Sel kommunes støtteordninger

Sel kommune har gode og trygge oppvekstvilkår for barn og unge, boligtomter i alle deler av kommunen, muligheter for variert friluftsliv, aktive lag og organisasjoner, et bredt arbeidsmarked og varehandelstilbud samt et spennende kulturtilbud. Sel kommunes legater sin avkastning skal komme til gode ungdom som p.g.a fysiske, psykiske eller sosiale problemer har behov for økonomisk støtte for å få gjennomført en utdanning, eller som på annen måte trenger hjelp til habilitering/rehabilitering.

Les mer om Sel kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (6)
logo
Sammenslåtte legater i Sel

Legatets avkastning skal komme til gode ungdom som p.g.a. fysiske, psykiske eller sosiale problemer har behov for økonomisk støtte for å f gjennomført en utdanning, eller som på annen måte trenger hjelp til habilitering/rehabilitering.

Styret skal kunne tolke dette formålet i vid forstand.

Styret har anledning til etter eget skjønn å tilgodese familier og enslige forsørgere som p.g.a. fysiske, psykiske eller sosiale problemer, ulykker, skader el.l. trenger bistand.

Ved tildelingen kan det legges vekt på at det søkes utdanning på felter Sel kommune eller distriktet har spesielt behov for. Ungdom som søker å kvalifisere seg innen tradisjonelle håndtverksyrker, herunder læringer, skal komme i betraktning. -

Avkastning av legatets grunnkapital kan hvert år utdeles til personer som er registrerte innbyggere i Sel kommune, eller på grunn av utdanning har opphold utenom kommunen. Tildeling fra legatet skal ikke skje for å avlaste oppgaver som er offentlige etter lov og forskrift. 

 

Stiftet 18.09.2001 ved sammenslåing av følgende legater:

- Emma Formos fond

- Lars Øy's legat. (jfr. Henrik Garboe Sahls og Hustrus testamente. Bla til en Fattig i Vaage Prestegjeld)

- Iver Thaugs legat for trengende barn i Sel. (sammenslått med Even Sørensen Herbergs legat i 1977)

- Fondet til minne om Syver og Kari Bu

- Ole og Gunhild Angård Faugstads minnelegat i Heidal

- Ellen og Johannes Hauges minnelegat for Sel

- Johan Nygårds og hustrus legat/Syver 0. Endrestads legat. (dette legatet ble sammenslått av Johan Nygård og hustrus legat og Syver 0. Endrestads legat ved styrevedtak 22. februar 1977)

- Pål og Marit Rostens legat

 

Privatpersoner
logo
Gunnhild Bakke f. Sørlie's minnelegat

Kan tildeles en evnerik, ubemidlet ungdom fra Nord-Sel til studier ved universitet eller høyskole. 

Renten skal hvert år utdeles av Sel formannskap etter sosialsjefens innstilling til en evnerik, ubemidlet ungdom fra NordSel til studier ved universitet eller høyskole. Dersom det er flere kvalifiserte søkere, kan rentene fordeles. Beløpene bør likevel ikke bli "for små".

Forutsetningen for utdeling av midler er legatstyrets eget kjennskap til forholdene. Det er dog anledning til å søke om tildeling innen 01.11. hvert år.

Les mer på sel.kommune.no.

Privatpersoner
logo
Sjoafondet

I etterkant av at Sjoa elv ble varig vernet mot kraftutbygging, ble det utbetalt en engangs/billighetserstatning til hver av kommunene Sel og Vågå på 10 mill. kr. Denne grunnkapitalen er fondskapital i Sjoafondet. Dette er et bundet driftsfond med egne vedtekter. Vedtektene ble sist revidert i oktober 2004. Formannskapet er fondsstyre. Formålet med Sjoafondet er å nytte avkastningen av grunnkapitalen til kommunale og private næringsformål. Grunnkapitalen skal ikke brukes, unntak er utlån i gitte tilfelle.

Formål

Sjoafondet skal nyttes til private og kommunale næringsformål og næringsutviklingsarbeid.
Hovedmålsettingen er tilrettelegging, direkte eller indirekte, for etablering av ny og videreutvikling av
eksisterende. Sjoafondet kan nyttes til tiltak innen alle næringer.
Sjoafondet kan for eksempel nyttes til følgende tiltak:

• Kommunalt tiltaksarbeid
f.eks. næringsplanlegging, utviklingstiltak og stedsutvikling.

• Grunnlagsinvesteringer
f.eks. opprusting av kommunesentra, tilrettelegging av næringsareal og næringslokaler,
sentrumsareal, infrastrukturtiltak for reiseliv, veganlegg, vannforsyning samt kommunen sin
egenkapital ved eventuell oppføring av utleiebygg i næringsvirksomhet mv.

• Bedriftsutvikling
f.eks. etablererstipend, opplæring og kompetanseheving, produktutvikling, markedsføring,
markedsundersøkelser og planlegging.

• Investering i bedrifter
f.eks. utstyr og maskiner, bygging eller utvidelse av bygninger ved oppstart og utvidelse av
virksomheter og bedrifter.

• Nærings- og utviklingstiltak innen landbruk
f.eks. enøk- og miljøtiltak, felles jordvanningsanlegg, samarbeidstiltak innen utdanning,
kompetanseheving og ressursutnytting, maskinsamarbeid, utvikling av entreprenørvirksomhet,
planleggingsarbeid for jord- og skogbrukstiltak samt støtte til enkelttiltak av særskilt karakter. Der
praktiske eller juridiske forhold er til hinder for gjennomføring av samarbeidstiltak, kan det også
bevilges støtte til en enkelt bruker.

Prosjekter som gir bedre sysselsettingsmuligheter for kvinner og ungdom skal prioriteres.

Bruk av midler

Støtte kan gis i form av lån og tilskudd. Det kan stilles garanti for kommunale tiltak i den grad slike er
gyldige garantiformål i samsvar med § 51 i kommuneloven, jfr. kommunaldepartementet sine
forskrifter om kommunale garantistillelser. Det kan ikke gis garanti for lån til privat virksomhet.
Det kan gis tilskudd og betingede lån fra avkastningen av fondet. Midlene bør ikke nyttes til
aksjetegning i private virksomheter. Hvis det tegnes kommunale aksjer, kan ikke disse utgjøre mer
enn 30% av aksjekapitalen i bedriften. Denne begrensningen gjelder ikke for utviklingsselskaper,
utleiebygg og lignende som kommunen etablerer i samarbeid med private interesser.
Fondsstyret kan fastsette regler for utbetaling av lån og tilskudd fra Sjoafondet.

Vilkår for støtte

Samlet støtte til private næringstiltak skal som hovedregel ikke utgjøre mer enn 50% av det totale
kapitalbehovet for et prosjekt. Ved prosjekt av særlig betydning for kvinner og ungdom og ved
nyetableringer kan det gis inntil 75% støtte.
Støtte (tilskudd og eventuelt betingede lån) skal ha følgende begrensninger:

• maksimal støtte må ligge under en maksimalgrense på kr 800.000,- (100 000 ECU) til en og
samme bedrift over en periode på 3 år.

• Virksomheter som mottar støtte plikter å opplyse om dette ved søknad om ytterligere støtte fra
offentlige midler innen utløpet av treårsperioden (Jfr. EØS sitt regelverk næringsvirksomhet for
offentlig støtte, regler for bagatellmessig støtte (de minimis)). Dersom det innvilges støtte over
maksimumsgrensen, skal støtten rapporteres og godkjennes av EØS sitt overvåkingsorgan før
utbetaling skjer.

• For lån til privat næringsvirksomhet skal rentevilkår og regler for tilbakebetaling i hovedsak følge
den til enhver tid lånevilkår i Innovasjon Norge (tidligere SND). For lån til kommunale formål
skal vilkårene følge Kommunalbankens lånevilkår. Lån til privat næringsvirksomhet bør sikres
ved pant i fast eiendom eller driftsmidler, eller i utleierett sine lokaler og driftsutstyr.

• Det skal normalt ikke gis tilskudd til tiltak innen landbruk der det er gitt støtte fra BU - fondet.

• Tilskudd kan kreves tilbakebetalt hvis det skjer endring i forutsetningen for tilsagnet, eller at det
skjer eierskifte mv. Erklæring om tilbakebetaling skal gis før tilskudd blir utbetalt.

Les mer på sel.kommune.no.

Bedrifter og næringsliv
logo
Utviklingsfondet

Formål

Utviklingsfondet skal nyttast til næringsformål og kommunale utviklingstiltak.

Bruk av midlar

Årleg avkastning der prisveksten er trekt frå, kan nyttast til tilskott og betinga lån.
Midla skal ikkje nyttast til aksjeteikning i private verksemder. Dersom det blir teikna kommunale
aksjar, kan dei ikkje utgjere meir enn 30% av aksjekapitalen i verksemda. Denne avgrensinga
gjeld ikkje for utviklingsselskap, utleigebygg og liknande som kommunen etablerar i samarbeid
med private interesser.

Fondet kan ikkje gje støtte til løpande drift av kommunen, men kan delfinansiere ulike prosjekt,
også når det gjeld lønsmiddel.
Fondsstyret kan fastsetje reglar for utbetaling av lån og tilskott frå Utviklingsfondet.

Vilkår for støtte

Samla finansiering frå fondet til kommunale tiltak kan dekkje inntil 100% av kapitalbehovet.
Samla støtte med tilskott og betinga lån til private næringstiltak skal som hovudregel ikkje
overstige 50% av det totale kapitalbehovet for eitt prosjekt. Ved prosjekt av særleg interesse for
kvinner og ungdom og ved nye etableringar, kan det bli gjeve inntil 75% samla støtte.

Forhald til internasjonale forpliktelsar på statsstøtteområdet

Bruken av fondet må vere i samsvar med det, til kvar tid, gjeldande internasjonale regelverk som
Noreg har slutta seg til.

Forvaltning

Formannskapet er fondsstyre. Administrasjonssjefen får fullmakt til å avgjere saker som ikkje er
prinsipielle. Delegasjonen er begrensa til inntil kr. 25.000,- i enkeltsaker og til saman
kr. 200.000,- pr. regnskapsår. Delegerte saker blir refererte i fondsstyret.
Fondsmidla blir forvalta etter finansreglementet for Sel kommune. Det blir oppretta ein eigen
balansekonto for fondet.

Klagebehandling av fondssaker som er avgjort av administrasjonssjef eller ordførar blir først lagt
fram for fondsstyret for behandling. Klager blir behandla etter § 28 i forvaltningslova, og klager
blir lagt fram for klagenemnda.

Les mer på sel.kommune.no.

Bedrifter og næringsliv
logo
Kommunalt næringsfond

Kommunalt næringsfond

Gjeld årleg tildeling av midlar frå statsbudsjettet kap. 550 post 61 Kommunalt næringsfond
som blir tildelt via Oppland fylkeskommune.

Formål

Dei mål og strategiar som er trekt opp i Kommuneplan for Sel er retningsgjevande for tildeling
av midlar frå fondet.
I

nnafor denne ramma kan kommunalt næringsfond nyttast til tiltak som:

- støtte opp under eksisterande næringsliv i kommunen
- skape entreprenørskapskultur og legge til rette for ny næringsetablering
- støtte opp under regionale og heilheitlege satsingar
- kompetansebygging og nettverksbygging
- støtte til kultur- og naturbasert næringsutvikling
- arbeid med entreprenørskap i skulen og samarbeid skule/næringsliv
- prosjekt som aukar sysselsettinga blant ungdom og kvinner

Bruk av midlar

Støtte kan gjevast som tilskott og lån, her medrekna ansvarlege lån og lån på særlege vilkår.
Det er ikkje høve til å nytte fondet sine midlar til aksje- eller andelsteikning i privat
næringsverksemd. Det er likevel høve til å teikne kommunale aksjar i næringsselskap,
utleigebygg m.m. som kommunen eig saman med private interesser.

Det er ikkje høve til å gje garanti for lån til privat næringsverksemd.

Det kan ikkje gjevast støtte til gjeldssanering, driftstilskott til bedrifter eller til ordinære
kommunale oppgåver som f.eks. avlønning av tiltakskonsulent. Dette hindrar ikkje frikjøp av
tilsette til å gjennomføre prosjekt i ei avgrensa tidsperiode.

Det kan heller ikkje gjevast støtte til verksemd som mottar betydelige overføringar over
offentlege budsjett, med unntak av attføringsbedrifter.

Det må visast varsemd med å gi støtte til nyetablering av detaljhandel og annan
serviceverksemd dersom dette medfører konkurransevriding mellom bedrifter innan same
handelsregion. I slike saker er det viktig med samarbeid over kommunegrensene.

Vilkår for støtte

Samla støtte til eit privat næringstiltak bør i regelen ikkje utgjera meir enn 50 % av prosjektet
sitt kapitalbehov. Ved prosjekt av særleg betyding for kvinner og ved nyetableringar kan det
gjevast inntil 75 % støtte.

Støtta (tilskott og ev lån) skal vere avgrensa til:

Maksimalt støtte til ei og same bedrift må liggje innafor ei maksimumsgrense på kr. 400.000 til
ei og same bedrift over ei treårsperiode. Bedrifter som mottar støtte pliktar å opplyse om at det
er mottatt støtte frå næringsfondet når det blir søkt om ev ytterlegare offentlege midlar innan
utløpet av ein treårsperiode (jf EØS-avtala sitt regelverk for offentleg støtte, reglane for
bagatellmessig støtte.)

Det er ikkje høve til å gje støtte til prosjekt som får lån eller tilskott gjennom distriktspolitiske
virkemiddel som blir forvalta av fylkeskommunen eller Innovasjon Norge.

For lån til privat næringsverksemd skal rentevilkår og reglar for attendebetaling i hovudsak
følgje dei til kvar tid gjeldande vilkår for lån i Innovasjon Norge. For lån til kommunale formål
gjeld dei lånevilkåra som Kommunalbanken til kvar tid nyttar når det gjeld rente og
nedbetalingstid.

Før utbetaling av tilskott skal skjema ”Erklæring om mottatt tilskott frå næringsfondet i Sel”
vere utfylt og underskrive.

Omsyn til internasjonale forpliktingar på støtteområdet

Bruken av fondet må vere i samsvar med det, til kvar tid, gjeldande internasjonale regelverk
som Noreg har slutta seg til på statsstøtteområdet.

Fondsstyre


Formannskapet er fondsstyre. Administrasjonssjefen får fullmakt til å avgjere saker som ikkje
er prinsipielle. Delegering er avgrensa til inntil kr. 50.000,- i enkeltsaker. Delegerte saker blir
refererte i fondsstyret.

Klagebehandling av fondssaker som er avgjort av administrasjonssjefen blir først lagt
fram for fondsstyret for behandling. Klagar blir behandla etter § 28 i forvaltningslova, og
klagar blir lagt fram for klagenemnda.

Les mer på sel.kommune.no.

Bedrifter og næringsliv
logo
Tilskudd til kultur- og idrettsformål

Tilskudd til kulturformål:

Det er to søknadsfrister:

- 19. april - hovedtildeling (driftstilskudd og prosjekttilskudd)
- 1. oktober (kun prosjekttilskudd)

Medlemsliste med navn på aktive medlemmer eller oversikt over hvem som har betalt medlemskontingent / årsavgift må legges ved.

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURFORMÅL

1. Størrelse på tilskuddet er en del av den årlige budsjettbehandlingen og kan derfor variere
fra år til år.
2. Aktiviteter for barn og ungdom under 20 år prioriteres med høyere tilskuddssats både ved
driftstilskudd og prosjekttilskudd.
3. Det er innført krav om organisasjonsnummer for lag og organisasjoner, alternativt
personnummer for enkeltpersoner

DRIFTSTILSKUDD

Søkere kan være lag, organisasjoner eller enkeltpersoner.
1. Tilskudd kan gis til alle kulturaktiviteter. Aktivitetene skal være åpne for alle /
medlemsbasert og løpende gjennom hele året.
2. Definisjon på aktiv medlem; En person eller husstand som har betalt
medlemskontingent eller er æresmedlem
3. Ledsagerbevis må godtas ved arrangement.

PROSJEKTTILSKUDD

1. Søkere kan være lag/organisasjoner eller enkeltpersoner.
2. Kan ikke gis til rent kommersielle tiltak.
3. Det gis ikke tilskudd i form av underskuddsgaranti.
4. Det gis ikke tilskudd til påbegynte prosjekt.
5. Det kan gis tilskudd til samme type prosjekt i inntil 3 år.
6. Prosjekt som kan føre til inngrep i naturen (f.eks. stier og løyper) må være i hht
godkjente reguleringsplaner og ha skriftlig avtale med grunneier(e).
7. Tilskuddet beregnes prosentvis av totalkostnaden. Prosentsatsen kan variere fra år til år.
8. 50% av tilskuddet kan utbetales ved oppstart. Sluttutbetaling skjer etter mottatt rapport
og regnskap som viser at prosjektet er fullført i samsvar med søknaden.

Tilskudd til idrettsformål:

Søknadsfrist 15. mai. Husk å legg ved medlemsregister eller utskrift fra eks. idrettsregistreringen. Det er mulig å søke prosjekttilskudd til opplæring av: trenere, ledere og dommere.

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL IDRETTSFORMÅL

1. Størrelse på tilskuddet er en del av den årlige budsjettbehandlingen og kan derfor variere
fra år til år.
2. Aktiviteter for barn og ungdom under 20 år prioriteres med høyere tilskuddssats både ved
driftstilskudd og prosjekttilskudd.
3. Søker må være registrert i Brønnøysundregistrene

DRIFTSTILSKUDD

Definisjoner:

Aktiv medlem: En person som har betalt medlemskontingent eller er æresmedlem
Barn: person mellom 6 og 12 år
Ungdom: person mellom 13 og 19 år
Idrettsgren: idrett som er organisert i egen gruppe under hovedlaget

Driftstilskuddet fordeles slik:

a) Grunntilskudd fordeles etter stige; denne finner du på sel.kommune.no.

b) Aktivitetstilskudd:

• Beregnes av det totalt budsjettet for idrettslaget (hovedlag + grupper)
• For både regnskap og budsjett skal det være mulig å finne fram til hva som er
utbetalt av lønn/godtgjøring. Lønnsutgifter til daglig leder må spesifiseres, da det
kun beregnes 50 % støtte av denne.
• Følgende utgifter og inntekter holdes utenfor utgiftene som det beregnes støtte
av: Bygge-/spillemiddelprosjekter.

c) Interkommunale klubber med forretningsadresse utenfor Sel kommune gis
hodestøtte etter følgende stige:

- Medlemmer under 20 år: inntil kr 500 pr. medlem fra Sel kommune
- Medlemmer over 20 år: inntil kr 250 pr. medlem fra Sel kommune
- Liste som viser: navn, fødselsår og postnr. må ligge ved søknaden


PROSJEKTTILSKUDD
a) Tilskuddet beregnes prosentvis av totalkostnaden. Prosentsatsen kan variere fra år til år.
b) 50% av tilskuddet kan utbetales ved oppstart. Sluttutbetaling skjer etter mottatt rapport
og regnskap som viser at prosjektet er fullført i samsvar med søknaden.

Les mer og søk elektronisk på sel.kommune.no.

Organisasjoner og foreninger

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post