Nesodden kommunes støtteordninger

Nesodden kommune tilbyr sine innbyggere flere stipend, priser og offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Nesodden kommune.

Les mer om Nesodden kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (10)
logo
Årets idrettspris

Nesodden kommune ønsker å være en støttespiller for lokalsamfunnet, når det gjelder frivillighet, kultur-, idretts- og organisasjonslivet på Nesodden. 

Nesodden kommune og Nesodden Folkeopplysningsråd tildeler tre priser:

Årets Kulturpris, Årets Idrettspris og Årets Nesodding.

Prisene skal stimulere til lokal frivillighet, kulturelt og sportslig engasjement, og bidra til inspirasjon for økt livskvalitet og fellesskap. 

Forslag til kandidater
Forslag til kandidater kan stilles av lag, foreninger eller enkeltpersoner. Prisen er rettet mot lag, foreninger eller enkeltpersoner som har gjort en usedvanlig innsats på Nesodden innenfor områdene kultur, idrett eller frivillighet, og som bidrar til å videreutvikle Nesodden som lokalsamfunn på en positiv måte.

Forslagene må inneholde:

- Kandidatens fulle navn og adresse

- Forslagsstillerens navn og adresse

- En beskrivelse/dokumentasjon av kandidatens virksomhet og resultater

- Kort begrunnelse for kandidaturet fra forslagsstilleren

 

Frist og behandlingstid:

Forslagsfrist: 1. oktober
Forslagsfristen må være levert innen kl. 24:00 denne datoen. Forslag etter kl. 00:00 blir ikke vurdert.

Les mer på nesodden.kommune.no.

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Årets Kulturpris

Nesodden kommune ønsker å være en støttespiller for lokalsamfunnet, når det gjelder frivillighet, kultur-, idretts- og organisasjonslivet på Nesodden. 

Nesodden kommune og Nesodden Folkeopplysningsråd tildeler tre priser:

Årets Kulturpris, Årets Idrettspris og Årets Nesodding.

Prisene skal stimulere til lokal frivillighet, kulturelt og sportslig engasjement, og bidra til inspirasjon for økt livskvalitet og fellesskap. 

Forslag til kandidater

Forslag til kandidater kan stilles av lag, foreninger eller enkeltpersoner. Prisen er rettet mot lag, foreninger eller enkeltpersoner som har gjort en usedvanlig innsats på Nesodden innenfor områdene kultur, idrett eller frivillighet, og som bidrar til å videreutvikle Nesodden som lokalsamfunn på en positiv måte.

Forslagene må inneholde:

- Kandidatens fulle navn og adresse

- Forslagsstillerens navn og adresse

- En beskrivelse/dokumentasjon av kandidatens virksomhet og resultater

- Kort begrunnelse for kandidaturet fra forslagsstilleren

 

Frist og behandlingstid:

Forslagsfrist: 1. november
Forslagsfristen må være levert innen kl. 24:00 denne datoen. Forslag etter kl. 00:00 blir ikke vurdert.

Les mer på nesodden.kommune.no.

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Årets Nesodding

Prisens størrelse er avhengig av de midlene som stilles til disposisjon av Nesodden kommune. Prisen deles ut i løpet av desember inneværende år av representanter fra Nesodden kommune.

Send oss ditt forslag til kandidater

Forslag til kandidater kan stilles av lag, foreninger eller enkeltpersoner. Prisen er rettet mot lag, foreninger eller enkeltpersoner som har gjort en usedvanlig innsats på Nesodden innenfor områdene kultur, idrett, frivillighet eller tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne, og som bidrar til å videreutvikle Nesodden som lokalsamfunn på en positiv måte.

 

Forslagene må inneholde

-kandidatens fulle navn og adresse
-forslagsstillerens navn og adresse
-en god begrunnelse for hvorfor kandidaten bør få prisen
-relevant dokumentasjon av kandidatens virksomhet og resultater er ønskelig at legges ved 

Forslaget skal ikke overskride en A4-side.

Kandidaten må ha folkeregistrert bostedsadresse i kommunen innen 01. oktober i gjeldende søknadsår. Ufullstendige forslag eller forslag som ikke er mottatt innen fristen, vil ikke bli behandlet.

Les mer på nesodden.kommune.no.

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Tilgjengelighetsprisen

Tilgjengelighetsprisen skal sette fokus på arbeidet for økt tilgjengelighet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Nesodden kommune.

Tilgjengelighetsprisen deles ut én gang hvert år, dersom det er en verdig kandidat blant forslagene.

Formål

Prisen skal deles ut til noen som har lyktes spesielt med å legge forholdene til rette på en måte som inkluderer mennesker med nedsatt funksjonsevne. På den måten ønsker man at prisen vil bidra til å fjerne samfunnsskapte barrierer og skape positive holdningsendringer som i sin tur endrer praksis.

 

Tilgjengelighet oppfattes ofte som fysisk tilgjengelighet i det offentlige rom, men her legges et utvidet tilgjengelighetsbegrep til grunn. Det handler vel så mye om å være inkludert i samfunnet når det gjelder bolig, arbeid, fritids- og kulturaktiviteter.

Med nedsatt funksjonsevne menes:

-Nedsatt bevegelsfunksjon
-Nedsatt synsfunksjon
-Nedsatt hørselsfunksjon
-Nedsatt kognitiv funksjon
-Skjult funksjonsnedsettelse på grunn av  for eksempel diabetes, psykiske problemer, hjerte/lungelidelser, dysleksi, eller astma og allergi.

 

Kandidater for prisen

Prisen kan tildeles enkeltperson, lag, forening, organisasjon, privatbedrift, eller offentlig instans på Nesodden som har gjort en spesielt verdifull innsats for personer med nedsatt funksjonsevne i kommunen.

En slik innsats kan bestå i:

-Å bryte ned funksjonshemmende barrierer, i tråd med regjeringens strategi og målsetting om universell utforming av produkter, bygg og uteområder.
-Å legge forholdene til rette for at mennesker med nedsatt funksjonsevne kan komme i, og beholde, inntektsgivende arbeid.
-Å fremme tiltak som inkluderer mennesker med nedsatt funksjonsevne i positiv aktivitet og sosialt fellesskap, og dermed skape forutsetninger for et mest mulig meningsfylt liv.
 

Les mer og foreslå en kandidat på nesodden.kommune.no.

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Kjelsens legat

Utdeling av midler fra Bjarne Wesmann Kjelsen og hustru Carla W. Kjelsens legat.

Dersom nettoavkastningen skal deles ut, skal som hovedregel den ene halvpart av nettoavkastningen anvendes til stipendier til begavet ungdom fra Nesodden for akademisk utdannelse. Legatstyret bestemmer størrelsen av stipendiene og når på året utdeling skal finne sted. Ved utdeling tas hensyn til studentens og foreldrenes økonomiske kår.

Som hovedregel  skal den andre halvpart av nettoavkastningen komme verdige, trengende gamle i Nesodden til gode. Dette kan skje på den måte som finnes mest hensiktsmessig, ved direkte pengehjelp, utdeling av mat og klær, innkjøp av radio og andre gjenstander, arrangement av fellesutflukter og andre goder som kan være de gamle til nytte og hygge og som de ellers må savne. Legatstyret bestemmer størrelsen på beløpet og når på året utbetaling skal finne sted.

Skriftlig søknad/brev sendes: NAV Nesodden, P.b. 33, 1451 Nesoddtangen eller på e-post til  nav.nesodden@nav.no

Du kan lese mer om legatet på nesodden.kommune.no.

logo
Kulturtilskudd

Gode kulturprosjekter utgjør en viktig del av Nesoddens kunst- og kulturliv. Kulturtilskuddsmidler kan søkes til prosjekter, arrangementer og internasjonale samarbeidsprosjekter.

Kulturtilskuddet skal gå til kunst- og kulturprosjekter og kulturelle satsinger som kan synliggjøre Nesodden som kulturkommune, og bidra til økte kunst- og kulturopplevelser for Nesoddens innbyggere. Kulturtilskuddsmidler skal både ivareta profesjonelle aktører innenfor kulturlivet, samt organisasjoner, lag, grupper og enkeltpersoner som driver kulturaktiviteter innen amatørkultur i Nesodden kommune.

Du finner søknadsskjema på kommunens nettsider:

https://skjema.nesodden.kommune.no/ugyldigskjema.aspx?skjemaid=800006

logo
Aktivitetstilskudd

Nesodden kommune gir aktivitetstilskudd til lag og foreninger som arbeider for fritidstiltak for barn og unge. Støtten skal stimulere til aktiviteter for alle aldersgrupper mellom 5 og 19 år. De skal bygge på individuelt medlemskap og være åpne for alle. Laget må ha mer enn 5 medlemmer. Som medlemmer regnes registrerte medlemmer pr. 31.12. foregående år som har betalt kontingenten.

 
Hovedmål for støtteordningen:

Støtte foreninger og lag som arbeider for fritidstiltak for barn og ungdom. Støtten skal stimulere til aktiviteter for alle aldersgrupper mellom 5 og 19 år. 


Til fordeling : kr. 500 000 som fordeles mellom lag og foreninger på bakgrunn av aktivitet Tilskuddet er beregnet på bakgrunn av aktiviteter året før tildelingsåret.  

 
Det gis støtte til

-lag og foreninger
-som tilbyr aktiviteter for barn mellom 5 og 19 år i Nesodden kommune
-som bygger på individuelt medlemskap og er åpne for alle og som har mer enn 5 medlemmer.

Som medlemmer regnes registrerte medlemmer pr. 31.12. foregående år og som har betalt kontingenten for det foregående år.

Aktiviteter

Tilskuddet beregnes ut fra aktivitetsmengden. Hver aktivitet må strekke seg over en skoletime eller mer for å gi rett til tilskudd. Aktiviteten regnes pr. frammøte. Hvis aktiviteten strekker seg over flere dager i trekk, vil hver dag regnes som ett frammøte. Fjorårets oppmøte danner basis for beregningen.
 

Det gis ikke støtte til

-organisasjoner og lag som primært ivaretar medlemmenes yrkes- eller økonomiske interesser
-tiltak i regi av skolen eller andre kommunale virksomheter.
-virksomheter som normalt omfattes av stønadsordninger som administreres av andre kommunale avdelinger
 

Hvordan fordeles midlene?

Midlene fordeles på bakgrunn av aktiviteter i det foregående året. Hver organisasjon får beregnet et aktivitetstall på bakgrunn av antall deltakere under 19 år (gjennomsnitt per oppmøte) ganger antall sammenkomster i året.»

 

Slik søker du

Søknadsfristen er 1. oktober 2022 kl. 24.00. Søknader som leveres etter dette tidspunktet vil ikke bli vurdert.  Siste års reviderte regnskap og årsmelding skal følge søknaden.  

Mer informasjon og søknadsskjema finner du på nesodden.kommune.no.

Organisasjoner og foreninger
logo
Festivalmidler

Tilskuddsordningen retter seg mot frivillige organisasjoner, lag, foreninger og andre aktører i Nesodden kommune. Søkere kan ha ulike organisasjonsformer, men må ha eget organisasjonsnummer. Ordningen skal fremme festival- og arrangementer på Nesodden som en kulturell møteplass.

Du finner søknadsskjema på kommunens nettsider:

https://www.nesodden.kommune.no/kultur-idrett-og-fritid/tilskuddsordninger/

Organisasjoner og foreninger
logo
Startlån, tilskudd og bostøtte

Det er Tildelingsteamet i Nesodden kommune som behandler søknad om startlån og tilskudd. Søknad om bostøtte behandles av husbanken, men har du spørsmål til din søknad kan du kontakte Tildelingsteamet.


Startlån og tilskudd

Startlån kan gis til barnefamilier, eldre, personer med nedsatt funksjonsevne eller andre som bor i en uegnet bolig og enten vil kjøpe bolig eller utbedre/tilpasse boligen sin.

Elektronisk søknadsskjema finner du på nesodden.kommune.no.

Bostøtte

Bostøtte er en statlig støtteordning for deg som har lave inntekter og høye boutgifter.

Elektronisk søknadsskjema finner du på nesodden.kommune.no.

 
 
Den elektroniske søknaden erstatter StartSøk som ble stengt når den nye løsningen ble lansert. Formålet med den elektroniske søknaden er først og fremst å gjøre ordningen mer brukerrettet og tilgjengelig. Målet er at søkerne skal finne all nødvendig informasjon på husbanken.no og helst kunne foreta hele søkeprosessen på egnen hånd.

Når du søker hentes det automatisk inn opplysninger fra folkeregisteret, Aa-registeret og Altinn, ID-porten, Kontakt og reservasjonsregisteret, Kartverket og bostøttesystemet. I tillegg bruker vi SIFOs referansebudsjett til å beregnet et akseptabelt månedsbudsjett for husstanden.

Les mer på nesodden.kommune.no.

Privatpersoner
logo
Aktivitetskort for barn og unge

Hva er aktivitetskort?
Aktivitetskort er en støtteordning for familier bosatt på Nesodden som trenger økonomisk bistand for at barn og unge skal kunne delta på fritidsaktiviteter. Barn og unge som får innvilget aktivitetskort får støtte til en aktivitet opp til kr. 2000 per år.

Flere barn og unge skal få muligheter
Målet med Aktivitetskortet er å sikre at alle barn som ønsker det får mulighet til å delta i fritidsaktiviteter, uavhengig av familiens økonomi.

Hvem kan søke om Aktivitetskort?
Målgruppen for ordningen er barn og unge mellom 5 og 19 år med et reelt behov for støtte på grunn av vanskelig økonomi. Det stilles ikke krav til dokumentasjon av dette. Det kan søkes om alle typer organiserte fritidsaktiviteter som foregår regelmessig over en lengre periode. 

Slik søker du
Søknader blir behandlet fortløpende. Det er ingen søknadsfrist, men vi anbefaler å sende inn søknad så snart som mulig for at du skal å få mest mulig utbytte av tilbudet. Pengene vil ikke bli utbetalt til søkeren, men går direkte til den organisasjonen som arrangerer fritidstilbudet. Det er dem eller de med foreldreansvar for barnet som kan søke.

Søknaden må inneholde:

Kort forklaring på hvorfor du trenger aktivitetskort med
Navn og adresse på barnet
Hvilken aktivitet man ønsker (hvilken organisasjon)


Send søknaden på e-post til anette.isachsen@nesodden.kommune 

Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post