Leka kommunes støtteordninger

Leka kommune tilbyr sine innbyggere flere offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Leka kommune.

Les mer om Leka kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
Utlysing
Utlysing
Ikke spesifisert
Leka
Støtteordninger (12)
logo
Leka utvalgte kulturlandskap

Ordninga med utvalgte kulturlandskap (UKL) ble fra 1. januar 2020 overført til kommunen.

Tilskudd til tiltak i UKL i jordbruket skal bidra til å sikre verdier knyttet til kulturlandskap, biologisk mangfold, kulturminner og kulturmiljøer og å sikre langsiktig skjøtsel og drift.

Tilskudd kan også gis til tiltak for næringsutvikling når dette stimulerer til utvikling eller bruk av verdiene i området.

Tilskudd til tiltak i UKL gjelder bruk med gårdsnummer 16, Skei.

Hvem kan søke tilskudd?

Tilskuddet gjelder for tiltak innenfor Utvalgte kulturlandskap. Grunneiere, privatpersoner og organisasjoner kan søke om tilskudd. 

Hvordan søker du om tilskudd?

Elektronisk søknadsskjema finner du på leka.kommune.no.

Søknadsfrister: 

- engangstilskudd: 15 juni og 1 oktober
- årlige tilskudd: 1 oktober

Hvilke tiltak kan få midler?

Det kan gis investeringstilskudd til engangstiltak

Det kan gis årlige tilskudd til drift og skjøtsel som for eksempel:

- Restaurering og skjøtsel av arealer

- Tiltak som stimulerer til beitebruk

- Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av bygninger

- Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner

- Planlegging av tiltak

- Kartlegging og dokumentasjon av naturverdier og utarbeiding av skjøtselsplaner
- Tilrettelegging for ferdsel og friluftsliv
- Formidling
- Næringsutvikling for utvikling og bruk av Leka utvalgte kulturlandskap
- Andre tiltak som fremmer formålet med ordningen

Satser og egenandeler for ulike tiltak

Tilskuddsandelen for investeringstiltak skal normalt ikke overstige 70 % av kostnadene med tiltaket. For jordbruksforetak kan det etter søknad tildeles årlig tilskudd til skjøtsel med utgangspunkt i søknad om produksjonstilskudd og miljøtilskudd (RMP).

Satset for årlige tilskudd:

- Drift av innmark: kr 100 pr. daa

- Slått av ståttemark, biologisk verdifulle arealer og kulturminner: kr 300 pr daa
- Beiting av biologisk verdifulle arealer og kulturminner på innmark: kr 200 pr daa
- Dyr på beite minst 12 uker: kr 200 pr storfe, kr. 40 pr sau/lam
- Dyr som beiter i utmark minst 5 uker: kr 400 pr storfe, kr 40 pr sau/lam
- Utgangarsau på vinterbeite 1. mars: kr 200 pr stk
- Det kan også gis årlig tilskudd til personer, foretak, organisasjoner og kommunen for løpende skjøtsel av særlige formål.

Retningslinjer og forskrifter finner du på leka.kommune.no.

logo
Stimulseringstilskudd - bygge helårsbolig

Vi trenger flere innbyggere og flere boliger. Som et tiltak for å få nye innbyggere til å etablere seg i kommunen, vil Leka kommune tilby et tilskudd til de som bygger egen bolig. Tilskuddet er på 10 % av byggekostandene, eller inntil kr. 300 000.

Tilskuddet gjelder også for innbyggere som allerede bor i kommunen. Det forutsettes at man er folkeregistrert i boligen det gis tilskudd til å bygge, i en periode på minimum tre år.

Les  mer og søk elektronisk på leka.kommune.no.

logo
Næringsfond

Næringsfondets formål:

- Legge til rette for økt bærekraftig verdiskapning gjennom næringsutvikling og nyetablering

- Skape innovasjon

- Bidra til å beholde samt skape nye arbeidsplasser

Prioriterte næringspolitiske satsingsområder fram mot 2023:

- Norges Geologiske Nasjonalmonument

- Landbruk

- Marine næringer, samt fiskeri

- Reiseliv

Næringsfondet vil være ett av flere virkemidler Leka kommune ønsker å benytte i å oppnå de næringspolitiske målsettingene.

Leka kommune ønsker å bidra til å skape 30 nye private arbeidsplasser innen 2023, og har derfor besluttet å bruke næringsfondet aktivt for å bidra til at denne målsettingen oppnås.

Midlene i fondet vil rettes spesielt mot prosjekter som støtter Leka kommune sine satsingsområder, nærmere omtal i kommunens strategiske næringsplan.

Retningslinjer for kommunalt næringsfond finner du på leka.kommune.no.

Søknad:

Søknadsskjema finner du elektronisk på leka.kommune.no. Ved søknader til Leka kommunes næringsfond skal dette søknadsskjema brukes. 

Alle felt skal fylles ut. I retningslinjene vil du finne hva som politisk er prioritert i perioden. 

Trenger du veiledning/hjelp, ta kontakt med næringskonsulent.

Les mer på leka.kommune.no.

logo
Produksjonstilskudd

Produksjonstilskudd er en fellesbetegnelse for en rekke statlige tilskuddsordninger for foretak som driver vanlig jordbruksproduksjon.

Når kan du søke?

Det er to søknadsrunder i året:

- 15. mars: Søknad for husdyrprodusenter.
- 15. oktober: Søknad for husdyr- og planteprodusenter.

Enkelte opplysninger kan etter-registreres. Frist for etterregistrering er 10. januar.

Hvordan søker du?

Elektronisk søknadsskjema finner du på leka.kommune.no.

Kontroll av PT-søknad

Kommunen er pålagt å kontrollere 10% av PT-søknadene. Kommunen kan da kreve at det legges fram nødvendig dokumentasjon på at dyrene har vært på beite i et angitt periode og at vilkåret om minimum 50% grovfòropptak fra beite er oppfylt.

Det anbefales å føre beitelogg:

- Antall dyr per dyreslag på beite
- Slippdato og sankedato
- Hvilke beiter de har vært på i ulike tidsrom

Tilskudd til dyr på beite – vilkår mht produksjonstilskudd
 
Tilskuddene for dyr på beite og dyr på utmarksbeite skal stimulere til økt beiting. Ordningen skal bidra til pleie av kulturlandskapet, samt å oppnå god utnyttelse av utmarksressursene.

Tilskudd gis for det antall dyr foretaket har disponert og som har oppfylt beitetidskravene, samt de øvrige kravene for beitetilskudd.

- For tilskudd til dyr på beite er kravet at dyrene skal beite i minimum 12 uker (arealsone 5).
- For utmarksbeitetilskudd er kravet at dyrene må beite i utmark i minimum 5 uker.

Antall uker beiting er det antall uker hvor hoveddelen av det daglige grovfôrinntaket til dyret skjer ved beiting av utmark eller innmark med tilfredsstillende beitemuligheter. Dette betyr at mer enn halvparten av grovfôret må komme fra beite og at kun en mindre andel av grovfôrinntaket kan være grovfôr som er tilført utenfra eller slått på stedet. For utmarksbeite må hoveddelen av det daglige grovfôrinntaket skje ved beiting i utmark.

Les mer, søk elektronisk og finn gjeldende lover og regelverk på leka.kommune.no.

logo
Tilskudd til avløsning ved ferie og fritid (avløsertilskudd)

Tilskudd til avløsning ved ferie og fritid (avløsertilskudd) er en refusjonsordning der foretak med husdyrproduksjon kan få dekket utgifter til avløsing.

Hvem kan søke?

For å kunne få tilskudd, må foretaket disponere dyr per 1. januar ved inngangen av avløseråret, og søke om refusjon av faktiske utgifter i januar året etter.

Hvordan søker du?

Avløsertilskudd søkes om i del 2 av Produksjonstilskudd, søknadsdato 15.oktober. Du kan etterregistrere opplysninger innen 10. januar året etter.

Les mer og søk elektronisk på leka.kommune.no.

logo
Tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv.

Foretak kan søke om tilskudd dersom en person med minimum ½ G i årlig næringsinntekt fra jordbruket ikke kan delta i arbeidet i foretaket som følge av sjukdom, graviditet o.l.

Hvem kan søke?

Foretaket må være registrert i Enhetsregisteret og drive vanlig jordbruksproduksjon.

Hvordan søker du?

Du søker via Altinn sine nettsider.

Les mer på leka.kommune.no.

logo
Tilskudd til spesielle miljøtiltak (SMIL)

Hva kan det søkes om tilskudd til?

Du kan søke tilskudd til tiltak som fremmer miljøverdier eller reduserer faren for forurensning på din landbrukseiendom. Dette kan være å sette i stand gammel beitemark (rydde og gjerde inn), stelle verneverdige bygninger og kulturminner, forebygge erosjon, ordne stier/ferdselsårer, bekjempe fremmede arter og ivareta biologisk mangfold med mer.

Hvem kan søke om tilskuddet?

§3 i Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket beskriver vilkårene som må være oppfylt for å kunne søke om SMIL-midler.

Hvilke tiltak kan det søkes om?

Alle tiltak som fremmer miljøverdier eller reduserer faren for forurensning i landbrukets kulturlandskap utover det som kan forventes gjennom vanlig landbruksdrift kan få støtte.

Alle gode tiltak kan støttes.

Retningslinjene for prioritering av søknader på SMIL-midler finner du på leka.kommune.no.

For mer informasjon kan du ta kontakt med landbrukskontoret.

Hvordan søker du?

Elektronisk søknadsskjema finner du på leka.kommune.no.

logo
Tilskudd til tiltak i beiteområder

Tilskudd til tiltak i beiteområder skal bidra til god beitebruk gjennom infrastruktur i beiteområdene.

Hvem kan søke tilskudd?

§ 2 i Forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder beskriver vilkårene som må være oppfylt for å kunne søke om tilskuddet.

Hva gis det tilskudd til?

Det kan gis tilskudd til: 

- Planleggings- og tilretteleggingsprosjekter 
- Investeringer i faste installasjoner og annet utstyr knyttet til beitebruk.

Retningslinjene for prioritering av tilskudd finner du på leka.kommune.no.

Hvordan søke om tilskudd?

Elektronisk søknadsskjema finner du på rana.kommune.no.

logo
Tilskudd til drenering av jordbruksjord

Formålet med ordningen er å øke kvaliteten på tidligere grøftet jordbruksjord ved å gi tilskudd til drenering av dårlig drenert jord med potensial for økt matproduksjon, samt å redusere faren for erosjon og overflateavrenning av næringsstoffer til vassdrag.

Hvem kan søke om tilskudd?

Foretak som eier eller leier jordbruksareal som tidligere er grøftet, kan søke om tilskudd til drenering. 

Det kan også gis tilskudd til eier av jordbruksareal som leies ut. 

For planerte arealer kan det i tillegg gis tilskudd til arealer som ikke tidligere er grøftet.

NB! Husk at søknaden må være godkjent før du kan starte på tiltaket.

Du kan lese mer om tilskuddsordningen og finne gjeldende regelverk på leka.kommune.no.

Hvordan søke om tilskudd?
Elektronisk søknadskjema finner du på leka.kommune.no.

logo
Organisert beitebruk

Landbruksforetak som slipper dyr på beite kan organisere seg i beitelag og samarbeide om tilsyn, sanking og andre fellestiltak knyttet til utmarksbeite. Beitelagene kan få støtte til drift.

Hvem kan søke?

For å kunne søke om tilskuddet må foretakene være organisert i beitelag som er godkjent av kommunen.

Ta kontakt med landbrukskontoret dersom du vil vite mer om beitelag.

Hvordan søke om tilskuddet?

Elektronisk søknadskjema finner du på leka.kommune.no.

logo
Regionalt miljøtilskudd

Formålet med miljøtilskudd til jordbruket er å bidra til å ivareta jordbruket sitt kulturlandskap, biologisk mangfold, kulturmiljøer og -minner, samt å øke tilgjengeligheten i jordbrukslandskapet. Det er og et mål å redusere bruk av plantevernmidler og å redusere utslipp til luft og avrenning til vann.

Fylkesmannen i Trøndelag har et eget miljøprogram med et utvalg av miljøtiltak du kan søke tilskudd for å utføre.

Tiltakene blir bestemt ut i fra hva Fylkesmannen ser på som de største miljøutfordringene i sitt fylke. Miljøprogrammene skal fremme særskilte miljømål i jordbruket.

 Hvem kan søke tilskudd?

Alle landbruksforetak som er berettiget produksjonstilskudd kan søke regionalt miljøtilskudd.

Hvordan søker du?

Elektronisk søknadsskjema finner du på leka.kommune.no.

Du kan søke fra 1. august hvert år. Skjemaet er ikke tilgjengelig før den datoen.

Du finner mer informasjon om tilskuddet samt forskrift om regionale miljøtilskudd i jordbruket på leka.kommune.no.

logo
Næringsutvikling

Velkommen med nye prosjekter og nye etableringer! Ønsker du å starte opp din egen bedrift, eller har du planer om å utvikle bedriften din? Da kan kommunen være en støttespiller for deg.

Vi ønsker å stimulere til at flere etablerer seg i regionen. Leka Kommune vil være en næringsvennlig kommune, og vil gjerne bidra i arbeidet med å utvikle ditt forretningskonsept og etablering av virksomhet, alene eller i fellesskap med flere.

Hva tilbyr vi?

Tjenestene vi tilbyr omfatter blant annet: 

- Behandling av søknader om tilskudd fra det kommunale næringsfondet

- Oversikt over andre støtteordninger og hjelp til å finne fram til riktig ordning å søke på

- Rettledning til søkere i søknadsprosessen og ved utarbeidelse av forretningsplan

- Formidle kontakt til etablereropplæring

- Formidle kontakt til andre deler av den kommunale virksomheten

- Formidle kontakt til for eksempel regnskapsfører, revisor, konsulentfirma, utviklingsmiljø osv.

- Deltakelse i ulike næringsrettede utviklingsprosjekter

Kommunen vil kunne gi deg som etablerer støtte på ulike trinn i etableringsprosessen, blant annet:

- Informasjon om tiltaksapparat, inkludert tilskuddsordninger og kontaktpersoner

- Formidle kontakt samt delta på møter for å bidra til framdrift

- Gi veiledning i arbeid med forretningsplaner og evt. søknader om tilskudd

- Bistå i arbeidet med å finne egnede lokaler og arealer

Ta kontakt med oss så skal vi hjelpe deg på veien mot ny bedrift!

Søknadskjema til kommunalt næringsfond kommer her i løpet av uke 25. 

Les mer og finn nyttige lenker på leka.kommune.no.

Aktuelle utlysinger hos Leka kommunes støtteordninger

L
Mer informasjon om Leka kommunes stipend vil snart publiseres her. Du vil da få informasjon om hvem som kan søke og hvordan man sender søknad på Leka kommunes stipend.
Ikke spesifisert Leka

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post