Flå kommunes støtteordninger

Flå kommune tilbyr sine innbyggere flere offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Flå kommune.

Les mer om Flå kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (3)
logo
Kulturmidler

Målet med den offentlige kulturpolitikken er, som nevnt i Kulturmeldinga, at den skal stimulere til kvalitet, styrke felleskulturen og komme flest mulig mennesker til gode. Viktige virkemidler er tilskuddsordninger som sikrer den bredde og det mangfoldet vi ønsker i kulturlivet. Retningslinjene legger særlig vekt på støtte til barne- og ungdomsorganisasjoner og aktiviteter for disse gruppene.

Kulturmidlene i Flå kommune blir gitt over kulturbudsjettet innenfor rammen av det årsbudsjettet som kommunestyret vedtar. Midlene blir delt ut av kommunestyret på grunnlag av søknader fra lag, organisasjoner og enkeltpersoner.

1. Tilskudd til drift
Alle lag og organisasjoner i Flå kommune kan søke om tilskudd til drift. Andre kommunale og regionale lag kan også søke. De som arbeider med målgruppa barn og unge blir prioritert ved tildelingen. En forutsetning for at lagene blir vurdert, er at de har medlemskontingent og fører medlemsliste Med søknadsskjema må det følge siste års reviderte regnskap, budsjett for søknadsåret og årsmelding.

2. Tilskudd til arrangement
Det kan søkes om tilskudd til arrangement (teater, konserter, jubileum og lignende. Laget kan søke om tilskudd til eget opplegg eller til tilstelninger der de ønsker å bruke krefter utenfra. Budsjett og regnskap for arrangementet må legges ved.

3. Tilskudd til prosjekt
Det kan søkes om tilskudd til prosjekt av lengre eller kortere lengde. Budsjett og regnskap må legges ved.

4. Tilskudd til leder- og instruktøropplæring
Lag kan søke om å få dekket deler av utgifter ved leder- og instruktøropplæring. Tilskudd kan bli gitt etter fremlagt søknad med kvitteringer for utgiftene.

5. Tilskudd til enkeltpersoner/kulturstipend
Tilskudd kan også bli gitt til enkeltpersoner, evt. som kulturstipend, dersom tiltaket kan ha positiv virkning for kulturlivet i kommunen. Tilskuddet blir betalt på grunnlag av vedlagt søknad, og følger den alminnelig søknadsfristen.

6. Tilskudd til kulturhus/forsamlingshus
Det kan søkes om tilskudd til drift av kulturhus/forsamlingshus. Budsjett og regnskap må følge med søknaden.

Søk elektronisk på flaa.kommune.no
 

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Energi og klimatiltaksfondet

Kommunestyre vedtok i møte 21. juni 2012 retningslinjer for energi- og klimatiltaksfond i Flå kommune, gjeldende fra 01.01.2012.

RETNINGSLINJER FOR ENERGI OG KLIMATILTAKSFOND I FLÅ KOMMUNE

1. FORMÅL

Tilskudd fra Energi og Klimatiltaksfondet skal brukes til spesifikke tiltak i bygninger i Flå kommune.

2. MÅLGRUPPE – HVEM KAN SØKE
Privatpersoner og næringsdrivende med bolig eller næringseiendom i Flå kommune kan søke. Det gis ikke tilskudd til fritidseiendom.

3. STØTTEVILKÅR
A. Fyringsanlegg flis/ved/pellets/jordvarme og tilsvarende: 20% av investert beløp – maksimalt kr 10.000,-
B. Pelletsovn: 20% av investert beløp – maksimalt kr.3.000,-
C. Rentbrennende ovn/peis: 20% av investert beløp – maksimalt kr.3.000,-
D. Varmepumper: luft til vann: 20% av investert beløp – maksimalt kr.3.000,- Det gis ikke tilskudd til rene luft til luft varmepumper (som i ENOVA sine retningslinjer for støtte)

Den årlige utbetalingen fra Energi og klimatiltaksfondet begrenses til det beløp som står på fondet. Dersom det kommer inn søknader som tilsier større utbetaling enn fondets størrelse, etter retningslinjene over, reduseres alle tilskudd forholdsmessig.

4. SØKNADSFRIST
Tilskudd gis etterskuddsvis etter at investering er foretatt. Søknad må være innkommet til Flå kommune innen 1. desember. Kopi av kvitteringer må vedlegges søknaden.

Bedrifter og næringsliv
Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Kommunalt tilskudd til unge boligsøkende

Reglementet er korrigert av Flå kommunestyre i 2020, sak 08/20.


1. Flå kommune gir fra 01.01.12 tilskudd til ungdom som ønsker å kjøpe/bygge bolig i Flå
kommune. Tilskuddet er 5% av byggekostnad/kjøpekostnad maksimalt 100 000 kr pr. bolig.
Fra vedtaksdato i kommunestyret den 20.02.20, blir maksimalt beløp øket til kr 200.000,- pr.
bolig.


2. Vilkår for å oppnå tilskudd.
a). Tilskuddet blir gitt til førstegangs etablerere, til og med det kalenderåret søkeren fyller 35 år. I
tilfeller hvor et par går til anskaffelse av bolig, er det nok at den som søker tilskuddet er førstegangs
boligetablerer..
b). Søker(e) skal stå som eier(e) av boligen.
c). Den/De som mottar tilskuddet må bosette seg i boligen. Hvis boligen selges eller fraflyttes innen 5
år etter dato for mottak av tilskudd, må tilskuddet tilbakebetales. Det skal undertegnes en erklæring,
som skal tinglyses, om at tilskuddet skal tilbakebetales i sin helhet med tillegg av 5 % rente p.a. fra
utbetaling, dersom boligen ikke benyttes som helårsbolig.
d). Tilskuddet blir gitt uavhengig av tidligere etableringer i andre kommuner.
e). Tilskuddet er et engangstilskudd for så vel enslige som par. Ved et evt. brudd i parforhold, vil det
ikke bli gitt et nytt tilskudd ved en ny etablering dersom de som søker har vært i parforhold og fått
tilskudd tidligere. Det gis bare et tilskudd pr. bolig selv om flere av søkerne tilfredsstiller kravene.
f). Tilskuddet blir gitt uavhengig av boligens størrelse.
g). Byggetillatelse for ny bolig må være gitt etter 01.01.2012. Kjøpekontrakten/skjøte på ny og brukt
bolig må være tinglyst etter 01.01.2012. Byggetillatelse og kjøp etter vedtaksdato 20.02.20 i
kommunestyret gir rett til maksimalt beløp kr 200.000,-.
h). Boligen må benyttes som helårsbolig. Tilskuddet blir ikke gitt til fritidshus.


3. Søknad
Søknad om tilskudd skal være skriftlig og skal stilles til kommunen. Opplysningene i søknaden må
være relevant i forhold til fastsatte vilkår for å oppnå tilskudd.
Ingen søknadsfrist. Søker(e) må underskrive på at vilkårene for å få tilskudd aksepteres.

4. Utbetalingstidspunkt
Utbetaling av tilskuddet for nye boliger, skjer tidligst etter at brukstillatelse er gitt.
Utbetaling av tilskudd for brukte boliger skjer etter at skjøtet er tinglyst.

Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post