Marker kommunes støtteordninger

Marker kommune tilbyr sine innbyggere flere legat og offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Marker kommune.

Les mer om Marker kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (5)
logo
Marker kommunes kulturstøtte

Lag og foreninger i Marker kan søke om kommunale kulturmidler. Den kommunale kulturstøtten gis til lag og foreninger med fokus på barn/ungdom opp til 19 år. Et mindre beløp fordeles til lag/foreninger som i hovedsak består av voksne personer

Søknadsfristen er 1. april 

Det må søkes elektronisk og skjema finner du på Marker kommunes hjemmeside

Vedlegg som skal følge søknaden:

-Revidert regnskap 
-Budsjett 
-Årsmelding/årsrapport

Ved spørsmål kontakt else.marit.svendsen@marker.kommune.no

Bedrifter og næringsliv
Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Aslaug og Odvar Holts stiftelse

Kommunen deler ut midler vedr. Aslaug og Odvar Holts stiftelse.


Det sendes søknad til Marker kommune, v/ordfører. Postboks 114. 1871 Ørje,
Tildeling skjer på vårhalvåret (april-mai)
Blir annonsert i lokalpressen og på kommunens hjemmesider.
Fondets styre er formannskapet.

Stiftelsens formål:
Inntil 90% av fondets inntekter kan årlig anvendes til kulturelle og almennyttige formål innen Marker kommune, fortrinnsvis Ørje. Lag, foreninger og privatpersoner som er engasjert i tiltak som faller inn under stiftelsens formål kan søke om midler. Alle søknader må være begrunnet i forhold til formål og finansiering.

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Glede - og nyttetilskuddet

Hensikt med tilskuddet

Hensikten er å støtte de mange frivillige ildsjelene som skaper engasjement, aktivitet og samhold i lokalsamfunnet og skal bidra til aktiviteter til glede og nytte for fellesskapet.


Hvem kan søke?

Private frivillige, ideelle organisasjoner og lokale grupper kan søke tilskudd. Det er ikke krav om at søker skal være registrert i frivilligregisteret. Søker kan ikke være offentlig aktør eller næringsdrivende.Vilkår for søknad ·

Søknaden må gjelde midler til fremtidige konkrete tiltak, aktiviteter og materiell, og ikke fastedriftskostnader og/eller vedlikehold. Påløpte kostnader og fullførte prosjekter omfattes ikke.


· Mottaker må legge ved dokumentasjon for kostnader ved omsøkt formål.
· Mottaker må forplikte seg til å sende en kortfattet rapport og dokumentasjon for at tildelt støtte er brukt til formålet. Kan formålet ikke gjennomføres skal pengene tilbakeføres fondet.
· Mottaker forplikter seg til at kommunen kan omtale prosjektene og tiltakene som støttesHvor mye kan det søkes om

Det kan søkes inntil kr 50.000 som hel- eller delfinansieringSøknadsfrister

Det er ingen søknadsfrist og søknader behandles fortløpende av formannskapet

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Tilskudd til lederutdanning, kurs og lignende

Det gis tilskudd til lederutdanning, kurs og lignende, som kan styrke lag og foreninger innen kultursektoren.


Søknaden sendes Marker kommune, Kulturkontoret, Postboks 114, 1871 Ørje.
Tildeling skjer i november.


Det blir annonsert i lokalavisen og på kommunens hjemmesider.

Privatpersoner
logo
Marker kommunes næringsfond

Marker kommunes næringsfond skal nyttes til å fremme etablering og utvikling av næringsvirksomhet, enten ved direkte støtte til bedrifter/personer eller i form av indirekte kommunale tiltak relatert  til infrastruktur og tiltaksprosjekter.  Fondet består av de midler som til en hver tid er til disposisjon, enten de er kommet gjennom tildeling fra fylkesmannen, kommunale bevilgninger eller fra andre kilder.  

Les vedtekter og mer om fondet på marker.kommune.no

Bedrifter og næringsliv

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post