Målselv kommunes støtteordninger

Målselv kommune deler ut midler til utdanning, idrett, kultur og støtte til næringsliv. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Målselv kommune.

Les mer om Målselv kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (4)
logo
Sigrid og Alf Løvbergs fond

Det deles ut stipend til personer fra Målselv kommune som går på høyere utdanning.
Søkere må ha bestått den fullstendige videregående skole.

Søknadsskjema fås ved henvendelse til kommunen.

Privatpersoner
logo
Haldis og Collin Eriksens minnefond

Haldis og Collin Eriksens oppretta i 1991 et minnefond med følgende formål:

Fondet skal engang i året gi støtte til utdanning for fysisk funksjonshemmede med bostedsadresse Målselv kommune. Dersom det noen år ikke skulle være slike under utdanning, kan støtten gis som stimuleringstiltak for funksjonshemmede barn og ungdom, generelt i kommunen.

Fondet gir altså støtte til utdannings- og stimuleringstiltak både individuelt og til grupper.

Det kan deles ut inntil kr 10 000.

Søknad sendes
Haldis og Collin Eriksens minnefond
Målselv kommune
Mellombygdveien 216
9321 Moen

Eller på e-post: postmottak@malselv.kommune.no

Søknadsskjema kan fås ved henvendelse til serviceavdelinga.

 

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Ungdommens kulturpris og Ungdommens inspirasjonspris

Målselv kommune ved Målselv ungdomsråd kan hvert år dele ut 2 priser.
Kulturprisen består av et prisbevis og en pengegave pålydende kr.2 500,- samt kr 2 500,- som
prisvinner deler ut til et lokalt ideelt formål. Sparebanken1 Nord-Norge, Bardufoss sponser prisene.

Formålet med prisene er å løfte frem ungdommens innsats og initiativ, og skal tjene som inspirasjon
og motivasjon, for videre innsats og arbeid som omfattes innen kultur-, idrett- og organisasjonslivet.
Styret i Målselv ungdomsråd avgjør hvert år om prisen skal deles ut og hvem den skal tildeles.
Avgjørelse baseres på årets innkomne og /eller egne forslag. Det er ikke anledning til å søke om
prisen. Det sendes ut informasjon til alle elevråd ved kunngjøring av frist for innsending.
Begge prisene kan gis til enkeltpersoner som har vist eksemplarisk innsats innen kultur, idrett, eller
organisasjonsliv, og som i særlig grad har utmerket seg, enten som utøvende eller som leder eller
trener. Prisen kan bare utdeles en gang til hver person. Øvre aldersgrense er 20 år. Nedre aldersgrense
er i utgangspunktet 14 år, men kan i enkelttilfeller vurderes satt lavere.

Frist for innsending av forslag er 1.juni. Informasjon sendes elevrådene. 

Forslagene må være begrunnet og sendes til Målselv kommune, Kommunehuset, 9321 MOEN eller
per e-post til postmottak@malselv.kommune.no .

Privatpersoner
logo
Kommunalt næringsfond

Formålet med fondet er å bidra til kompetanseheving, omstilling, ny­etablering, innovasjon og nyskaping i næringslivet i Målselv.

I saksbehandlingen legges følgende føringer til grunn for de prioriteringer som måtte gjøres:

-Gjeldende retningslinjer for kommunalt næringsfond
-Gjeldende kommunale planer, utviklingsplan for næring og kommuneplan samfunnsdel.
-Retningslinjer for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler.
-Krav til søknad om støtte fra kommunalt næringsfond

En søknad om støtte skal fylles ut og sendes inn gjennom regionalforvaltning.no og skal inneholde minst følgende punkter:

-Søkers navn og virksomhet, organisasjonsnummer, bankkonto og fullstendige adresse.
-Formål med søknaden (Hva skal gjøres, hvem vil nyte godt av det og hvorfor prosjektet bør støttes)
-Bakgrunn for prosjektet (Hva er problemet/utfordringen som skal løses)
-Kostnadsplan (Hvor mye koster ”hele” prosjektet, og hvor mye koster de enkelte delene/arbeidene/tjenestene)
-Finansieringsplan (Hvem skal betale - hvor søkes om andre eventuelle lån og tilskudd og hvor stor egenandel eller egenkapital har søker)
-Organisering (Hvem har ansvar for gjennomføringen, hvem skal delta og hva skal de ha ansvaret for)
-Tidsplan (Når planlegges oppstart og når skal prosjektet være ferdig)
Samarbeidspartnere og faglig bistand (Hvem andre enn søker skal delta, skal det kjøpes inn ekstern kompetanse eller faglig hjelp)
Forventede resultater  - (Hva skal man oppnå av resultater, ”hvor mye”, og ”når”)

Lag søknad

Du søker elektronisk her via Regionalforvaltning.no.

Bedrifter og næringsliv

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post