Kongsberg kommunes stipend og støtteordninger

Kongsberg kommune tilbyr sine innbyggere forskjellige stipend og andre tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Kongsberg kommune.

Les mer om Kongsberg kommunes stipend og støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (4)
logo
Kongsberg kommunes kulturstipend

Utvalg for kultur og oppvekst kan hvert år gi stipend til personer fra eller bosatt i Kongsberg som ønsker å kvalifisere seg på ulike måter innenfor kultursektoren (musikk, idrett, dans, kunstfag, nysirkus, klovnestudier og lignende). Utvalg for kultur og oppvekst vurderer stipendienes størrelse i henhold til sakens art, varighet og de totale kostnader.

8.2 Vilkår for kulturstipendordningen

Stipendiene kan gis til deltagelse i kurs, som reisestipend eller som støtte til prosjekter som enkeltpersoner ønsker å gjennomføre.
Søkere oppgir navn, adresse, alder bosted i kommunen, deltagelse i tidligere kurs, deltagelse i kursvirksomhet. Søknaden skal inneholde opplysninger om utdanning (med vitnemål, yrke samt plan for hvordan søkeren vil anvende stipendiet.
Stipendiemottakere avgir rapport til utvalg for kultur og oppvekst.
Om stipendiet ikke nyttes til det formål som er nevnt i søknaden tapes beløpet. Beløpet kan bli å tildele en annen eller holdes tilbake til senere utdeling.

Les mer om ordningen på kongsberg.kommune.no

Privatpersoner
logo
Tilskudd til lag, foreninger og kulturformål

1. Generelle vilkår for tilskuddsordningene

De generelle vilkårene gjelder for samtlige tilskuddsordninger som er omtalt i
retningslinjene. Eventuelle unntak fra de generelle vilkårene framgår i beskrivelsen av den enkelte tilskuddsordning.


Følgende krav stilles for at en organisasjon/et lag/en forening skal være berettiget å søke tilskudd:

1. Søknaden skal være innlevert innen kunngjort tidsfrist og på gjeldende søknadsskjema.

2. Organisasjonen/laget/foreningen skal ha minst 10 betalende medlemmer.

3. Lag og foreninger som mottar tilskudd fra Kongsberg kommune forplikter seg til å være registrert i kommunens foreningsregister og forutsettes å være registrert med organisasjonsnummer i Brønnøysundregistrene.


4. Søker må ha oppfylt sine forpliktelser ovenfor kultur og velferdstjenesten i henhold til tidligere tildelte tilskudd og vilkår for disse.

5. Har søker gjeld til Kongsberg kommune vil hele eller deler av bevilget tilskudd kunne bli holdt tilbake for å dekke denne gjelden.

6. Organisasjoner som hører til andre kommunale enheters ansvarsområde, eller får tilskudd fra andre kommunale enheter, er i utgangspunktet ikke berettiget tilskudd fra kultur og velferd.

7. Organisasjoner som har til formål å ivareta medlemmenes arbeidsrettslige- eller økonomiske interesser er ikke berettiget tilskudd til denne aktiviteten.

8. Det forutsettes at tiltak/arrangementer hvor ungdom under 18 år er hovedmålgruppe er totalt rusfrie.

9. Bare organisasjoner som er åpne for alle er tilskuddsberettiget.

10. Med «åpen for alle» menes at enhver innbygger uavhengig av tros- og livssyn, etnisitet o.l. kan bli medlem og delta i organisasjonen.

11. Fylkes- og landsomfattende organisasjoner uten lokallag/lokalavdelinger i Kongsberg er ikke tilskuddsberettiget. Unntak gjelder for spesielle arrangementer som kretsmesterskap, Norgesmesterskap, fylkesleir, landsleir o.l.

12. Tilskudd fra Kongsberg kommune, kultur og velferdstjenesten skal synliggjøres ved omtale i årsmeldinger og lignende. Ved arrangementer skal det på plakater, program og lignende fremgå at «Arrangementet er støttet av Kongsberg kommune, kultur og velferdstjenesten». Eller «(foreningsnavn) er støttet av Kongsberg kommune, kultur og velferdstjenesten».

13. Tilskudd til kulturformål utbetales kun ved overføring til bankkonto til registrerte organisasjoner, eventuelt ved betaling av faktura(er) fra tredjepart etter nærmere avtale. Tilskudd utbetales ikke til private bankkontoer.

14. Lag og foreninger som med hensikt har oppgitt feilaktig informasjon i søknad om tilskudd til kulturformål mister retten til slikt tilskudd i minst ett år. Utvalg for kultur og oppvekst vil bli forelagt informasjon om slike avvik, og fastsetter gjennom vedtak hvor lang tid berørt lag/forening mister muligheten til å motta tilskudd til kulturformål.


15. Tilskudd som forutsetter at mottaker fremlegger spesiell dokumentasjon før utbetaling gjelder for det aktuelle kalenderår og blir trukket tilbake dersom dokumentasjon ikke er fremlagt innen årsskiftet.


15. Innvilget tilskudd som av hensyn til manglende sluttrapportering e.l. ikke er utbetalt søker i løpet av tildelingsåret skal ved regnskapsavslutning avsettes på bundet driftsfond.

Les mer og søk digitalt på kongsberg.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Tilskudd til idrett-, frilufts- og nærmiljøanlegg

Har din organisasjon planer om å bygge eller rehabilitere et anlegg for idrett og fysisk aktivitet, kan du søke om tilskudd.
Målet med tilskuddsordningen er å skape mulighet til å drive idrett og fysisk aktivitet.

Du kan søke tilskudd til:

  • nybygg av idrettsanlegg
  • frilufts- eller nærmiljøanlegg
  • rehabilitering av idretts-, frilufts- eller nærmiljøanlegg


Målgruppe
Du kan søkje tilskot til idrettsanlegg om du er:

-idrettslag eller del av eit idrettslag knytte til Norges idrettsforbund eller Samenes Idrettsforbund
-studentsamskipnad
-organisert under Norges Jeger- og Fiskerforbund, Den Norske Turistforeininga, Noregs Bilsportforbund eller Det frivillige   Skyttervesen
-kommune eller fylkeskommune


Du kan søkje tilskot til friluftsanle~gg om du er:

organisert under Friluftsrådenes Landsforbund, Oslofjordens Friluftsråd eller Norsk Friluftsliv
Du kan søkje tilskot til nærmiljøanle~gg om du er:

-burettslag
-velforening


Det blir tilrådd at du set deg nøye inn i krav, vilkår og søknadsprosess på Anleggsregisteret før du set i gang. På Anleggsregisteret nettsida si finn du òg link til søknadsskjema.

Organisasjoner og foreninger
Bedrifter og næringsliv
logo
Klem-Skarsteens Legat

Klem-Skarstens legat administreres av Kongsberg kommune. Rådmannen er leder av legatstyret
Retningslinjer for forvaltning og utdeling av midler


Kunngjøring om tildeling av midler fra legatet blir gjort på Kongsberg kommunes nettsider, og i Laagendalsposten i oktober måned.


Utdelingskritereier
Målgruppen for utdeling av midler er iht statuttene er studiehjelp til unge mennesker fra Kongsberg, til universitets- og høyskoleutdannelse. 

Søkere som har flere studieår bak seg, vil bli prioritert. I tillegg 
vektlegges søkere med utradisjonelle studier eller spesielle kombinasjoner 
av fag. 

Tabellen viser hvordan antall studieår vektes. 

1.-3. utdanningsår vekttall 0 gruppe 1 
4. utdanningsår vekttall 1 gruppe 2 
5. utdanningsår vekttall 2 gruppe 3 
6. utdanningsår vekttall 3 gruppe 4 
7. utdanningsår vekttall 4 gruppe 5 

Studieplan og progresjon dokumenteres sammen med søknaden.

Last ned søknadsskjema her: https://kongsberg.kommune.no/artikkel/klemskarsten

Send søknadsskjema med eventuelle vedlegg til postmottak@kongsberg.kommune.no

Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post