Molde kommunes legater og støtteordninger

Molde kommune tilbyr sine innbyggere forskjellige legat, fond og tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Molde kommune.

Les mer om Molde kommunes legater og støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (8)
logo
Molde kommunes stiftelse for sosiale formål

Stiftelsens vedtektsfestede formål er å yte økonomisk støtte til beste for eldre, syke eller trengende i Molde kommune.

Avkastningen kan hvert år disponeres av styret til fordel for eldre, syke og vanskeligstilte bosatt Molde og tidligere Bolsøy kommune. Stiftelsens midler tildeles fortrinnsvis offentlige eller private institusjoner, interesseorganisasjoner eller andre
organisasjoner i Molde kommune som arbeider med tiltak som tilgodeser målgruppene.

Styret kan reservere ett eller flere års avkastning til bruk for senere år, eller bestemme at ikke disponert avkastning skal tillegges kapitalen.

Privatpersoner
logo
Miljøfondet for Eikesdal og Eresfjord

Miljøfondet skal hjelpe til med finansiering av gode tiltak som kan fremme miljøfaktorer som gir bedre livskvalitet for innbyggerne i Eikesdal og Eresfjord.

Hvem kan søke?

I utgangspunktet kan alle lag og foreninger søke om tilskudd fra Miljøfondet.
Se vedtekter for Miljøføndet i Eikesdal og Eresfjord på molde.kommune.no

Krav til søker

Det settes som krav til søker at aktiviteten, tilretteleggingstiltaket eller annet som det søkes tilskudd til, skjer i Eresfjord eller i Eikesdal. 

Søknadsfrist

Frist for å søke om tilskudd fra miljøfondet er 10. mai.

Slik søker du

Gå inn på molde.kommune.no og søk elektronisk

Organisasjoner og foreninger
logo
Kontantkassa

Kontantkassa er en støtteordning der trenere og ledere på en enkel måte kan søke om penger til enkeltpersoner slik at alle barn og unge mellom 6-18 år skal få delta i organiserte fritidsaktiviteter.
Kontantkassa er et samarbeid mellom Molde kommune, Odd Berg Fondet og Møre og Romsdal idrettskrets.

Målgruppe
Barn og unge i alderen 6 år - 18 år som ikke har mulighet til å delta i fritidsaktiviteter av økonomiske årsaker. 

Hvem kan søke?
Det er laget/foreningen (idrettslaget, korpset, koret, lokallaget etc.) som kan sende søknaden til kommunen, etter vurdering av behov for søknad. Ressurspersoner som arbeider i kommunen, eksempelvis helsesøster, miljøterapeuter, barnevernstjenesten m.m. kan også søke. Barnet eller familien kan ikke søke selv. 

Hva kan du søke støtte til?
Støtten kan for eksempel brukes til å betale kontingenter/egenandeler, aktiviteter, utstyr, deltakelse og lommepenger i turneringer, konkurranser og turer.

Hvor mye støtte kan du få?
Inntil kroner 2400,- i tilskudd per person per år. Det betyr at man kan søke flere ganger gjennom året for hver person.

Hvordan søke?

Gå inn på molde.kommune.no og søk elektronsik

Privatpersoner
Organisasjoner og foreninger
logo
Kulturmidler i Molde kommune

Molde kommune gir årlig tilskudd til organisasjoner innen kultur og idrett.
Organisasjonene må være åpne for alle og være organisert etter demokratiske prinsipper.

Kulturmidlene gis til frivillig arbeid innen hele kulturfeltet. Tiltak for barn og unge blir prioritert. 

Lag og organisasjoner som mottar kulturmidler må akseptere bruk av ledsagerbevis.

Søknadsfrist er 1. mai.

Du finner vedtekter og søknadsskjema på molde.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Stadionfondet

Styret i Stiftelsen Aker Stadion deler hvert år ut 200.000 kroner av overskuddet fra driften av Aker Stadion. Midlene skal komme det allmenne kulturlivet i Molde kommune til gode.


Du kan søke om tilskudd til anlegg og utstyr, men også til drift av prosjekter i en tidsbegrenset periode. Tiltak som ivaretar brede interesser, utprøving av nye tiltak og samarbeidsprosjekt på kulturområdet blir prioritert.

Du kan søke som enkeltperson, ideell organisasjon, institusjon eller sammenslutning. Mottakere av tilskudd må ha hovedbase i Molde kommune.

Les retningslinjer og søk elektronisk på molde.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Tilskudd til kulturarrangment

Molde kommune kan gi støtte til enkeltstående kulturarrangement som ikke kommer inn under andre kommunale driftstilskuddsordninger.
Slike arrangement kan være konserter, forestillinger, festivaler m.m. Arrangementet skal ha god kunstnerisk kvalitet og være åpne for publikum.

Kommunen kan også gi tilskudd til idrettsarrangement på norgesmesterskapsnivå som arrangeres i kommunen. Arrangementet skal normalt ikke være en del av den ordinære virksomheten til søker.

Søker må være en frivillig organisasjon, en sammenslutning mellom en eller flere frivillige organisasjoner, eller andre aktører innen kulturlivet. Søknadsfrist er 1. mai og 1.september. Søknadene blir politisk behandlet i hovedutvalg for oppvekst, kultur og velferd.

Les vedtekter og søk elektronsik på molde.kommune.no

Bedrifter og næringsliv
Organisasjoner og foreninger
logo
Tilskudd til kulturbygg og anlegg

Molde kommune kan gi støtte til byggeprosjekt i regi av frivillige organisasjoner. Bygg og anlegg av lokal eller kulturhistorisk verdi blir prioritert. Ordningen gjelder ikke bygg og anlegg innenfor idrett.
Både tilbygg og renovering av eksisterende bygg og anlegg kan få støtte gjennom denne ordningen.

Søker må være en frivillig organisasjon, en sammenslutning mellom en eller flere frivillige organisasjoner, eller andre aktører innen kulturlivet.

Les vedtekter og søk elektronisk på molde.kommune.no

Bedrifter og næringsliv
Organisasjoner og foreninger
logo
Næringsfond for marin og maritim sektor

Næringsfond rettet mot gründere og oppstartsbedrifter innenfor marin og maritim sektor i Molde kommune.


Hvem kan søke?
Fondet gir støtte til gründere og oppstartsbedrifter innenfor marin og maritim sektor.

Med marine næringer menes fiske, fangst og akvakultur (Næringsgruppering A-03) og med maritime næringer menes andre tjenester tilknyttet sjøtransport (Næringsgruppering H-52.22). I tillegg skal næringsfondet omfatte tilknyttede næringer som bearbeiding og konservering av fisk, skalldyr, bløtdyr og restråstoff fra marine næringer, samt utstyrsleverandører til marin og maritim sektor.

Tiltak som får støtte fra næringsfondet må bidra til å skape nye, eller sikre eksisterende arbeidsplasser.

Hva gis det tilskudd til?
Økonomisk støtte fra næringsfondet skal primært gis som tilskudd til:

-Investeringer i nyetableringer
-Utviding av eksisterende virksomheter og rasjonaliseringstiltak
-Næringsutviklingstiltak; planlegging, produktutvikling, markedsundersøkinger, opplæring, samarbeid mellom bedrifter m.m.
-Bygninger, innredninger og fast monterte maskiner og produksjonsutstyr
-Tiltak som gir sysselsettingseffekt og/eller bedrifter med en klar vekststrategi skal prioriteres. Antall arbeidsplasser som  prosjektet bidrar til skal registreres og tillegges vekt.
-Tilskudd gis bare til prosjekt med klart definert eierskap. Unntaksvis kan det gis tilskudd til prosjekt uten tydelig eierskap om  det er i en viktig tidligfase eller har stort potensiale. 

Det skal normalt ikke gis tilskudd til drift eller vedlikehold av driftsutstyr.

Søknadsfrist
Søknader om tilskudd behandles to ganger pr. år, med søknadsfrist 1. februar og 1. september.

Les vedtekter og søk elektronisk på molde.kommune.no

Bedrifter og næringsliv

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post