Tokke kommunes støtteordninger

Tokke kommune tilbyr sine innbyggere flere stipend, priser og offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Tokke kommune.

Les mer om Tokke kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (8)
logo
Tokke - legatet

Personar heimehøyrande i Tokke kommune kan søkje legatmidlar til fylgjande føremål:

Til ungdom under utdanning utover vidaregåande skule    
Til utdanning innan klassisk musikk              
Til hjelp til eldre og andre trengjande, også til lag og foreiningar som har som føremål å hjelpe eldre og andre som treng det       

              
Søknad skal sendast i brev eller epost: okonomi@tokke.kommune.no  Adresse: Tokke-legatet, Øk.avd., Storvegen 60, 3880 Dalen. 


Søknadsfrist: Blir utlyst på kommunens nettsider.

Søknaden skal ha vedlagt oppstilling over eller anna dokumentasjon av utgifter til tiltaket, og dokumentasjon på deltaking i utdanningstilbod inkl. betala semesteravgift.  

Spørsmål kan rettast til okonomi@tokke.kommune.no eller tlf. 35075200.

Organisasjoner og foreninger
logo
Kulturmidlar

Gjennom tildeling av midlar til kulturfeltet ynskjer Tokke kommune å stimulere det friviljuge kulturlivet i kommunen til utvikling og fornying. Då med sikte på å skape gode levevilkår for innbyggjarane og for å styrke identitet og tilhøyrigheit til Tokke. Føremålet er å legge til rette for alle, uavhengig av funksjonsevne og helse.


Kulturmidlar kan gjevast til

  • Drift av lag og foreiningar tilhøyrande i Tokke kommune (kulturmidlar)
  • Prosjektretta tiltak
  • Arrangementsstønad (Direkte tilskot, dekning av underskot)
  • Tilskot til kulturarbeid for funksjonshemma
  • Stipend til unge idrettsutøvarar
  • Kulturpris
  • Verne- og restaureringspris

Det er etaten for oppvekst- kultur og idrett som administrerer og tildeler midlar til kulturfeltet. Oppvekstutvalet er det politiske organet i kommunen som handsamar søknader som krev politisk avgjersle i høve midlar til kulturfeltet som fell innanfor dei generelle retningslinjene for tildeling.

Les retningslinjer og søknadsinformasjon på tokke.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Stipend til unge idrettsutøverar

Unge idrettsutøvarar mellom 16 og 20 år kan søkje om idrettsstipend. Tildeling skjer etter anbefaling frå Tokke idrettsråd. Tilskotet vert fordela etter tilgjengelege midlar og talet på søkjarar, basert på korleis søkjarane oppfyller kriteriene.

Ved fleire søkjarar står idrettsrådet og Oppvekstutvalet fritt til å rangere søkjarar og fordele midlar til ein eller fleire av søkjarane.

Kriterier:

-Må ha fylt 16 år i søknadsåret kan fylle 20 år i søknadsåret.
-Må drive seriøs satsing innanfor ein idrett og syne til deltaking i konkurransar på nasjonalt nivå.
-Må vere medlem av idrettslag eller klubb i Tokke kommune (kan gjerast unntak ved mindre idrettar der Tokke ikkje har eigen klubb innanfor den aktuelle grein og søkjaren er busett i Tokke).
-Må ha vedlagt uttale frå trenar/ klubbansvarleg om utvikling og satsing.

Søknadsfrist 1. mai

Privatpersoner
logo
Kulturpris

Prisen er på kr 15.000,- og diplom.

Prisen kan delast ut årleg av Oppvekstutvalet dersom det er verdige kandidatar.

Les vedtekter på tokke.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Verne - og restaureringspris

Målet med prisen er å stimulere eigarar av eldre kulturhistorisk og arkitektonisk verdfulle bygningar, bygningsmiljø og andre verdfulle kulturminne til auka vern og vedlikehald av desse.


Prisen er på kr 15.000,-, ein plakett og diplom. Prisen kan delast ut årleg av Oppvekstutvalet dersom det er verdige kandidatar.

Verne- og restaureringsprisen har eigne vedtekter, vedteke i Kulturutvalet i sak 02/98. Du kan lese desse på tokke.kommune.no

Bedrifter og næringsliv
Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Tilskot til kulturarbeid for funksjonshemma

Dersom eit lag eller foreining driv særskilt verksemd for å inkludere og aktivisere menneske med funksjonshemning i Tokke kan ein søkje midlar til dette.

Tilskot på inntil kr 5.000,- Søknadsfrist heile året.

Organisasjoner og foreninger
logo
Arrangementsstønad

Det kan gjevast stønad til gjennomføring av arrangement i Tokke kommune der kultur er føremålet. Tilskot er avgrensa til maks kr 20.000,- (dette gjeld og underskotsgaranti).

Søknadsfrist heile året. Stønad kan søkjast i to former:

 

Direkte tilskot
Søkjar kan søkje om direkte tilskot basert på søknad og budsjett. Tilskot er behovsprøva.

Dekning av underskot
Dersom søkjar er usikker på økonomien knytt til eit arrangement og underskot kan gje store konsekvensar for laget kan ein søkje ein underskotsgaranti av kommunen.

Bedrifter og næringsliv
Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Prosjektretta tiltak

Søknader kan sendas på prosjektretta tiltak. Søknad må innehalde ei skildring og avgrensing av tiltaket, samt budsjett. Døme på prosjektretta tiltak kan vere utgjeving av bok, CD etc.

Prosjektretta tiltak kan gjevas tilskot på opptil 20 % av totalkostnad for prosjektet, avgrensa oppad til kr 20.000,-.

Tilskotet er behovsprøva.

Bedrifter og næringsliv
Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post