Alver kommunes legat og støtteordninger

Alver kommune tilbyr sine innbyggere forskjellige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du bor i Alver kommune.

Les mer om Alver kommunes legat og støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (7)
logo
Olaug og Reidar Rambergs legat

Gjennom Olaug og Reidar Rambergs legat kan alle med nedsett funksjonshemming og utviklingshemming søkje økonomisk støtte til avlasting og følgje på feriereise.

Legatstyre har fatta vedtak om at ordninga med støtte til følgje på feriereise held fram i 2023.

Alle søknader vert handsama etter søknadsfrist. Søknad kan sendast både før og etter ferien er avvikla, men då innan årleg søknadsfrist.

Les mer på Alver kommunes nettsider:

https://www.alver.kommune.no/innhald/helse-sosial-og-omsorg/nedsett-funksjonsevne/okonomisk-stotte-til-avlasting-og-folgje-pa-feriereise/

Privatpersoner
logo
Driftstilskot

Vi lyser ut midlar til driftstilskot til verksemder innan kultur- og idrettsfeltet, som har stor verdi for kulturlivet. 

Slik søkjer du
Søknadsfrist er 1. mars kvart år.

Vi behandlar søknadane i samband med økonomiplan. Du vil difor ikkje få svar før i desember. Dei som får tilslag i denne runden får driftstilskot for perioden 2024-2028.

Tilskot skal fremje eit aktivt og allsidig kunst, kultur- og idrettsliv i Alver. Kvar tildeling skal grunngjevast med klar forankring i kommunen sine politiske målsettingar og strategiar innanfor kulturområdet. 


Kven kan søke? 
Aktørar innan kunst‐, kultur‐ og idrettsfeltet i Alver kommune. Dette gjeld også aktørar som har hovudkontor utanfor Alver, men som driv si verksemd i kommunen. Verksemda skal vere ideell (ikkje‐kommersiell), ha eit tydeleg føremål innan kunst, kultur‐ og idrett og ha sterk verdi, det vil seie verdi for heile Alver kommune.  


Kva kan du få støtte til?
Driftstilskotet skal vere med på å sikre føreseielege driftsrammer for etablerte verksemder som har kontinuerleg aktivitet, høgt kvalitets- og kompetansenivå, langsiktige mål og betydning ut over lokale nedslagsfelt.  

Driftstilskot er ikkje knytt til eit særskilt tiltak/prosjekt, men gjeld verksemda som heile. Eit tilskot må vere knytt til verksemda sine eigne vedtekne føremål og planar, og grunngjeve ut frå Alvers politiske målsettingar og strategiar innafor kulturfeltet. Tilskot har eit langsiktig, strategisk preg og går som hovudregel til varige føremål.

Privatpersoner
Organisasjoner og foreninger
logo
Kulturprosjekt

Ordninga skal støtte prosjekt innan kulturfeltet, opne arrangement og innkjøp av utstyr knytt til prosjektet. Produksjonsstøtte kan gjevast til utøvarar innan kulturfeltet, som kan vise til inngått avtale med velrenommerte visningsstadar for kunst, konsertlokale, plateselskap, forlag og liknande. Produksjonsstøtte skal gå til kostnadar ved prosjektet, men ikkje eigen løn.

Tilskot er behovsprøvd og kan eventuelt gjevast som underskotsgaranti. Underskotsgaranti til arrangement skal søkjast i forkant.

Søknadsfrist 15. april og 15. november

Søk elektronisk på alver.kommune.no

Bedrifter og næringsliv
Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Idrettsprosjekt

Ordninga skal støtte prosjekt innan idrettsfeltet, opne arrangement, og innkjøp av utstyr.

Tilskotet er behovsprøvd og kan gjevast som tilskot eller underskotsgaranti. Underskotsgaranti tilarrangement skal søkjast i forkant. Einskildutøvarar er ikkje omfatta av ordninga.

Søknadsfrist 15. april og 15. november

Søk elektronisk på alver.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Friluftslivstiltak

Ordninga skal støtte tilrettelegging og utvikling av friluftslivstiltak, og kan gjevast i form av materialar, gjerdeklyv, grinder eller benkar, eller som refusjon av utgifter. Det skal liggja føre ein skriftleg avtale med grunneigar der tilrettelegginga skal gjerast. Standard avtale om tilrettelegging og merking av turstiar bør nyttast. Det bør også liggja føre ein avtale omvedlikehald av stien på minst fem år.

Løpande søknadsfrist

Søk elektronisk på alver.kommune.no

For spørsmål eller meir informasjon om ordninga, kontakt:

Bente Kopperdal Hervik 
Rådgjevar kultur
E-post: bente.kopperdal.hervik@alver.kommune.no
Telefon: 99 24 54 69

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Arbeids- og etableringsstipend kultur og idrett

Kultur
Opptil tre arbeids- og etableringsstipend skal gå til kunstnarar/kulturutøvarar, som er heimehøyrande eller driv verksemd i Alver kommune, som har inntekt frå kunstnarisk, kulturell verksemd eller er under utdanning. Stipendet skal stimulere til lokal kulturutvikling.

Stipenda skal gå til følgjande tiltak:

 • Eigenutvikling og auking av kompetanse
 • Etablering av verksemd
 • Utvikling av lokalt kulturliv


Aktuelle uttrykksformer er musikk, dans, scenekunst, litteratur, biletkunst, kunsthandverk ogfilm/media.

Idrett
Opptil tre arbeids- og etablerarstipend skal gå til idrettsutøvarar, trenarar, dommarar eller idrettsleiarar som er del av, eller har bakgrunn frå og tilknyting til, idrettslivet i Alver. Stipenda skal støtte høva for å utvikle seg innan idretten, og prioritere søkjarar i aldersgruppa 15 – 26 år.

Stipendet skal gå til følgjande tiltak:

 • Eigenutvikling og kompetanseauking.
 • Kostnadar ved reise eller opphald i samband med trening utanfor kommunegrensene.
 • Utvikling av lokalt idrettsliv
 • Kostnadar ved utstyr eller omfattande individuell reiseverksemd ved nasjonale og internasjonale meisterskap.


For begge stipendordningane:
Begge stipendordningane har ei øvre grense på kr 30 000.

Stipenda kan søkjast i samarbeid med idrettslag, musikklag og liknande.

Kulturstipenda skal delast ut etter ei vurdering av kunstnarisk innhald, gjennomføringsevne og verdi for det lokale kulturlivet.

Søknadar skal innehalde ein plan for tiltaket og bruken av stipendet, CV og døme på tidlegare arbeid. Idrettsstipenda skal delast ut etter ei vurdering av gjennomføringsevne og dokumenterte prestasjonar dei siste tre åra. Søknaden skal innehalde plan for tiltaket og bruken av idrettsstipenda,dokumentasjon av prestasjonar, CV og skriftleg uttale frå idrettslag og/eller særkrets eller særforbund.

Privatpersoner
logo
Ungdomsrådsmidlar

Ungdom kan søkje om støtte frå ungdomsrådet til tiltak og aktivitet som kan betre dei unge sitt oppvekstmiljø.

Til dømes:

 • oppstart av aktivitet eller prosjekt
 • innkjøp av utstyr og matriell
 • utvikling/formidling av kunst, kulturprodukjson og scene.

Det er løpande søknadsfrist. Ungdomsrådet behandlar søknaden i første møte etter mottatt søknad.

Det kan søkjast om inntil kroner 7500,- frå ein aktør. Ved to eller fleire aktørar i samarbeid kan det søkjast om inntil 20.000.

Les meir og søk elektronisk på alver.kommune.no

Privatpersoner
Organisasjoner og foreninger

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

 • Ikke gå glipp av utlysinger
 • Få varsling per e-post