Sámediggi - Sametingets støtteordninger

Sametinget skal styrke samenes politiske stilling og fremme samenes interesser i Norge, bidra til en likeverdig og rettferdig behandling av det samiske folket og arbeide med å legge forholdene til rette for at samene kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv.

Sametinget forvalter diverse tilskudd og stipend som er med på å bevare og videreføre samisk kulturarv. Under utlysninger kan du se hvilke støtteordninger vi kan tilby.

Les mer om Sámediggi - Sametingets støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Sametinget - et selvstendig folkevalgt organ
Ingen filmer lagt til
Støtteordninger (12)
logo
Stipend for elever i videregående skole som har samisk i fagkretsen

Søknadene for skoleåret 2019/20 kan sendes inn fra 16.01.20 til 31.03.20. 
Søknadene blir behandlet etterhvert som de kommer inn.

Hvem kan få stipend?

 • Elever i videregående skole som har opplæring i samisk enten som førstespråk, andrespråk eller fremmedspråk.
 • Elever i videregående skole som har opplæring i samisk enten som førstespråk, andrespråk eller fremmedspråk som fjernundervisning.
 • Elever i videregående skole som tar eksamen i samisk språk som privatist.
 • Norske statsborgere, eller som har rett til å registrere seg som norsk statsborger og er tilknyttet et offentlig godkjent lærested i Sverige eller Finland.

For å få stipend må du være elev ved et offentlig godkjent lærested i Norge, godkjent for utdanningsstøtte fra Statens lånekasse for utdanning eller være tilknyttet et offentlig godkjent lærested i Sverige eller Finland må være norske statsborgere, eller ha rett til å registrere seg som norsk statsborger og ha rett til støtte gjennom Statens lånekasse for utdanning i Norge.

Hvor mye kan du få i stipend:

 • Samisk som førstespråk: kr 9 500
 • Samisk som andrespråk - samisk 2: kr 6 000
 • Samisk som andrespråk - samisk 3 eller samisk 4: kr 3 500
 • Samisk som fremmedspråk: kr 3 500

Dokumentasjon som skal følge søknaden:

 • Bekreftelse om at du er elev ved skolen og at du har opplæring i samisk.
 • Som privatist må du sende inn bekreftelse fra skolen om at du er elev ved skolen og oppmelding til eksamen.
 • Dersom du er elev i Sverige eller Finland må du sende inn tilleggsinformasjon fra faglærer om hvilket nivå opplæringen tilsvarer iht. Sametingets regelverk; samisk som førstespråk, andrespråk 2, 3 eller 4, eller fremmedspråk.

  Kontaktpersoner:

  Anne Marit Triumf, tlf. 78 48 42 11 og Siv Marit R. Eira, tlf. 78 47 40 72

Privatpersoner
logo
Stipend for høyere utdanning

Du kan få tildelt stipend dersom du er student ved et av følgende studier i 2020:

 • Samisk barnehagelærerutdanning
 • Annen barnehagelærerutdanning for studenter med avlagt eksamen/standpunktkarakter i samisk som 1. eller 2. språk fra videregående opplæring, eller tilsvarende nivå
 • Samisk grunnskolelærerutdanning master, 1-7 eller 5-10
 • Grunnskolelærerutdanning master med samisk i fagkretsen, 1-7 eller 5-10
 • Annen lærerutdanning for studenter med avlagt eksamen/standpunktkarakter i samisk som 1. eller 2. språk fra videregående opplæring, eller tilsvarende nivå:
  • Lektorutdanning 8-13
  • Praktisk-pedagogisk utdanning for allmenne fag
  • Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag 8-13
  • Yrkesfaglærerutdanning
  • Faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag

Hvem kan søke om stipend?

 • Studenter i samisk barnehage- og grunnskolelærerutdanning og praktisk-pedagogisk utdanning ved Sámi allaskuvla
 • Studenter i sør- og lulesamisk grunnskolelærerutdanning ved Nord universitet
 • Studenter ved høgskoler og universitet i Norge som er folkeregistrert i Norge, og som kan dokumentere avlagt eksamen eller standpunktkarakter i samisk som 1. eller 2. språk fra videregående opplæring, eller tilsvarende nivå

Stipendenes størrelse:

Beregningsregler I:

 • Barnehagelærerutdanning
 • Grunnskolelærerutdanning master 1-7 og 5-10 med samisk i fagkretsen
  • Minimum 30 studiepoeng pr semester kr 25000
  • Mellom 15 og 29 studiepoeng pr semester kr 10000
  • Mellom 10 og 14 studiepoeng pr semester kr 5000

Beregningsregler II:

 • Lektorutdanning 8-13
 • Praktisk-pedagogisk utdanning for allmenne fag
 • Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag 8-13
 • Yrkesfaglærerutdanning
 • Faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag
  • Minimum 30 studiepoeng pr semester kr 10000
  • Mellom 15 og 29 studiepoeng pr semester kr 5000
  • Mellom 10 og 14 studiepoeng pr semester kr 3000

Søknadsskjema:

 • Sametingets elektroniske søknadsskjema skal brukes.

Søknadsskjema for søker som ikke er folkeregistrert i Norge:

 • Søker som er student ved Sámi allaskuvla eller i sør- og lulesamisk grunnskolelærerutdanning ved Nord universitet - og ikke folkeregistrert i Norge - må selv ta kontakt med Sametinget for utlevering av særskilt søknadsskjema.
  • Underskrevet søknadskjema skal sendes med epost innen søknadsfristen – vårsemesteret 1. februar og høstsemesteret 1. oktober.

Dokumentasjon som skal følge søknaden:

 • Bekreftelse på at du er student ved studiet du søker stipend til, og hvor mange studiepoeng du skal avlegge eksamen for.
 • Bekreftelse på at du har samisk språk i fagkretsen dersom du ikke er student ved en samisk grunnskolelærerutdanning.
 • Bekreftelse på at du har betalt semesteravgift for semesteret søknaden omfatter
 • Bekreftelse på avlagt eksamen eller standpunktkarakter i samisk som 1. eller 2. språk fra videregående opplæring, eller tilsvarende nivå (gjelder ikke for studenter i samisk barnehage- eller grunnskolelærerutdanning)

Rapportering:

I regelverket for stipend for høyere utdanning, finnes egne bestemmelser om rapportering, kontroll, tilbakebetaling og annullering av stipend, blant annet:

 • Det skal leveres dokumentasjon for gjennomført eksamen for vårsemesteret innen 01.10.2020
 • Det skal leveres dokumentasjon for gjennomført eksamen for høstsemesteret innen 01.02.2021

Eksamensdokumentasjonen sendes samediggi@samediggi.no

Kontaktperson for ordningen: 

Heidi Salmi, Seniorrådgiver høyere utdanning og forskning, +47 78 47 40 46

Privatpersoner
logo
Duodjistipend

Hvem kan få tilskudd:

 • Elever i videregående skole som tar:
  • Vg1 Design og håndverk, med duodji som hoveddel av programfagene
  • Vg2 Design og duodji på heltid med duodji som hoveddel av programfagene Duodji skal utgjøre en hoveddel av programfagene
 • ​​​Elever fra Norge som tar helårig duodji ved Samernas utbildningscentrum i Jokkmokk.
 • Studenter fra Norge som på heltid/deltid tar duodji ved Sámi allaskuvla på bachelor- og masternivå.

Hva kan man få tilskudd til: Stipendet er for hele skoleåret/studieåret

Beregningsregler:

 • Elever i videregående skole og studenter fra Norge som på heltid tar duodji ved Samernas utbildningscentrum: kr 10 000
 • Duodji på bachelor- og masternivå: deltid 30 studiepoeng kr 10 000, heltid 60 studiepoeng kr 20 000.

Krav til søknad:

 • Sametingets digitale søknadsskjema skal benyttes.
 • Søknader som ikke oppfyller kriteriene for å kunne søke vil bli avvist.
 • Følgende vedlegg skal følge søknaden: Utdanningsinstitusjonene skal dokumentere følgende;
  • Opplysninger om eleven er heltidselev ved et lærested godkjent forutdanningsstøtte gjennom Statens lånekasse for utdanning

Kontaktperson: Cecilie Samuelsen Fagerheim, +47 78 47 41 05

Privatpersoner
logo
Stipend for høyere utdanning i lulesamisk eller sørsamisk, og samisk språkutdanning for studenter fra markasamisk område

Du kan få tildelt stipend dersom du er student ved et av følgende studier i 2020:

 • Studenter på høgskoler og universiteter i Norge som er folkeregistrert i Norge, og tar høyere utdanning i sørsamisk eller lulesamisk i Norge eller Sverige.
 • Studenter fra markasamisk område som er folkeregistrert i Norge, og som tar høyere utdanning i samisk språk på høgskoler og universiteter i Norge eller Sverige.
 • Studenter som ikke er folkeregistrert i Norge, men er student i prioriterte studier ved høgskoler og universiteter i Norge.

Hvor mye kan du få i stipend:

 • Master- eller bachelorgrad pr semester  kr 15 000
 • Minimum 30 studiepoeng pr semester kr 15 000
 • Mellom 15 og 29 studiepoeng pr semester kr 10 000
 • Mellom 10 og 14 studiepoeng pr semester kr 5 000

Søknadsskjema:

 • Sametingets elektroniske søknadsskjema skal brukes.

Søknadsskjema for søker som ikke er folkeregistrert i Norge:

 • Søker som ikke er folkeregistrert i Norge, må selv ta kontakt med Sametinget for utlevering av særskilt søknadsskjema.
  • Underskrevet søknadskjema skal sendes med epost innen søknadsfristen – vårsemesteret 1. april og høstsemesteret 1. oktober.

Dokumentasjon som skal følge søknaden:

 • Bekreftelse på at du er student ved studiet du søker stipend til, og hvor mange studiepoeng du skal avlegge eksamen for.
 • Bekreftelse på at du har betalt semesteravgift for semesteret søknaden omfatter.

Rapportering: I regelverket for stipend for høyere utdanning, finnes egne bestemmelser om rapportering, kontroll, tilbakebetaling og annullering av stipend, blant annet:

 • Det skal leveres dokumentasjon for gjennomført eksamen for vårsemesteret innen 1. oktober i budsjettåret.
 • Det skal leveres dokumentasjon for gjennomført eksamen for høstsemesteret innen 1. februar påfølgende budsjettår.

Eksamensdokumentasjonen sendes samediggi@samediggi.no

Se regelverket for stipendet.

Kontaktperson:

Anne Marie Hætta, tlf. 78 48 42 58

 

Privatpersoner
logo
Kultur- og idrettsstipend

Sametingets kultur- og idrettsstipend skal motivere samisk ungdom til å engasjere seg innenfor kunst, kultur og idrett. Fire stipend á kr 25 000 deles ut. Stipendet skal gå til enkeltpersoner av begge kjønn. De som mottar stipendet skal være mellom 16 og 25 år det året stipendet tildeles.

Søknadsfrist for kultur- og idrettsstipendet for ungdom er 15. november 2022. Søknader sendt etter denne dato realitetsbehandles ikke.

OBS! Dersom søkeren er under 18 år, må søknaden sendes inn via ID-porten til en foresatt.

Elektronisk søknadsskjema finner du på sametinget.no

Privatpersoner
logo
Tilskudd til Interreg

Mål for tilskuddsordningen:

Økt verdiskaping i Sápmi og økt samarbeid over landegrensene i Sápmi.

Dette kan du få tilskudd til:

Prosjekter innenfor innsatsområdene i Interreg Aurora og som i tillegg bidrar til Sametingets øvrige måloppnåelse.

Hvem kan få tilskudd:

Foretak, institusjoner og organisasjoner som skal søke prosjektmidler fra Interreg Aurora, delområde Sápmi, kan søke Sametinget om medfinansiering.

Så mye kan du få i støtte:

• Sametinget bidrar bare med støtte til prosjekter innenfor Interreg Aurora – delområde Sápmi. Prosjekter innenfor andre Interreg-program støttes ikke.

• Sametinget kan bidra med medfinansiering til både mindre forprosjekter og større hovedprosjekter.  Sametinget gir bare tilskudd til organisasjoner som står som norske hovedpartnere i en Interreg Aurora-søknad.

• Sametinget kan bidra med støtte inntil 25% av de norske prosjektkostnadene. Maksimalt tilskudd er kr. 200 000.

• Sametinget støtter bare de norske kostnadene i Interreg-prosjektet. Svenske og finske partneres kostnader dekkes ikke av Sametingets ordning.

• Det ytes ikke tilskudd til grunnlagsinvesteringer, kjøretøy, jordbruksredskaper, varekostnader, vedlikehold, driftsbetingede kostnader, sosiale kostnader, tiltak som virker konkurransevridende, utleiebygg, lagerbygg og redskapshus, kjøp av eiendommer, leasing, rene utskiftinger, brukte maskiner og utstyr, lønnskostnader, grunnutdanning og til tiltak som finansieres over offentlige budsjettposter

Åpen søknadsfrist.

Les mer og søk elektronisk på sametinget.no

logo
Tilskudd til samiske hovedorganisasjoner

En samisk hovedorganisasjon er en landsomfattende organisasjon med bredde i aktivitetene. Det vil si at aktiviteten ikke er rettet mot et avgrenset område av samfunnet. Organisasjonen arbeider både med politisk arbeid, kulturarbeid og studievirksomhet.

Mål for tilskuddsordningen:

Opprettholde et variert organisasjonsliv og sikre organisasjonene et stabilt økonomisk fundament.

Hvem kan få tilskudd:

Samiske hovedorganisasjoner som er registrert i Enhetsregisteret i Norge.
Organisasjonene må dokumentere at de pr. 31.12. to år før budsjettåret hadde minst 500 betalende medlemmer. Med dokumentasjon menes at revisor eller statsautorisert revisor skal bekrefte antall lokallag og betalende medlemmer.

Så mye kan du få i støtte:

a) Basistilskudd:

• 30 % av den årlige rammen fordeles likt mellom de organisasjonene som oppfyller tildelingskriteriene

b) Medlemstilskudd:

 70 % av den årlige rammen fordeles forholdsvis etter medlemstallet to år før budsjettåret.

Les mer og søk elektronisk på sametinget.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Tilskudd til organisasjonene til partier og grupper som er representert i Sametinget

Mål for tilskuddsordningen:

Sikre det finansielle grunnlaget til organisasjonene til partier og grupper som er representert i Sametinget.

Hvem kan få tilskudd:

Organisasjoner til partier og grupper som er representert i Sametinget.
Så mye kan du få i støtte:

a) Stemmestøtte:

90 % av den årlige rammen ytes som et likt kronebeløp per stemme oppnådd ved siste sametingsvalg, til organisasjonene til partier og grupper som er representert på Sametinget.

b) Grunnstøtte:

10 % av den årlige rammen ytes som et likt kronebeløp til registrerte samepolitiske organisasjoner som ved siste sametingsvalg mottok minst 2,5 % av stemmene på landsbasis eller som fikk innvalgt minst én representant i Sametinget.

Andre vilkår for støtte:

Se regelverk for tilskudd til organisasjonene til partier og grupper som er representert i Sametinget. Denne finner du lenke til på sametinget.no.

Søknadsfrist:

Søknadsfrist: 01.04.2022. Følg med på sametinget.no for neste års frist.

Organisasjoner og foreninger
logo
Tilskudd til regionalutviklingsprosjekter

Mål for tilskuddsordningen:

Et aktivt og målrettet samarbeid med regionale og lokale myndigheter for å styrke og utvikle samisk kultur, språk og samfunnsliv.

Dette kan du få tilskudd til:

Prosjekter som fremmer samisk språk, kultur og samfunnsliv i de fylkeskommuner som Sametinget har samarbeidsavtale med.
Prosjekter som fremmer samisk språk, kultur og samfunnsliv i de bykommuner som Sametinget har samarbeidsavtale med.

Hvem kan få tilskudd:

Kommuner og fylkeskommuner som Sametinget har samarbeidsavtaler med.
Foretak, institusjoner og organisasjoner i kommuner og fylker som Sametinget har samarbeidsavtaler med.

Så mye kan du få i støtte:

Nedre grense for tilskudd til prosjekter eller tiltak er kr 30 000.
Sametinget deltar ikke i finansiering av prosjekter som har et kostnadsoverslag over
kr 8 000 000.

Sametinget kan bidra med støtte på inntil 40% av godkjent kostnadsoverslag, maksimalt tilskudd inntil kr 400 000.

Eget arbeid kan ikke overstige 20 % av godkjente prosjektkostnader. Det stilles krav til underskrevne timelister. Omfanget av eget arbeid skal vurderes på søkertidspunktet og beskrives i søknaden. Sametinget vurderer eget arbeid individuelt i hver søknad, dette gjelder også krav til egenkapital.

Andre vilkår for støtte:

Se regelverket: Regelverk for regional utvikling. Dette finner du på samtinget.no.

Les mer og søk elektronisk på sametinget.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Språkutviklingstiltak

Mål for tilskuddsordningen:

• Organisasjoner utvikler og gir opplæring i samisk språk.

Dette kan du få tilskudd til:

• Utvikle samiske applikasjoner og spill.
• Oversette applikasjoner og spill til samisk.
• Samiskkurs for voksne.
• Språkutviklingstiltak for språksentrene som er i etableringsfasen
• Samiske språkarenaer.
• Oversette Bibeltekster til sør- og lulesamisk.
• Samiskspråklige digitale arenaer for barn og unge, som for eksempel e-sport og sosiale medier.
• Grenseoverskridende språksamarbeid.

Hvem kan få tilskudd:

• Offentlige og private organisasjoner/institusjoner/bedrifter som er registrert i Enhetsregisteret i Norge, med unntak av samiske språksentra som mottar direkte støtte over Sametingets budsjett kan søke.

Så mye kan du få i støtte:

• Det kan gis tilskudd med inntil kr 300 000 til språkprosjekter med unntak av prosjekter for samiskspråklige digitale arenaer for barn og unge der det kan gis tilskudd inntil kr 40 000 og til samiske språksentre under etablering (se under for tilskuddssatser).
• Til Samiskspråklige digitale arenaer for barn og unge kan det gis tilskudd på inntil kr 40 000.

Ikke støtteberettigede kostnader:

• Prosjekter som faller inn under opplæringslovens virkeområde og er lovpålagte oppgaver for skoleeiere.
• Oversetting av litteratur, nettsider, informasjonsmateriell samt tekstoversettinger. Dette gjelder ikke for oversetting av bibler, applikasjoner eller spill.
• Innkjøp av elektronisk utstyr eller leker
• Det ytes ikke tilskudd til følgende: vedlikehold, uspesifiserte utgifter, kostnader knyttet til daglig drift av virksomheten, sosiale utgifter, tiltak som virker konkurransevridende, utleiebygg, lagerbygg, kjøp av eiendommer, leasing, kjøretøy, investeringer og rene utskiftinger. Andre utgifter som Sametinget ikke anser som nødvendige for gjennomføring av tiltaket.
• Samlet offentlig tilskudd kan ikke overstige 100% av prosjektets/tiltakets regnskapsførte kostnader.

For samiske språksentre under etablering:

Samiske språksentre under etablering kan søke om tilskudd i oppstartsfasen.

Etter oppstartfasen kan språksenteret søke om å komme inn i Sametingets budsjett for årlig grunntilskudd og aktivitetstilskudd. Oppstartstilskuddet er et aktivitetstilskudd og skal brukes til språkkurs og språkarenaer. Det er mulig å få oppstartstilskudd for 3 år.

Oppstartstilskudd kan innvilges inntil:

1. år: kr 400 000
2. år: kr 500 000
3. år: kr 600 000

Antall språktiltak skal økes for hvert år.

Les mer, finn søknadsfrist og søk elektronisk på sametinget.no Her finner du også tilskudd for:

• Dokumenteringstiltak
• Tilskudd til samisk språkopplæring i barnehager
• Tilskudd til samiske barnehager og samisk avdeling i norsk barnehage
• Samiske språktiltak i lule, sør- og markasamisk område
• Språktiltak i forbindelse med Sámi giellavahkku

Organisasjoner og foreninger
logo
Tilskuddsordninger for næring

Samtinget tilbyr en rekke tilskuddsordninger for næringer:

Duodji
Sametinget ønsker å utvikle duodji som en framtidsrettet og attraktiv næring. Økt omsetning av egenprodusert duodji for et større marked står sentralt i Sametingets satsing. Med dette menes at duodjinæringen er i stand til å tilpasse seg endringer og utfordringer i næringen, og at profesjonaliteten, inntjeningen og lønnsomheten i næringen økes.

Næringsavtalen for duodji er Sametingets viktigste redskap for utvikling av denne næringen. Næringsavtalen inneholder blant annet ordning for driftstilskudd til duodjiutøvere, investerings- og utviklingstilskudd, etablerertilskudd, velferdsordninger, salgsfremmende tiltak og tilskudd til organisasjoner.

Primærnæringer
Primærnæringene har en svært viktig plass i store deler av samiske områder, og utgjør en viktig del av grunnlaget for sysselsetting og bosetting i disse områdene. Primærnæringene er dessuten svært viktige som språk- og kulturbærere. Et rikt samisk språk for primærnæringene viser tydelig hvor viktig disse næringene har vært langt tilbake i tid. Næringskombinasjon jordbruk- fiske har vært en særlig viktig del av det materielle og kulturelle grunnlaget for sjøsamisk bosetting, kultur og levesett.

Det forholdet at primærnæringene er viktige bærere av samiske språk og kultur gjør at disse næringene har en viktig funksjon i det samiske samfunnet. Sametinget skal være med på å skape næringsvirksomhet i primærnæringene både gjennom politiske prosesser og gjennom tilskuddsmidlene.

Sametinget ønsker å styrke primærnæringene, slik at de også i fremtiden ivaretar den sentrale rollen de har for det samiske samfunnet.

Kreative næringer
Samiske kreative næringer er definert som bedrifter og andre aktører som fremstiller og selger kulturelle produkter i form av varer eller tjenester.

Samisk reiseliv
Samisk reiseliv er definert som reiseliv der samiske kulturelementer utgjør en sentral del av virksomheten.

Variert næringsliv
For de økonomiske virkemidlene som ytes over næringskapittelet, gjelder virkeområdet for tilskudd til næringsutvikling (STN-området).

Les mer og søk elektronisk på sametinget.no

Bedrifter og næringsliv
logo
Tilskuddsordninger til samisk kultur

Sametinget tilbyr en rekke tilskuddsordninger for kultur:

Tilskudd til prosjektstøtte til samisk litteratur

Mål: Kvalitativ litteratur som er tilgjengelig på samisk.

Dette kan du få tilskudd til:

• Skjønnlitteratur med originalmanus på samiske språk.
• Faglitteratur med originalmanus på samiske språk.
• Oversettelser av skjønnlitteratur til samiske språk.
• Lydbøker.
• E-bøker

Hvem kan få tilskudd:

• Foretak.
• Foretak, institusjoner og organisasjoner som mottar tilskudd må være registrert i Enhetsregisteret i Norge.
• Forlag/foretak som mottar direkte tilskudd til forlagsstøtte over Sametingets budsjett er ikke støtteberettiget over denne søkerbaserte ordningen.
• Det gis ikke tilskudd til Norskregistrerte utenlandsk foretak (NUF).

Kulturtiltak

Mål: Gode rammevilkår for samiske kunstproduksjoner og kulturopplevelser.

Dette kan du få tilskudd til:

• Kulturarrangement med fokus på samisk kunst, kultur og samfunnsdebatt.
• Prosjekter og produksjoner med kulturell og kunstneriske uttrykk.
• Kunstneriske og kulturelle tiltak med barn og unge.
• Formidling på digitale plattformer.
• Prosjekter som ivaretar tradisjonell kunnskap og immateriell kulturarv.
• Prosjekter som bidrar til internasjonalisering av samisk kunst og kultur.

Hvem kan få tilskudd:

• Foretak.
• Organisasjoner.
• Institusjoner.
• Kommuner.

Institusjonsutvikling

Mål: Samiske kulturinstitusjoner som har faglig fornying og institusjonell utvikling.

Dette kan du få tilskudd til:

• Faglige samarbeidsprosjekter mellom institusjoner, herunder andre urfolksinstitusjoner.
• Prosesser og prosjekter knyttet til tilbakeføring av Bååstede-gjenstander.
• Prosjekter som har som mål å utvikle institusjonen faglig.
• Prosjekter som bidrar til formidling av kunst og kultur på nye måter.

Hvem kan få tilskudd:

Institusjoner som mottar direkte driftstilskudd fra Sametinget over kap. 8 Kultur samt kapittel 7.3 Kreative næringer.

Joik og samisk musikk

Mål: Produksjon, utvikling og utgivelser av joik og samisk musikk.

Dette kan du få tilskudd til:

• Joik og samisk musikkproduksjon for ulike plattformer.
• Management og utvikling av samiske musikere og artister.
• Promotering og markedsføring av samiske musikere og artister.

Hvem kan få tilskudd:

• Opphavspersoner, utøvende kunstnere og produsenter som har norsk organisasjonsnummer kan søke. Den som er hovedansvarlig for prosjektet må stå som søker.
• Det gis ikke tilskudd til Norskregistrerte utenlandsk foretak (NUF).
• Institusjoner, og organisasjoner som mottar direkte tilskudd over Sametingets budsjett er som hovedregel ikke tilskuddsberettiget.

Kreative næringer

Samiske kreative næringer er definert som bedrifter og andre aktører som fremstiller og selger kulturelle produkter i form av varer eller tjenester.

Les mer og søk eletronisk på sametinget.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

 • Ikke gå glipp av utlysinger
 • Få varsling per e-post