Nordre Land kommunes støtteordninger

Nordre Land kommune tilbyr sine innbyggere flere legater og offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Nordre Land kommune.

Les mer om Nordre Land kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (16)
logo
Sammensluttede legater

Den årlige avkastning skal benyttes som bidrag til enkeltpersoner eller familier til avhjelp av nød, i ulykkes- og sykdomstilfeller. Det kan også utdeles stipendier til videregående utdannelse, til omskolering og etterutdannelse for trengende innbyggere i Nordre Land kommune.

Privatpersoner
logo
Olaf K. Jøranlis legat

Avkastning av legatet skal gå til syke og ulykkesrammede i tidligere Torpa samt giverens søsken. Ellers at trengende skal ha litt hjelp til jul.

Privatpersoner
logo
Peder Skiakers legat

Avkastningen skal brukes til fremme for ungdom i gamle Nordre Land som ønsker videreutdanning innen jord- og skogbruk.


Hvem kan søke

Ungdom i gamle Nordre Land kommune som søker videreutdanning innen jord- og skogbruk.
Med ungdom forstås at søkere må være under 30 år.
Med gamle Nordre Land forstås det området som omfattet Nordre Land kommune før kommunesammenslutningen med Torpa.

Søkerne prioriteres etter hvilket utdanningsnivå de skal inn på 

-Universitetsnivå
-Høgskole
-Videregående med generell studiekompetanse
-Fagskole / fagbrev

Søknadsfrist 1.august

Søk elektronisk på nordreland.kommune.no

Privatpersoner
logo
J.C Feldes legat

Avkastningen skal benyttes til hjelp for unge mennesker innen Torpa som måtte ønske å utdanne seg for et eller annet håndverk eller som stipend til annen videreutdanning.

Privatpersoner
logo
Østen Haus legat

Avkastningen brukes til stipendier for videreutdanning for innbyggere i Østsinni sogn.

Søknad sendes

Kjell Hovdelien
Nybakktåje 83
2870 Dokka 
Tlf. 913 79 279

Ikke utarbeidet eget søknadsskjema.

Søknadsfrist 31. oktober

Privatpersoner
logo
Hans Iversen Thomles legat

Avkastningen benyttes som skolestipend for sognets innbyggere(Nordsinni).

Søknad sendes

Hans Chr. Endrerud sr.
Esbjuglinna 141
2870 Dokka
Tlf. 61 11 35 54


Ikke utarbeidet eget søknadsskjema. Ingen fast søknadsfrist.

Privatpersoner
logo
Karl H. Jøranlid og hustrus legat

Avkastningen fordeles som stipend til evnerik skoleungdom i Torpa som søker videregående utdannelse, samt skolestipend til evnerik ungdom i Oppland fylke.

Søknad sendes

Tore Jøranlid
Sagringen 5
2825 Gjøvik
Tlf. 415 70 604


Ikke utarbeidet eget søknadsskjema. Ingen fast søknadsfrist.

Privatpersoner
logo
Tilskudd til ungdomsrettede tiltak

Nordre Land Ungdomsråd lyser ut tilskudd.


Lag, foreninger og enkeltpersoner kan søke.


Prosjektene må ha en klar ungdomsprofil.


Søknad med prosjektbeskrivelse, kostnadsoverslag og finansieringsplan leveres på digitalt søknadsskjema som du finner på nordreland.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Næringsfond

Hvem kan søke

-Eksisterende bedrifter
-Etablerere/gründere


Prosjekter som bidrar til bedre sysselsettingsmuligheter for kvinner og ungdom prioriteres.
Det må søkes om støtte før investeringen/utviklingsprosjektet gjennomføres.

Hva kan det søkes om søtte til

Det kan gis støtte i form av tilskudd til investeringer og utviklingstiltak.

Hvor mye kan det søkes om i støtte

Private næringstiltak kan søke om 50% støtte av kapitalbehovet for et prosjekt. Prosjekter av særlig betydning for kvinner, ungdom eller nyetableringer kan søke om 75% finansiering.

Støtten skal være begrenset til en maksimumsgrense på 200.000 ECU til ett og samme formål i en og samme bedrift i en treårsperiode. Bedrifter som mottar støtte plikter å opplyse om at støtte er mottatt fra næringsfondet ved søknad om eventuelle ytterligere støtte fra offentlige midler innen utløpet av treårsperioden.

Saksbehandling

Søknadene blir behandlet forløpende, og det er formannskapet som er fondsstyrer.

Ønsker du å søke, ta kontakt med rådgiver Ingrid Bondlid for veiledning om søknadsprosessen.

Bedrifter og næringsliv
logo
Nordre Land prisen - kulturpris for Nordre Land

Statutter
1. Nordre Land kommune deler fra og med 1997 ut en kulturpris. Kulturprisens navn er Nordre Land-prisen.

2. Nordre Land-prisen tildeles enkeltpersoner, grupper, lag eller foreninger fra Nordre Land som i løpet av året, eller gjennom en årrekke, har gjort en særlig stor og verdifull innsats innenfor det utvidede kulturbegrepet.

3. Nordre Land-prisen skal deles ut som en påskjønnelse for utført innsats og som en oppmuntring til videre utvikling.

4. Nordre Land-prisen består av et diplom, en fløterstatuett og en pengesum hvis størrelse vedtas av kommunestyret i forbindelse med budsjettbehandlingen hvert år.

5. I god tid før utdelingen skal det kunngjøres offentlig at grunngitt forslag til kulturprisvinner kan sendes til kulturavdelingen i Nordre Land innen fastsatt dato. Kulturavdelingen står for det administrative arbeidet i forbindelse med kulturprisen.

6. Hovedutvalg for helse, oppvekst og kultur fatter endelig vedtak om tildeling av Nordre Land-prisen. Hovedutvalget kan gi prisen til en av de foreslåtte kandidatene, eller til en kandidat utvalget selv foreslår. Hovedutvalget kan eventuelt vedta at prisen ikke skal deles ut.

7. Nordre Land-prisen overrekkes av ordføreren i forbindelse med et egnet kulturarrangement. Tid og sted for utdelingen offentliggjøres i media i god tid før utdelingen.

Vedtatt av Nordre Land kommunestyre 1996.

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Sverre Kolteruds idrettspris

Statutter
1. Nordre Land IL og Nordre Land kommune deler fra og med 1998 ut en idrettspris til minne om Sverre Kolterud.
Idrettsprisens navn er Sverre Kolteruds idrettspris.

2. Sverre Kolteruds idrettspris tildeles enkeltpersoner eller lag innen Nordre Land kommune som utøver idrett.

3. Sverre Kolteruds idrettspris deles ut som en påskjønnelse for utført innsats og som en oppmuntring til videre utvikling.

4. Sverre Kolteruds idrettspris består av et diplom og en pengesum viss størrelse avtales mellom Nordre land IL og Nordre Land kommune for et år av gangen.

5. I god tid før utdelingen skal det kunngjøres offentlig at grunngitt forslag til idrettsprisvinner kan sendes til kulturavdelingen i Nordre Land kommune innen fastsatt dato. Det administrative arbeidet i forbindelse med Sverre Kolteruds idrettspris utføres av kulturavdelingen i Nordre Land kommune.

6. En komite bestående av en representant fra idrettsrådet, en representant fra Nordre Land IL, en representant fra hovedutvalg for helse, oppvekst og kultur og en representant for familien Kolterud eller en representant som familien Kolterud peker ut, fatter endelig vedtak om tildeling av Kolterudprisen. Komiteen kan gi prisen til en av de foreslåtte kandidatene, eller til en kandidat komiteen selv foreslår. Komiteen kan eventuelt vedta at prisen ikke skal deles ut.

7. Sverre Kolteruds idrettspris overrekkes av ordføreren i Nordre Land i forbindelse med et egnet kulturarrangement. Tid og sted for utdelingen offentliggjøres i media i god tid før utdelingen.

Privatpersoner
Organisasjoner og foreninger
logo
Frivilligprisen

Statutter
1. Nordre Land kommune deler fra og med 2001 ut Frivilligprisen.

2. Frivilligprisen tildeles enkeltpersoner som i løpet av året eller gjennom en årrekke har gjort særlig stor og verdifull frivillig innsats for å bedre trivsel og livskvalitet for andre.

3. Prisen deles ut som en påskjønnelse for utført innsats og som en oppfordring til videre frivillig arbeid.

4. Frivilligprisen består av en diplom og en gave. Gaven skal være et kunstverk laget av en lokal kunstner til en verdi av ca. 2.000,-.

5. I god tid før utdelingen skal det kunngjøres offentlig at grunngitt forslag til prisvinner kan sendes formannskapet i Nordre Land innen en fastsatt dato.

6. Formannskapet fatter vedtak om tildeling, Prisen kan gis til en av de foreslåtte kandidatene eller til en kandidat som formannskapet selv foreslår.

7. Frivilligprisen overrekkes av ordføreren i forbindelse med FNs internasjonale frivillighetsdag eller et annet egnet arrangement. Tid og sted for utdelingen kunngjøres i media i god tid før arrangementet.

Privatpersoner
Organisasjoner og foreninger
logo
Landsbyprisen

Statutter
1. Landsbyen Næringshage, Landsbylauget og Nordre Land kommune deler fra og med 2010 ut en begeistringspris. Begeistringsprisens navn er Landsbyprisen. 


2. Landsbyprisen tildeles personer (enkeltpersoner eller grupper) som har vist engasjement, tæl, vilje, nytenkning, dyktighet, mot, styrke, samhold og begeistret innbyggere og tilreisende i Nordre Land kommune, samt markedsført kommunen. Den/de som tildeles prisen trenger ikke være bosatt i Nordre Land kommune. 


3. Landsbyprisen skal deles ut som en påskjønnelse for utført innsats og som en oppmuntring til videre utvikling. 


4. Landsbyprisen består av et diplom, en fysisk pris og en opplevelse/påskjønnelse. Hva opplevelsen skal være for hver enkelt prisvinner bestemmes av komiteen. 


5. I god tid før utdeling skal det kunngjøres i kulturkalenderen, på kommunens hjemmeside og i lokale media at grunngitte forslag til prisvinner kan sendes til Nordre Land kommune innen fastsatt dato. Kommunedirektøren står for det administrative arbeidet i forbindelse med Landsbyprisen. 


6. En komité bestående av to representanter fra Nordre Land kommune, hvor av en utpekes av formannskapet og en utnevnes fra administrasjonen, en representant fra Landsbylauget, en representant fra Landsbyen Næringshage og fjorårets prisvinner, fatter endelig vedtak om tildeling av Landsbyprisen. Komiteen kan gi prisen til en av de forslåtte kandidatene, eller til en kandidat komiteen selv foreslår. Komiteen kan eventuelt vedta at prisen ikke skal deles ut. 


7. Landsbyprisen overrekkes av ordfører i forbindelse med et egnet arrangement. Tid og sted for utdelingen offentliggjøres i media i god tid før utdelingen.

 

Privatpersoner
Organisasjoner og foreninger
logo
Næringsprisen

Statutter


1. Nordre Land kommunes næringspris skal være en påskjønnelse til personer, bedrifter eller organisasjoner som på en spesiell måte har bidratt til å skape eller skaffet nye og varige arbeidsplasser til kommunen.
Prisen kan også gis til noen som har bidratt utenom det vanlige for å trygge og videreutvikle allerede eksisterende næringsvirksomhet. Interessante ideer som kan videreutvikles med tanke på varig skapende virksomhet skal også kunne premieres.


2. Formålet med Nordre Land kommunes næringspris er å stimulere til videreutvikling, og nyskaping innen næringslivet i kommunen. Prosessen med utvelgelse og tildeling skal dessuten være med å rette oppmerksomheten mot arbeidet med å legge til rette for ny næringsutvikling.


3. Prisen skal være et kunstverk og et diplom.


4. Alle innbyggere kan foreslå kandidater til prisen og en utnevnt komite bestående av ordfører, Landsbyen Næringshage, eventuelt Land Utvikling og en administrativ ressurs fra Nordre Land kommune velger ut fire finalister. Prisen avgjøres i en nettavstemning. I løpet av prosessen skal Nordre Land kommune markedsføre og løfte fram de fire nominerte kandidatene. Samt sørge for god markedsføring av de nominerte bedriftene.


5. Næringsprisen kan tildeles og overrekkes en gang hvert år. Overrekkelsen skjer på Landsbykonferansen eller på et egnet arrangement.

Bedrifter og næringsliv
Privatpersoner
logo
Arrangement- og prosjekttilskudd

Løpende søknadsfrist.

Tilskudd kan gis både til organisasjoner og enkeltpersoner. Arrangementet/prosjektet må skje i Nordre Land, være åpent for alle og søker må ha kultur og bolyst som hovedformål. 


Retningslinjer for tildeling av arrangements- og prosjekttilskudd


Vurdering for tildeling
Arrangementer som bidrar til profesjonalitet, kvalitet og mangfold, og/eller sikrer attraktivitet og bredde i kulturtilbudet og gir bolyst vil bli prioritert. Dette gjelder også for arrangementer som omfatter ulike kunstuttrykk som teater, film, litteratur, folkehelse, dans, musikk, og visuell kunst, idrett, fysisk aktivitet (f.eks. friluftsliv), samt formidling av kulturarv. Tilskuddsordningen kan ikke regnes som en fast inntektskilde. 

Følgende er ikke tilskudds berettiget for arrangementstilskudd i Nordre Land:

-Nasjonale eller fylkesovergripende lag og foreninger
-Yrkesmessige og/eller økonomiske interesseorganisasjoner
-Student- og elevorganisasjoner
-Politiske partier
-Rene kommersielle arrangører/tiltak som ikke har som formål å skape stort frivillig engasjement


Krav til søknad 
Søknaden må sendes inn i forkant av arrangement/prosjekt og inneholde beskrivelse av tiltaket, budsjett, kontaktinformasjon, søknadssum og kontonummer. Mottakere av tilskudd forplikter seg til å godta ledsagerbevis. Det søkes på elektronisk skjema. . Kulturkontoret skal om nødvendig bistå med utfylling av søknad for søkerer uten digital kompetanse.

Søknadsfrist 
Ordningen har løpende søknadsfrist. Søk elektronisk på nordreland.kommune.no

Bedrifter og næringsliv
Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
UngINN - kulturkort for ungdom

Ungdommer mellom 13 og 21 år kan bestille UngINN-kortet og få rabatt på kulturopplevelser.


UngINN er det nye navnet på kulturkort for ungdom


Er du mellom 13 og 21 år får du rabatt på mange ulike kulturopplevelser i Innlandet hvis du har UngINN-kortet!

Les mer og søk på kommunens nettsider:

https://www.nordre-land.kommune.no/unginn.576525.no.html

Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post