Sunnfjord kommunes stipend og støtteordninger

Sunnfjord kommune tilbyr sine innbyggere ulike støtteordninger og stipender. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du bor eller jobber i Sunnfjord kommune.

Les mer om Sunnfjord kommunes stipend og støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (7)
logo
Driftstilskot for lag og organissasjonar

Driftstilskot for lag og organissasjonar
-Tilskot til drift av lag og organisajonar innan kultur, idrett og frilufsliv kan berre frivillige lag og organisasjonar søke om.
-Søknadsfristen er 1. mars kvart år.
-Søknadsskjema finn du på sunnfjord.kommune.no ein månad før søknadsfristen.

Organisasjoner og foreninger
logo
Tilskot til einskildarrangement og prosjekt

Tilskot til einskildarrangement og prosjekt
-Alle kan søke om midlar til einskildarrangement, prosjekt og andre tiltak og aktivitetar innan kultur, idrett og friluftsliv.
-Det er to søknadsfristar i året: 1. mars og 1. september.
-Søknadsskjema finn du på sunnfjord.kommune.no ein månad før søknadsfristen.

Organisasjoner og foreninger
logo
Jølstrafondet

Tidlegare Jølster kommune oppretta to fond som det er mogleg å søke om tilskot frå; Jølstrafondet og Kjøsnesfjordfondet. Du søker på same skjema for begge fonda.

Retningsliner for fiske- og friluftslivsfond for Jølstra
Vedtatt 28.03.2019 av Kommunestyret i Jølster
§ 1 Føremål som fondet kan støtte
Fondet kan nyttast til å støtte:
1. fiskekultivering
2. tilrettelegging for, og fremjing av, fritidsfiske- og friluftslivsaktivitetar
Tiltaka som vert støtta skal kome ålmenta til gode. Det vert ikkje gjeve tilskot til lag og
organisasjonars medlemsaktivitetar.


§ 2 Geografisk verknadsområde
Tiltak og prosjekt som støttast må vere lokalisert i Jølster (innanfor kommunegrensa av 2019) eller
langs Jølstra.


§ 3 Søkjarar
Søkjarar kan vere lag, organisasjonar, einskildpersonar eller kommune.


§ 4 Søknaden
Søknaden må innehalde:
- omtale av tiltaket/prosjektet det vert søkt støtte til
- opplysningar om kven som står bak søknaden
- budsjett og finansieringsplan for tiltaket/prosjektet
Når lag/organisasjonar søkjer er det krav om at (lagets/organisasjonens) siste godkjende
årsrekneskap og -balanse vert lagt ved.


§ 5 Prioritering av søknader
Dersom det vert naudsynt å prioritere mellom søknader skal følgjande moment ligge til grunn:
- Fellesprosjekt, som fleire aktørar står bak, vert prioritert framfor prosjekt frå enkeltaktørar
og –personar.
- Tiltak knytt til Jølstra, oppstraums Movatnet, med nærliggjande friluftslivsområde, har
fyrsteprioritet.
- Tiltak der tilskot vert rekna som avgjerande for iverksetjing skal prioriterast framfor tiltak
som vert vurdert å ha god tilgang til anna finansiering.


§ 6 Utlysing
Søknader til fondet vert handsama to gonger i året, vår og haust. Det vert annonsert for fondet på
kommunen sine eigne heimesider (på internett) og i sosiale medium. Utlysing vert samordna med
andre kommunale fond.

Les mer og søk på sunnfjord.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Kjøsnesfjordfondet

Tidlegare Jølster kommune oppretta to fond som det er mogleg å søke om tilskot frå; Jølstrafondet og Kjøsnesfjordfondet. Du søker på same skjema for begge fonda.

Retningsliner for Kjøsnesfjordfondet til opphjelp av fisk, vilt og friluftsliv
Oppdatert og vedtatt av kommunestyret i Jølster 28.03.2019
§ 1 Føremål som fondet kan støtte
Fondet kan nyttast til å:
1. fremje fisket i Kjøsnesfjorden, Lundeelva og Jølstravatnet. Dette vil innebere moglegheit for
finansiering av konkrete fiskebiologiske undersøkingar, prøvefiske, biotopforbetrande tiltak,
og tiltak som fører til utvikling av fisket. Opprekninga er ikkje uttømmande.
2. fremje viltforvaltninga i området som grensar til Kjøsnesfjorden
3. fremje friluftslivet i området Kjøsnesfjorden med nærliggjande friluftsområde. Tiltak kan vere
vedlikehald, oppgradering av eksisterande turløyper, opparbeiding av nye stiar og
utsiktsrydding. Opprekninga er ikkje uttømmande.
Tiltaka som vert støtta skal kome ålmenta til gode. Det vert ikkje gjeve tilskot til lag og
organisasjonars medlemsaktivitetar.


§ 2 Søkjarar
Søkjarar kan vere lag, organisasjonar, einskildpersonar eller kommune.


§ 3 Søknaden
Søknaden må innehalde:
- omtale av tiltaket/prosjektet det vert søkt støtte til
- opplysningar om kven som står bak søknaden
- budsjett og finansieringsplan for tiltaket/prosjektet
Når lag/organisasjonar søkjer er det krav om at (lagets/organisasjonens) siste godkjende
årsrekneskap og -balanse vert lagt ved.


§ 4 Prioritering av søknader
Dersom det vert naudsynt å prioritere mellom søknader skal følgjande moment ligge til grunn:
- Fellesprosjekt, som fleire aktørar står bak, vert prioritert framfor prosjekt frå enkeltaktørar
og –personar.
- Tiltak som har å gjere med fisk blir prioritert føre vilt- og friluftslivstiltak.
- Tiltak der tilskot vert rekna som avgjerande for iverksetjing skal prioriterast framfor tiltak
som vert vurdert å ha god tilgang til anna finansiering.


§ 5 Utlysing
Søknader til fondet vert handsama to gonger i året, vår og haust. Det vert annonsert for fondet på
kommunen sine eigne heimesider (på internett) og i sosiale medium. Utlysing vert samordna med
andre kommunale fond.

Les mer og søk på sunnfjord.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Ungdomsrådet sine midlar for barn og ungdom

Ungdomsrådet vil bidra til auka aktivitet og trivsel for barn og ungdom i Sunnfjord kommune. Ungdomsrådsmidlane er ein enkel måte å søke om tilskot som kjem barn og ungdom til gode.

Kva kan du søke om støtte til?
Prosjekt for barn og ungdom 
Rusfrie arrangement eller aktivitetstiltak for barn og ungdom
Utstyr retta mot aktivitet for barn og ungdom
Andre tiltak som betrar oppvekstmiljøet for barn og ungdom
Midlane er retta mot mindre eingongsinvesteringar, ikkje generell drift.

Kven kan søke?
Privatpersonar, elevråd eller andre lag/organisasjonar kan søke om støtte. 
Midlane skal gå til tiltak for barn og ungdom mellom 6 og 20 år 
Barn og/eller ungdom skal delta i planlegging og gjennomføring av tiltaket. 

Les mer og søk elektronisk på kommunens nettsider:

https://sunnfjord.kommune.no/tenester/kultur-idrett-og-friluftsliv/tilskot-og-stotteordningar/ungdomsradet-sine-midlar-for-barn-og-ungdom/

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Fritidskort for barn i Sunnfjord kommune

Kva er fritidskort? 
Fritidskortet er eit tilbod til born og unge i låginntektsfamiliar med bustadadresse i Sunnfjord kommune. Kvart barn kan få ein gratis fritidsaktivitet kvart år.  

Fritidskortet bidrar til å dekke utgifter til medlemskap og aktivitetsavgift i kor, korps, idrett, 4H eller liknande. Aktiviteten må skje minst 10 gongar i løp av ein sesong.

Kven kan få fritidskort?
Fritidskortet er for born og unge i husstandar som har ei samla brutto årsinntekt på under 560 000 kroner. Føresette må gje skriftleg stadfesting på at familien er i målgruppa for ordninga.  Dette kan du gjere når du melder barnet på aktiviteten.

Eit fritidskort tilhøyrer kvart enkelt barn. Det kan ikkje bli overført til søsken eller andre barn.
Fritidskortet gjeld for barn og unge frå og med 6 til og med 18 år.


Korleis får eg fritidskort til mine barn?
Fritidskortet er digitalt og du kan hente det på aktivitetskalenderen til Sunnfjord kommune. Føresette lagar ein profil i eige namn og følgjer rettleiinga for å hente fritidskort for kvart barn.

Privatpersoner
logo
Kulturprisen og Eldsjelprisen

Sunnfjord kommune deler årleg ut ein kulturpris for å løfte fram og gje merksemd og heider til våre beste kulturaktørar og –personar, innanfor det utvida kulturbegrepet.

Kommunen deler også årleg ut ein eldsjelpris for å løfte fram og gje merksemd og heider til ein einskildperson som har gjort ein særleg innsats innan frivilliglivet.

Les mer på kommunens nettsider:

https://sunnfjord.kommune.no/tenester/kultur-idrett-og-friluftsliv/tilskot-og-stotteordningar/heidersprisar-innan-kultur/

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post

Fakta om Sunnfjord kommunes stipend og støtteordninger