Stiftelsen Sophies Minde

Stiftelsen Sophies Minde har som formål å bidra til at personer med bevegelseshemninger kan leve et aktivt og selvstendig liv, og ta del i samfunnet på like vilkår som andre.

Stiftelsen gir økonomisk støtte til enkeltpersoner, organisasjoner og fagmiljøer. Støtten går til utdanning, til kultur, idrett og fritid, og til utviklingsprosjekter.

Stiftelsen har de siste 20 årene delt ut 124 millioner kroner. 

Stiftelsens formål er fastsatt i § 2 i stiftelsen vedtekter og lyder:

”Stiftelsens formål er å virke for at de som på grunn av medfødte eller ervervede feil eller sykdommer har vesentlige funksjonsforstyrrelser i bevegelses- og støtteorganene, kan få slik medisinsk behandling, opplæring, tekniske hjelpemidler eller annen form for hjelp som kan sette dem i stand til så vidt mulig å bli fysisk og økonomisk selvhjulpne eller som kan bedre deres generelle funksjonsevne og trivsel.

Stiftelsen kan gi støtte til andre som driver tiltak med formål som nevnt i første ledd.”

Les mer om Stiftelsen Sophies Minde
Støtteordninger (3)
logo
Studiestipend for studenter med bevegelseshemninger

Stipendordning er ment å lette studiesituasjonen for bevegelseshemmede som ønsker å ta videregående opplæring eller utdanning på bachelor- og masternivå. Stipendet retter seg mot elever og studenter der bevegelseshemningen medfører ekstra kostnader som kan være nødvendig for å gjennomføre utdanningen.

Elever på videregående opplæring og folkehøyskoler kan søke om stipend på inntil kr. 12 000 pr. år, studenter på bachelornivå inntil kr. 24 000 pr. år og studenter på mastergradsnivå inntil kr. 36 000 pr. år. Stipendet gis også til utdanning i utlandet. Studenter som ikke klarer å gjennomføre studiet innenfor normert tid og som derfor ikke får lån i Statens Lånekasse, kan søke om ekstra midler

 

Private / enkeltpersoner
logo
Økonomisk støtte til kultur-, idretts- og fritidstiltak for bevegelseshemmede

Generell støtte

Midlene fordeles til frivillige organisasjoner, foreninger ol som gjennomfører konkrete prosjekter og tiltak som bidrar til at bevegelseshemmede får tilgang til og deltar i kultur-. idretts- og fritidsaktiviteter. Tiltak rettet mot barn og unge voksne gis prioritet. Det gis ikke støtte til ordinær drift eller til tiltak som dekkes av offentlige ordninger. Tilskuddet er oppad begrenset til kr. 100 000.

Individuell støtte

Bevegeseshemmede kan søke om midler. Støtten skal gå til aktiviteter som bidrar til inkludering i samfunnet og styrker muligheten til å delta i kulturelle og fysiske aktiviteter. Barn og unge voksne prioriteres. Det legges vekt på om søker som følge av funksjonsnedsettelsen har merutgifter til aktiviteten eller hjelpemiddelet. Støtten skal fortrinnsvis gå til aktiviteter som ikke omfattes av offentlige finansieringsordninger. Tilskuddene kan være på inntil kr. 40 000.

Private / enkeltpersoner
Organisasjoner og foreninger
logo
Støtte til utvikling

Stiftelsen har avsatt midler til finansiering av utviklingsarbeider. Det kan gis støtte til hele eller deler av arbeidet.

Utvikling kan omfatte utrednings- og dokumentasjonsprosjekter som kan gi ny kunnskap om hvordan bevegelseshemmede kan få aktive liv og å delta i samfunnet.

Eksempler kan være prosjekter som:

  • kan bidra til å utvikle hjelpemiddelområdet
  • kan fremme
    universell utforming
  • utvikler kunnskap som kan bidra til å forbedre bevegelseshemmedes situasjon i samfunnet

Stiftelsen vil prioritere prosjekter som gir inspirasjon og kunnskap til andre ut over gjennomføringen av det enkelte prosjektet. Stiftelsen vil stille krav  til formidling av resultat slik at andre kan ta del i og bygge videre på erfaringer fra prosjektet. Stiftelsen vil prioritere prosjekter av mer kortvarig karakter (inntil 1 år).

Private / enkeltpersoner
Bedrifter og næringsliv

Aktuelle utlysinger hos Stiftelsen Sophies Minde

Stiftelsen ønsker å bidra til at flere bevegelseshemmede deltar på kultur- og fritidsarenaene gjennom å videreføre bestående ordninger.
Ikke spesifisert

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post

Fakta om Stiftelsen Sophies Minde