Sola kommunes støtteordninger

Sola kommune tilbyr sine innbyggere flere stipend, priser og offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Sola kommune.

Les mer om Sola kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (13)
logo
Drømmestipend

Drømmestipendet er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping. Stipendet skal gi verdifull inspirasjon og anerkjennelse, og bidra til at mange unge kunst- og kulturutøvere får oppfylt sine drømmer. Stipendordningen skal også bidra til å synliggjøre kommunenes arbeid for unge kunst- og kulturutøvere.

Drømmestipendet består av 50 stipender à 30 000 kroner.

Hvem kan søke om stipendet?
Unge kunst- og kulturutøvere mellom 18 og 25 år.

Stipendet deles ut i kategoriene dans, musikk, sirkus, skapende skriving, teater, visuell kunst og åpen klasse.

Slik søker du
Du benytter en egen søknadsportal. Denne åpner 1. oktober. For å søke må du oppgi oppvekstkommunen din, det vil si kommunen du hadde mest med å gjøre fram til du fylte 16 år.

Hvordan vurderes jeg som søker?
Drøm og ferdigheter vil bli vektet likt i vurderingen av søknaden.

Når søknaden sendes inn går den først til godkjenning i kommunen du søker fra. Så sendes søknaden videre til juryering. I juryeringen vurderes søknaden av både fagjury og en drømjury.

Les mer på sola.kommune.no eller drommestipendet.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Kultur- og idrettsstipend

Stipendet kan tildeles personer som bor i Sola, og som er aktive innen kultur og idrett. Stipendet skal være til nytte og inspirasjon for videre utvikling innen sitt område.

Hvem kan søke?
Enkeltpersoner med bostedsadresse i Sola kan søke om stipend, men i spesielle tilfeller kan også en mindre gruppe av personer søke (f.eks et band e.l.). Søkerne plikter å oppgi dersom det tidligere er søkt om eller mottatt andre stipender eller støtte til samme formål.

Kultur- og idrettsstipend
Stipendet kan tildeles personer som bor i Sola, og som er aktive innen kultur og idrett. Stipendet skal være til nytte og inspirasjon for videre utvikling innen sitt område.

Hvem kan søke?
Enkeltpersoner med bostedsadresse i Sola kan søke om stipend, men i spesielle tilfeller kan også en mindre gruppe av personer søke (f.eks et band e.l.). Søkerne plikter å oppgi dersom det tidligere er søkt om eller mottatt andre stipender eller støtte til samme formål.

Søknad
Søk elektronisk på sola.kommune.no

Frist
15. oktober.

Kriterier for stipend
Søkere som ikke tidligere har mottatt kultur- eller idrettsstipend prioriteres. Stipendsøknader som har som mål å finansiere ordinær utdanning vil ikke få støtte.

Behandling av stipendsøknader
Stipendsøknader behandles av utvalg for oppvekst og kultur. Utvalget legger vekt på en rimelig fordeling mellom de ulike områdene utvalget har ansvar for.

Utdelingen av stipendet skjer normalt under ordførerens nyttårsmottagelse 1. januar.

Privatpersoner
logo
Kulturpris

Sola kommune deler hvert år ut en kulturpris. Alle innbyggere, frivillige organisasjoner og kulturinstitusjoner i Sola kommune kan fremme forslag om kandidater til prisen.

Hvem kan motta prisen?
Kulturprisen kan deles ut til enkeltpersoner og til lag eller organisasjoner i Sola kommune.

Prisen deles ut til noen som har gjort en spesiell innsats innenfor kulturfeltet i Sola.

Utvalg for oppvekst og kultur behandler og tildeler prisen. Utvalget kan også velge kandidater som ikke er foreslått av andre.

Frist 
Frist for innmelding av kandidater til kulturprisen er 15. oktober hvert år. Du melder inn kandidater på sola.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Kreativitetsprisen

Kreativitetsprisen skal premiere og motivere til kreativitet og innovasjon som fører til positive bidrag til fellesskapet, og som setter Sola på kartet.

Kreativitet er en skapende evne eller virksomhet, det vil si oppfinnsomhet, idérikdom og det å lage eller finne på noe nytt. Kreativitet er avgjørende for å løse problemer og utfordringer innen alle fag og i alle situasjoner, og for å skape forandring og fornyelse.

Kandidater til denne prisen vil være personer, grupper, bedrifter, lag eller foreninger som ikke dekkes inn under prisene for kultur, miljøvern, byggeskikk eller menneskerettigheter.

Send inn ditt forslag
Alle kan sende inn forslag til kandidater på sola.kommune.no

Frist
15. oktober.

Bedrifter og næringsliv
Privatpersoner
Organisasjoner og foreninger
logo
Årets senior

Sola kommune deler hvert år ut prisen, Årets senior. Alle innbyggere, frivillige organisasjoner og helseinstitusjoner i Sola kommune kan foreslå kandidater til prisen.  

Hvem kan motta prisen? 
Prisen kan deles ut til enkeltpersoner, lag, organisasjoner og virksomheter i Sola kommune. Ektepar/samboere kan, når situasjonen naturlig tilsier det, sammen utnevnes som årets senior. 
 
For å kunne bli nominert må kandidaten ha gjort noe positivt rettet mot eldre i lokalmiljøet, utført en prestasjon som har hjulpet andre eller markert seg på en særskilt positiv måte. Forslag på aktuelle kandidater må inneholde begrunnelse. 

Eldrerådet behandler og tildeler prisen. Rådet kan også velge kandidater som ikke er foreslått av andre. 

Frist 
Frist for innmelding er 15. august hvert år.  Du kan sende inn forslag på sola.kommune.no Eldrerådet behandler forslagene i sitt første møte etter fristen er gått ut. 

Utdeling av prisen 
Prisen deles ut på Sola kommunes årlige arrangement for FNs eldredag. FNs eldredag er 1. oktober hvert år.

Privatpersoner
logo
Miljøvernprisen

Hvem kan få prisen?
Miljøvernprisen kan gis ut til bedrifter, frivillige organisasjoner, offentlige organ, institusjoner eller enkeltpersoner som har gjort en særlig fortjenestfull innsats for miljøet i Sola kommune.

Miljøvernprisen er en hederspris som kan tildeles årlig, hvor prisen består av diplom og en gjenstand.

For hvilke type tiltak gjelder prisen?
Tiltak som er innrettet mot å gjenopprette en opprinnelig tilstand, eller hindre ødeleggelse/forurensing av jord, vann, luft, plante og dyreliv, landskap, bygninger eller andre fysiske elementer.

Tiltak som også kan betraktes er utvikling og innføring av ressurser og miljøvennlig teknologi, eller andre forebyggende tiltak for å bekjempe ødeleggelse/forurensing av det ytre miljø. Her må innsatsen bestå i vesentlig mer enn å oppfylle krav fra myndighetene. Størrelsen på den økonomiske innsatsen skal imidlertid ikke være avgjørende.


Send inn forslag

Alle som ønsker det, kan foreslå kandidater på sola.kommune.no

 
Frist
Frist for innmelding av kandidater til miljøprisen er 1. november for det året prisen deles ut.

Bedrifter og næringsliv
Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Hederspriser

Hvem kan motta hederspriser?
Heder kan bli gitt til enkeltpersoner bosatt i Sola, eller til lag fra Sola som har vunnet eller tatt medalje i offisielle norgesmesterskap (NM), nordiske mesterskap, europamesterskap (EM), verdensmesterskap (VM) eller olympiske leker (OL). Dette gjelder for prestasjoner i både junior- og seniorklasser.

Andre kultur- og idrettsprestasjoner kan hedres etter skjønn.

Heder blir gitt på ordførerens nyttårsmottagelse 1. januar eller ved andre passende anledninger. 

Melde inn kandidat til hederspris
Klubber, utøvere, foreldre og andre kan melde inn kandidater til hederspris. Kandidater meldes inn elektronisk via et skjema du finner på sola.kommune.no

Frist
Frist for innmelding er 1. desember hvert år. 

Privatpersoner
logo
Byggeskikkprisen

Hvem kan få prisen?
Byggeskikkprisen kan gis til huseier eller byggherrer som har gjennomført byggeprosjekter som 

-er tilpasset lokale bygningsmiljø 
-ivaretar lokal byggestil/håndverktradisjoner
-er tilpasset landskaps- og naturforhold


Fredede bygninger og bygninger som i løpet av de siste 10 årene har fått offentlig støtte ut fra antikvariske kriterier kan bare unntaksvis få prisen.

Byggeskikkprisen er en hederspris som består av en plakett med inskripsjon.

Send inn ditt forslag
Send inn forslag på sola.kommune.no

Alle som ønsker det kan foreslå kandidater. 

Frist
Frist for innmelding av kandidater til Byggeskikkprisen er 1. november.

Hvordan foregår tildelingen?
Sola kommune oppnevner en jury som tildeler byggeskikkprisen.

Kommunedirektøren utarbeider på forhånd en oversikt over aktuelle prosjekter som er ferdigstilt siden forrige prisutdeling.

Arkitekter, konsulenter og håndverkere som har medvirket til resultatet skal omtales.

Bedrifter og næringsliv
Privatpersoner
logo
Tilskudd fra ungdomsrådet

Ungdomsrådet i Sola disponerer 100 000 kroner pr. år som de kan dele ut til tiltak som fremmer aktivitet for ungdom i Sola.

Hvem kan søke? 
Elevråd, FAU, skoler, frivillige lag og organisasjoner kan søke om tilskudd til prosjekter og aktiviteter for ungdom i Sola. Søkeren må være registret i Brønnøysundregisteret.

Hva kan du søke om tilskudd til? 
Du kan søke om tilskudd eller underskuddsgaranti til prosjekter, aktiviteter eller satsinger som involverer ungdom. Ungdom skal være aktivt med i planleggingen og gjennomføringen av tiltaket, prosjektet eller aktiviteten. 

Målgruppen for tiltaket må være ungdom mellom 13 og 20 år i Sola kommune, og arrangementet skal være rusfritt. Eksempler på arrangementer det går an å søke tilskudd til:

-LAN
-Magasin, radio eller podcast
-Festival
-Kurs
-Aktivitetsgrupper
-Konserter
-Forestillinger


Tiltakene skal være åpne for alle interesserte i målgruppen, og det skal ikke koste mye å delta. Tilskuddsmidlene må brukes innen to år.

Les mer og søk elektonisk på sola.kommune.no

Privatpersoner
Organisasjoner og foreninger
logo
Støtte til kultur-, fritids- og idrettsarrangementer

Hva kan du søke om støtte til?
Du kan søke om tilskudd eller underskuddsgaranti. Dette er midler som bidrar til at større arrangementer gjennomføres i Sola. Med større arrangementer regnes:

-jubileer for lokale lag og foreninger med 25 års mellomrom
-landsmøter
-landsstevner/konkurranser/mønstringer
-internasjonale samarbeidsprosjekt
-festivaler


Hvem kan søke?
Lag og organisasjoner i Sola kommune tilsluttet nasjonale/landsomfattende organisasjoner av kulturell, religiøs, sosial eller humanitær art.

Slik søker du
Søknaden må inneholde:

-program
-kostnadsoverslag
-finansieringsplan


Det er ingen søknadsfrist. Søknader behandles fortløpende. Søknader på beløp inntil 25 000 kroner behandles delegert. Søknader over 25 000 kroner behandles av Utvalg for oppvekst og kultur.

Søknad sendes til epost@sola.kommune.no og merkes Søknad om arrangementsstøtte. 

Organisasjoner og foreninger
logo
Tilskudd til eliteidrett

Hvem kan søke?
Idrettslag fra Sola med lag eller enkeltutøvere som oppfyller kravene til elitetilskudd kan søke.

Retningslinjer
-For lagidretter betyr eliteidrett deltagelse på øverste nasjonale nivå.
-For individuelle idretter gjelder deltakelse på nasjonalt toppnivå i seniorklasse.


Tildeling blir gjort etter skjønn, men følgende kriterier vil bli lagt vekt på:

-Idrettens profilering i regionale og nasjonale medier
-Antall utøvere som praktiserer idretten
-Kostnader
-Idrettens betydning i lokalmiljøet


Søker må være medlem i en klubb som er tilsluttet Sola idrettsråd.
Sola idrettsråd skal uttale seg om framlegget til fordeling.
Endelig tildeling avgjøres av det utvalget som har ansvaret for idrett.


Slik søker du
Søk elektronisk på sola.kommune.no

Søknadsfrist: 1. april.

Organisasjoner og foreninger
logo
Prosjektstøtte til kunst-, kultur- og nærmiljøprosjekter

Hva kan du søke om støtte til?
Du kan søke om støtte til eller underskuddsgaranti for utvikling/gjennomføring av kunst- eller kulturprosjekter og nærmiljøarrangementer.

Hvem kan søke?
Både enkeltpersoner og grupper fra Sola kan søke.

Slik søker du
Søknaden må minst inneholde:

-program
-kostnadsoverslag
-finansieringsplan


Det er ingen søknadsfrist, søknader behandles fortløpende. Søknader på beløp inntil 25 000 kroner behandles delegert. Søknader over 25 000 kroner bli behandlet av Utvalg for oppvekst og kultur.

Send søknaden til epost@sola.kommune.no merket Søknad om prosjektstøtte. 

Privatpersoner
Organisasjoner og foreninger
logo
Tilskudd til lokal frivillig flerkulturell virksomhet

Tilskudd til rekruttering
Det er mulig å søke om tilskudd til å rekruttere flere personer med innvandrerbakgrunn til frivillige lag og organisasjoner. Man kan ikke søke om tilskudd til ordinær drift av organisasjoner. 

Hvem kan søke?
Lag og foreninger i Sola kan søke om tilskudd.

Slik søker du
Søknad sendes til epost@sola.kommune.no og merkes: Søknad om tilskudd rekruttering – fritid.

Det er ingen søknadsfrist, søknader behandles fortløpende. Søknader på beløp inntil 25 000 kroner behandles delegert. Søknader over 25 000 kroner blir behandlet av Utvalg for oppvekst og kultur.

Tilskudd til kulturuttrykk
Man kan søke om tilskudd som er med på å fremme ulike kulturuttrykk fra innvandrermiljøer i Sola, som:

-konserter
-teaterforestillinger
-utstillinger
-kulturarrangementer
-aktiviteter
-underskuddsgaranti

Hvem kan søke?
Lag og foreninger og enkeltpersoner med tilhørighet i Sola kan søke om tilskudd. 

Slik søker du
Søknad sendes til epost@sola.kommune.no, og må inneholde:

-arrangementsinformasjon
-kostnadsoverslag
-finansieringsplan


Søknad sendes til epost@sola.kommune.no og merkes: Søknad om aktivitetsstøtte – fritid. Det er ingen søknadsfrist. Søknader behandles fortløpende. Søknader på beløp inntil 25 000 kroner behandles delegert. Søknader over 25 000 kroner vil bli behandlet av Utvalg for oppvekst og kultur.

Organisasjoner og foreninger

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post