Melhus kommunes legater og støtteordninger

Melhus kommune tilbyr sine innbyggere flere priser, stipend og fond. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Melhus kommune.

Les mer om Melhus kommunes legater og støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (3)
logo
Kulturpris, kulturstipend og idrettsstipend

Hvert år deler Melhus kommune ut kulturpris til en person eller en organisasjon som legger ned særlig stor innsats for kulturlivet i kommunen. I tillegg gis det stipend til personer innenfor kultur og idrett som satser profesjonelt innenfor et bestemt område eller gren.


Prisen og stipendene deles ut etter inkomne forslag. 

Kulturstipend og idrettsstipend skal være en inspirasjon til unge mennesker mellom 15 og 25 år, som har gjort seg særlig bemerket innen kultur- og idrettslivet. 

Både kulturprisen og kultur- og idrettsstipendene deles ut på kommunens hederskveld på nyåret.

Send inn ditt forslag på melhus.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Kulturfond

Går du med et kulturprosjekt i magen? Da kan du søke Melhus kommunes kulturfond.

Søknadsfrist er 1.mars og 1.oktober

Hovedformålet med kulturfondet er at det skal bidra til å stimulere til et mangfold av aktiviteter, og bidra til å fremme og utvikle kulturlivet i alle deler av Melhus kommune. Det kan gis støtte til større og mindre arrangementer, prosjekter og tiltak som kan ha betydning og nytte for kommunens innbyggere. Det gis ikke støtte til ordinær drift.

Både profesjonelle kunst-/kulturaktører, lag/foreninger og institusjoner kan søke.

Eksempler på tiltak som kan støttes:

Arrangement:
Arrangementet må være tilgjengelig for allmennheten. Det gis ikke tilskudd til politiske eller religiøse arrangement.

Tilskudd:
Til dekning av merkostnader ved å leie Melhus kultursal.

Bygningsvern/restaurering:
Det kan ytes tilskudd til bygninger som har kulturhistorisk verdi og som innbyggerne i Melhus kommune har mulighet til å besøke. En kan yte tilskudd til samlinger av gamle hus, gårdstun og lignende. Det ytes ikke tilskudd til privat bolig, men private kan søke om tilskudd til rådgivning og tilstandsvurderinger av kulturhistoriske bygninger.

Tilskudd til kulturbygg/kulturhus:
Det kan søkes tilskudd til kulturhus, forsamlingshus og andre bygg. Ordinært vedlikehold og driftsutgifter er ikke tilskuddsberettiget.

Historie og kulturstoff:
Det kan ytes tilskudd til innsamling og/eller arbeid med historie- og kulturstoff som lag eller personer tar initiativ til. Formålet med arbeidet må være å skaffe fram materiale som har allmenn kulturell interesse. 

Vi prioriterer søknader til
-arrangement innen kunst- og kulturfeltet i Melhus kommune
-arrangement som har program og/eller innhold av høy kvalitet
-arrangører som kan vise til gode planer og realistiske budsjett og finansieringsplaner
-arrangement hvor tilskudd fra eksterne utløses av lokal støtte
-arrangement som er avhengig av tilskudd for å være sikrere på økonomisk balanse
-arrangement som ivaretar prinsippet om universell utforming
-lag og foreninger prioriteres søknader for prosjekter hvor det er samarbeid med det profesjonelle kulturlivet.


Vi prioriterer ikke søknader til
-arrangement som ikke avholdes i Melhus kommune eller der ikke lag/foreninger eller organisasjoner fra Melhus kommune er arrangør.
-lukkede arrangement
-studiereiser og kursdeltagelse
-tiltak som finner sted i innsamlingsøyemed
-reise- og turnéstøtte
-politisk og religiøs aktivitet
-utstyrsinvesteringer


Dette må være med i søknaden
-Prosjektbeskrivelse
-Beskrivelse av klima- og miljøtiltak for arrangementet
-Budsjett og finansieringsplan
-Kontonummer
-Kontaktperson


Alle organisasjoner som søker Melhus kommune må være registrert i enhetsregistret med eget organisasjonsnummer. Lag og foreninger skal være registrert i kommunens lag- og foreningsregister.

Les mer og søk elektronisk på https://www.melhus.kommune.no/kulturfond

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Næringsstøtte

Melhus kommune disponerer et næringsfond og et kraftfond. Fondsmidlene skal benyttes til næringstiltak eller kommunale tiltak som tar sikte på å fremme utviklingen av næringslivet. Det forutsettes at søker er myndig, er fra Melhus kommune eller har til hensikt å starte virksomhet i kommunen. 

I tråd med vedtekter for Melhus kommunes kraftfond og Melhus kommunes næringsfond, gis støtten kun som tilskudd. Prosjekter som bidrar til å øke sysselsettingen for kvinner og ungdom prioriteres. Samlet finansiering fra fondene skal som hovedregel ikke overstige 30 prosent av det totale kapitalbehovet. Ved prosjekter av særlig betydning for kvinner og ungdom, kan det ved nyetablering ytes inntil 50 prosent finansiering. 

Fondenes størrelse gir ikke rom for å gi økonomisk støtte til større investeringer i utstyr/teknologi som kreves for å få satt forretningsideen ut i livet. Det er heller ikke rom for å få støtte til kommunens mange elevbedrifter.

Se vedtektene for ytterligere informasjon (melhus.kommune.no)

Bedrifter og næringsliv

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post