Sigdal kommunes støtteordninger

Sigdal kommune deler ut midler til kultur og idrett, utdanning og næringsutvikling. Se fanen "Støtteordninger" for oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Sigdal kommune.

Les mer om Sigdal kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (4)
logo
Det felles Kommunale Utdanningslegat

Midler fra Det felles Kommunale Utdanningslegat skal deles ut til ungdom som søker utdanning etter grunnskole.
Egen og foreldrenes betalingsevne skal legges til grunn.


Søknadsfrist lyses ut på kommunens hjemmesider.


Søknadsskjema finner du på sigdal.kommune.no

Privatpersoner
logo
Kultur- og idrettsstipend

Kultur- og idrettsstipend tildeles enkeltpersoner eller grupper etter søknad. 


Mottakere av stipendet må bo, virke eller være fra Sigdal kommune. Stipendet er på 5.000 kroner og kan deles ut til en eller flere søkere. Søknad om stipend sendes elektronisk til Sigdal kommune.

Søknadsfrist lyses ut på kommunens nettsider hver høst.

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Kulturmidler

Kulturmidlene fordeles èn gang i året, og søknad må sendes innen de frister som er fastsatt nedenfor.


Saksgang:


-Idrettslaga sender sine søknader til Sigdal idrettsråd innen den fristen som idrettsrådet setter.
-Sang- og musikklaga sender sine søknader til Sigdal musikkråd innen den fristen som musikkrådet setter 
-Idrettsrådet og musikkrådet sender sine anbefalinger av søknadene til Sigdal kommune v/kulturkontoret innen 1.mai
-Andre lag sender sine søknader elektronisk til Sigdal kommune innen 1.mai


Søknadsskjema:
Søknader sendes elektronisk.
Søknadkjemaet finner du på sigdal.kommune.no

Idrettslag og sang/musikklag får søknadsskjema fra henholdsvis Sigdal idrettsråd og Sigdal musikkråd

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Nærings- og utviklingsfond

Fondet skal fortrinnsvis anvendes til næringsformål, i form av videreutvikling av eksisterende og etablering av ny næringsvirksomhet. Dette inkluderer også investeringer i fellestiltak som fremmer Sigdalssamfunnet.


Søknadsfrist er satt til 1.april.

Det kan ikke gis støtte til investeringer i ikke-varige driftsmidler, sanering av gjeld eller løpende drift i private bedrifter.

Alle næringer skal stilles likt ved tildeling av næringsfondet, men kompetanserettede tiltak og tiltak som bidrar til økt sysselsetting for kvinner og ungdom i kommunen gis prioritet. For øvrig skal prioriteringer følge vedtatte kommuneplan. Støtte til andre gode næringstiltak vil også kunne vurderes.

Søker må være over 18 år. Virksomheten må være registrert i og drives fra kommunen.
Tiltaket som det søkes støtte til skal normalt ikke være igangsatt før bevilgning eventuelt gis.


Det skal leveres skriftlig søknad med:

-Arbeidsbeskrivelse
-Budsjett for drifta/driftsplan
-Næringsoppgave og sjølangivelse
-Merverdigattest
-Kostnadsoverslag for investeringa
-Finansieringsplan der fullfinansiering er dokumentet, eks med dokumentasjon på lånetilbud
-Egenerklæring
-Kostnadene baseres på standardpriser eller beregnet av objektiv part med forutsetninger for slik kostnadsberegning. Forhold vedrørende økonomi og sysselsetting må synliggjøres, også for de nærmeste årene etter gjennomføringen.

Godkjente satser for eget arbeid følger Innovasjon Norge sine satser.


Søkanden sendes post@sigdal.kommune.no eller Sigdal kommune, Borgestubakken 2, 3350 Prestfoss.

Les alle retningslinjene på sigdal.kommune.no

Bedrifter og næringsliv

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post