den opprinnelige formålsbestemmelsen fastsatte slik fortrinnsrett.

Stiftelsens styre oppfordrer personer som representerer konkrete tiltak, prosjekter, aktiviteter og organisasjoner som faller inn under formålet til å søke.

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Næringsutvikling og etablering

Tønsberg kommune har flere hjelpeinstanser for etablerere. Blant annet:

START

Hva er START?

• Gratis kommunalt veiledningstilbud for deg som skal starte bedrift.
• Interkommunalt samarbeid i Vestfold som tilbyr hjelp til de som skal starte bedrift.
• Har 7 veiledere hele fylket.
• Tilbyr veiledning samt kurs og andre arrangement med aktuelle tema for etablering av bedrift.

Hva kan START hjelpe deg med?

• Veiledning i forbindelse med oppstart av bedrift
• Hjelp til å komme i gang med en forretningsplan/-modell
• Hjelp til å komme i gang med budsjettering og økonomistyring
• Veiledning om hva man bør tenke på før man starter en ny bedrift
• Henvisning til private og offentlige hjelpere for de som skal starte bedrift

Gründerhuset Hi5

Gründerhuset Hi5 er et sted der bedrifter som er godt i gang med sin etablering, kan videreutvikle seg i et miljø med andre gründere.

Dette er et samarbeid mellom kommunene Tønsberg, Færder og næringslivet.

Hva kan Hi5 hjelpe deg med? 

• Nettverk og miljø
• Veiledning og oppfølging
• Work-shops, kurs og relevante arrangementer
• Leie av kontorplass i et etableringsmiljø

Ungt entreprenørskap

Ungt entreprenørskap er et samspill mellom utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører som jobber for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv.  

• Inspirerer ungdom til å tenke nytt og til å skape verdier
• Entreprenørskap i utdanning er et samspill mellom mange aktører 
• Står i et dynamisk møtepunkt mellom offentlige og private virksomheter og mellom utdanning, arbeids- og næringsliv.
• De unge blir gitt en realistisk læringsarena hvor de kan prøve ut teori i praksis, og dermed høste verdifull erfaring.

Les mer på tonsberg.kommune.no

Bedrifter og næringsliv
Privatpersoner
logo
Kulturprisen

Tønsberg kommunes kulturpris deles ut årlig til personer eller organisasjoner som har gjort en særlig innsats for kulturlivet i kommunen.

Statutter

• Tønsberg kommune kan årlig dele ut Tønsberg kommunes kulturpris, heretter omtalt som prisen.
• Formålet med prisen er todelt: å hedre personer/organisasjoner som har ytt en særlig innsats for kulturlivet i Tønsberg kommune samt å stimulere til økt kulturell aktivitet i kommunen. Med kultur menes i denne sammenhengen den delen av samfunnslivet som omfattes av det utvidete kulturbegrepet, som blant annet bildende kunst, sang og musikk, scenekunst, litteratur, idrett, friluftsliv, kulturarv og barne- og ungdomsarbeid.
• Prisen kan deles i to like store deler og tildeles to personer/organisasjoner samme år.
• Alle kan nominere kandidater til prisen. Forslaget skal være skriftlig og begrunnet. Årlig frist for å sende inn forslag til Tønsberg kommune er 1. november.
• Tønsberg kommunes utvalg for kultur, idrett og folkehelse avgjør hvem som skal tildeles prisen. Også kandidater som er nominert tidligere år, men ikke tildelt pris, kan vurderes som kandidater. Vedtak fattes med allminnelig flertall.
• Prisen overrekkes ved egnet anledning kort tid etter at vedtak er fattet.
• Prisen består av et kunstverk samt kr 50.000,-, forutsatt at slikt beløp er avsatt til formålet gjennom kommunens årlige budsjettbehandling.

Les mer og foreslå kandidat på tonsberg.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Klimaprisen

Klimaprisen er en årlig pris som går til en person, organisasjon, forening eller bedrift som har gjort en ekstra innsats for det grønne skiftet i Tønsberg.

Vi vil løfte frem og feire de som har bidratt til å minske utslipp av klimagasser i Tønsberg kommune. I november 2022 skal vi dele ut en klimapris til en person, organisasjon, forening, eller bedrift som har gjort en ekstra innsats for det grønne skiftet i Tønsberg. Vinneren mottar et diplom og en pris på 25 000 kroner, og ikke minst masse heder og ære!

Hvem synes du fortjener denne prisen? Du kan nominere din kandidat i skjemaet på tonsberg.kommune.no innen 1. oktober 2022.

Følg med på kommunens hjemmesider for neste års frist.

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Integreringsmidler

I forbindelse med tilskuddsordningen «integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner» kan frivillige organisasjoner nå søke om ytterligere midler til del mål B for inneværende år. Tønsberg kommune forvalter tilskuddsordningen på vegne av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet IMDi.

Dette kan du søke om

Tiltak og prosjekter som har til hensikt å øke kunnskap om det norske samfunnet og styrke kvalifisering for arbeid eller utdanning blant innvandrere.

Tiltakene skal bidra til at innvandrere i kommunen og beboere i mottak får norsktrening, kunnskap om norsk samfunnsliv og arbeidsrettede tiltak, som fungerer som supplement til offentlig kvalifisering og opplæring.

Det gis støtte til frivillige tiltak som øker innvandreres muligheter for deltakelse i arbeid eller utdanning, gjennom norsktrening, digital kunnskap og arbeidsrettede tiltak, og informasjon om det norske samfunnet.

Informasjonstiltak kan omfatte informasjon om lover og regler (rettigheter og plikter i arbeidslivet, boliganskaffelse m.m.), offentlige tjenester (helse, barnevern, barnehage m.m.) og lokalt frivillig organisasjonsliv.

Løpende søknadsfrist.

Søknadsskjema for integreringstilskudd finner du på tonsberg.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Støtte til arbeid med nyankomne flyktninger

Kommunestyret har vedtatt å omdisponere 200.000 kroner til frivillige organisasjoners arbeid med nyankomne flyktninger.

Frivillig sektor spiller en viktig rolle i lokalsamfunnet vårt. Frivilligheten har mange pådrivere, og  organisasjonene er viktige kanaler for interessegrupper og engasjerte innbyggere. Gjennom frivillig arbeid ytes det også en betydelig innsats som supplerer og forsterker offentlige tjenester, og bidrar til å redusere utenforskap.

Nå kan frivillige organisasjoner i Tønsberg søke støtte til arbeid med nyankomne flyktninger.

Søknadsfrist er 1.juli 2022. Følg med på kommunens hjemmesider for neste års frist.

Følgende kriterier legges til grunn for tildeling:

• Organisasjonen er registrert i frivillighetsregisteret. ( på søkertidspunktet)
• Organisasjonen har en målsetting og driftsform som er ideell. ( ikke komersiell)
Søknaden skal inneholde kort beskrivelse av ideen bak tiltaket, og hvordan tiltaket vil bidra til å inkludere flyktninger på ulike arenaer i Tønsberg kommune i prosjektperioden.

Søknaden skal beskrive plan for videreføring etter opphør av tilskuddsmidler.

Søknaden skal inneholde beskrivelse av eventuelt samarbeid med andre aktører, være seg offentlig, privat, ideell, næringsliv eller lignende.

Rapportering

Det kreves en enkel rapportering på bruk av tildelte midler. Tilskuddet kan bli trukket tilbake hvis søker bryter forutsetningene for tilskuddet. Misbruk av tilskudd som er gitt kan føre til at søker mister rettigheten til tilskudd for ett eller flere år framover.

Elektronisk søknadsskjema finner du på tonsberg.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Spillemidler

Kort fortalt

• Overskuddet fra Norsk Tipping fordeles til forskjellige allmennyttige formål og hoveddelen går til idrettsformål.
• Lag og foreninger kan søke kommunen om bygging og rehabilitering av idrettsanlegg.
• Midlene skal stimulere til økt fysisk aktivitet.
• Den viktigste målgruppen for spillemidler til idrettsformål er barn og ungdom.

Hvordan søker du?

Søknad om spillemidler må sendes inn elektronisk. Skjema finner du på tonsberg.kommune.no

Før du kan opprette spillemiddelsøknad

Må du gå i dialog med kommunen - Jo tidligere, desto bedre! Siste frist for å melde inn prosjekter du ønsker å søke om spillemidler til er 15. oktober. Avslåtte, men tidligere godkjente søknader må fornyes/gjentas innen 1. desember.
• Anlegget må være inkludert i kommunens anleggsplan.

Alle søkere bør gjennomgå Kulturdepartementets bestemmelser for spillemidler før det legges planer for nye anlegg. Disse finner du lenke til på kommunens hjemmesider.

Les mer og søk elektronisk på tonsberg.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Tilskudd til kultur-, idrett- eller friluftsformål

Lag og foreninger kan nå søke om tilskudd til aktiviteter som bidrar til meningsfulle fritidsaktiviteter og opplevelser for våre innbyggere. Søknadsfrist 15. november.

Hvem kan søke?

• Alle lag og foreninger innenfor kultur-, idrett-og friluftsområdet i Tønsberg kommune kan søke støtte gjennom ordningen.
• Foreningen skal være åpen for alle -uavhengig av kjønn, etnisitet, religion og politisk ståsted.
• Foreningen skal bestå av flere enn 10 medlemmer og være registrert i kommunens register for lag og foreninger. Foreningen er selv ansvarlig for at dette registeret inneholder korrekt informasjon.
• Lag og foreninger som driver med idrettslig virksomhet må være registret i NIF.
• Nyoppstartede foreninger kan søke oppstartstilskudd første driftsår.

Hva kan dere søke om midler til?

• Medlemsstøtte
• Drift av foreningseide anlegg
• Arrangement- og produksjonsstøtte

Les mer og søk elektronisk på tonsberg.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Marie Bergljot Bøhns gavefond

Ønsker du å gjøre hverdagen bedre for de eldre som bor i Tønsberg kommune? Nå kan lag, foreninger og organisasjoner søke tilskudd fra Marie Bergljot Bøhns gavefond til slike formål. 400 000 kroner skal deles ut. Søknadsfristen er 15. oktober.

I 2003 mottok Tønsberg kommune en testamentarisk gave fra Marie Bergljot Bøhn. Gaven ble gitt med en betingelse om at pengene skulle benyttes til beste for pensjonister bosatt i Tønsberg kommune.

Det ble gitt tilskudd fra fondet i 2004, 2007 og 2021. Utvalg for mestring, helse og velferd vedtok i 2021 at det skal deles ut kr 400.000,- per år fra fondet over en periode på 3-5 år.

Hva kan pengene gå til?

Halve tilskuddsbeløpet skal tildeles kommunale lavterskeltilbud for eldre. Den andre halvparten skal tildeles tilbud til eldre utenfor kommunal regi.

Tiltakene som mottar støtte må rette seg mot mennesker over 60 år bosatt i Tønsberg kommune. Pengene skal benyttes på sosiale og kulturelle tiltak rettet mot eldre i og utenfor institusjon. Tiltakene må som hovedregel være åpne for alle eldre i Tønsberg.

Det vil i utgangspunktet ikke bli gitt tilskudd til lukkede arrangementer, innkjøp og drift. Studier og utdanning faller også utenfor rammen av de formål som støttes.

Slik søker du

Organisasjoner, lag og foreninger kan søke om tilskudd ved å sende inn skjema. Dette finner du på tonsberg.kommune.no

Dette må være med i søknaden

• Kontaktdata på søker og kontaktperson, inkludert navn og adresse
• Kort beskrivelse av søkers virksomhet / organisasjon
• Kort beskrivelse av det lavterskeltilbudet som det søkes støtte til
• Regnskap og budsjett for lavterskeltilbudet det søkes støtte til
• Kontonummer for overføring av midler

Søknadsfristen er 15. oktober 2022. Følg med på kommunens hjemmesider for neste års frist.

Søknader mottatt etter søknadsfristens utløp bli først vurdert ved neste års utdeling. Tildeling av tilskudd avgjøres av ledergruppa i Mestring og helse i Tønsberg kommune innen utgangen av oktober 2022.

Les mer på tonsberg.kommune.no

Organisasjoner og foreninger

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post