Kongsvinger kommunes legater og støtteordninger

Kongsvinger kommune tilbyr sine innbyggere forskjellige legater og støtteordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hvilke støtteordninger du kan søke på om du bor i Kongsvinger kommune.

Les mer om Kongsvinger kommunes legater og støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (5)
logo
Gunnar A. Kjerrets legat

Legatets overskudd skal gå til videreutdannelse til ungdom i Kongsvinger kommune.

Legatet er administrert av kommunen.

Privatpersoner
logo
Kongsvinger kommunes næringsfond

1. Formål
Kongsvinger kommunes næringsfond skal nyttes til å støtte tiltak som kan utvikle bedrifter og skape nye arbeidsplasser som bidrar til vekst og bosetting i kommunen eller regionen.   

2. Hvem kan søke? 
Næringsfondet er rettet mot nyetableringer av små og mellomstore bedrifter som bidrar til å fremme verdiskapning, nyskapning, markedsutvikling og arbeidsplasser i tråd med næringsfondets satsingsområder. Se næringsfondets retningslinjer for ytterligere informasjon.

3. Aktuelle støtteformål
Støtte gis fortrinnsvis i form av tilskudd til bedriftsutvikling tilknyttet forprosjektering/planlegging, produktutvikling, markedsundersøkelse, kompetanseheving og nettverksbygging.
Næringsfondet prioriterer primært å gi tilskudd til: 

Satsingsområdene i gjeldende næringsstrategi:Bioøkonomi 
Logistikk 
Bygg og anlegg 
Industri 
Opplevelser og reiseliv 
Entreprenørskap som bidrar til å understøtte kommunens strategiområder 
Virksomheter som tilfører noe nytt til kommunen 


Det kan gis investeringstilskudd, men dette gis ikke til oppussing av lokaler eller lett omsettelige driftsmidler som for eksempel IT-utstyr, motorkjøretøy.Det kan ikke gis støtte til sanering av gjeld eller til å dekke ordinær drift av bedrifter. Samlet finansiering fra fondet til private næringstiltak skal som hovedregel ikke overstige 50 % av det totale kapitalbehovet ved etableringen av prosjektet. Kun i helt spesielle tilfeller kan finansieringsandelen være høyere.

4. Søknaden 
Alle søknader om støtte til Kongsvinger kommunes næringsfond må fremmes via internettsiden www.regionalforvaltning.no. Der oppretter hver søker en unik profil. Søknaden skal inneholde bakgrunn for prosjektet, vise til presise og realistiske mål, gi oversikt over aktiviteter med framdriftsplan, ha vedlagt budsjett med kostnadsoverslag samt finansieringsplan.  

Eventuelt behov for veiledning får du ved henvendelse til Stian Gulli Hanssen i Klosser. Stian kan nås på tlf: 905 72 748 eller på denne E-posten.

5. Søknadsfrist
Søknader behandles fortløpende.

Bedrifter og næringsliv
logo
Tilskudd til kulturprosjekter

1. Hvem kan få tilskudd
Tilskudd kan innvilges til lag/foreninger eller enkeltpersoner i Kongsvinger kommune. I unntakstilfelle kan det innvilges til lag/foreninger eller enkeltpersoner utenom Kongsvinger kommune, men tiltaket skal da være klart rettet mot innbyggere i Kongsvinger kommune. Det forutsettes at søker er registrert i Frivillighetsregisteret i Brønnøysund/Tilskuddsportalen.

Det kommunale tilskuddet skal ikke overstige 50 % av kostnadssummen (inkludert egeninnsats
Flerårige prosjekt kan i spesielle tilfeller få innvilget støtte for inntil 3 år ved førstegang behandling av søknaden.
Det bevilges ikke tilskudd til ordinær drift* av lag/foreninger innenfor ordningen.
*Med drift menes: Aktiviteter som skal få støtte må inneholde noe annet enn organisasjonens ordinære drift. Ordinær drift regnes som løpende, fast eller gjentakende oppgave eller arrangement, og det regnes dermed ikke som et prosjekt. Tilskudd til kulturprosjekt gir heller ikke støtte til innkjøp eller investeringer i fast inventar eller vedlikehold av bygningsmasse, lokaler eller annet utstyr.

2. Hva kan det innvilges tilskudd til
Det kan innvilges tilskudd til alle typer fritids-, trivsels-, idrett- og kulturaktiviteter. Tilskudd kan gis til prosjekter som oppfyller minst tre av kriteriene nedenfor. I vurderingen av den enkelte søknad skal det vektlegges i hvilken grad prosjektene oppfyller det enkelte kriterium.

Prosjektene vil bli vurdert ut fra følgende kriterier:

-Skaper/utvikler nye tiltak og aktiviteter innen nye områder
-Fungerer som et folkehelsetiltak
-Skaper tilbud til barn og ungdom
-Er et initiativ fra innbyggere
-Skaper stor deltakelse
-Har et kartlagt potensiale til å profilere Kongsvinger positivt
-Tilskuddet brukes som medfinansiering i prosjekter som søker fylkeskommunale eller statlig tilskudd. Denne type søknader vil bli prioritert ved tildeling av tilskudd.
-Innebærer et samarbeid mellom flere ulike aktører.


3. Søknadsprosedyre
For å søke tilskudd til kulturprosjekter må ditt lag, forening eller organisasjon være tilknyttet Tilskuddsportalen.

Søk elektronisk på kongsvinger.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Kontingent- og utstyrskassa

Kongsvinger kommune har avsatt penger til drift av en kontingentkasse. Ordningen koordineres av Kultur- og Fritidsenheten som også har driftsansvaret.


Søknad
Benytt søknadsskjema som du finner på kongsvinger.kommune.no. Vær nøye med å fylle ut hele søknadsskjemaet og legg ved et enkelt budsjett som skisserer hva tilskuddet skal brukes til. Det kan søkes fortløpende på ordningen; ingen søknadsfrist!

Målgruppe
Målgruppen for ordningen er barn og unge i alderen 6 til og med 19 år. Man er klar over at det i denne gruppen finnes flere som av økonomiske årsaker ikke har anledning til å delta i fritidsaktiviteter innen idrett og andre lag/foreninger.


Målsetting
Målsettingen med ordningen er derfor å gi tilskudd til kontingenter og utstyr til foreninger/enkeltpersoner slik at barn og unge i målgruppen kan delta på fritidsaktiviteter i nærmiljøet.
Det gis inntil kroner 3.000,- i tilskudd per person per år.
Tilskuddene gis for ett år av gangen og er å regne som en engangsstøtte.
Informasjon om søknaden
Det er kun voksne rundt barnet/ungdommen som kan søke om midler, for eksempel helsesøstre, lærere, miljøarbeidere, lagledere, trenere med flere.
Barnet eller familien kan ikke søke selv.
Den voksne som søker har ansvaret for å følge opp at barnet/ungdommen deltar i aktiviteten.
Den som søker vurderer også om familien er i en slik situasjon at dette ikke kan dekkes selv.

Privatpersoner
logo
Tilskudd til utvikling av grender og tettsteder

1. Formål med tilskuddsmidlene
Kongsvinger kommune ønsker å stimulere til levende tettsteder og grender. Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere til lokale initiativ, frivillig innsats og bredt samarbeid, som fører til realisering av verdiskapende tiltak i grender og tettsteder. Med grender og tettsteder menes bebygde områder i kommunen utenfor Kongsvingers bygrenser. Tiltakene skal bidra til økt trivsel og utvikling i kommunen.

2. Forhold som prioriteres
Utviklingsrettede tiltak som kommer store deler av innbyggerne til gode.
Tiltak som er rettet mot barn og unge.
Tiltak som er rettet mot eller er organisert for nye innbyggere.
Tiltak som på annen måte er i tråd med intensjonene i kommuneplanen.
Tiltak  som gjennom intensjon og målsetting vil bidra til et bærekraftig  miljø og en levende kultur.
Tiltak som fremmer folkehelse og begrenser utenforskap.
Tiltak som fremmer inkludering
Søknader knyttet til vedlikehold vil ikke bli prioritert, da midlene er utviklingsrettede. Tiltak som skal gis støtte forventes å være selvgående med tanke på fremtidig drift og vedlikehold.

3. Søknad om "etableringstilskudd"
Det kan søkes om et etableringstilskudd på kr. 15 000 til utviklingsselskap, velforening og grendelag for å etablere/utvikle organisasjon.

For å få utbetalt «etableringstilskudd» kreves følgende:

Organisasjonsnummer og bankkonto knyttet til organisasjonen.
Gjennomført etableringsmøte og valgt styre for inneværende år
Registrert medlem av Tilskuddsportalen
Utarbeidet budsjett med handlingsplan for kommende periode. 


4. Søknad om "tiltakspenger"
De som kan søke om tilskuddsmidler til tiltak er utviklingsselskap, velforeninger og grendelag i kommunens grender og tettsteder. Les mer på kongsvinger.kommune.no

Bedrifter og næringsliv
Organisasjoner og foreninger

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post