Sørfold kommunes støtteordninger

Sørfold kommune tilbyr sine innbyggere flere stipend, priser og offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Sørfold kommune.

Les mer om Sørfold kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (7)
logo
Sørfold kommunes kulturstipend

Sørfold kommunes kulturstipend kan tildeles en ung utøver innenfor hele kulturbegrepet. Utøvere søker selv, fristen er 24. april.

Kriterier:


1. Stipendet er på kr. 10.000

2. Stipendet kan gis til unge personer som en inspirasjon til videre satsing, samt en anerkjennelse av den interesse og innsats vedkommende har vist. Utøverne bør være hjemmehørende i Sørfold kommune, men kan være midlertidig bosatt i andre kommuner i forbindelse med utdanning etc.

3. Stipendet kan tildeles utøvere innenfor hele det utvidete kulturbegrep, eksempelvis:

 - Idrett
 - Sang og musikk
 - Teater
 - Dans
 - Film, foto etc.
 - Lokalhistorisk arbeid
 - Litterær virksomhet
 - Kunst, kunsthåndverk, husflid

4. Det er ikke et krav at utøveren er tilsluttet en forening eller organisasjon, men vedkommende må ha vist sine evner i lokalsamfunnet, gjerne også i en større sammenheng

5. Nedre aldersgrense for å søke og for å få stipendet er 16 år.

6. Stipendet kan unntaksvis deles mellom 2 utøvere. Formannskapet oppnevner eller er selv jury, og dersom man et år ikke finner verdige kandidater, vil stipendet ikke bli delt ut.

7. Stipendet kan eksempelvis brukes til:

- Utdanning, kurs og (studie)reiser
- Utstyr knyttet til utøverens virksomhet

8. Stipendet lyses ut annenhvert år. Utøveren bør søke selv.

Les mer og søk elektronisk på sorfold.kommune.no.

Privatpersoner
logo
Kulturpris for Sørfold

For å få tildelt kulturprisen, må man ha utført en bemerkelsesverdig innsats for kulturlivet i Sørfold. Frist for å foreslå kandidater er 24. april.

 
Det er fastsatt følgende kriterier for kulturprisen:
 
1.  Kulturprisen skal være en inspirasjonskilde for kulturell og kunstnerisk aktivitet i Sørfold, og i tillegg skal den gi uttrykk for kommunens anerkjennelse av og honnør til prisvinneren.
 
2.  Kandidater skal vurderes innenfor det hele og utvidete kulturbegrep.
 
3.  Prisen er for tiden på kr. 10.000. Kommunestyret vurderer etter dette prisens størrelse i forbindelse med budsjettbehandlingen.
 
4.  Kulturprisen skal normalt tildeles en enkeltperson, og bare unntaksvis en sammenslutning eller forening.
 
5.  Prisvinneren må ha tilknytning til Sørfold, og fortrinnsvis være bosatt i kommunen.
 
6.  Prisvinneren må ha utført en bemerkelsesverdig innsats for kulturlivet i Sørfold.
 
7.  Prisen utdeles annethvert år.  Dersom juryen ikke finner noen av de foreslåtte kandidater verdig til prisen, eller ingen kandidater foreslås, binder man seg ikke til utdeling dette året
 
8.  Unntaksvis kan prisen deles.
 
9.  Enhver - med eller uten tilknytning til Sørfold - kan komme med forslag til kandidat(er). Forslaget må begrunnes.
 
10. Formannskapet er selv jury eller oppnevner jury, som avgjør hvem som skal få kulturprisen.
 


Nærmere opplysninger om kulturprisen finner du på sorfold.kommune.no.

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Kulturmidler

Forebyggende, holdningsskapende og inkluderende

Lag/foreninger som mottar kommunale kulturmidler til aktivitetsskapende tiltak /drift for barn og unge skal ha nedfelte retningslinjer om forebyggende arbeid mot rus og mobbing i sine vedtekter.
For idrettslag: Idrettens retningslinjer for barneidrett skal følges.

Trafikksikker kommune

Sørfold kommune skal søke om å bli sertifisert som trafikksikker kommune. I den forbindelse vil vi oppfordre lag og foreninger til å vedta retningslinjer for sikker transport, som vil omfatte både barn og voksne, syklende og fotgjengere, bil og buss.

Regnskap, årsmelding og budsjett
Alle som søker om kulturmidler må vedlegge revisorbekreftet regnskap, årsmelding og budsjett.  De må også oppgi bankkonto som eventuell støtte skal overføres til.
 
Lagene bes søke elektronisk, og samme skjema brukes for alle typer lag.

Les mer og finn søknadsskjema og -frister på sorfold.kommune.no.

Organisasjoner og foreninger
logo
Spillemidler til idrettsanlegg

Alternativt navn

Statlige spillemidler til idrettsformål

Beskrivelse

Idrettslag kan søke om tilskudd for å bygge et idrettsanlegg eller for å rehabilitere eller innrede et eksisterende idrettsanlegg. Et anlegg kan være alt fra en klatrevegg til en alpinbakke.
 
Borettslag og foreninger kan også søke om tilskudd til å utvikle et nærmiljøanlegg, som er et utendørsområde for egenorganisert fysisk aktivitet. For eksempel en trimpark eller en ballbinge.
 
Rene redskapslekeplasser (sandkasser, husker, sklier, vipper, klatrehus osv.) faller utenfor ordningen. Personlig utstyr og forbruksmateriell (baller, racketer osv.) er heller ikke tilskuddsberettiget.

Målgruppe

Midler til idrettsanlegg kan søkes av blant annet kommuner, idrettslag og ikke-kommersielle selskap med idrett som formål. 

Midler til nærmiljøanlegg kan også søkes av velforeninger og borettslag. 

Midler til idrettsanlegg kan søkes av blant annet kommuner, idrettslag og ikke-kommersielle selskap med idrett som formål. Friluftsorganisasjoner, som f.eks jeger- og fiskerforening, kan også søke.

Midler til nærmiljøanlegg kan også søkes av velforeninger, grendelag, grunneierlag og borettslag. 

 

Kriterier/vilkår

Anlegget må være åpent for allmennheten.

Eierskapet skal ikke være basert på fortjeneste.

Kulturdepartementet har utformet retningslinjene for hvem som kan søke og hvordan å søke.

Skal du søke om tilskudd til et idrettsanlegg, må du følge retningslinjene i kapittel 2 i Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet.
Skal du søke om tilskudd til utvikling av et nærmiljøanlegg, må du følge retningslinjene i kapittel 3 i Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet.


 

Lover

Forvaltningsloven

Les mer og finn lovverk, skjemaer og søknadsveiledning på sorfold.kommune.no.

Organisasjoner og foreninger
logo
Boligtilskudd til utbedring og tilpasning

Beskrivelse

Det finnes både låne- og tilskuddsordninger som kan gjøre det mulig å finansiere tilpasning av boligen din.
Du kan for eksempel trenge å tilpasse inngangen slik at den passer for rullestol, eller du trenger å bygge om større deler av boligen din. Kommunen kan hjelpe til med å finne fram til de muligheter som passer for deg.

Målgruppe

- Personer med funksjonsnedsettelse.
- Eldre som ønsker å utføre forebyggende tilpasningstiltak.

Kriterier/vilkår

Økonomien din vil ha betydning for om du kan få tilskudd til tilpasning av bolig.


Lover

- Bustøttelova; se spesielt § 15
- Forvaltningsloven


Søknad

Tilskudd til tilpasning søkes i den kommunen du bor i. Kommunen kan hjelpe deg å fylle ut søknaden. Søknaden sendes til: 

NAV Sørfold
Rådhuset
8226 Straumen

post@sorfold.kommune.no


Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid

Kommunen har plikt til å behandle saken så snart som mulig. Dersom saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig svar om årsaken til dette, med opplysninger om når det antas at vedtaket vil bli fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Begrunn dette eventuelt med nye opplysninger. Kommunens egen klagenemnd er klageinstans.

Les mer og søk elektronisk hos sorfold.kommune.no.

Privatpersoner
logo
Boligtilskudd til etablering

Beskrivelse

Du kan søke om tilskudd til etablering hvis du har dårlig økonomi og trenger bistand til å skaffe deg en nøktern og egnet bolig. Tilskuddet kan brukes til å kjøpe, bygge eller til å refinansiere egen bolig.

Om du får tilskudd, og hvor mye du kan få avhenger av økonomien din og hvor stort startlån du kan betjene.

Målgruppe

- Personer med nedsatt funksjonsevne
- Flyktninger
- Sosialt vanskeligstilte.

Kriterier/vilkår

Boligen skal være nøktern, både når det gjelder størrelse og kostnader. Videre skal boligen være godt egnet for en eventuell funksjonshemning.
Økonomien din vil ha betydning for om du kan få tilskudd til etablering i egen bolig.


Lover og forskrifter
 
Se spesielt § 14 i bostøtteloven.

Lover
- Bustøttelova
- Forvaltningsloven


Søknad og skjema

Tilskudd til etablering søkes i den kommunen du bor i. Kommunen kan hjelpe deg å fylle ut søknaden. Søknaden sendes elektronisk eller pr. post til kommunen.

 

Søknadsfrist

Søknad kan leveres løpende. Søknaden behandles i kommunens Låne- og tilskuddsutvalg.

Saksbehandling

Kommunen innhenter de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Begrunn dette eventuelt med nye opplysninger. Kommunens egen klagenemnd er klageinstans.

Les mer og søk elektronisk på sorfold.kommune.no.

Privatpersoner
logo
Tilskudd til ungdomstiltak

Skal gå til spesielle tiltak, ikke til drift
Både elevråd, ungdomsklubber og lag/ foreninger søke.

Midlene skal gå til spesielle tiltak og ikke til ordinær drift. 

Merk :Tiltak som er styrt av ungdom eller har stor grad av ungdomsmedvirkning vil bli prioritert. 

I søknaden må en oppgi totalkostnad for tiltaket, om søker har egne midler, om søker vil få tilskudd andre steder, og om ungdom /andre stiller opp med dugnadsinnsats. 

Søknad må underskrives av minimum to ungdommer
Hvis tilskuddet skal gå til et ungdomsarrangement, lages et enkelt oppsett på  utgifter  og innteker, som viser antatt overskudd eller underskudd.

Søknad sendes på epost til post@sorfold.kommune.no   senest torsdag 13. november. 

Merk : Søknad skal være underskrevet / signert av minimum to ungdommer.

 

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post