Stiftelsen Sophies Minde

Stiftelsen Sophies Minde har som formål å bidra til at personer med bevegelseshemninger kan leve et aktivt og selvstendig liv, og ta del i samfunnet på like vilkår som andre.

Stiftelsen gir økonomisk støtte til enkeltpersoner, organisasjoner og fagmiljøer. Støtten går til utdanning, til kultur, idrett og fritid, og til utviklingsprosjekter.

Stiftelsen har de siste 20 årene delt ut 124 millioner kroner. 

Stiftelsens formål er fastsatt i § 2 i stiftelsen vedtekter og lyder:

”Stiftelsens formål er å virke for at de som på grunn av medfødte eller ervervede feil eller sykdommer har vesentlige funksjonsforstyrrelser i bevegelses- og støtteorganene, kan få slik medisinsk behandling, opplæring, tekniske hjelpemidler eller annen form for hjelp som kan sette dem i stand til så vidt mulig å bli fysisk og økonomisk selvhjulpne eller som kan bedre deres generelle funksjonsevne og trivsel.

Stiftelsen kan gi støtte til andre som driver tiltak med formål som nevnt i første ledd.”

Les mer om Stiftelsen Sophies Minde
,,
Økonomisk støtte til aktivitet og deltagelse
,,
Økonomisk støtte til aktivitet og deltagelse
Støtteordninger (3)
logo
Studiestipend for studenter med bevegelseshemninger

Stipendordning er ment å lette studiesituasjonen for bevegelseshemmede som ønsker å ta videregående opplæring eller utdanning på bachelor- og masternivå. Stipendet retter seg mot elever og studenter der bevegelseshemningen medfører ekstra kostnader som kan være nødvendig for å gjennomføre utdanningen.

Elever på videregående opplæring og folkehøyskoler kan søke om stipend på inntil kr. 15 000 pr. år, studenter på fagskoler og bachelornivå inntil kr. 30 000 pr. år og studenter på mastergradsnivå inntil kr. 40 000 pr. år. Stipendet gis også til utdanning i utlandet. Studenter som ikke klarer å gjennomføre studiet innenfor normert tid og som derfor ikke får lån i Statens Lånekasse, kan søke om ekstra midler.

Stipendet innvilges for ett år av gangen og utbetales samlet forutsatt at stipendmottageren bekrefter at en vil ta utdanning i høst og vårsemester.

Stipendiene utlyses årlig med søknadsfrist i september.

Søknadsskjema fylles ut på nettsiden ssm.no. Det oppfordres til å være kortfattet ved utfylling av søknaden. Stiftelsen tar kontakt ved behov for ytterligere opplysninger tilknyttet søknaden.

Evt. spørsmål rettes til stiftelsen på tlf. 909 32 922 eller e-post stiftelsen@sophiesminde.no

 

Privatpersoner
logo
Økonomisk støtte til kultur-, idretts- og fritidstiltak for bevegelseshemmede

Generell støtte

Midlene fordeles til frivillige organisasjoner, foreninger ol som gjennomfører konkrete prosjekter og tiltak som bidrar til at personer med bevegelseshemninger får tilgang til og deltar i kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter. Tiltak rettet mot barn og unge voksne gis prioritet. Det gis ikke støtte til ordinær drift eller til tiltak som dekkes av offentlige ordninger. Tilskuddet er oppad begrenset til kr. 150 000.Individuell støtte.

Bevegelseshemmede kan søke om midler. Støtten skal gå til aktiviteter som bidrar til inkludering i samfunnet og styrker muligheten til å delta i kulturelle og fysiske aktiviteter. Barn og unge voksne prioriteres. Det legges vekt på om søker som følge av funksjonsnedsettelsen har merutgifter til aktiviteten. Støtten skal fortrinnsvis gå til aktiviteter som ikke omfattes av offentlige finansieringsordninger. Egenandel på aktivitetshjelpemidler fra folketrygden kan dekkes. Det gis ikke støtte til vanlige elsykler i ordinær handel. Tilskuddene kan være på inntil kr. 50 000.


‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

Det må benyttes egne søknadsskjema for enkeltpersoner og for organisasjoner. Søknadsskjema fylles ut på følgende nettside,

https://unifor.no/stiftelser/stiftelsen-sophies-minde/


Søknadsmottaket åpner 1. mai 2023 med søknadsfrist 15. juni 2023
Søkere kan forvente svar innen 1. november d.å Evt. spørsmål rettes til Unifor på tlf. 22340140 eller e-post unifor@unifor.no


Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Støtte til utvikling

Stiftelsen har avsatt midler til finansiering av utviklingsarbeider. Det kan gis støtte til hele eller deler av arbeidet.

Utvikling kan omfatte utrednings- og dokumentasjonsprosjekter som kan gi ny kunnskap om hvordan bevegelseshemmede kan få aktive liv og å delta i samfunnet.

Eksempler kan være prosjekter som:

  • kan bidra til å utvikle hjelpemiddelområdet
  • kan fremme
    universell utforming
  • utvikler kunnskap som kan bidra til å forbedre bevegelseshemmedes situasjon i samfunnet

Stiftelsen vil prioritere prosjekter som gir inspirasjon og kunnskap til andre ut over gjennomføringen av det enkelte prosjektet. Stiftelsen vil stille krav  til formidling av resultat slik at andre kan ta del i og bygge videre på erfaringer fra prosjektet. Stiftelsen vil prioritere prosjekter av mer kortvarig karakter (inntil 1 år).

Les mer og last ned søknadsskjema på ssm.no

Bedrifter og næringsliv
Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post

Fakta om Stiftelsen Sophies Minde