Erasmus+

Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett. Det er verdens største utdanningsprogram og støtter mobilitet og samarbeidsprosjekter innenfor hele utdanningsløpet: Barnehage, grunnskole, videregående opplæring, høyere yrkesfaglig utdanning, høyere utdanning, og voksenopplæring. Gjennom EØS-avtalen deltar Norge som programland i Erasmus+ på lik linje med EUs medlemsland. Diku er nasjonalt kontor for utdannings-, opplærings- og sportsfeltet, mens Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet er nasjonalt kontor for ungdomsdelen i programmet (Aktiv Ungdom). 

Hvert 7. år fornyes programmet og en ny programperiode starter. Vi er nå inne i Erasmus 2021-2027.

 

Les mer om Erasmus+
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (8)
logo
Småskalapartnarskap

Småskalapartnarskap er ei ny ordning i Erasmus+. Dette er kortare prosjekt for utveksling av god praksis og nettverksbygging. Prosjekta varer frå 6 til 24 månader, og krev kun to samarbeidspartnarar. Gjennomføringa og administreringa av prosjekta er også enklare. Desse prosjektene eignar seg difor spesielt godt for nye søkarar som vil prøve ut europeisk samarbeid innanfor utdanning og kompetanseutvikling. Inkludering, demokratiutvikling og auka EU-kjennskap er viktige målsettingar i ordninga. 

Organisasjoner og foreninger
Bedrifter og næringsliv
logo
Samarbeidspartnerskap

Målet med samarbeidspartnerskap er å utveksle erfaringer, utvikle samarbeidsnettverk og øke kvalitet og relevans av ulike utdanningstilbud gjennom internasjonalisering. Erasmus+ samarbeidspartnerskap støtter tverrfaglig samarbeid i Europa som skal utvikle, utveksle og prøve ut nyskapende praksis, pedagogisk metode og/eller læringsaktiviteter. Samarbeidspartnerskap skal utvikle ny kunnskap som kan deles, overføres og spres til mange aktører på ulike nivå.

Organisasjoner og foreninger
Bedrifter og næringsliv
logo
Sport

Erasmus+ Sport gir støtte til internasjonale sportsprosjekter på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Prosjektene kan blant annet bidra til økt fysisk aktivitet, sosial inkludering, god ledelse, likestilling, dobbeltkarrierer (idrett og utdanning) og motvirke vold og diskriminering.

Organisasjoner og foreninger
Bedrifter og næringsliv
logo
Fellesgrader - Erasmus Mundus

Høyere utdanningsinstitusjoner kan gå sammen i et konsortium og søke om støtte til å opprette og drive et felles studieprogram på masternivå. Støtten gis for fire eller fem studentopptak. Prosjekter kan få tildelt maksimalt 84 studentstipend, i tillegg til administrasjonsstøtte for opptil 100 studenter. Stipend gis på like vilkår til studenter fra hele verden. Det kan også søkes ettårig støtte for å utvikle et felles studieprogram.

Organisasjoner og foreninger
Bedrifter og næringsliv
logo
Sentre for fremragende fag- og yrkesopplæring

Tiltaket skal støtte etablering og utvikling av tverrnasjonale sentre for fremragende fag- og yrkesopplæring. Sentrene skal ha fokus på innovasjon, regional utvikling, kompetanse, smart spesialisering og klusterdanning. Prosjektene er fire-årige og en kan søke om opp til 4 millioner euro. 

Organisasjoner og foreninger
Bedrifter og næringsliv
logo
Lærarakademi

Dei europeiske lærarakademia – eller Erasmus+ Teacher Academies – er eit nytt sentraladministrert partnarskapsprogram, i regi av EU, som institusjonar/partnarskap kan søkje om midlar til varige samarbeid frå. Intensjonen med akademia er innleiingsvis å skape nettverk som omfattar lærarutdanningsinstitusjonar og lærarorganisasjonar. Over tid er intensjonen å skape praksisfellesskap på tvers av europeiske landegrenser – særleg innanfor initiell lærarutdanning og vidare profesjonsutvikling – med mål om at dette på sikt skal informere nasjonal og europeisk utdanningspolitikk og byggje oppunder innovasjon i lærarpraksis. Nettverka er meint å tilby både lærarar og studentar læringsmoglegheiter i pedagogiske førehald av felles relevans og interesse. 

Organisasjoner og foreninger
Bedrifter og næringsliv
logo
Innovasjonsallianser

Innovasjonsallianser er europeiske samarbeidsprosjekter innen høyere utdanning og fag- og yrkesopplæring. Målet med innovasjonsallianser er å utvikle nyskapende utdanningstilbud som fremmer innovasjon og entreprenørskap innen utdanning og arbeidsliv. Prosjektene skal identifisere kunnskapsbehov og tilrettelegge for kunnskapsflyt mellom aktører innen utdanning og arbeidsliv for å utvikle nye ferdigheter og å dekke behovene.  

Organisasjoner og foreninger
Bedrifter og næringsliv
logo
Jean Monnet

Jean Monnet-aktivitetene innenfor Erasmus+ skal bidra til å fremme kunnskap om og forståelse av EU, europeisk integrasjon og hvordan EU-institusjonene fungerer.  

 

Organisasjoner og foreninger
Bedrifter og næringsliv

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post