Nore og Uvdal kommunes støtteordninger

Nore og Uvdal kommune tilbyr sine innbyggere flere stipend, fond og offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Nore og Uvdal kommune.

Les mer om Nore og Uvdal kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (4)
logo
Kulturmidler

Kulturmidler er et aktivitetstilskudd til lag og foreninger.

Kulturmidlene tildeles med bakgrunn i disse kriteriene

-Tilskudd skal kun deles ut til lag som er registret i kommunen og som har minst 10 betalende medlemmer bosatt i Nore og Uvdal kommune


-Lagene må som vedlegg til søknaden levere navne- og adresseliste over
medlemmer, årsmelding og regnskap godkjent av lagets årsmøte.

-Alle søknader fra undergrupper skal koordineres av et hovedstyre som sender
inn en samlet søknad

-Tilskudd kan gis til alle lag og foreninger unntatt:

Velforeninger
Lag som har som formål å ivareta medlemmers yrkesmessige, økonomiske eller politiske interesse


-Hovedutvalget vedtar sine prioriteringer andre året i valgperioden.


-Administrasjonen fordeler tilskudd etter en fordelingsnøkkel som bygger på de
vedtatte satsingsområdene

-Ufullstendige søknader og søknader som leveres etter frist blir ikke behandlet.
Søknadsfristen 1. mai, er absolutt og alle vedlegg skal være levert innen fristen.


 
Det er 4 vedlegg som skal leddes ved; årsmelding, regnskap, medlemsliste og oversikt over trenere og hvilke grupper de trener. 

Søknadsfrist lyses ut på kommunens nettsider

Organisasjoner og foreninger
logo
Kulturstipend

Søk kulturstipend! Frist 1. mai


Kulturstipendet for Nore og Uvdal kommune kan tildeles:


-Personer som ønsker å kvalifisere seg og som har gjort seg bemerket som utøvende/ skapende kunstner/kulturarbeider innenfor det utvidete kulturbegrepet, der også sport og idrett er kvalifiseringsområder.


-Personer som ønsker å tilegne seg kunnskap som vil være til gavn for kulturlivet i kommunen.


-Studenter/elever innenfor kunst og/eller kulturområdet som ikke kan få tilfredsstillende opplæring i Nore og Uvdal kommune, eller som trenger støtte til for eksempel særlig kostbare instrumenter til solistiske oppgaver og lignende.


-Utøvende, skapende kunstnere/ kulturarbeidere som trenger støtte til innkjøp av kostbart materiale/utstyr for å komme videre eller for å realisere spesielle prosjekter.


Personene må være hjemmehørende i Nore og Uvdal kommune.


Stipendet er et faglig og økonomisk samarbeid mellom DNB og Nore og Uvdal kommune.

Kulturstipendkomiteen innstiller stipendmottaker.

Søknaden må  være skriftlig begrunnet og kan sendes til:

Nore og Uvdal kommune, Sentrum 16, 3630 Rødberg

post@nore-og-uvdal.kommune.no        

Merkes: "Søknad om kulturstipend" 

Bedrifter og næringsliv
Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Tilskudd til idrett-, frilufts- og nærmiljøanlegg

Målet med tilskuddsordningen er å skape mulighet til å drive idrett og fysisk aktivitet.

Du kan søke tilskudd til:

-nybygg av idretts-, frilufts- eller nærmiljøanlegg 
r-ehabilitering av idretts-, frilufts- eller nærmiljøanlegg


Målgruppe
Du kan søkje tilskot til idrettsanlegg om du er:

-idrettslag eller del av eit idrettslag knytte til Norges idrettsforbund eller Samenes Idrettsforbund
studentsamskipnad
-organisert under Norges Jeger- og Fiskerforbund, Den Norske Turistforeininga, Noregs Bilsportforbund eller Det frivillige Skyttervesen
-kommune eller fylkeskommune


Du kan søkje tilskot til friluftsanlegg om du er:

organisert under Friluftsrådenes Landsforbund, Oslofjordens Friluftsråd eller Norsk Friluftsliv


Du kan søkje tilskot til nærmiljøanle~gg om du er:

-burettslag
-velforening


Det blir tilrådd at du set deg nøye inn i krav, vilkår og søknadsprosess på Anleggsregisteret før du set i gang.

Organisasjoner og foreninger
logo
Nore og Uvdal Næringsfond

Kommunens næringsfond blir tilført ca. 14 millioner årlig finansiert gjennom konsesjonsavgifter fra vannkraftutbygging.

Kommunens overordnede mål for planperioden 2010-2021 er å bidra til bærekraftig utvikling både lokalt, nasjonalt og globalt. Satsingsområdene er folkehelse og bolyst samt næringsutvikling og arbeidsplasser.

Kraft-/hjemfallsfondet skal fortrinnsvis anvendes til næringsformål, i form av videreutvikling av eksisterende og etablering av ny næringsvirksomhet. Dette inkluderer også investeringer i kommunale og regionale fellestiltak.


Det kan ikke gis støtte til investeringer i ikke-varige driftsmidler, sanering av gjeld eller løpende drift i private bedrifter. Midlene kan heller ikke benyttes til løpende drift av kommunen med unntak av avlønning av tiltakskonsulent/næringssjef samt avdrag på lån.


Alle næringer skal stilles like ved tildeling av næringsfondet, men kompetanserettede tiltak og tiltak som bidrar til økt sysselsetting for kvinner ungdom i kommunen gis prioritet. 

Les retningslinjer og mer om søknadsinformasjon på https://www.nore-og-uvdal.kommune.no/

Bedrifter og næringsliv

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post