Nesodden kommunes støtteordninger

Nesodden kommune tilbyr sine innbyggere flere stipend, priser og offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Nesodden kommune.

Les mer om Nesodden kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (12)
logo
Årets idrettspris

Nesodden kommune ønsker å være en støttespiller for lokalsamfunnet, når det gjelder frivillighet, kultur-, idretts- og organisasjonslivet på Nesodden. 

Nesodden kommune og Nesodden Folkeopplysningsråd tildeler tre priser:

Årets Kulturpris, Årets Idrettspris og Årets Nesodding.

Prisene skal stimulere til lokal frivillighet, kulturelt og sportslig engasjement, og bidra til inspirasjon for økt livskvalitet og fellesskap. 

Forslag til kandidater
Forslag til kandidater kan stilles av lag, foreninger eller enkeltpersoner. Prisen er rettet mot lag, foreninger eller enkeltpersoner som har gjort en usedvanlig innsats på Nesodden innenfor områdene kultur, idrett eller frivillighet, og som bidrar til å videreutvikle Nesodden som lokalsamfunn på en positiv måte.

Forslagene må inneholde:

- Kandidatens fulle navn og adresse

- Forslagsstillerens navn og adresse

- En beskrivelse/dokumentasjon av kandidatens virksomhet og resultater

- Kort begrunnelse for kandidaturet fra forslagsstilleren

 

Frist og behandlingstid:

Forslagsfrist: 1. oktober
Forslagsfristen må være levert innen kl. 24:00 denne datoen. Forslag etter kl. 00:00 blir ikke vurdert.

Les mer på nesodden.kommune.no.

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Årets Kulturpris

Nesodden kommune ønsker å være en støttespiller for lokalsamfunnet, når det gjelder frivillighet, kultur-, idretts- og organisasjonslivet på Nesodden. 

Nesodden kommune og Nesodden Folkeopplysningsråd tildeler tre priser:

Årets Kulturpris, Årets Idrettspris og Årets Nesodding.

Prisene skal stimulere til lokal frivillighet, kulturelt og sportslig engasjement, og bidra til inspirasjon for økt livskvalitet og fellesskap. 

Forslag til kandidater

Forslag til kandidater kan stilles av lag, foreninger eller enkeltpersoner. Prisen er rettet mot lag, foreninger eller enkeltpersoner som har gjort en usedvanlig innsats på Nesodden innenfor områdene kultur, idrett eller frivillighet, og som bidrar til å videreutvikle Nesodden som lokalsamfunn på en positiv måte.

Forslagene må inneholde:

- Kandidatens fulle navn og adresse

- Forslagsstillerens navn og adresse

- En beskrivelse/dokumentasjon av kandidatens virksomhet og resultater

- Kort begrunnelse for kandidaturet fra forslagsstilleren

 

Frist og behandlingstid:

Forslagsfrist: 1. november
Forslagsfristen må være levert innen kl. 24:00 denne datoen. Forslag etter kl. 00:00 blir ikke vurdert.

Les mer på nesodden.kommune.no.

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Årets Nesodding

Prisens størrelse er avhengig av de midlene som stilles til disposisjon av Nesodden kommune. Prisen deles ut i løpet av desember inneværende år av representanter fra Nesodden kommune.

Send oss ditt forslag til kandidater

Forslag til kandidater kan stilles av lag, foreninger eller enkeltpersoner. Prisen er rettet mot lag, foreninger eller enkeltpersoner som har gjort en usedvanlig innsats på Nesodden innenfor områdene kultur, idrett, frivillighet eller tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne, og som bidrar til å videreutvikle Nesodden som lokalsamfunn på en positiv måte.

 

Forslagene må inneholde

-kandidatens fulle navn og adresse
-forslagsstillerens navn og adresse
-en god begrunnelse for hvorfor kandidaten bør få prisen
-relevant dokumentasjon av kandidatens virksomhet og resultater er ønskelig at legges ved 

Forslaget skal ikke overskride en A4-side.

Kandidaten må ha folkeregistrert bostedsadresse i kommunen innen 01. oktober i gjeldende søknadsår. Ufullstendige forslag eller forslag som ikke er mottatt innen fristen, vil ikke bli behandlet.

Les mer på nesodden.kommune.no.

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Tilgjengelighetsprisen

Tilgjengelighetsprisen skal sette fokus på arbeidet for økt tilgjengelighet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Nesodden kommune.

Tilgjengelighetsprisen deles ut én gang hvert år, dersom det er en verdig kandidat blant forslagene.

Formål

Prisen skal deles ut til noen som har lyktes spesielt med å legge forholdene til rette på en måte som inkluderer mennesker med nedsatt funksjonsevne. På den måten ønsker man at prisen vil bidra til å fjerne samfunnsskapte barrierer og skape positive holdningsendringer som i sin tur endrer praksis.

 

Tilgjengelighet oppfattes ofte som fysisk tilgjengelighet i det offentlige rom, men her legges et utvidet tilgjengelighetsbegrep til grunn. Det handler vel så mye om å være inkludert i samfunnet når det gjelder bolig, arbeid, fritids- og kulturaktiviteter.

Med nedsatt funksjonsevne menes:

-Nedsatt bevegelsfunksjon
-Nedsatt synsfunksjon
-Nedsatt hørselsfunksjon
-Nedsatt kognitiv funksjon
-Skjult funksjonsnedsettelse på grunn av  for eksempel diabetes, psykiske problemer, hjerte/lungelidelser, dysleksi, eller astma og allergi.

 

Kandidater for prisen

Prisen kan tildeles enkeltperson, lag, forening, organisasjon, privatbedrift, eller offentlig instans på Nesodden som har gjort en spesielt verdifull innsats for personer med nedsatt funksjonsevne i kommunen.

En slik innsats kan bestå i:

-Å bryte ned funksjonshemmende barrierer, i tråd med regjeringens strategi og målsetting om universell utforming av produkter, bygg og uteområder.
-Å legge forholdene til rette for at mennesker med nedsatt funksjonsevne kan komme i, og beholde, inntektsgivende arbeid.
-Å fremme tiltak som inkluderer mennesker med nedsatt funksjonsevne i positiv aktivitet og sosialt fellesskap, og dermed skape forutsetninger for et mest mulig meningsfylt liv.
 

Les mer og foreslå en kandidat på nesodden.kommune.no.

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Kjelsens legat

Utdeling av midler fra Bjarne Wesmann Kjelsen og hustru Carla W. Kjelsens legat.

Dersom nettoavkastningen skal deles ut, skal som hovedregel den ene halvpart av nettoavkastningen anvendes til stipendier til begavet ungdom fra Nesodden for akademisk utdannelse. Legatstyret bestemmer størrelsen av stipendiene og når på året utdeling skal finne sted. Ved utdeling tas hensyn til studentens og foreldrenes økonomiske kår.

Som hovedregel  skal den andre halvpart av nettoavkastningen komme verdige, trengende gamle i Nesodden til gode. Dette kan skje på den måte som finnes mest hensiktsmessig, ved direkte pengehjelp, utdeling av mat og klær, innkjøp av radio og andre gjenstander, arrangement av fellesutflukter og andre goder som kan være de gamle til nytte og hygge og som de ellers må savne. Legatstyret bestemmer størrelsen på beløpet og når på året utbetaling skal finne sted.

Skriftlig søknad/brev sendes: NAV Nesodden, P.b. 33, 1451 Nesoddtangen eller på e-post til  nav.nesodden@nav.no

Du kan lese mer om legatet på nesodden.kommune.no.

logo
Follo næringsfond

Næringslivet i alle kommuner har store utfordringer i korona-situasjonen, og Follokommunene har nå mottatt 540 000 kroner fra staten som inngår i et ekstraordinært kommunalt næringsfond. Tilskuddsmidlene skal innrettes mot bedriftsrettede utviklingsprosjekter som bidrar til varig næringsutvikling i Follo på tvers av regionen.


Utbruddet av covid-19 har gitt økt arbeidsledighet og redusert økonomisk aktivitet. Som en del av krisepakke tre bevilget regjeringen 600 millioner kroner til kommunale næringsfond for å bidra til økt sysselsetting i kommunene. Midlene skal sette kommunene i stand til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensiale.  

 

Follo-kommunene mottok til sammen 5,4 mill. kroner, og Enebakk, Frogn, Nordre Follo, Vestby og Ås har til sammen satt av 540.000 kroner som et ekstraordinært kommunalt næringsfond for hele Folloregionen. Faggruppen for næring i Follo står for forvaltningen av disse fellesmidlene.

 

Tilskuddsmidlene skal innrettes mot bedriftsrettede utviklingsprosjekter som bidrar til varig næringsutvikling i Follo. Pengene kan blant annet brukes til bedrifter med tiltak som dekker hele Follo, destinasjonsutvikling i Follo og tiltak for å styrke samarbeidet mellom lokale bedrifter i Follo.

 

Tiltakene som støttes skal være til nytte for alle kommunene i Follo og det kan ikke være spisset mot en enkelt kommune. Det kan være f.eks. kompetansehevende tiltak for SMB, innovasjon og endring/omstilling i korona-tider, styrking av samarbeid, og annet innenfor næringsutvikling i Follo-kommunene.

 

Midlene skal forvaltes i tråd med "Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbruddet".

 

Frist for å søke er 9. desember.
 

Mer informasjon og link til søknadsportalen finner du på nesodden.kommune.no.

Bedrifter og næringsliv
logo
Kulturfond

Fondet går til store kulturprosjekter og kulturelle satsninger, som vil bidra til å synliggjøre Nesodden som kulturkommune.

Det kan søkes tilskudd om følgende:

-Kunst- og kulturtiltak: Tilskudd til prosjekter innenfor alle felt. Det gis ikke tilskudd til administrasjon eller drift av prosjektet.
-Internasjonal kunst- og kulturutveksling: Tilskudd til utveksling av kunst og kultur mellom Nesodden og utlandet under forutsetning av at prosjektresultatet også skal vises på Nesodden.

Det stilles følgende krav:

-tiltaket skal rette seg mot publikum i Nesodden kommune
-tiltaket skal markedsføres lokalt
-det synliggjøres at kommunen er økonomisk støttespiller i prosjektets informasjons- og reklamemateriell
-rapport og regnskap skal sendes kommunen senest 6 uker etter at tiltaket/prosjektet er avsluttet
-utviklingsprosjekter skal vises for publikum

 

Søknadsfrist:

1. mai hvert år.
Søknadsfristen må være levert innen kl. 24:00 denne datoen. Søknader etter kl. 00:00 blir ikke vurdert. 

Tilskuddene er beregnet på tiltak som gjennomføres i inneværende år. Det kan søkes før og etter at tiltaket er gjennomført.

Søknaden skal inneholde:

a. prosjektbeskrivelse
b. fremdriftsplan
c. budsjett med finansieringsplan. Alle inntektskilder skal synliggjøres, og det skal opplyses hvem det ellers søkes tilskudd fra
d. informasjon om kunstnerisk ansvarlig og medvirkende (CV eller liknende)
e. orientering om samarbeidspartnere

 

Budsjett skal følge søknaden. Kommunen kan kreve at de som mottar støtte framlegger regnskap som viser hvordan stønadsmidlene er brukt. Slikt krav vil i så fall bli knyttet direkte til bevilgningsvedtaket.

Det gis ikke støtte til ordinær drift av lag og foreninger og særtiltak for enkeltpersoner.

 

Rapportering

Prosjektet skal gjennomføres i tråd med opplysninger gitt i søknaden. Eventuelle vesentlige endringer i prosjektet må meldes skriftlig til saksbehandler for vurdering og godkjenning.

Etter gjennomføring skal det sendes inn rapport og regnskap som vil bli lagt til grunn for eventuelle senere bevilgninger.

Prosjektrapport og -regnskap skal sendes kommunen senest seks uker etter at tiltaket er avsluttet. En forlenget rapporteringsfrist kan innvilges dersom det foreligger særskilte begrunnelser for det.

Tilskuddet gis under forutsetning av at Nesodden kommune og kommunens revisor har full innsynsrett i regnskapet for det mottatte tilskuddet, samt de bilagene som underbygger bruken av tilskuddet.

Vedtekter, retningslinjer og søknadsskjema finner du på nesodden.kommune.no.

logo
Kulturtilskudd

Nå kan du søke midler til kulturprosjekter og kultursatsninger!

Gode kulturprosjekter utgjør en viktig del av Nesoddens rike kunst- og kulturliv. Nesodden kommune har i mange år delt ut tilskudd til ulike kunst- og kulturtiltak gjennom Kulturfondet og Kulturtilskuddet. I 2022 har Kommunestyret vedtatt å slå sammen kulturfond og kulturtilskudd til én søknadsordning som har en ramme på totalt kr. 200.000.

Tilskuddsordningen

Kulturtilskuddsmidler kan søkes til prosjekter, arrangementer og internasjonale samarbeidsprosjekter. Profesjonelle kunstnere, institusjoner, organisasjoner og produsenter kan søke innenfor alle kunstarter. Kulturtilskuddet skal gå til kunst- og kulturprosjekter og kulturelle satsinger som kan synliggjøre Nesodden som kulturkommune, og bidra til økte kunst- og kulturopplevelser for Nesoddens innbyggere. Kulturtilskuddsmidler skal både ivareta profesjonelle aktører innenfor kulturlivet, samt organisasjoner, lag, grupper og enkeltpersoner som driver kulturaktiviteter innen amatørkultur i Nesodden kommune.

 
Følgende kriterier gjelder for tildeling av kulturtilskudd i Nesodden kommune:

- Tilskudd kan gis til tiltak eller utviklingsprosjekter som er avgrenset til en kortere periode eller med en varighet på inntil to år.
- Tilskudd gis ut ifra en samlet, faglig og skjønnsmessig vurdering.
- Søknaden blir ikke vurdert dersom søker har unnlatt å rapportere for tidligere tilskudd.
- Et prosjekt vil normalt ikke kunne fullfinansieres av Nesodden kommune, og et eventuelt tilskudd kan være lavere enn omsøkt beløp.
- Det gis ikke tilskudd til avsluttede prosjekter.
- Kulturtilskuddsmidler skal både ivareta profesjonelle aktører innenfor kulturlivet, samt organisasjoner, lag, grupper og enkeltpersoner som driver kulturaktiviteter innen amatørkultur i Nesodden kommune.
- Prosjekter skal være realistiske og ha god kunstnerisk kvalitet
- Prosjekter kan både ha et lokalt og regionalt nedslagsfelt
- Resultatene av prosjekter som får kulturtilskudd skal være tilgjengelige for allmenheten
- Egenart og vilje til nyskaping vektlegges.
- Prosjekter som ivaretar folkehelse, grønne verdier og mangfold vektlegges.
- Prosjektene skal markedsføres lokalt.

 

Søknadsfrist: 15. Mai.

 
Andre krav til søknaden:

- Søkers navn, adresse og organisasjonsnummer
- Info om kontaktperson, e-postadresse og telefonnummer
- Informasjon om virksomheten; formål/målsetting og organisasjonsform
- Beskrivelse av målgrupper og nedslagsfelt
- Prosjektbeskrivelse
- Fremdriftsplan
- Budsjett med finansieringsplan. Alle inntektskilder skal synliggjøres, og det skal opplyses hvem det ellers søkes tilskudd fra.
Informasjon om kunstnerisk ansvarlig og medvirkende
- Orientering om samarbeidspartnere
 

Prosess for tildeling og jury

Innstilling lages av jury bestående av:

To representanter fra kommuneadministrasjonen
To representanter fra Nesodden kulturråd.
Nesodden Kulturråd velger selv sine egne representanter.
Endelig vedtak foretas av kultur- miljø og teknikkutvalget etter innstilling fra juryen.

Utbetaling

Tilskuddet utbetales det året tilskuddet gjelder for. Dersom tilskuddet misligholdes eller benyttes til annen aktivitet enn det som er oppgitt i søknaden, kan kommunen kreve tilskuddet tilbakebetalt. Eventuelle ubenyttede midler skal tilbakebetales.

Tilsagn om tilskudd kan også bortfalle dersom tiltaket ikke er igangsatt innen 31. desember samme år
I prosjektets informasjons- og reklamemateriell skal det også framgå at kommunen er økonomisk støttespiller.

Tilskuddet gis under forutsetning av at Nesodden kommune og kommunens revisor har full innsynsrett i regnskapet for tilskuddet, samt bilagene som underbygger bruken av tilskuddet.

Rapport og regnskap sendes kommunen senest 6 uker etter at tiltaket/prosjektet er avsluttet. Prosjektet skal gjennomføres i tråd med opplysninger gitt i søknaden. Forlenget rapporteringsfrist kan innvilges dersom det foreligger særskilte grunner.
 

Endring i prosjektet

Prosjektet skal gjennomføres slik det er beskrevet i søknaden og vedtaket. Kontakt saksbehandler dersom det blir store endringer i prosjektet. Om det er store endringer i prosjektet kan vedtaket endres.

Mer informasjon og søknadsskjema finner du på nesodden.kommune.no.

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Aktivitetstilskudd

Nesodden kommune gir aktivitetstilskudd til lag og foreninger som arbeider for fritidstiltak for barn og unge. Støtten skal stimulere til aktiviteter for alle aldersgrupper mellom 5 og 19 år. De skal bygge på individuelt medlemskap og være åpne for alle. Laget må ha mer enn 5 medlemmer. Som medlemmer regnes registrerte medlemmer pr. 31.12. foregående år som har betalt kontingenten.

 
Hovedmål for støtteordningen:

Støtte foreninger og lag som arbeider for fritidstiltak for barn og ungdom. Støtten skal stimulere til aktiviteter for alle aldersgrupper mellom 5 og 19 år. 


Til fordeling : kr. 500 000 som fordeles mellom lag og foreninger på bakgrunn av aktivitet Tilskuddet er beregnet på bakgrunn av aktiviteter året før tildelingsåret.  

 
Det gis støtte til

-lag og foreninger
-som tilbyr aktiviteter for barn mellom 5 og 19 år i Nesodden kommune
-som bygger på individuelt medlemskap og er åpne for alle og som har mer enn 5 medlemmer.

Som medlemmer regnes registrerte medlemmer pr. 31.12. foregående år og som har betalt kontingenten for det foregående år.

Aktiviteter

Tilskuddet beregnes ut fra aktivitetsmengden. Hver aktivitet må strekke seg over en skoletime eller mer for å gi rett til tilskudd. Aktiviteten regnes pr. frammøte. Hvis aktiviteten strekker seg over flere dager i trekk, vil hver dag regnes som ett frammøte. Fjorårets oppmøte danner basis for beregningen.
 

Det gis ikke støtte til

-organisasjoner og lag som primært ivaretar medlemmenes yrkes- eller økonomiske interesser
-tiltak i regi av skolen eller andre kommunale virksomheter.
-virksomheter som normalt omfattes av stønadsordninger som administreres av andre kommunale avdelinger
 

Hvordan fordeles midlene?

Midlene fordeles på bakgrunn av aktiviteter i det foregående året. Hver organisasjon får beregnet et aktivitetstall på bakgrunn av antall deltakere under 19 år (gjennomsnitt per oppmøte) ganger antall sammenkomster i året.»

 

Slik søker du

Søknadsfristen er 1. oktober 2022 kl. 24.00. Søknader som leveres etter dette tidspunktet vil ikke bli vurdert.  Siste års reviderte regnskap og årsmelding skal følge søknaden.  

Mer informasjon og søknadsskjema finner du på nesodden.kommune.no.

Organisasjoner og foreninger
logo
Festivalmidler

Ønsker du å arrangere festival? Gode kulturprosjekter og festivaler utgjør en viktig del av Nesoddens rike kunst- og kulturliv, og kommunestyret har i budsjettet for 2022 bevilget kr. 200.000 til kulturarrangementer/festivaler.

 

Det er ønskelig at lokale kulturaktører søker på midlene og gjennomfører gode kulturprosjekter/festivaler på Nesodden i «frivillighetens år» 2022. Midlene kan benyttes til ett- eller flere arrangementer og Kulturisten Festival skal beholdes som merkevare. Nesodden kommune vil ikke ha planleggings- eller gjennomføringsansvar for festivalen.

Tilskuddsordningen

Tilskuddsordningen retter seg mot frivillige organisasjoner, lag, foreninger og andre aktører i Nesodden kommune. Søkere kan ha ulike organisasjonsformer, men må ha eget organisasjonsnummer. Ordningen skal fremme festivalen lokalt som kulturell møteplass, og styrke festivalen som profesjonell arena for formidling og opplevelse av kunst og kultur.


Kriterier:

-Festivalen skal ivareta opplevelser for barn og unge
-Søkerne må bo eller ha sitt hovedvirke i Nesodden kommune.
-Tiltakene skal ha et universelt og inkluderende fokus, og arrangeres i løpet av 2022.
-Det er viktig å sikre at prosjektet det søkes midler til, er i tråd med målgruppens faktiske ønsker og interesser.


Følgende områder vil bli vektlagt:

-Festival som har et program/innhold av høy kvalitet og som har fokus på lokal tilknytning.
-Festival som bidrar til nyskaping og utvikling, og som øker mangfoldet av kulturuttrykk.
-Festival som bidrar til samarbeid på tvers av ulike kunst- og kulturuttrykk.
-Festival som bidrar til økt deltakelse og samhandling mellom mennesker med ulik kulturell bakgrunn.
-Arrangører som kan vise en god plan og som har et realistisk budsjett/finansieringsplan.
 

Utbetaling

Tilskuddsmidlene utbetales i sin helhet etter gyldig tilsagn er gitt. Dersom tildelte midler ikke disponeres i henhold til innsendt søknad og de retningslinjer midlene er gitt ut ifra, kan tilsagnet trekkes og utbetalte midler kreves tilbakebetalt.

 

Rapportering

Tilskuddsordningen har ingen krav om revisjon, men regnskapet skal signeres av to personer som er ansvarlig for tiltaket det er gitt tilsagn til. Struktur på regnskapet skal være lik strukturen på søknaden.

Det skal rapporteres for hele arrangementet. Rapporten må inneholde generell vurdering av arrangementets gjennomføring og måloppnåelse og publikumstall. Eventuelle avvik i forhold opprinnelig plan og program


Prosjektet må gjennomføres slik det er beskrevet i søknaden og vedtaket. Kontakt din saksbehandler dersom det blir endringer i prosjektet. Om det blir store endringer i prosjektet kan vedtaket endres.
 


Dette må følge med søknaden:

-Søkers navn, adresse og organisasjonsnummer
-Info om kontaktperson, e-postadresse og telefonnummer
-Informasjon om virksomheten; formål/målsetting og organisasjonsform
-Beskrivelse av målgrupper og nedslagsfelt
-Prosjektbeskrivelse
-Plan for hvilken periode for når festivalen skal gjennomføres
-Eventuelle samarbeidspartnere
-Spesifisering av søknadsbeløp
-Budsjett og finansieringsplan
 

 

Mer informasjon og søknadsskjema finner du på nesodden.kommune.no.

Organisasjoner og foreninger
logo
Tilskudd til ladeinfrastruktur

Viken fylkeskommune har opprettet en støtteordning for ladeinfrastruktur i sameier og borettslag. Det er løpende søknadsfrist.


Om ordningen

Viken fylkeskommune har opprettet en støtteordning for ladeinfrastruktur i sameier og borettslag. Formålet er å bidra til at flere får mulighet til hjemmelading av elbiler. Støtteordningen skal bidra til å dekke kostnader i forbindelse med oppgradering av el-infrastrukturen i boligselskapenes parkeringsanlegg.

Tilskuddsordningen ble vedtatt av fylkesrådet i Viken 26. mars 2019. Det er satt av 3 mill kr til ordningen i 2020. Det vil bli vurdert å tilføre ytterligere midler avhengig av etterspørselen.

 
Hvem kan søke

Borettslag, sameier og garasjelag tilknyttet disse kan søke om støtte.
Privatpersoner, statlige byggeiere, kommunale aktører og firmaer som driver utleie av parkeringsplasser kan ikke søke om tilskudd.
Bygg under oppføring kan ikke søke om tilskudd.


 
Tildelingskriterier

Støtteordningen finansierer utbygging av el-infrastrukturen som muliggjør lading på bolig­selskapets parkeringsplasser. Det gis ikke tilskudd til selve ladepunktet på den enkelte parkerings­plass. Sammen med søknaden må det legges ved pristilbud fra leverandør hvor kostnader til ladeinfrastrukturen fremgår.

Tilskuddet skal ha en utløsende effekt for gjennomføring av tiltaket og arbeidene må derfor ikke settes i gang før det er gitt tilsagn om tilskudd.

Kun faste installasjoner som borettslaget eller sameiet selv eier kan støttes.

Ordningen dekker ikke oppgradering av trafostasjon. I mange tilfeller vil det være mulig å montere styringsverktøy som gjør at oppgradering av trafo ikke er nødvendig og dette dekkes av tilskuddsordningen.

Elektriske arbeider må bekreftes utført av autorisert installatør.

Tilskuddet kan utgjøre maksimalt 20 prosent av godkjente investeringskostnader, begrenset oppad til 5.000 kroner per ladepunkt det legges til rette for. Maksimalt tilskuddsbeløp per borettslag eller sameie er 250.000 kroner.

Prosjektet kan i tillegg finansieres av andre offentlige aktører, f.eks. kommunen. Total andel offentlig finansiering kan ikke overstige 50 prosent.

Dersom det er behov for utredning av el-anlegget kan en ekstern rådgiver kontaktes før man søker om tilskudd. Kostnader til ekstern rådgivning og prosjektering kan inkluderes i støtteberettigede kostnader med inntil 10.000 kr. Rådgivningen skal være uavhengig av leverandør. Elbilforeningen gir slik rådgivning. Annen kvalifisert rådgivning kan også benyttes.

NB! Du må søke og få innvilget støtte før du bestiller materialer og tjenester, eller inngår avtale med leverandør. 

 


Søknad og behandling

Kopi av tilbud fra ekstern leverandør må legges ved søknaden. Det er ingen søknadsfrist, søknader behandles fortløpende. Normal saksbehandlingstid for fullstendig utfylte søknader er 2 uker. Du vil motta et skriftlig svar når søknaden er behandlet.

 

 
Utbetaling og rapportering

Midlene utbetales når prosjektet er fullført. Søker må dokumentere at midlene er benyttet til formålet med prosjektregnskap, attestert av regnskapsfører.

Mer informasjon og elektronisk søknadsskjema finner du på nesodden.kommune.no.

Bedrifter og næringsliv
Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Startlån, tilskudd og bostøtte

Det er Tildelingsteamet i Nesodden kommune som behandler søknad om startlån og tilskudd. Søknad om bostøtte behandles av husbanken, men har du spørsmål til din søknad kan du kontakte Tildelingsteamet.


Startlån og tilskudd

Startlån kan gis til barnefamilier, eldre, personer med nedsatt funksjonsevne eller andre som bor i en uegnet bolig og enten vil kjøpe bolig eller utbedre/tilpasse boligen sin.

Elektronisk søknadsskjema finner du på nesodden.kommune.no.

Bostøtte

Bostøtte er en statlig støtteordning for deg som har lave inntekter og høye boutgifter.

Elektronisk søknadsskjema finner du på nesodden.kommune.no.

 
 
Den elektroniske søknaden erstatter StartSøk som ble stengt når den nye løsningen ble lansert. Formålet med den elektroniske søknaden er først og fremst å gjøre ordningen mer brukerrettet og tilgjengelig. Målet er at søkerne skal finne all nødvendig informasjon på husbanken.no og helst kunne foreta hele søkeprosessen på egnen hånd.

Når du søker hentes det automatisk inn opplysninger fra folkeregisteret, Aa-registeret og Altinn, ID-porten, Kontakt og reservasjonsregisteret, Kartverket og bostøttesystemet. I tillegg bruker vi SIFOs referansebudsjett til å beregnet et akseptabelt månedsbudsjett for husstanden.

Les mer på nesodden.kommune.no.

Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post