Lavangen kommunes støtteordninger

Lavangen kommune tilbyr sine innbyggere flere stipender, legater og støtteordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Lavangen kommune.

Les mer om Lavangen kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Bli kjent med Lavangen kommune
Støtteordninger (5)
logo
Ragnhild og Øyvind Johnsens legat

Formålet med legatet er å yte hjelp til fortsatt skolegang etter avsluttet grunnskole. Legatets avkastning deles først og fremst ut til etterkommere av legatets grunnleggere, deretter til andre ungdommer fra Lavangen.

Søknadsinfo og søknadsskjema finner du på Lavangen kommunes nettsider.

Privatpersoner
logo
Stimuleringstiltak for sykepleiere

Er du sykepleierstudent?

I kommunestyret 03.09.20 ble det gjort vedtak om stimuleringstiltak for sykepleiere. I vedtakets pkt 5 innvilges det stipend til inntil 3 sykepleierstudenter pr. år.

Kommunestyret har vedtatt:

1: Det vises til kommunestyre vedtak 15.7.17 sak 20/17. Vedtaket oppheves for å samle alle tiltak for rekruttering og stimuleringstiltak for sykepleiere i et vedtak.

2: Sykepleiere i turnus i pleie, rehabilitering og omsorgsavdelingen gis 40 000 ekstra i lønn pr år. I tillegg gis 1 uke ekstra fri pr år som beregnes ut i fra jobb fom januar tom desember.

3: Inntil vakante sykepleier stillinger er besatt lønnes bakvakter med faktor 1:3 time. Ved utrykning betales det for minimum 1 time.

4: Det innvilges permisjon uten lønn for studiesamlinger og praksis i studietiden for fast ansatte i Lavangen kommune.

5: Det innvilges kr 30 000.- i stipend i året inntil 120 000,- for hele studiet. Utbetaling skjer 2 ganger pr. år, à kr 15 000,- i juni og desember.

6: Antall studenter med stipend begrenses til 3 pr år. 2 av stipendene prioriteres fortrinnsvis til fast ansatte som vil øke sin kompetanse med å studere til sykepleier.

7: Søknadsfrist på stipend er 1. oktober hvert år.

8: Bindingstid fastsettes til 2 år etter autorisasjon som sykepleier. Ved brudd på bindingstiden skal den økonomiske støtten tilbakebetales Lavangen kommune forholdsmessig ut fra beløpets størrelse etter varighet i ansettelsesforholdet etter at autorisasjon ble tildelt.

9: Stipend ordningen som utgjør kr 90 000,- pr år reguleres i budsjett fom 2021. Det søkes Fylkesmannen om midler fra «kompetanseløftet».

Les mer om søknadsfrister og søknadsprosess på lavangen.kommune.no

Privatpersoner
logo
Samisk språkmotiveringsstipend

Leser du samisk på videregående og er folkeregistrert i Lavangen?
Da har du mulighet til å søke samisk språkstipend.

Logát go sámegiela joatkkaskuvllas ja leat čállon Loabága suohkana ássin? De dus lea vjolašvuohta ohcat sámi giellastipeandda. 

Lavangen kommune har en stipendordning for elever som leser samisk i den videregående skolen. Øverste stipendgrense er kr 5000 pr. undervisingsår avhengig av antall søkere.

Vilkårene for stipendet er at eleven må oppfylle følgende vilkår:

• Være hel- eller deltidseleve ved et offentlig godkjent lærested, godkjet for utdanningsstøtte fra Statens lånekasse for utdanning.
• Få opplæring i samisk språk med eget undervinsingspersonell på skolen eller alternativ form for opplæring.
• Være folkeregistrert i Lavangen kommune.

Retningslinjer og søknadsskjema finner du på lavangen.kommune.no

Søknadsfrist: 01.februar.2023

Loabága suohkanis lea stipeandaortnet oahppiide geat lohke sámegiela joatkkaskuvllas. Bajimuš doarjjasupmi lea 5 000 ruvnna juohke oahppoáigodagas, ja doarjjasupmi mearriduvvo das man galle ohccit leat oktiibuot.

Stipeandda juolludaneavttut leat ahte oahppi ferte deavdit čuovvovaš eavttuid:

• Leahkit olles- dahje oasseáiggeoahppin almmolaš dohkkehuvvon oahppobáikkis, lii lea dohkkehuvvon doarjjagelbbolažžan Statens lånekasse for utdanning beales.
• Oažžu sámegieloahpahusa skuvllas oahpaheadjiin dahje molssaevttolaš oahpahusvugiin.
• Čállon álbmotregistaris Loabát suohkana ássin.

Ohcanáigemearri: guovvamánu 01.beaivvi 2023

Privatpersoner
logo
Tilskuddsordning til mangfold- og integreringstiltak

Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter en ny tilskuddsordning som skal legge til rette for økt deltakelse i idrett og fysisk aktivitet for alle barn og unge. Det kan gis tilskudd til prosjekter eller engangsutgifter.

Det er åpnet for søknader og søknadsfristen er 13. Juni, klokken 13.00.

Det er frivillige lag og organisasjoner og kommunale fritidsklubber eller ungdomshus som kan søke tilskudd. Idrett og fysisk aktivitet kan være både organisert idrett og egenorganisert idrett og fysisk aktivitet, som for eksempel friluftsliv.

Tiltakene skal rette seg mot målgruppene for ordningen:

• Barn og ungdom fra 6-19 år i familier med vedvarende lavinntekt.
• Jenter med minoritetsbakgrunn fra 6 til 19 år, og jenter fra 6 til 19 år generelt i sammenhenger der jenter er underrepresentert eller opplever særskilte barrierer.
• Personer med funksjonsnedsetting. Denne målgruppen er ikke aldersavgrenset.
• Nåværende og framtidige unge ledere og trenere, opp til 26 år, som er jenter/kvinner, personer med funksjonsnedsetting eller personer med minoritetsbakgrunn.

Les mer på lavangen.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Næringsfondet

Kommunestyret bevilget kr 100 000 til det kommunale næringsfondet  27/6-22. Troms og Finnmark fylkeskommune gir i år medfinansiering på kommunale næringsfond i Troms, og den totale søkbare potten i næringsfondet i Lavangen blir kr 200 000. 

Retningslinjene for kommunalt næringsfond vedtatt av kommunestyret i sak 021/21 skal ligge til grunn for tildelinger i næringsfondsstyret.   

Søknad til næringsfondet

Næringsfondet i Lavangen kommune er åpent for søknader. 

Søknader til næringsfondet registreres på www.regionalforvaltning.no

Fra 2022 skal også rapportering og utbetalingsanmodning sendes gjennom denne portalen. 

Næringsfondsstyret, som er formannskapet, behandler søknadene. Det blir satt to frister for innlevering av søknader i år. 

• Frist for søkere å levere ferdig søknad er fredag 9. september. Behandling av søknader i møte i Næringsfondsstyre 17. oktober. 
• Frist for søkere å levere ferdig søknad er fredag 28. oktober. Behandling av søknader i møte i Næringsfondsstyre i november/desember.  
 

Alle søkere bes om å ta kontakt med næringsutvikler Trude Berg i god tid før søknad sendes, tlf. 480 33414. Søknader som kommer inn etter frist vil ikke bli behandlet før i neste møte. 

Ordfører Hege Myrseth Rollmoen er næringsansvarlig i Lavangen kommune, tlf. 412 38 876 

Tilskudd som bevilges fra næringsfondet, bevilges som bagatellmessig støtte i samsvar med det regelverket som gjelder i denne sammenheng (statsstøtteregelverket). Støtteandelen settes til maksimalt 50% av prosjektets totale kostnader (totalbudsjett). For øvrig vises til Retningslinjer for kommunalt næringsfond, like under denne teksten.

Retningslinjer for kommunalt næringsfond og nye søknadsfrister finnes på lavangen.kommune.no

Bedrifter og næringsliv

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post