Sørfold kommunes støtteordninger

Sørfold kommune tilbyr sine innbyggere flere stipend, priser og offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Sørfold kommune.

Les mer om Sørfold kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (16)
logo
Sørfold kommunes kulturstipend

Sørfold kommunes kulturstipend kan tildeles en ung utøver innenfor hele kulturbegrepet. Utøvere søker selv, fristen er 24. april.

Kriterier:


1. Stipendet er på kr. 10.000

2. Stipendet kan gis til unge personer som en inspirasjon til videre satsing, samt en anerkjennelse av den interesse og innsats vedkommende har vist. Utøverne bør være hjemmehørende i Sørfold kommune, men kan være midlertidig bosatt i andre kommuner i forbindelse med utdanning etc.

3. Stipendet kan tildeles utøvere innenfor hele det utvidete kulturbegrep, eksempelvis:

 - Idrett
 - Sang og musikk
 - Teater
 - Dans
 - Film, foto etc.
 - Lokalhistorisk arbeid
 - Litterær virksomhet
 - Kunst, kunsthåndverk, husflid

4. Det er ikke et krav at utøveren er tilsluttet en forening eller organisasjon, men vedkommende må ha vist sine evner i lokalsamfunnet, gjerne også i en større sammenheng

5. Nedre aldersgrense for å søke og for å få stipendet er 16 år.

6. Stipendet kan unntaksvis deles mellom 2 utøvere. Formannskapet oppnevner eller er selv jury, og dersom man et år ikke finner verdige kandidater, vil stipendet ikke bli delt ut.

7. Stipendet kan eksempelvis brukes til:

- Utdanning, kurs og (studie)reiser
- Utstyr knyttet til utøverens virksomhet

8. Stipendet lyses ut annenhvert år. Utøveren bør søke selv.

Les mer og søk elektronisk på sorfold.kommune.no.

Private / enkeltpersoner
logo
Produksjonstilskudd

Den enkelte gårdbruker kan søke om produksjonstilskudd. Det er kommunen som avgjør slike søknader.For å få støtte, må det foreligge en miljøplan.


Den enkelte gårdbruker kan søke om produksjonstilskudd. I produksjonstilskuddet inngår en gruppe ordninger som kan gis til drift av jordbruksareal, grønt- og potetproduksjon og husdyrhold etter satser fastsatt i eller i medhold av jordbruksoppgjøret. Formålet med produksjonstilskudd er å bidra til et aktivt og bærekraftig jordbruk.


Målgruppe

Landbruksforetak som driver vanlig jordbruksproduksjon.

Kriterier/vilkår

Tilskudd kan gis til foretak som driver vanlig jordbruksproduksjon, dersom virksomheten er registrert i Enhetsregisteret og:

- Er registrert som merverdiavgiftspliktig og kan levere årsoppgave som landbruksforetak, eller
- Har hatt en samlet omsetning og uttak av avgiftspliktige varer og tjenester på til sammen minimum kr. 20.000 i løpet av de siste 12 månedene før registreringsdato

Det er for øvrig begrensninger knyttet til driftsfellesskap og eierforhold. Tilskudd gis etter satser, soner og definisjoner fastsatt i eller i medhold av jordbruksoppgjøret.

Lover og retningslinjer

- Jordlova § 3

- Jordlova § 18

- Forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket

Om søknadsprosessen

Kommunen avgjør søknader om produksjonstilskudd. Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om produksjonstilskudd.

Søknadsskjema: Statens landbruksforvaltning har gjort denne elektroniske tjenesten tilgjengelig i Altinn.

Gjeldende søknadsfrister er 20. august og/eller 20. januar, avhengig av hvilke produksjoner det søkes om tilskudd til.


Klagemulighet

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen i kommunen som har fattet vedtaket. Dette gjelder selv om du har mottatt melding om vedtaket fra Statens landbruksforvaltning. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken gå videre til Fylkesmannen.

Les mer og søk elektronisk på sorfold.kommune.no.

logo
Tilskudd skogsveger

Har du planer om å bygge skogsveg? Da kan du søke om tilskudd.Dette er en statlig tilskuddsordning, men søknaden skal sendes via kommunen. Søknadsfristen kunngjøres årlig.

Store nedbørsmengder kan gi vanskelige driftsforhold i skogen, og dette øker behovet for skogsveger.

I Nordland er store deler av skogsvegnettet bygget på 1970 og 1980-tallet, og er i en slik forfatning at de ikke tåler tømmertransport selv med normale nedbørsmengder.

Dessuten finnes det for lite veger til å kunne betjene ressursene på en optimal måte.

Det er derfor satt av tilskuddsmidler for å stimulere til bygging av skogsveger, og både fylkesmannen og kommunen oppfordrer skogeiere til å benytte disse mulighetene.

Tilskudd til skogsveger skal primært styres til de anleggene som utløser størst mulig verdiskaping. Bilveger, samt tunge traktorveger som skal fungere som atkomstveger, vil bli prioritert.

En skogsveg som inngår i en hovedplan for skogsveger vil bli prioritert høyere enn en enkeltstående veg.

Søknader må inneholde byggeplan. For bilveier skal det lages en byggeplan som blant annet skal vise veiens beliggenhet på kart, lengdeprofil etc.

For å få tilskud til traktorvei vil det ikke stilles krav om en omfattende byggeplan, men veilinja skal være oppgått og merket i terrenget.

Forpliktelser i forbindelse med tilskudd: Tilsksudd gis på betingelse av at det avvikles et bestemt kvantum innen 10 år etter at veien er ferdigstilt.

 Nedre grense for kostnadsoverslag som kan utløse tilskudd er 25.000 kroner.

Kommunen vil kvalitetssikre og prioritere søknadene før de sendes videre til Fylkesmannen for avgjørelse.

Nærmere opplysninger om tilskuddsordningen og utfylling av skjema kan fås ved henvendelse til sorfold.kommune.no.logo
Midler til miljøtiltak

Sørfold kommune forvalter statlige midler til spesielle miljøtiltak i jordbruket. Det kan også søkes om kommunale midler til opparbeiding av skogsveier, og søknadsfrist for begge ordninger er 15. juli.

Tilsksudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) er statlige midler som forvaltes av kommunene.

Det er utarbeidet egne strategier for miljø og næringstiltak i landbruket, og disse er retningsgivende for bruk av midlene. Les mer om strategier for miljøtiltak på sorfold.kommune.no.

NB! Søkere benytter statlig søknadsskjema både for miljøtiltak og for skogsveier, men søknaden skal sendes Sørfold kommune. Du kan fylle ut og lagre skjemaet digitalt, og sende som vedlegg til post@sorfold.kommune.no

Les mer og søk elektronisk på sorfold.kommune.no.

logo
Midler til jord- og skogbrukstiltak

Sørfold kommune forvalter statlige tilskudd til nærings - og miljøtiltak i skogbruket og spesielle miljøtiltak i jordbruket.

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket og nærings – og miljøtiltak i skogbruket er statlige midler som utløses direkte fra jordbruksoppgjøret.  Fra og med 2004 har kommunene ansvaret for å forvalte disse tilskuddsmidlene.

Det er Fylkesmannen som fordeler midler til kommunene til videre fordeling. Kommunene utarbeider strategier for disse midlene, og disse skal baseres på lokale utfordringer og nasjonale og regionale strategier.


Som et generelt prinsipp skal bruk i drift prioriteres.

Strategier for miljø- og næringstiltak i landbruket finner du på sorfold.kommune.no.

Sørfold kommune forvalter også egne kommunale midler til opparbeiding av skogsveger.

Les mer og søk elektronisk på sorfold.kommune.no.

logo
Kulturpris for Sørfold

For å få tildelt kulturprisen, må man ha utført en bemerkelsesverdig innsats for kulturlivet i Sørfold. Frist for å foreslå kandidater er 24. april.

 
Det er fastsatt følgende kriterier for kulturprisen:
 
1.  Kulturprisen skal være en inspirasjonskilde for kulturell og kunstnerisk aktivitet i Sørfold, og i tillegg skal den gi uttrykk for kommunens anerkjennelse av og honnør til prisvinneren.
 
2.  Kandidater skal vurderes innenfor det hele og utvidete kulturbegrep.
 
3.  Prisen er for tiden på kr. 10.000. Kommunestyret vurderer etter dette prisens størrelse i forbindelse med budsjettbehandlingen.
 
4.  Kulturprisen skal normalt tildeles en enkeltperson, og bare unntaksvis en sammenslutning eller forening.
 
5.  Prisvinneren må ha tilknytning til Sørfold, og fortrinnsvis være bosatt i kommunen.
 
6.  Prisvinneren må ha utført en bemerkelsesverdig innsats for kulturlivet i Sørfold.
 
7.  Prisen utdeles annethvert år.  Dersom juryen ikke finner noen av de foreslåtte kandidater verdig til prisen, eller ingen kandidater foreslås, binder man seg ikke til utdeling dette året
 
8.  Unntaksvis kan prisen deles.
 
9.  Enhver - med eller uten tilknytning til Sørfold - kan komme med forslag til kandidat(er). Forslaget må begrunnes.
 
10. Formannskapet er selv jury eller oppnevner jury, som avgjør hvem som skal få kulturprisen.
 
Nærmere opplysninger om kulturprisen finner du på sorfold.kommune.no.

logo
Kulturmidler

Forebyggende, holdningsskapende og inkluderende

Lag/foreninger som mottar kommunale kulturmidler til aktivitetsskapende tiltak /drift for barn og unge skal ha nedfelte retningslinjer om forebyggende arbeid mot rus og mobbing i sine vedtekter.
For idrettslag: Idrettens retningslinjer for barneidrett skal følges.

Trafikksikker kommune

Sørfold kommune skal søke om å bli sertifisert som trafikksikker kommune. I den forbindelse vil vi oppfordre lag og foreninger til å vedta retningslinjer for sikker transport, som vil omfatte både barn og voksne, syklende og fotgjengere, bil og buss.

Regnskap, årsmelding og budsjett
Alle som søker om kulturmidler må vedlegge revisorbekreftet regnskap, årsmelding og budsjett.  De må også oppgi bankkonto som eventuell støtte skal overføres til.
 
Lagene bes søke elektronisk, og samme skjema brukes for alle typer lag.

Les mer og finn søknadsskjema og -frister på sorfold.kommune.no.

logo
Økologisk landbruk - direkte tilskudd

Beskrivelse

Tilskudd til økologisk landbruk inngår i produksjonstilskuddet og består av tre ordninger:

- omleggingstilskudd (engangstilskudd som gis ved omlegging)
- arealtilskudd (årlig tilskudd til arealer som er lagt om til økologisk drift)
- tilskudd til økologisk husdyrproduksjon

Formålet med å yte tilskudd til økologisk landbruk er å stimulere til å legge om og opprettholde økologiske driftsformer. Tilskuddene skal bidra til å kompensere for økte kostnader og avlingsnedgang i den økologiske driften, samt bidra til å øke produksjonen av økologiske landbruksprodukter.

Målgruppe

Landbruksforetak

Kriterier/vilkår

Foretaket må fylle de generelle kravene til produksjonstilskudd i jordbruket. Det vil si at foretaket må være registrert i Enhetsregisteret, og

- enten være registrert som merverdiavgiftspliktig og kunne levere årsoppgave som landbruksforetak, 
- eller ha en samlet omsetning og uttak av avgiftspliktige varer og tjenester på til sammen minimum kr 20 000 de siste tolv månedene før registreringsdatoen for søknaden.

Arealet og husdyrene må kontrolleres og godkjennes av Debio slik at produksjonen er i samsvar med de kravene som stilles til produksjon og merking av økologiske landbruksvarer. Debio er en kontroll- og godkjenningsinstans som fører tilsyn med økologisk landbruksproduksjon i Norge.


 
Lover
- Forvaltningsloven
- Jordlova

Forskrifter

- Forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket

- Økologiforskriften

Retningslinjer

- Økologisk produksjon (veiledere fra Mattilsynet)


Søknad

Det ligger søknadsskjema på altinn.no.

Søknaden sendes til Sørfold kommune.


Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Statsforvalteren, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Les mer og finn lovverk, retningslinjer og søknadsveiledning på sorfold.kommune.no.

logo
Tilskudd til drenering/grøfting

Beskrivelse

Formålet med drenering er å øke kvaliteten på tidligere grøftet jordbruksjord - til fordel for både avlinger og miljø. For planerte arealer kan det også gis tilskudd til arealer som ikke tidligere er grøftet.

God drenering (grøfting) er viktig for å få gode avlinger. Store deler av dyrkajorda i Norge har for dårlig drenering. Det gir dårlige vekstforhold for plantene og ofte vanskelige innhøstingsforhold. Resultatet er mindre avlinger med dårligere kvalitet. Dårlig drenert jord gir også større risiko for tap av jord og næringsstoffer til vann og utslipp av klimagasser til luft.

Målgruppe

Eier av, eller foretak som leier, jordbruksareal med behov for ny drenering

Kriterier/vilkår

Tilskudd kan ikke gis der tiltaket medfører:

- vesentlig skade for annen eiendom og naturmangfold
- vesentlig fare for flom og vannforurensning
- fare for skade på automatisk fredede kulturminner

Tilskudd kan heller ikke gis der tiltaket er startet før tilskuddet er innvilget.


 
Forskrifter
Forskrift om tilskudd til drenering.


Søknad

Søknader skal sendes inn digitalt med innlogging via ID-Porten i Altinn. 


Vedlegg

Obligatorisk vedlegg:

- kart med grøfteskisse

Andre aktuelle vedlegg:

- avtale med eier om å gjennomføre tiltaket
- dokumentasjon av tidligere drenering eller planering
- detaljert kostnadsoverslag

Les mer og finn lovverk, skjemaer og søknadsveiledning på sorfold.kommune.no.

logo
Spillemidler til idrettsanlegg

Alternativt navn

Statlige spillemidler til idrettsformål

Beskrivelse

Idrettslag kan søke om tilskudd for å bygge et idrettsanlegg eller for å rehabilitere eller innrede et eksisterende idrettsanlegg. Et anlegg kan være alt fra en klatrevegg til en alpinbakke.
 
Borettslag og foreninger kan også søke om tilskudd til å utvikle et nærmiljøanlegg, som er et utendørsområde for egenorganisert fysisk aktivitet. For eksempel en trimpark eller en ballbinge.
 
Rene redskapslekeplasser (sandkasser, husker, sklier, vipper, klatrehus osv.) faller utenfor ordningen. Personlig utstyr og forbruksmateriell (baller, racketer osv.) er heller ikke tilskuddsberettiget.

Målgruppe

Midler til idrettsanlegg kan søkes av blant annet kommuner, idrettslag og ikke-kommersielle selskap med idrett som formål. 

Midler til nærmiljøanlegg kan også søkes av velforeninger og borettslag. 

Midler til idrettsanlegg kan søkes av blant annet kommuner, idrettslag og ikke-kommersielle selskap med idrett som formål. Friluftsorganisasjoner, som f.eks jeger- og fiskerforening, kan også søke.

Midler til nærmiljøanlegg kan også søkes av velforeninger, grendelag, grunneierlag og borettslag. 

 

Kriterier/vilkår

Anlegget må være åpent for allmennheten.

Eierskapet skal ikke være basert på fortjeneste.

Kulturdepartementet har utformet retningslinjene for hvem som kan søke og hvordan å søke.

Skal du søke om tilskudd til et idrettsanlegg, må du følge retningslinjene i kapittel 2 i Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2022.
Skal du søke om tilskudd til utvikling av et nærmiljøanlegg, må du følge retningslinjene i kapittel 3 i Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2022.


 

Lover

Forvaltningsloven

Les mer og finn lovverk, skjemaer og søknadsveiledning på sorfold.kommune.no.

logo
Regionalt miljøprogram i jordbruket - tilskudd

Beskrivelse

Landbruksforetak kan søke om tilskudd knyttet til Regionalt miljøprogram. Dette programmet utarbeides for å møte prioriterte miljøutfordringer i fylket, både med hensyn til kulturlandskap og forurensning. Målet er bedre effekt av miljøinnsatsen. Regionalt miljøprogram godkjennes normalt for fire år, men mindre justeringer kan skje årlig. Statsforvalteren disponerer en årlig tilskuddsramme som blir fastsatt i jordbruksoppgjøret.

Kriterier/vilkår

Landbruksforetak som mottar produksjonstilskudd og som oppfyller vilkårene for det enkelte tilskuddet.

Statsforvalteren utarbeider Regionalt miljøprogram for fylket i samråd med næringsorganisasjonene, fylkespolitikere og annen miljøfaglig kompetanse. Kommunene får miljøprogrammet til høring før fastsettelse. Landbruksdirektoratet godkjenner de regionale miljøprogrammene etter samråd med avtalepartene i jordbruksoppgjøret.

Les mer og finn skjemaer og få søknadsveiledning på sorfold.kommune.no.

logo
Nærings- og miljøtiltak i skogbruket - tilskudd

Alternativt navn

Nærings- og miljøtiltak i skogbruket - tilskudd (NMSK)

Beskrivelse

Du kan søke om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket. Tilskudd kan gis til:

- skogkultur og kvalitetsutvikling
- miljøtiltak
- nybygging og ombygging av skogsveier
- skogbruksplanlegging og miljøregistrering
- skogsdrift med taubane, hest, o.a.
- andre aktivitetsfremmende tiltak i skogbruket
- tømmerkaier og terminaler
- skoggjødsling
- skogplanting

Se mer informasjon hos Landbruksdirektoratet.

Målgruppe

Skogeiere

Kriterier/vilkår

Du har mer enn 10 daa produktiv skog. Tilskudd til utdrift av skogsvirke til energiproduksjon (bioenergi) og til andre aktivitetsfremmende tiltak (se teksten over) kan også gis til:

- skogeiere som har mindre enn 10 daa produktiv skog 
- eiere av landbrukseiendommer uten produktiv skog

Lover

Forvaltningsloven
Naturmangfoldloven §§ 8-12

Forskrifter

Forskrift om miljøtiltak mv. i skogbruketSøknadsfrist
Annonseres i aviser og på hjemmeside.

Søknaden sendes til Sørfold kommune.

Les mer og finn lovverk, skjemaer og få søknadsveiledning på sorfold.kommune.no.

logo
Kystkultur - tilskudd

Beskrivelse

Du kan søke om tilskudd til å sette i stand fredete og spesielt bevaringsverdige kulturminner og kulturmiljø som er typiske for liv og virksomhet langs kysten. Midlene skal brukes til konkrete tiltak.

Målgruppe

I hovedsak private eiere og forvaltere (som kan være privatpersoner, stiftelser, frivillige organisasjoner og lignende).

Kriterier/vilkår

Det vil bli gjort en faglig vurdering av de kulturhistoriske verdiene. Hvilken betydning har tiltaket i forhold til målet med tilskuddsordningen? Bruk av tradisjonelle materialer, teknikker og håndverk samt opplæring og kunnskapsoppbygging vektlegges.  Tilskudd fordeles etter følgende prioritering: Tiltak som stanser og hindrer ytterligere forfall - Tiltak som sikrer kulturminner og kulturmiljø som det finnes få av.

Se Norsk kulturminnefond for kriterier/vilkår for søknader som sendes dit.


 
Lover

- Forvaltningsloven
- Kulturminneloven


Søknad

Ta kontakt med fylkeskommunen hvis du ønsker nærmere informasjon om ordningen og om hvor du skal sende søknaden.

Kontakt fylkeskommunen for å få søknadsskjema. Norsk kulturminnefond har søknadsskjema på Internett.

Søknad skal sendes fylkeskommunen som gjør en vurdering og prioritering før søknaden eventuelt videresendes til Riksantikvaren. Søknad kan også sendes til Norsk kulturminnefond.


Vedlegg

Beskrivelse av tiltaket med tegninger og eventuelle fotografier.

Søknadsfrist

Det er ingen søknadsfrist, søknader blir behandlet fortløpende. 

Les mer og finn lovverk, skjemaer og søknadsveiledning på sorfold.kommune.no.

logo
Bostøtte

Beskrivelse

Bostøtte kan du søke hvis husstanden din har lave inntekter og høye boutgifter. Det er satt øvre grenser for hvor høy inntekt du kan ha.

Med noen unntak kan alle over 18 år søke. Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Det er kommunen som behandler søknaden din og har all kontakt med deg.

Søknadsfrist er den 25. i måneden. Bostøtte blir utbetalt den 20. i måneden etter at du søkte.

Hvis du mener noe er feil i vedtaket, kan du klage til kommunen.

Du må melde fra om endringer som har betydning for beregningen.

Kriterier/vilkår

Alle over 18 år kan søke bostøtte – unntatt studenter og personer i førstegangstjeneste. Du kan likevel søke hvis du

- er student uten barn og studiet er et ledd i et offentlig arbeidsrettet tiltak
- er under 18 år og har egne barn


Lover

- Bustøttelova
- Forvaltningsloven

Forskrifter

- Forskrift om bustøtte


Søknad

Du kan søke bostøtte elektronisk eller på papir. Papirsøknad skal du sende til kommunen. Kontakt kommunen hvis du har spørsmål eller trenger hjelp. Skjema finner du på sorfold.kommune.no.


Søknadsfrist

Den 25. i måneden. Utbetaling skjer ca. den 20. i påfølgende måned. Det er situasjonen den 1. i måneden som legges til grunn for beregning av bostøtte.

 

Saksbehandling

Kommunen mottar søknaden og kvalitetssikrer opplysningene. Når søknaden behandles, blir det innhentet opplysninger fra en rekke offentlige instanser som for eksempel folkeregisteret, Skatteetaten og Nav. Husbanken gjør det formelle vedtaket om støtte.

Klagemulighet

Hvis du mener noe er feil i vedtaket, kan du klage innen tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen skal du sende til kommunen. Husk alltid å oppgi navn, fødselsnummer og hva saken gjelder. Forklar hva du mener er feil og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Du må skrive under på klagen og legge ved relevant dokumentasjon. Kommunen kan hjelpe deg å klage. Husbanken behandler klagen innen to til seks uker og sender deg et vedtak. Hvis du ikke har fått medhold i klagen din, kan du be om at klagen din blir behandlet av den uavhengige klagenemnda for Husbanken. Ønsker du å søke bostøtte for kommende måneder, må du sende inn ny søknad.

Les mer og finn lovverk, skjemaer og søknadsveiledning på sorfold.kommune.no.

logo
Boligtilskudd til utbedring og tilpasning

Beskrivelse

Det finnes både låne- og tilskuddsordninger som kan gjøre det mulig å finansiere tilpasning av boligen din.
Du kan for eksempel trenge å tilpasse inngangen slik at den passer for rullestol, eller du trenger å bygge om større deler av boligen din. Kommunen kan hjelpe til med å finne fram til de muligheter som passer for deg.

Målgruppe

- Personer med funksjonsnedsettelse.
- Eldre som ønsker å utføre forebyggende tilpasningstiltak.

Kriterier/vilkår

Økonomien din vil ha betydning for om du kan få tilskudd til tilpasning av bolig.


Lover

- Bustøttelova; se spesielt § 15
- Forvaltningsloven


Søknad

Tilskudd til tilpasning søkes i den kommunen du bor i. Kommunen kan hjelpe deg å fylle ut søknaden. Søknaden sendes til: 

NAV Sørfold
Rådhuset
8226 Straumen

post@sorfold.kommune.no


Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid

Kommunen har plikt til å behandle saken så snart som mulig. Dersom saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig svar om årsaken til dette, med opplysninger om når det antas at vedtaket vil bli fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Begrunn dette eventuelt med nye opplysninger. Kommunens egen klagenemnd er klageinstans.

Les mer og søk elektronisk hos sorfold.kommune.no.

logo
Boligtilskudd til etablering

Beskrivelse

Du kan søke om tilskudd til etablering hvis du har dårlig økonomi og trenger bistand til å skaffe deg en nøktern og egnet bolig. Tilskuddet kan brukes til å kjøpe, bygge eller til å refinansiere egen bolig.

Om du får tilskudd, og hvor mye du kan få avhenger av økonomien din og hvor stort startlån du kan betjene.

Målgruppe

- Personer med nedsatt funksjonsevne
- Flyktninger
- Sosialt vanskeligstilte.

Kriterier/vilkår

Boligen skal være nøktern, både når det gjelder størrelse og kostnader. Videre skal boligen være godt egnet for en eventuell funksjonshemning.
Økonomien din vil ha betydning for om du kan få tilskudd til etablering i egen bolig.


Lover og forskrifter
 
Se spesielt § 14 i bostøtteloven.

Lover
- Bustøttelova
- Forvaltningsloven


Søknad og skjema

Tilskudd til etablering søkes i den kommunen du bor i. Kommunen kan hjelpe deg å fylle ut søknaden. Søknaden sendes elektronisk eller pr. post til kommunen.

 

Søknadsfrist

Søknad kan leveres løpende. Søknaden behandles i kommunens Låne- og tilskuddsutvalg.

Saksbehandling

Kommunen innhenter de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Begrunn dette eventuelt med nye opplysninger. Kommunens egen klagenemnd er klageinstans.

Les mer og søk elektronisk på sorfold.kommune.no.

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post