Kristiansand kommunes legater og støtteordninger

Kristiansand kommune tilbyr ulike støtteordninger og stipender til sine innbyggere. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over støtteordninger du kan søke på.

Les mer om Kristiansand kommunes legater og støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Bli kjent med Kristiansand kommune
Støtteordninger (21)
logo
Kristiansand kommunes kunstnerstipend

Formålet med stipendordningen er å stimulere til kunstnerisk utvikling og styrke vilkårene for kunstnere i Kristiansand.

Ordningen er delt opp i

-talentstipend
-kunstnerstipend
-arbeidsstipend


Det betyr at man kan søke stipend gjennom hele kunstnerskapet, både som talent, i en student- eller etableringsperiode og som aktiv profesjonell kunstner.  

I vurderingen av søknadene legges det blant annet vekt på nyskaping, gjennomføringsevne, faglig kvalitet og profesjonalitet. Stipendordningen er øremerket søkere med en vesentlig tilknytning til Kristiansand.  

Kulturutvalgets leder, nestleder og kulturdirektøren utgjør en jury og fremmer innstilling til hovedutvalget som vedtar tildeling av stipend.  

Stipend kan tildeles innenfor alle kunstområder: Dans, teater, billedkunst, kunsthåndverk, sang, musikk, litteratur, film, foto m.m.  

Les mer og last ned søknadsskjema på kristiansand.kommune.no

Privatpersoner
logo
Toppidrettsstipend

Søknadskriterier
Klubben, kretsen eller forbundet skal søke på vegne av utøveren og/eller treneren. Utøver skal representere en idrettsklubb hjemmehørende i Kristiansand. Om man har blitt tildelt stipend tidligere, er ikke dette til hinder for å motta stipend på nytt på et senere tidspunkt. Man kan tildeles stipend i hovedsak for ett år, men det kan også gis for inntil to år om gangen. Stipendsummen for 2023 er på totalt kr 450 000,-

Ved tildeling av toppidrettsstipend til utøver, legges det vekt på innlevert dokumentasjon på:

Oppnådde resultater primært på nasjonalt/internasjonalt seniornivå
Uttalelser fra trener/leder/klubb/krets/forbund
Kortfattet trenings- og konkurranseplaner for videre satsning


Begrensinger
Økonomiske forutsetninger varierer fra idrett til idrett, fra miljø til miljø og fra utøver til utøver. Det vil derfor kunne være aktuelt å foreta en økonomisk behovsprøving ved tildeling av offentlig tilskudd til formålet.
Mottakeren står fritt til å bruke stipendet til videreutvikling innenfor sin idrett.
Kristiansand kommune kan velge å trekke tilbake tildeling om det forekommer at mottaker blir dømt for bruk av doping. 


Søknadsskjema og retningslinjer
Alle idrettsklubber/organisasjonsledd i idretten innenfor Kristiansand kommune kan fremme forslag på kandidater. Det åpnes ikke opp for søknad fra enkeltpersoner/utøvere.

Les mer og last ned søknadsskjema på kristiansand.kommune.no

Privatpersoner
Organisasjoner og foreninger
logo
Fritidsfond

Hovedformålet til Fritidsfond 
At flere barn og unge skal delta i organiserte fritidsaktiviteter.  

Søknadsfrist 
Løpende gjennom hele året.

Merk: Det er kun søknader for inneværende år som vil bli behandlet.

Hvem kan søke?
Foreldre, foresatte og personer med fullmakt fra foreldre.  

Fullmaktsskjema - for deg som skal sende inn søknad om støtte fra Fritidsfond på vegne av andre. Fullmakten må lastes opp som eget vedlegg i selve søknadsskjemaet.

Målgruppe
Barn og unge opp til 18 år i Kristiansand.

Krav til dokumentasjon 
Utgiftene det søkes om dekning av må dokumenteres med faktura, kvittering, eller annen bekreftelse som viser hva det søkes om støtte til.  

Hva kan det søkes om støtte til? 
Kontingent, medlemskap, cuper og utstyr i forbindelse med den ene organiserte aktiviteten.

Fritidsfond dekker ikke utgifter til enkeltopplevelser som Aquarama, kino, ferietilbud, håndballskole, fotballskole og liknende. 

 

Hvem utbetales støtten fra Fritidsfond til? 
Støtten utbetales som hovedregel på faktura direkte til organisasjon/klubb/lag og ikke til familien. Det kan unntaksvis utbetales støtte til søker når utlegg er dokumentert med kvittering.  

Privatpersoner
logo
Tilskudd til integrering, mangfold og deltakelse i samfunnsliv

Kristiansand skal være en åpen og inkluderende by hvor alle skal ha like muligheter. Tilskuddsordningen har som formål å støtte tiltak og aktiviteter som bidrar til integrering, mangfold og deltakelse i samfunnsliv. Tiltakene skal være i tråd med målsettinger i politisk vedtatte planer og strategier på helse-, omsorgs- og sosialfeltet.

Hva det kan gis tilskudd til
a) Aktiviteter som bidrar til å oppnå de mål og strategier som kommunen har
b) Tiltak som er forebyggende og rettet mot klart definerte målgrupper og som vil hindre/utsette behov for tyngre hjelpetiltak
c) Utfyller kommunens tilbud
d) Tiltak som bidrar til å styrke kommunens satsingsområder
e) Drift av organisasjonen

Søkeren plikter til å sette seg inn i retningslinjene for tilskuddsordningen.

Søknad skal sendes inn på gjeldende elektronisk søknadsskjema av en person som har myndighet til å forplikte organisasjonen.

Les mer og søk elektronisk på kristiansand.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Tilskudd til mestring, deltakelse og livskvalitet

Tilskuddsordningen har som formål å stimulere og videreutvikle et mangfold av lokale tiltak og aktører innen rus- og psykisk helsefeltet. Tiltakene skal være i tråd med målsettinger i politisk vedtatte planer og strategier på helse-, omsorgs- og sosialfeltet.

Hva det kan gis tilskudd til
a) Aktiviteter som bidrar til å oppnå de mål og strategier som kommunen har
b) Tiltak som er forebyggende helsetiltak / rusforebyggende tiltak
c) Tiltak som er forebyggende og rettet mot klart definerte målgrupper og som vil hindre/utsette behov for tyngre hjelpetiltak
d) Utfyller kommunens tilbud
e) Tiltak som bidrar til å styrke kommunens satsingsområder
f) Drift av organisasjonen

Søkeren plikter til å sette seg inn i retningslinjene for tilskuddsordningen.

Søknad skal sendes inn på gjeldende elektronisk søknadsskjema av en person som har myndighet til å forplikte organisasjonen. 

Les mer og søk elektronisk på kristiansand.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Tilskudd til organisering av frivillig på helse-, omsorg- og sosialfeltet

Tilskuddsordningen har som formål å tilrettelegge for og stimulere til frivillig innsats. Tiltakene og være i tråd med målsettinger i politisk vedtatte planer og strategier på helse-, omsorgs- og sosialfeltet.

Hva det kan gis tilskudd til
a) Aktiviteter som bidrar til å oppnå de mål og strategier som kommunen har
b) Tiltak som er forebyggende og rettet mot klart definerte målgrupper og som vil hindre/utsette behov for tyngre hjelpetiltak
c) Utfyller kommunens tilbud
d) Tiltak som bidrar til å styrke kommunens satsingsområder
e) Drift av organisasjonen

Søkeren plikter til å sette seg inn i retningslinjene for tilskuddsordningen.

Søknad skal sendes inn på gjeldende elektronisk søknadsskjema av en person som har myndighet til å forplikte organisasjonen.

Les mer og søk elektronisk på kristiansand.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Bedrifter og næringsliv
logo
Kristiansand kommunes samlelegat

Legatets formål er å stimulere den humanitære og frivillige innsatsen på det sosiale felt i Kristiansand kommune.

Legatet får tilført midler som kommunen har avsatt til ideelle og sosiale organisasjoner. Disse midlene legges til legatets avkastning og tilskuddspotten i 2024 er på rundt 900.000 kroner.

Midlene utdeles til tiltak i regi av enkeltpersoner, grupper, foreninger, organisasjoner eller institusjoner. Ved tildeling av midlene skal det spesielt legges vekt på interessegruppers egen aktivitet, samt tiltak med høy grad av frivillighet.

Legatets styre tildeler midler etter en skjønnsmessig vurdering. Det er ingen klagemulighet. Legatstyret er Helseutvalget.

Les mer og søk elektronisk på kristiansand.kommune.no

Kontaktperson for tilskuddsordningen er Irene Kaspersen og Heidi Johansen

Organisasjoner og foreninger
logo
Tilskudd til aktiviteter for barn og unge med funksjonshemming

Formålet med tilskuddsordningen er å øke muligheten for at barn og unge med særskilte behov kan ta del i organisasjonslivet.

Hva det kan gis tilskudd til:
a) Integrering av barn- og unge med særlige behov i eksisterende organisasjoner.
b) Særskilte arrangementer og aktiviteter.

Hvem det kan gis tilskudd til
Frivillige aktører, organisasjoner og foreninger som er registrert eller har sitt virke i Kristiansand og integrerer funksjonshemmede barn og unge.

Les mer og søk elektronisk på kristiansand.kommune.no

Privatpersoner
logo
Tilskudd til drift av barne- og ungdomsorganisasjoner

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere det organiserte, frivillige barne- og ungdomsarbeidet i Kristiansand.

Det kan gis tilskudd til organisasjonenes utgifter til drift.

Hvem det kan gis tilskudd til
a) Frivillige aktører, organisasjoner og foreninger som er registrert eller har      sitt virke i Kristiansand og som driver med aktiviteter for barn og unge.
b) Har minst 10 medlemmer under 20 år.
c) Organisasjoner som har medlemskontingent.
d) Organisasjoner som har eksistert i minimum ett år.
e) Organisasjonen med minimum 5 møter/samlinger for målgruppen i året.

Les retningslinjer og søk elektronisk på kristiansand.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Tilskudd til kompetansesentre og nettverksorganisasjoner

Formålet med tilskuddsordningen er å styrke og videreutvikle sentrale kompetansesentre og nettverksorganisasjoner i Kristiansand. Ordningen skal stimulere til kompetanse- og bransjeutvikling, dialog og samhandling, samt kunnskapsdeling mellom utøvere, arrangører, institusjoner og kompetansemiljøer.

Tilskuddsordningen skal medvirke til å oppnå Kristiansand kommunes kulturpolitiske målsetninger. Målsettingene er formulert i plandokumenter vedtatt av bystyret. Se gjeldende kommuneplan og gjeldende kulturpolitisk strategi.

Les retningslinjer og søk elektronisk på kristiansand.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Bedrifter og næringsliv
logo
Tilskudd til kunst- og kulturformål

1. Formål
Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere og videreutvikle kulturlivet i Kristiansand.
Tilskuddsordningen skal bidra til profesjonalitet, kvalitet og mangfold i Kristiansands kunst og
kulturtilbud.

2. Hva det kan gis tilskudd til
a) Festivaler (større festivaler skal søke Tilskudd til festivaler)
b) Kulturarrangementer (konserter, forestillinger, utstillinger, idrettsstevner m.m.)
c) Kunstneriske produksjoner og kulturprosjekter innen musikk, scenekunst, visuell kunst og
litteratur og film. (Filmsøknader skal i hovedsak rettes til Sørnorskfilmsenter:
www.sornorskfilm.no)
d) Kulturverntiltak (formidling og dokumentasjon)


3. Hva det ikke gis tilskudd til
a) Dekning av underskudd ved gjennomførte tiltak
b) Ordinær drift
c) Lukkede arrangementer
d) Interne kurs, studiereiser eller annen utdanning
e) Formål som naturlig omfattes av andre kommunale tilskuddsordninger
f) Investeringer i materiell/utstyr
g) Arrangement- og turnéstøtte for rytmisk musikk. Sørf administrerer støtteordning på vegne
av kommunen til dette formål.(www.sorf.no)


4. Hvem det kan gis tilskudd til
a) Det gis primært tilskudd til lokalt baserte lag, foreninger, kulturbedrifter, institusjoner,
organisasjoner, grupper, kunstnere og enkeltpersoner.
b) Det kan også gis tilskudd til tilsvarende aktører uten tilhold i Kristiansand når disse er
ansvarlig for tiltak som skapes og gjennomføres i byen med lokale utøvere.

Søknadsfrist og kunngjøring
a) Det kan søkes to ganger i året: 15. januar og 15. august.
b) Søknader kan unntaksvis behandles utenom hoved søknadsfristene.
c) Søknad skal leveres før tiltaket er igangsatt eller gjennomført.
d) Alle tilskuddsordninger kunngjøres via kommunes nettsider minimum 4 uker før
søknadsfrist

Les mer og søk elektronisk på kristiansand.kommune.no

Bedrifter og næringsliv
Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Tilskudd til private idrettsanlegg

1. Formål
a) Formålet med tilskuddsordningen er å støtte opp under drift av idrettsanlegg hvor
Kristiansand ikke har tilfredsstillende kommunale anlegg.


2. Hva det kan gis tilskudd til
a) Drift av idrettsanlegg.
b) Leie uten driftsansvar i private anlegg hvor anlegget ikke er støttet av kommunen.


3. Hva det ikke gis tilskudd til
a) Leie av Kristiansand kommunes anlegg eller for tjenester som søkeren ivaretar gjennom
driftsavtale med Kristiansand kommune.
b) Anlegg til aktiviteter som ikke er tatt opp som ordinært medlem i Norges idrettsforbund.
c) Større investeringer i bygg og anlegg.


4. Hvem det kan gis tilskudd til
a) Idrettslag og foreninger som er registrert og har sitt virke i Kristiansand.
b) Idrettslag/organisasjonsledd i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
(NIF).
c) sammenslutninger organisert under Norges Jeger- og Fiskerforbund, Den Norske
Turistforening, Norges Bilsportforbund og Det Frivillige Skyttervesen.
d) Lag, foreninger og organisasjoner med driftsansvar for anlegg.


5. Hvem det ikke gis tilskudd til
a) Virksomheter, institusjoner og organisasjoner som har samarbeidsavtale med kommunen
og mottar årlig driftstilskudd fra egen post på det kommunale kulturbudsjettet, kan ikke søke
om ekstratilskudd fra denne tilskuddsordningen.
b) Kommunale, fylkeskommunale og statlige etater/enheter/virksomheter.
c) Lag, foreninger og organisasjoner som ikke er registrert i
Brønnøysundregistrene/Frivillighetsregisteret.
d) Virksomheter eller deler av virksomhet som har avtale om salg av tjenester til kommunen
innenfor ordningens virkeområde.
e) Virksomheter og organisasjoner som faller utenfor formålet med ordningen.


6. Kunngjøring og søknadsfrist
Søknadsfrist medio november for påfølgende år. Alle tilskuddsordninger kunngjøres via
kommunes nettsider minimum 4 uker før søknadsfrist.


7. Krav til søknaden
a) Søknad skal sendes inn på gjeldende elektronisk søknadsskjema av en person som har
myndighet til å forplikte organisasjonen. Alle obligatoriske felt i skjemaet må fylles ut. Kun
søknader sendt via kommunens søknadsportal innen søknadsfristen vil bli behandlet.
b) Budsjett i balanse som viser alle utgifter og inntekter, og en plan for finansiering. Det skal
gjøres rede for tilskudd som allerede er innvilget, samt andre omsøkte midler fra private og
offentlige instanser.
c) Aktivitetsplan. 20

Les mer og søk elektronisk på kristiansand.kommune.no

Bedrifter og næringsliv
Organisasjoner og foreninger
logo
Satsing på rytmisk musikk

Kristiansand kommunes satsing på rytmisk musikk blir administrert av Sørf.

Tilskuddsordningen omfatter arrangementtilskudd, turnè og profesjonaliseringsmidler.

Les mer på kristiansand.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Tilskudd til skolekorps

Formålet med tilskuddsordningen er å legge til rette for stabilitet og utvikling for korpsene i Kristiansand.

Tilskuddsordningen skal medvirke til å oppnå målsettingene i Kristiansand kommunes kulturstrategi.

Søknadsfrist: 1. april

Les retningslinjer og søk elektronisk på kristiansand.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Bydelsfondet

Formålet med bydelsfondet er at det skal bidra til utviklingen av gode bo- og nærmiljøer og økt lokalt engasjement ved å legge til rette for:

Attraktive, åpne og inkluderende møteplasser for sosiale, kulturelle og fysiske aktiviteter. 
Økt aktivitet og ny giv blant beboer- og velforeninger, frivillige lag og organisasjoner og andre aktører.
Lokalt engasjementet og dugnadsinnsats.
Hvem kan søke om midler fra fondet?
Velforeninger, borettslag, lag og foreninger kan søke midler fra fondet. Søker må være registrert i Brønnøysundregistrene.

Driftsmidler og investeringsmidler
Det kan søkes om driftsmidler eller investeringsmidler. Det er knyttet forskjellige kriterier til søknaden, avhengig av beløp og om tiltak skjer på privat eller kommunal grunn. 

Mer informasjon, retningslinjer og søknadsskjema finner du på denne siden:

https://www.kristiansand.kommune.no/navigasjon/bolig-kart-og-eiendom/parkvesenet/bydelsfondet/

Organisasjoner og foreninger
Bedrifter og næringsliv
logo
Klima og omstillingsfondet

Fondet skal benyttes til tiltak som erstatter bruk av fossile brennstoff, tiltak som er holdningsskapende, prosjekter som understøtter en omstilling av næringslivet til grønn næringsutvikling, forsknings-, utviklings- og innovasjonsprosjekter m.v. Tilskuddsordningen skal støtte opp under føringene som er vedtatt i kommuneplanens samfunnsdel, og vil ha særlig søkelys på to mål i denne:

Kristiansand er et sosialt rettferdig lavutslippssamfunn med 80 % lavere klimagassutslipp i 2030.
I Kristiansand oppnår kommune og innbyggere mer med mindre ressursbruk.
Tilskuddsordningen skal gi næringsvirksomheter, privatpersoner, borettslag og sameier, lag og andre organisasjoner muligheter til å gjennomføre effektive klimatiltak.

I det politiske vedtaket heter det at ordningen skal ha en sosial profil, og skal inkludere sykkelstimulerende tiltak. Dersom tiltaket har en klar sosial profil, kan det støttes inntil 80% av totalkostnad, men behovet for dette må da være redegjort for i søknaden.

Det kan søkes om tilskudd fra 5000 kr til 250 000 kr.
Første søknadsfrist er 1. desember

Mer informasjon, retningslinjer og søknadsskjema finner du på denne siden:

https://www.kristiansand.kommune.no/navigasjon/bolig-kart-og-eiendom/miljo-og-klima/Klimaogomstillingsfondet/

Bedrifter og næringsliv
Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Folkets klimadugnad

Hensikten med folkets klimadugnad er å legge til rette for at innbyggerne i Kristiansand kan realisere gode klima- og miljøtiltak. Folkets klimadugnad skal oppmuntre til lokalt initiativ, engasjement og samarbeid for en bærekraftig utvikling. Ordningen henvender seg i første rekke til enkeltpersoner, ikke-kommersielle organisasjoner, lag og foreninger som ønsker å bidra i klimadugnaden.    

Eksempler på aktivitet/tiltak som kan støttes er:

• Holdningsfremmende arbeid som bidrar til økt engasjement og kunnskap
• Praktiske tiltak og kostnader til kjøp av utstyr
• Gjennomføring av arrangement eller aksjoner, herunder også innbyggerinitierte arrangementer under Miljøuka  

Les mer og søk elektronisk på kristiansand.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Tilskudd til utendørsaktiviteter i nærmiljøet

Formålet med tilskuddsordningen, tidligere kalt "nærmiljøtilskudd", er å bidra til økt deltakelse i utendørs aktiviteter i lokalsamfunnet. Tilskuddet skal oppmuntre til lokalt initiativ, planlegging i velforeningene og samarbeid i boligområdene.

Søknadsfrist 1. mars

Les mer og søk elektronisk på kristiansand.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Tilskudd til utsatte/vanskeligstilte barn og unge

1. Formål
a) Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere til tiltak som bedrer livssituasjonen for
utsatte / vanskeligstilte barn og unge. Tiltakene kan være rettet mot familier eller det
enkelte barn / ungdom.
b) Tiltakene skal avhjelpe og bøte på livssituasjoner som følge av lavinntekt og
psykiske, fysiske eller sosiale utfordringer.
c) Tilskuddsordningen skal medvirke til å oppnå Kristiansand kommunes og kommunalområdets overordnede målsetting: «Alle barn og unge skal lykkes i sine fellesskap
ved å realisere og utvikle sitt potensiale for læring og personlig vekst.»


2. Hva det kan gis tilskudd til
Tiltak som bidrar til å oppfylle formålet i punkt 1.
3. Hva det ikke gis tilskudd til
a) Dekning av underskudd ved gjennomførte tiltak
b) Innkjøp av varige driftsmidler
c) Formål som naturlig omfattes av andre kommunale tilskuddsordninger
d) Leie av egne lokaler


4. Hvem det kan gis tilskudd til
Private aktører og frivillige lag og organisasjoner som retter sine omsøkte tiltak mot
målgruppen i Kristiansand.


5. Hvem det ikke gis tilskudd til
a.) Virksomheter eller deler av virksomheten, institusjoner og organisasjoner som har
samarbeidsavtale med kommunen og mottar årlig driftstilskudd fra egen post på det
kommunale budsjettet, kan som hovedregel ikke søke om ekstra tilskudd fra denne
tilskuddsordningen, men kan på lik linje som andre søke tilskudd til tiltak som ikke er
en del av inngått samarbeidsavtale.
b) Kommunale, fylkeskommunale og statlige etater/enheter/virksomheter.
c) Lag, foreninger og organisasjoner som ikke er registrert i Brønnøysundregistrene.
d) Virksomheter eller deler av virksomhet som har avtale om salg av tjenester til
kommunen innenfor ordningens virkeområde.
e) Virksomheter og organisasjoner som faller utenfor formålet med ordningen.
f) Privatpersoner


6. Søknadsfrist og kunngjøring
Søknadsfrist medio november for påfølgende år. Tilskuddsordningen kunngjøres via
kommunens nettsider minimum 4 uker før søknadsfrist.

Les mer og søk elektronisk på kristiansand.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Frivillighetsprisen

Kristiansand kommunes frivillighetspris skal i følge statuttene gis til en person og organisasjon i Kristiansand, som har utmerket seg med frivillig engasjement og pågangsmot til beste for den enkelte innbygger og lokalsamfunnet

Send ditt forslag til kandidater innen 14. juni.

Blant de innkomne forslagene vil juryen for Frivillighetsprisene velge ut en en prisvinner for organisasjoner og en for enkeltpersoner. Prisen består av et diplom og et pengebeløp på 25 000 kroner. Prisen overrekkes i forbindelse med den Internasjonale Frivillighetsdagen 5. desember eller på annet velegnet tidspunkt.

Les mer og send søknad elektronisk på kristiansand.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Kulturprisen

Kristiansand kommunes kulturpris har som formål å stimulere kunstnerisk virksomhet og består av en skulptur med inskripsjon og 50 000 kroner. Prisen tildeles personer/organisasjoner som har gjort en spesiell innsats for byens kulturliv og/eller markert kunstnerisk virksomhet av stor betydning.

Kulturprismottaker må være hjemmehørende i Kristiansand, Søgne eller Songdalen de siste 10 årene. Dersom prisen gis til en kunstner med virksomhet av stor betydning, er det nok å være født i tidligere Kristiansand, Søgne eller Songdalen kommune.

Begrunnede forslag sendes på elektronisk skjema innen 1. mars. (Skjemaet åpnes ca. 4 uker før søknadsfristen).

Gå inn på kristiansand.kommune.no og legg inn forslag 

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post