Modalen kommunes støtteordninger

Modalen kommune tilbyr sine innbyggere flere stipend og offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Modalen kommune.

Les mer om Modalen kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Bli kjent med Modalen kommune
Støtteordninger (5)
logo
Stipend til elevar i vidaregåande skule

1. Stipendet vert gjeve til elevar som går på vidaregåande skular, og som har foreldre/heimen sin i Modalen kommune.
2. Eleven må ha gått minimum 10.klasse i Modalen. Både eleven, og minst den eine av foreldra, må vera folkeregistrert busette i Modalen kommune.
3. Elevar kan tildelast stipend dei 3 fyrste utdanningsåra etter fullført grunnskule. Elevane søkjer om stipend for eit undervisningsår om gongen. For elevar med utvida
rett til vidaregåande opplæring vert det gjeve stipend også det 4. utdanningsåret. Dette vil også gjelda elevar som treng eit fjerde år for å oppnå generell studiekompetanse etter 3 fullførte utdanningsår.
4. For å få utbetalt heile stipendet må undervisninga vera lagt opp som fulltidsutdanning.
5. Det kan søkjast om stipend til deltidsutdanning på vidaregåande skule sitt nivå. For deltidsutdanning vert stipendsummen rekna ut i brøk av fulltidsutdanning. Slik deltidsutdanning må omfatta minst 6 timar undervisning pr. veke.
6. Det vert gjeve same stønadsbeløp til heimebuande og bortebuande.
7. Stipendordninga gjeld også for lærlingar innanfor regelen i pkt 3.
8. Det skal søkjast på eige søknadsskjema.
9. Storleiken på stipendet vert kr. 24.000,- fordelt på 10 månader. Beløpet vert kvart år pr. 1.januar justert i høve konsumprisindeksen til næraste heile hundrekroner.
10. Stipendet vert utbetalt pr. md. Fyrste utbetaling innan den 15.september i utdanningsåret. 
Seinare utbetalingar forskotsvis innan den 01. i kvar månad, til og med juni md.

Søknadsfrist er 31. august

Last ned søknadsskjema på modalen.kommune.no

Privatpersoner
logo
Kulturmidlar

Modalen kommune deler ut kulturmidlar til lag og organisasjonar. Søknadsfristen er 1. februar kvart år.

Retningsliner

Modalen kommune deler ut kulturmidlar til lag og organisasjonar
• som er heimehøyrande i Modalen.
• som er open for alle å ta del i.
• som arbeider innanfor ei kulturell målsetjing.
• som legg opp til eigenaktivitet, skaping, framføring eller utøving.

Søknad

• Ein må søkje elektronisk gjennom kommunen si nettside www.modalen.kommune.no.
• Søknadsdato er 1. februar kvart år.
• Laget/organisasjonen må sende inn budsjett, årsmelding og rekneskap ved søknad, jfr. krava i søknadsskjemaet.

Kriteriar

1. Laget/organisasjonen får tildelt kulturmidlar på grunnlag av medlemstal, driftskostnadar, alderssamansetjing og aktivitetsnivå.

2. Tiltak for barn og unge skal prioriterast.

3. Laget/organisasjonen må kunne dokumentere ein kvalitet på arbeidet sitt i høve til aktiviteten.

4. Tiltak med samarbeid utover eige lag/org. skal prioriterast.

5. Laget/organisasjonen må drivast på ideellt grunnlag – non-profit.

6. Midlar til drift av lagshus skal spegle aktivitetsnivået, samt at laget/organisasjonen skal stå som eigar.

Les meir og søk elektronisk på modalen.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Tilskotsordning for inkludering av barn i låginntektsfamiliar

Frivillige organisasjonar, offentlege instansar og private aktørar kan søkje om midlar til tiltak som motverkar eller dempar konsekvensane av fattigdom blant barn og unge.

Målsetting

Gjennom ordninga ønskjer ein å motverke og/eller dempe konsekvensane av fattigdom blant barn og ungdom. Ordninga skal gjere det mogleg for fleire barn og unge å få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktivitetar, uavhengig av foreldre/føresette si inntekt og sosiale situasjon. Det skal ikkje bli stilt krav om kunnskap, politisk ståstad eller religiøs bakgrunn for å delta. Tilbodet skal så langt det er mogleg ha låge eller ingen kostnadar.

Målgruppa

Målgruppa i tilskotsordninga er barn og ungdom i familar som har eit fattigdomsproblem. Saman med born og unge er også familien i målgruppa, i og med at tiltaket rettar seg mot kultur, fritids- og ferieaktivitetar.

Kven kan søkje?

Offentlege instansar, private aktørar og frivillige organisasjonar kan søkje om midlar.

Søknad og søknadssfrist

Sjå modalen.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Tilskudd til mangfolds- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet

Frivillige lag og organisasjoner og kommunale fritidsklubbar eller ungdomshus kan søka om tilskot til mangfalds- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet.

Idrett og fysisk aktivitet kan vera både organisert idrett og eigenorganisert idrett og fysisk aktivitet, som til dømes friluftsliv.

I målgruppa for ordninga er:

• Barn og unge i alderen 6-19 år i familiar med vedvarande låg inntekt.
• Jenter med minoritetsbakgrunn frå 6 til 19 år, og jenter frå 6 til 19 år generelt i samanhengar der jenter er underrepresenterte eller opplever særskilte barrierar.
• Personar med funksjonsnedsetting. Denne målgruppa er ikkje aldersavgrensa.
• Noverande og framtidige unge leiarar og trenarar, opp til 26 år, som er jenter/kvinner, personar med funksjonsnedsetting eller personar med minoritetsbakgrunn.

Føremålet med tilskotsordninga er å skapa varig auka deltaking. Ein kan få tilskot til prosjekt eller eingongsutgifter.

For å søka må mottakar vera:

• registrert i Frivillighetsregisteret, eller
• kommunal fritidsklubb/ungdomshus

Søknadsfristen er 13. juni kl. 13.00. Lenke til søknadsskjema finn du på modalen.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Lokalt næringsfond

På grunnlag av årleg tildelte konsesjonsavgifter frå kraftproduksjonen har Modalen etablert eit kommunalt næringsfond.

Desse midlane vert forvalta og brukt i samsvar med gjeldande vedtekter og retningslinjer.Det kan gjevast tilskot og/eller lån til prosjekt innan lokalt næringsliv og til kommunale fellestiltak. Det er vedteke særskilte stønadsordningar retta mot landbruket.

Føremål

Næringsfondet skal vere eit verkemiddel for næringslivet i Modalen og Modalen kommune i arbeidet med å fremje og styrkje næringsaktivitet og sysselsetjing i kommunen.

Strategisk næringsplan (SNP) er styringsdokument for støtte gjeven frå næringsfondet. Sentrale kriteriar i vurderinga er grad av sysselsetjings- og busetnadseffekt, og tiltak som fører til nyskaping/vidareutvikling av verksemder.

Det er ein føresetnad at søkjar (person/verksemd) har bustadadresse og/eller kontoradresse i Modalen, og at aktivitet og/eller sysselsetjing finn stad i Modalen kommune. Fondsstyret kan i særlege tilfelle avvike frå dette kravet dersom det er vektige grunnar som likevel vil kunne vere i tråd med føremålet.

Fondet kan og nyttast til kommunale fellestiltak som tryggjer og aukar busetnaden i Modalen kommune.

Fondet kan nyttast til å løne tilsette i arbeidet med å utøve kommunen sin næringspolitikk og å forvalte fondet.

Det kan ikkje gjevast støtte til sanering av gjeld eller til løpande drift av verksemder og kommunen - med unntak av renter og avdrag på investeringar som er gjort i tråd med fondet sitt føremål.

Former for stønad

Stønad kan tildelast i form av tilskot og/eller lån. Lån over kr. 50 000,- skal sikrast med pant.

Vidare er det høve til å stilla garantiar for kommunale tiltak i den grad desse er gyldige garantiføremål etter kommunelova § 51 og føresegnene for kommunale garantiar.

Midlane bør ikkje nyttast til aksjeteikning i private verksemder. Dersom kommunen teiknar aksjar, kan ikkje dette utgjere meir enn 30% av aksjekapitalen i verksemda. Denne avgrensinga gjeld ikkje utviklingsselskap, utleigebygg o.l. som kommunen etablerer i samarbeid med private interesser.

Tilskot gjennom næringsfondet vert nedskrive over 5 år. Ved sal av varige driftsmiddel/verksemd/tilskotgrunnlag før dette tidsrommet er ute, skal kommunen ha tilbakebetaling i høve til den tid som er gått – til dømes vil sal etter 3. året tilseie at kommunen skal ha tilbakeført 2/5 av tilskotet.

Stønadsmottakar skal innan 1 år etter tildelt støtte sende Modalen kommune ein rapport som viser status for det omsøkte prosjektet med særleg vekt på betydninga av støtta som vart gjeven.

Vilkår for stønad

Søkjar må nytte Modalen kommune sitt søknadsskjema (www.modalen.kommune.no) for at søknaden skal kunne handsamast.

Søknadsskjemaet listar opp krav til innhald i søknaden. Ta gjerne kontakt med Modalen kommune for evt. råd og hjelp i samband med utfylling av søknad.

Les meir og søk elektronisk på modalen.kommune.no

Bedrifter og næringsliv
Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post