Sámediggi - Sametingets støtteordninger

Sametinget skal styrke samenes politiske stilling og fremme samenes interesser i Norge, bidra til en likeverdig og rettferdig behandling av det samiske folket og arbeide med å legge forholdene til rette for at samene kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv.

Sametinget forvalter diverse tilskudd og stipend som er med på å bevare og videreføre samisk kulturarv. Under utlysninger kan du se hvilke støtteordninger vi kan tilby.

Les mer om Sámediggi - Sametingets støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Sametinget - et selvstendig folkevalgt organ
Ingen filmer lagt til
Støtteordninger (6)
logo
Stipend for høyere utdanning

Prioriteringer i 2024
Prioritet 1:

Samisk barnehagelærerutdanning.
Ordinær barnehagelærerutdanning med samisk profil.
Samisk grunnskolelærerutdanning 1-7 og 5-10.
Ordinær grunnskolelærerutdanning 1-7 med samisk i fagkretsen som gir undervisningskompetanse samisk som førstespråk, minimum 30 studiepoeng.
Ordinær grunnskolelærerutdanning 5-10 med samisk i fagkretsen som gir undervisningskompetanse i samisk som førstespråk, minimum 60 studiepoeng.
Ordinær grunnskolelærerutdanning 1-7 og 5-10 med samisk i fagkretsen som gir undervisningskompetanse i samisk som andrespråk, minimum 60 studiepoeng.
Lektorutdanning 8-13 for studenter med samisk i fagkretsen som gir undervisningskompetanse i samisk som 1. språk, minimum 60 studiepoeng.


Prioritet 2:

Ordinær barnehagelærerutdanning for studenter med standpunktkarakter/eksamen i samisk som første- eller andrespråk fra videregående opplæring eller tilsvarende nivå.
Lektorutdanning 8-13 for studenter med standpunktkarakter/eksamen i samisk som førstespråk fra videregående opplæring eller tilsvarende nivå.
Faglærerutdanninger for studenter med standpunktkarakter/eksamen i samisk som førstespråk fra videregående opplæring eller tilsvarende nivå.
Praktisk- pedagogiske utdanninger for studenter med standpunktkarakter/eksamen i samisk som førstespråk fra videregående opplæring eller tilsvarende nivå.


Søknadsfrister
vårsemesteret 01.02.24 kl. 16.00.
høstsemesteret 01.10.24 kl. 16.00.


Vær oppmerksom på at du må søke om stipend 2 ganger pr studieår, både i høst- og vårsemesteret​​​​​.

Les mer på sametinget.no:

https://sametinget.no/stipend-og-tilskudd/oversikt-over-stipend/stipend-for-hoyere-utdanning/

Privatpersoner
logo
Duodjistipend

Hvem kan få tilskudd:

 • Elever i videregående skole som tar:
  • Vg1 Design og håndverk, med duodji som hoveddel av programfagene
  • Vg2 Design og duodji på heltid med duodji som hoveddel av programfagene Duodji skal utgjøre en hoveddel av programfagene
 • ​​​Elever fra Norge som tar helårig duodji ved Samernas utbildningscentrum i Jokkmokk.
 • Studenter fra Norge som på heltid/deltid tar duodji ved Sámi allaskuvla på bachelor- og masternivå.

Hva kan man få tilskudd til: Stipendet er for hele skoleåret/studieåret

Beregningsregler:

 • Elever i videregående skole og studenter fra Norge som på heltid tar duodji ved Samernas utbildningscentrum: kr 10 000
 • Duodji på bachelor- og masternivå: deltid 30 studiepoeng kr 10 000, heltid 60 studiepoeng kr 20 000.

Krav til søknad:

 • Sametingets digitale søknadsskjema skal benyttes.
 • Søknader som ikke oppfyller kriteriene for å kunne søke vil bli avvist.
 • Følgende vedlegg skal følge søknaden: Utdanningsinstitusjonene skal dokumentere følgende;
  • Opplysninger om eleven er heltidselev ved et lærested godkjent forutdanningsstøtte gjennom Statens lånekasse for utdanning

Kontaktperson: Cecilie Samuelsen Fagerheim, +47 78 47 41 05

Privatpersoner
logo
Språkstipend til høyere utdanning

Prioriteringer i 2024
Høyere utdanning i språkene sørsamisk og lulesamisk.
Høyere utdanning i skoltesamisk ved Universitetet i Oulu.
Høyere samisk språkutdanning for studenter fra markasamisk område.


Søknadsfrist
Vårsemester: 01.03.24 kl. 16.00.
Høstsemester: 04.10.24 kl. 16.00.

Les mer og søk elektronisk på sametinget.no:

https://sametinget.no/stipend-og-tilskudd/oversikt-over-stipend/sprakstipend-hoyere-utdanning/

Privatpersoner
logo
Kultur- og idrettsstipend

Sametingets kultur- og idrettsstipend skal motivere samisk ungdom til å engasjere seg innenfor kunst, kultur og idrett. Fire stipend á kr 25 000 deles ut. Stipendet skal gå til enkeltpersoner av begge kjønn. De som mottar stipendet skal være mellom 16 og 25 år det året stipendet tildeles.

OBS! Dersom søkeren er under 18 år, må søknaden sendes inn via ID-porten til en foresatt.

Årets søknadsfrist og elektronisk søknadsskjema finner du på sametinget.no

Privatpersoner
logo
Tilskudd til organisasjonene til partier og grupper som er representert i Sametinget

Mål for tilskuddsordningen:

Sikre det finansielle grunnlaget til organisasjonene til partier og grupper som er representert i Sametinget.

Hvem kan få tilskudd:

Organisasjoner til partier og grupper som er representert i Sametinget.
Så mye kan du få i støtte:

a) Stemmestøtte:

90 % av den årlige rammen ytes som et likt kronebeløp per stemme oppnådd ved siste sametingsvalg, til organisasjonene til partier og grupper som er representert på Sametinget.

b) Grunnstøtte:

10 % av den årlige rammen ytes som et likt kronebeløp til registrerte samepolitiske organisasjoner som ved siste sametingsvalg mottok minst 2,5 % av stemmene på landsbasis eller som fikk innvalgt minst én representant i Sametinget.

Andre vilkår for støtte:

Se regelverk for tilskudd til organisasjonene til partier og grupper som er representert i Sametinget. Denne finner du lenke til på sametinget.no.

Søknadsfrist:

Følg med på sametinget.no for årets søknadsfrist.

Organisasjoner og foreninger
logo
Tilskudd til regionalutviklingsprosjekter

Prioriteringer i 2024:


Prosjekter som fremmer samisk språk, kultur og samfunnsliv i de fylkeskommuner som Sametinget har samarbeidsavtale med.
Prosjekter som fremmer samisk språk, kultur og samfunnsliv i de bykommuner som Sametinget har samarbeidsavtale med.


Søknadsfrist
01.11.24 kl. 16.00.

Mål for tilskuddsordningen:

Et aktivt og målrettet samarbeid med regionale og lokale myndigheter for å styrke og utvikle samisk kultur, språk og samfunnsliv.

Dette kan du få tilskudd til:

Prosjekter som fremmer samisk språk, kultur og samfunnsliv i de fylkeskommuner som Sametinget har samarbeidsavtale med.
Prosjekter som fremmer samisk språk, kultur og samfunnsliv i de bykommuner som Sametinget har samarbeidsavtale med.

Hvem kan få tilskudd:

Kommuner og fylkeskommuner som Sametinget har samarbeidsavtaler med.
Foretak, institusjoner og organisasjoner i kommuner og fylker som Sametinget har samarbeidsavtaler med.

Så mye kan du få i støtte:

Nedre grense for tilskudd til prosjekter eller tiltak er kr 30 000.
Sametinget deltar ikke i finansiering av prosjekter som har et kostnadsoverslag over
kr 8 000 000.

Sametinget kan bidra med støtte på inntil 40% av godkjent kostnadsoverslag, maksimalt tilskudd inntil kr 400 000.

Eget arbeid kan ikke overstige 20 % av godkjente prosjektkostnader. Det stilles krav til underskrevne timelister. Omfanget av eget arbeid skal vurderes på søkertidspunktet og beskrives i søknaden. Sametinget vurderer eget arbeid individuelt i hver søknad, dette gjelder også krav til egenkapital.

Andre vilkår for støtte:

Se regelverket: Regelverk for regional utvikling. Dette finner du på samtinget.no.

Les mer og søk elektronisk på sametinget.no

Organisasjoner og foreninger

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

 • Ikke gå glipp av utlysinger
 • Få varsling per e-post