Surnadal kommunes støtteordninger

Surnadal kommune tilbyr sine innbyggere tre typer støtteordninger, Kleivafondet, Næringsfondet og Kulturmidler. Under fanen "Støtteordninger" kan du lese mer om disse.

Les mer om Surnadal kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (3)
logo
Kleivaprisen

Kleivaprisen har vore delt ut sia 1998. Prisen er oppattkalla etter Hans Hyldbakk sin heim og løyvd gjennom fondet etter same mann.

Det er styret for Kleivafondet (formannskapet i Surnadal kommune) som tildeler prisen til nokon dei meiner har «gjort eller gjer ein innsats for kultur og bygdesoge på ulønt og frivillig basis» i Surnadal kommune.

Har du nokon du meiner fortener prisen, kan du kome med skriftleg, grunngjeve framlegg på kandidat innan 15. april og sende det til post@surnadal.kommune.no eller Surnadal kommune, Bårdshaugvegen 1, 6650 Surnadal.

Bedrifter og næringsliv
Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Kulturmidler

Surnadal kommune gir prosjektsstøtte til kulturtiltak. Dette er altså ikkje støtte til det ein reknar som vanlege driftstiltak, men til enkeltprosjekt som er avgrensa i tid.

Les mer og søk elektronisk på surnadal.kommune.no

Bedrifter og næringsliv
Organisasjoner og foreninger
logo
Næringsfond

Næringsfondet er ei støtteordning som skal nyttast til å styrke nyetableringar, innovasjon og næringsutvikling i Surnadal kommune. Fondet kan også nyttast til vidareutvikling av eksisterande verksemder, stadsutvikling og ulike typar utviklingsarbeid.


Søknadsfristar
Søknadsfristen er løpande og søknadar blir behandla fortløpande gjennom året.

Kva må du ta omsyn til i søknaden
Ut over dette har Surnadal kommunestyre i møte den 18.03.2021 vedteke lokale retningsliner og lokale vurderingskriterie som skal leggast til grunn ved vurdering av søknadar til fondet. Les vedtektene på surnadal.kommune.no

Kva blir IKKJE dekt
Fondsmidlane kan ikkje nyttast til å dekkje løpande drift av kommunen, bortsett frå renter og avdrag på investeringar som er gjort i tråd med fondets føremål.

Det kan heller ikkje gis støtte til verksemder for å dekkje avdrag og renter på lån eller løpande drift.

Det bør heller ikkje gis støtte til verksemd som mottek betydelege overføringar over statsbudsjettet.

Fondet blir årleg tilført midlar gjennom innbetaling av konsesjonsavgift frå dei store kraftprodusentane i kommunen.
Fondet følgjer regjeringas nasjonale standardvedtekter for kraftfond. Her gjeld følgjande: 

”Kraftfondet skal fortrinnsvis anvendes til næringsformål, som for eksempel bedriftsstøtte, tilrettelegging for næringsutvikling i regi av kommunen, stadsutvikling, ulike typer utviklingsarbeid med mer. Fondet kan også benyttes til kommunale investeringer i varige driftsmidler.

Bedrifter og næringsliv

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post