Sør-Odal kommunes støtteordninger

Sør-Odal kommune tilbyr sine innbyggere flere stipend, priser og offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Sør-Odal kommune.

Les mer om Sør-Odal kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (8)
logo
Bernt Aarstads legat

Ungdom hjemmehørende i Sør-Odal kan tildeles stipend for håndverksmessig utdanning. Søkere utenom Sør-Odal kan tildeles stipend så fremt de er nærmere beslektet med testator. Søknadsskjema fås ved henvendelse til Sør-Odal kommune. Søknad med kopi av attester og opptaksbevis sendes innen 1. desember.

Ta kontakt med kommunen for mer informasjon.

Privatpersoner
logo
Ole og Andrea Moss' legat

Søker må være bosatt i Sør-Odal og ha vært bosatt de siste fem årene, være mellom 18 og 25 år og ta utdannelse i praktiske fag. Det er ikke regelmessig utdeling.

Ta kontakt med kommunen for mer informasjon.

Privatpersoner
logo
Tilskudd til kulturformål

Retningslinjer for kulturmidler i Sør-Odal

Formålet med tilskuddet er å fremme et aktivt og variert kulturliv i Sør-Odal kommune.

Hvem kan søke

Lag og foreninger i Sør-Odal kommune. I noen tilfeller kan det innvilges støtte til lag og foreninger utenfor Sør-Odal kommune, men tiltaket skal da være klart rettet mot innbyggere i Sør-Odal.

Lag og foreninger som mottar tilskudd fra Sør-Odal kommune forplikter seg til å være registrert i kommunens foreningsregister.

Søkere som er registrerbare i frivilligregisteret, må være registrert for å kunne søke.
 

Hva kan det innvilges tilskudd til

Det kan innvilges tilskudd til alle typer kultur- og idrettsaktiviteter.

Aktiviteter knyttet mot barn og unge, stedsforankring eller folkehelse prioriteres.

Samarbeid mellom to eller flere foreninger prioriteres.

Det gis også tilskudd til ordinær drift av lag og foreninger.

For å være berettiget til voksenopplæringsstøtte kreves at organisasjonen er berettiget statsstøtte etter lov om voksenopplæring.
 

Det gis ikke tilskudd til

- Organisasjoner og andre kulturaktører som primært har som formål å ivareta enkeltpersoners yrkes-, økonomiske- eller andre egeninteresser

- Rene kommersielle tiltak

- Organisasjoner som har sin hovedvirksomhet i en annen kommune

- Politiske partier og politiske ungdomsorganisasjoner

- Trossamfunn og livssynsgrupper
 

Søknad

Søknad sendes elektronisk via kommunens nettside. 

Søknadsfrist 15. april. Unntak: aktivitetsstøtte (ingen søknadsfrist. Se egne retningslinjer).

Regnskap/budsjett skal legges ved søknaden.
 

Klageadgang

Det er mulighet til å klage på tildelingen. Dette må gjøres innen tre uker etter utstedt vedtak.

Retningslinjene er vedtatt av oppvekst- og kulturutvalget i sak 7/19, 12.2.19

Søknadsskjema

Du finner alle søknadsskjema på sor-odal.kommune.no.

Organisasjoner og foreninger
logo
Kulturstipend


Statutter for Sør-Odal kommunes stipendordning for unge lovende utøvere av kulturaktivitet
Sør-Odal kommune kan hvert år dele ut inntil 3 stipend til unge lovende utøvere innen en vid definisjon av kulturbegrepet. Stipendet består av et diplom og en pengegave på inntil kr. 15 000,-.
 

Formålet med kulturstipendet er å hjelpe fram ungdom som driver ulike kulturaktiviteter, gi bedre vilkår, og tjene som inspirasjon for enkeltpersoner eller organisasjoner i arbeid som omfattes av det utvidede kulturbegrep.

 
Oppvekst og Kulturutvalget avgjør hvert år om stipend skal deles ut og hvem det skal tildeles.
Oppvekst og Kulturutvalget bygger sin avgjørelse på innkomne søknader.
Oppvekst og Kulturutvalget kan søke sakkyndig bistand eller bistand av annen art, som f.eks. Sør-Odal Idrettsråd, Sør-Odal Musikkråd eller Sør-Odal kunstforening.
 

Stipendene kan gis til ungdom som viser et spesielt talent, viser spesiell god utvikling kvalitetsmessig, eller som driver kulturaktivitet på så høgt plan at videre utvikling krever store utlegg av ulik art.
 

Stipendordningen kunngjøres ca. 15.mars.

Ungdom, enkeltpersoner eller grupper, har anledning til å søke om kulturstipend.

Søknadsfrist er 15.april hvert år.

Søknadene skal begrunnes og sendes til Sør-Odal kommune.
 

Offentliggjørelse og overrekkelse av kulturstipendene bør finne sted ved en passende høytidelig anledning.

Les mer på sor-odal.kommune.no.

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Aktivitetsstøtte

Retningslinjer for aktivitetsstøtte

Fra denne tilskuddsordningen kan det søkes om midler til enkeltarrangementer.
Søknadsfristen er løpende og du kan søke om inntil kr. 5 000,-. Aktivitetsstøtten deles ut av overskytende beløp fra ordinære kulturmidler. Søknader om aktivitetesstøtte vil derfor ikke behandles før etter den ordinære tildelingen (mai/juni). Alle søknader for inneværende år behandles. 

Retningslinjer for aktivitetsstøtte

Lag og foreninger kan søke aktivitetsstøtte til enkeltarrangement i Sør-Odal kommune.

Arrangementet må være åpent for alle, og ikke kun for organisasjonens medlemmer eller enkeltgrupper.

Aktiviteter for barn, ungdom og funksjonshemmede prioriteres.

Arrangementet må finne sted/ha utgangspunkt i Sør-Odal kommune

Organisasjonen som søker må ha sitt hovedarbeidsområde i Sør-Odal kommune.

Det kan søkes om inntil kr. 5 000,-

Tilskuddet deles ut av overskytende beløp fra ordinære midler til kulturformål, og tilgjengelig beløp vil variere fra år til år.

Søknadsfrist for aktivitetsstøtte er senest en måned før tiltaket finner sted.

Budsjett for arrangementet må være vedlagt.

Følgende er ikke søknadsberettiget:

- Organisasjoner og andre kulturaktører som primært har som formål å ivareta enkeltpersoners yrkes-, økonomiske- eller andre egeninteresser
- Rene kommersielle tiltak
- Politiske partier og politiske ungdomsorganisasjoner
- Trossamfunn og livssynsgrupper
- Organisasjoner som har sin hovedvirksomhet i en annen kommune

Du kan søke om aktivitetsstøtte selv om du allerede har fått tilskudd fra den ordinære tildelingen av midler til kulturformål.

Søknad

Søknaden må inneholde en detaljert beskrivelse av arrangementet, samt budsjett.

Søknaden sendes til
postmottak@sor-odal.kommune.no

eller

Sør-Odal kommune
Øgardsveien 2
2100 Skarnes
Merk konvolutten: aktivitetsstøtte

Les mer på sor-odal.kommune.no.

Organisasjoner og foreninger
logo
Kulturpris

Sør-Odal kommune kan hvert år dele ut 1 kulturpris.
Kulturprisen består av et diplom og en pengegave pålydende kr.10 000,-.

Formålet med kulturprisen er å hjelpe fram kulturarbeid i kommunen, gi det bedre vilkår, og tjene som inspirasjon for enkeltpersoner eller organisasjoner som omfattes av det utvidede kulturbegrep.

Oppvekst og kulturutvalget avgjør hvert år om prisen skal deles ut og hvem den skal tildeles.
Oppvekst og kulturutvalget bygger sin avgjørelse på årets innkomne og /eller egne forslag, og kan søke sakkyndig bistand eller bistand av annen art som f.eks. Sør-Odal Idrettsråd, Sør-Odal Musikkråd eller Sør-Odal kunstforening. Det er ikke anledning til å søke om prisen.

Kulturprisen kan gis til enkeltpersoner eller organisasjoner som har vist vedvarende evne og vilje til å yte aktiv kulturinnsats utover det vanlige, eller som har vist framifrå god skapende virksomhet. Til enkeltpersoner kan prisen vanligvis bare deles ut en gang.

Kulturprisen kan vanligvis ikke gis til offentlige institusjoner eller organisasjoner som vesentlig finansierer sitt arbeid ved offentlig tjeneste, eller til enkeltpersoner i deres egenskap av offentlig ansatt.

Kulturprisen kunngjøres ca. 15.mars.
Frist for innsending av forslag er 15.april hvert år.
Forslagene må være begrunnet og sendes til Sør-Odal kommune.

Offentliggjørelse og overrekkelse av kulturprisen bør finne sted ved en passende høytidelig anledning.

Les mer på sor-odal.kommune.no.

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Tilskuddsmidler til lokale bedrifter

Kommunalt næringsfond i Sør-Odal skal motivere til nyskaping, innovasjon og næringsutvikling.
Kommunen skal forvalte midlene så de bidrar til målet om flere arbeidsplasser i Sør-Odal, og støtte fra næringsfondet kan gå til bedrifter, samarbeid mellom bedrifter og nyetablerere.

Tiltak som støttes skal bidra til å skape nye, eller sikre eksisterende, arbeidsplasser.

Bedriftsrettede tiltak som kan støttes er investering i produksjonsanlegg og utstyr, profilering og merkevarebygging, produktutvikling, kompetansehevingstiltak, markedsundersøkelser, bedriftsutvikling, rådgivning, bedriftsnettverk med mer.

Tiltak kan støttes med inntil 50 prosent av totale kostnader, begrenset til maksimum 100.000 kroner. Kommunen kan vurdere en høyere finansieringsandel for nyetablerere.

Søknad

Alle midler lyses ut via regionalforvaltning.no, og alle søknader må sendes inn via denne nettsiden.

All behandling av søknader om tilskudd fra kommunalt næringsfond sluttbehandles i utvalg for næring, miljø og klima.

Retningslinjer for tildeling av midler fra kommunalt næringsfond, finner du på sor-odal.kommune.no.

Bedrifter og næringsliv
logo
Odal Næringsfond

Har du startet en ny virksomhet eller ønsker du å videreutvikle din bedrift? Da kan du søke om tilskudd fra Odal Næringsfond.

Odal Sparebank, Nord-Odal kommune og Sør-Odal kommune lanserte i 2021 et nytt næringsfond for hele Odalen, og dette er blitt videreført de kommende årene.

Fondet skal bidra til å fremme etableringer av nye næringsvirksomheter og til videreutvikling av eksisterende bedrifter i Nord-Odal og Sør-Odal. Fondet kan også støtte felles næringsrettede tiltak i regionen.

Hovedmålet er å skape nye og varige arbeidsplasser.

Odal Næringsfond erstatter de to kommunale næringsfondene som tidligere har eksistert i Sør-Odal og Nord-Odal.

Les mer på sor-odal.kommune.no.

Bedrifter og næringsliv

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post