Bykle kommunes støtteordninger

Bykle kommune tilbyr sine innbyggere flere stipend, legat og offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Bykle kommune.

Les mer om Bykle kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Bykle ser langt
Støtteordninger (6)
logo
Knut og Gyro Hovdens legat

Skuleungdom i Bykle, Valle og Bygland med minimum 6 mnd. skulegong, kan søkje om legat.

Slektningar inntil 3. ledd har førsteretten på legatet. Søkjarar som meiner dei kjem inn under dette punktet, må ta dette med i søknaden.

Søknadsfrist: ca 1. mai, sjå utlysing på bykle.kommune.no

 

Søknad sendast:

Bykle kommune, 4754 BYKLE

Privatpersoner
logo
Utdanningsstipend

Ungdom og vaksne som er registrerte i Bykle folkeregister som tek fulltidsstudie på vidaregåande-,  høgskule- eller yrkesretta utdanning, kan søkje om utdanningsstipend.

Lærlingar kan og søkje stipend for 1. året av kontraktstida på 2 år.  Stipendet blir annonsera i starten av kvart skulehalvår og har søknadsfrist:

1. oktober og 1. februar. 

Du finn søknadsskjema her:

https://www.bykle.kommune.no/utdanningsstipend-og-legat.312083.nn.html

Privatpersoner
logo
Bykle kommune sitt utviklingsstipend

Bykle kommune v/formannskapet kan kvart år dele ut utviklingsstipend til utøvarar på høgt regionalt eller nasjonalt nivå innan kulturområdet som musikk, dans, idrett, skrivekunst, biletkunst og liknande. Alder for å kunne søkje dette stipendet er frå 16-25 år, (ein kan søkje frå det året du fyller 16 år). Ein søkjer sjølv, eller det laget ein høyrer til kan fremje forslag.


SØKNADSFRIST ER 1 MARS.

Les meir her:

https://www.bykle.kommune.no/bykle-kommune-sitt-utviklingsstipend.328883.nn.html

Privatpersoner
logo
Honorarfond til folkemusikk

Føremål
Føremålet med honorarfondet er å gjere folkemusikken i Setesdal kjent og høyrt, og å stimulere til aktivitet blant folkemusikkutøvarar, ikkje minst dei unge. Fondet kan dekke delar av honoraret når ein arrangør bruker folkemusikarar med lokal tilknyting til arrangement i Bygland, Valle og Bykle kommunar. Dersom det er unge utøvarar, kan fondet dekke heile honoraret. Det er Valle sparebank og Valle, Bykle og Bygland kommunar som finansierer fondet, og Setesdal Spelemannslag administrerer det.

Kven kan søkje om tilskot?
Alle arrangørar - lag, foreiningar, bedrifter eller privatpersonar - med tilskipingar i Bygland, Valle og Bykle kommunar, kan søkje om tilskot frå fondet. Ordninga gjeld ikkje for offentlege institusjonar. Honorarfondet kan støtte arrangement av dei fleste slag, anten det dreier seg om kulturinnslag ved konferansar, bedriftssamlingar, representasjons - oppdrag, opningsfestar, jubileum, ”runde dagar”, private tilskipingar eller anna.

Retningsliner for tildeling
Setesdal Spelemannslag administrerer fondet, og definerer kva for utøvarar som kjem inn under ordninga.
Følgjande honorarsatsar gjeld:
- 12-15 år full dekning inntil kr. 1 500 per utøvar
- 16-18 år full dekning inntil kr. 2 500 per utøvar
- Andre utøvarar dekning 2/3 av utgiftene inntil kr. 4000 per utøvar
- Gruppe over 4 personar dekning 1/3 av utgiftene inntil kr. 12 000 per gruppe

Søknad om tildeling
Søknad om tilskot frå fondet skal sendast til Honorarfond til folkemusikk. Søknadsskjema finn på bykle.kommune.no. Søknader blir handsama fortløpande, og tildeling skjer dersom søknaden tilfredsstiller retningslinene, og så lenge det er midlar på fondet.

Søknad sender du til Honorarfond til folkemusikk v/Setesdal spelemannslag, post@setesdalspelemannslag.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Bjørnaraa-gåva: Legat for ungdom

Bjørnaraagåva" frå Torgeir Bjørnaraa til minne om foreldra hans,Tora og Dreng Bjørnaraa, og "Setesdalsgåva" frå valldølar i Amerika -  vart i 1991 slegne saman til eitt legat. 

Den årlege avkastinga av dette utgjer utdannings- og kulturgåva, og er eit legat for alle som er fødde eller busette i Valle eller Bykle kommunar, og er under 30 år. Målsetjinga er å stø ungdom som arbeider med gransking av tema som gjeld Setesdal og/eller Setesdalskulturen, og å utvikle tradisjonsberarar innan kunst og kultur.

Søknadsfristen er 15. november kvart år.

Les statutter og last ned søknadsskjema her:

https://www.bykle.kommune.no/bjoernaraa-gaava-legat-for-ungdom.396613.nn.html

Privatpersoner
logo
LIM-midlar (Likestilling, inkludering og mangfald)

Definisjonar:

Likestilling: at alle personer skal ha like rettigheter og muligheter i samfunnet, uavhengig av blant annet kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, alder, etnisitet og religion.

Inkludering: at alle som bor i Norge skal ha like muligheter og plikter til å bidra og til å delta i fellesskapet, og hvordan samfunnet bør organiseres for å oppnå dette.

Mangfold (menneskelig og kulturelt): at det er en variert sammensetning av mennesker med ulike bakgrunner og forutsetninger i et samfunn eller en institusjon.»

 

Bykle kommune har øyremerka 75 000 kr til friviljuge lag og organisasjonar som kan vise til planar om aktivitetar og arrangement som særleg rettar seg mot likestilling, inkludering og mangfald.  Søknaden sender du til postmottak@bykle.kommune.no og må innehalde omtale av aktiviteten eller arrangementet ein vil gjennomføre og eit budsjett.

 

Søknadsfrist 1. april          

Organisasjoner og foreninger

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post