Vang kommunes legat og støtteordninger

Vang kommune tilbyr flere tilskudd og legat til sine innbyggere. Under fanen "Støtteordninger" kan du finne en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Vang kommune.

Les mer om Vang kommunes legat og støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (8)
logo
Nils Trondsen Thunes og hustrus legat

Til videreutdannelse, ev. hjelp til barn oppdragelse i Vang kommune.

Privatpersoner
logo
Ola Søynes legat

Legatmidler kan berre søkjast av skuleungdom frå Vang som vil utdanne seg i musikk, lege/tannlegeyrket eller veterinær.

Vilkåra for å kunne søkje er at legatsøkjer gjennomfører høgare utdanning innan musikk,lege/tannlege eller veterinær.
Med skuleungdom frå Vang meinast ungdom som har hatt oppveksten i Vang (eller del av oppveksten), og som har Vang i dag som heimstad (familien bur i Vang).

Søknaden kan sendast legatstyret v/Vidar Eltun, Tyinvegen 5161, 2975 Vang i Valdres,

Epost: post@vang.kommune.no

Les mer på vang.kommune.no

Privatpersoner
logo
Stipend til idrettsungdom (frå 16-25 år)

Stipend til idrettsungdom (frå 16-25 år) som tevlar på nasjonalt nivå.

Mer informasjon og søknadsskjema finner du på vang.kommune.no

Privatpersoner
logo
Næringsfond

Frå januar 2016 er eit næringsfond på ein million årleg verksamt for bedrifter i Vang. Har bedrifta di planer som går ut over drift og vedlikehald er det mest truleg lurt å stille ein søknad til fondet. Ein kan søkje fortløpande, og formannskapet i Vang tek stilling til søknaden.

Eit viktig moment er at søknaden skal drøftast med næringsutviklar i Innovangsjon før han vert sendt til formannskapet, samt at ein lyt søkje før ein set i gang prosjektet.

Med andre ord - ta kontakt med Dag Inge og kom i gang med søknaden.

Dag Inge Bruflot
Næringsutviklar
E-post: daginge@vangivaldres.no 
Mobil: 958 73 757

Bedrifter og næringsliv
logo
Kulturmidler til lag

Retningsliner for tildeling av stønad:
Aktivitetsnivå, planlagde tiltak, aktivitetar og arrangement i søknadsåret.
Dette må ligge ved i søknaden: Revidert rekneskap for siste arbeidsår, (frå årsmøte til årsmøte), budsjett for søknadsåret og årsmelding for siste arbeidsår.

Les mer på vang.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Tilskot til istandsetting av gamle hus

Tilskotsordninga for istandsetting av gamle hus har følgjande reglar
o Tilskot skal til vanleg gå til arbeid som ikkje er igangsett eller fullført
o Huset bør vere bygd før år 1900
o Huset kan til vanleg berre bli tildelt tilskot ein gong
o Istandsettingsarbeidet må bli gjort etter antikvariske prinsipp. D.v.s. at ein skal ta vare på antikvarisk
verdifulle delar av huset . Når noko må skiftast ut så skal ein kopiere det gamle så nøyaktig som
mogleg.
o Istandsettingsarbeidet skal sikre huset mot vidare forfall.
Reglar for utbetaling av tilskot:
o Tilskot blir utbetalt så snart ein kan dokumentere utgifter til istandsettingsarbeidet på det dobbelte av
stønadssummen.
o Eigeninnsats kan reknast som utlegg til dette arbeidet
o Kultursjefen kan foreta synfaring før tilskotet blir utbetalt
o Krav om utbetaling av tilskot må bli lagt fram før 1. november i det året tilskot blir tildelt.


Når det gjeld tilskotsordninga for forskjønning-/trivselstiltak så skal tiltak i grendesentra og fellesområde
prioriterast. Reglane for utbetaling blir som for tilskotsordninga for gamle hus.

Les mer og last ned søknadsskjema på vang.kommune.no

Bedrifter og næringsliv
Privatpersoner
logo
Spelemidlar

Vegen til stønad via spelemidlar:

Trinn 1: Godkjenning av prosjekt og lag/organisasjon som søker. Send inn søknad (mail eller brev) med kostnadsoverslag, finansiering og drift av anlegget til Vang kommune innan søknadsfristen for kulturmidlar i kommunen. Vanlegvis i siste halvdel av mars.

Trinn 2: Godkjenning av prosjekt i formannskap. Alle ordinære anlegg og nærmiljøanlegg med kostnadsramme over kr 600 000,- må vera med i Vang kommune sin Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet.

Trinn 3: Laget/organisasjonen legg inn søknad med nødvendige vedlegg  via Min ID på  https://www.anleggsregisteret.no/anlegg-for-idrett-og-fysisk-aktivitet/ Søknadsfristen er 15. oktober.

 

Naudsynte vedlegg er forklarte i dette skrivet, V-0732 som er skriv frå Det kongelege kulturdepartement: Føresegner om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet.

Trinn 4: Kommunen godkjenner og vidaresender den elektroniske søknaden til fylket innan 15.januar påfølgjande år.

Les mer og søk via kommunens nettsider vang.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Tilskot til idrettsanlegg og tiltak for friluftsliv

Send søknad med kostnadsoverslag, finansieringsplan og plan for drift og vedlikehald til postmottak@vang.kommune.no

Lurer du på noko, ta kontakt med saksbehandlar Oddbjørn Skeie, på telefon 61 36 94 23, eller på e- post oddbjorn.skeie@vang.kommune.no .

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post

Fakta om Vang kommunes legat og støtteordninger