Haugesund kommunes støtteordninger

Haugesund kommune tilbyr sine innbyggere flere legat, priser og offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Haugesund kommune.

Les mer om Haugesund kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (20)
logo
Haugesunds bys legat for økonomisk vanskeligstilte

Legatets formål er å gi bistand til økonomisk vanskeligstilte – enslige, familier og organisasjoner innenfor Haugesund kommune.

Søknadsfristen er 15. mars.

Du finner søknadsskjema på haugesund.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Legat - økonomisk støtte

Dette legatet ble sammenslått i 2014 og følgende tidligere legater inngår her: Fru Louise Stolt Nielsens legat til beste for trengende syke i Haugesund og Petra og Stener Herviks legat.

Har som formål å gi økonomisk støtte til:

Haugesund Indremisjons diakoniarbeid
Sjømannskirken (Den norske kirke i utlandet)
Frelsesarméen i Haugesund
Vår Frelsers Menighets diakoniarbeid,
Evt. andre lag/organisasjoner som driver tilsvarende diakoniarbeid


Styret kan også beslutte at andre organisasjoner kan søke om og tildeles støtte, etter eventuell utlysning. Søkere som ønsker å få støtte fra legatet må sende søknad. Det er ikke et eget søknadsskjema.

Organisasjoner og foreninger
logo
Anna Knutsens F. Fostenes med flere sitt fond til utsmykking av Haugesund

Fondet skal gi støtte til utsmykking og forskjønnelse innen Haugesund by, i eller rundt rådhuset. Det kan også gis støtte andre passende steder utendørs i byen. Det kan være som støtte til skulptur eller kunstnerisk utsmykking av offentlige eller kommunale bygninger.

Fondet ble sammenslått i 2015 og følgende tidligere legater inngår her: Anna Knutsen f. Fostenes’ Fond til utsmykking av Haugesund, R.G. Haglands legat til Haugesunds by’s forskjønnelse og kulturelle formål innen byen og Skipsreder Kr. Høgh Hervigs legat.

Utdeling finner sted etter søknad. Det er ikke et eget søknadsskjema.

Søknaden sendes postmottak@haugesund.kommune.no eller per brev til:

Haugesund kommune 
Politisk sekretariat
Postboks 2160 
5504 Haugesund

Legat  - økonomisk støtte

Privatpersoner
Organisasjoner og foreninger
logo
Kristine og Steffen Staalesens legat

Deles ut til beste for verdige, trengende arbeidere i Haugesund som på grunn av alderdom eller sykdom ikke lenger er arbeidsdyktige og som ikke mottar offentlig støtte. Arbeidere som har stått i Steffen Staalesen eller hans families tjeneste, skal være fortrinnsberettiget, uansett bosted.

Det legges opp til årlige utdelinger av legatmidler den 29. mai.

Kortfattet søknad med kontonummer kan sendes til  fra og med 1. januar og senest 29. mai.

Privatpersoner
logo
Familien Vormestrands legat

Til boenheter/institusjoner for psykisk utviklingshemmede i Rogaland.

Vi ønsker med dette å gjøre oppmerksom på muligheten for psykisk utviklingshemmede til å søke støtte fra familien Vormestrands legat. Målgruppe for legatetet er psykisk utviklingshemmede over 18 år bosatt i Rogaland. Midler kan utdeles til psykisk utviklingshemmede som har behov for ledsaking på ferier og som selv ikke har økonomi til å dekke slike utgifter.  Utdelingen skal ikke erstatte vanlige offentlige ytelser.

Retningsgivende inntektsgrense utover minstepensjon er satt til 1/4 G.  Retningsgivende formuesgrense er satt til 1,75 G. Søkeren kan selv eie huset eller leiligheten som han/hun bor i. Inntekt og formue må dokumenteres ved ligningsattest.

Søknadsfrist for tildeling er 01.04.

Interesserte kan sende søknad:

Kirsten Jackman
Kistebergstien 10 A, 4032 Stavanger
E-post: kjackman@online.no 
Mobil: 930 91 815

Organisasjoner og foreninger
logo
Christian Haalands A/S fond til fremme av trivsel og miljø for eldre i Haugesund

Fondets avkastning skal brukes til å bedre og fremme trivsel og miljø for de eldre i Haugesund. Det er en forutsetning at de årlige beløp ikke anvendes til den ordinære drift av eldreinstitusjoner i Haugesund, men brukes til ekstraordinære tiltak som kan være til glede og nytte for de eldre og bedre deres miljø.

Med «de eldre i Haugesund» menes de personer som ferdige med sin yrkesaktive periode. Det overlates imidlertid til styret ved skjønn å avgjøre hvem som går inn under begrepet «de eldre».

Både organisasjoner, interessegrupper og andre som arbeider til fremme av trivsel og miljø blant de eldre kan søke.  Tiltak med varig verdi vil bli vurdert ekstra positivt.

Søknaden må inneholde hvilket beløp det søkes om og legge ved et enkelt budsjett. De som har søkt før og mottatt midler, må legge ved et enkelt regnskap. I søknaden må det opplyses om navn, mailadresse/adresse og kontonummer som skal benyttes. Det er ikke eget søknadsskjema.

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Anna Margrethe og O.J. Hanssens legat

Til støtte for handikappede og blinde i Haugesund og distriktet.

Spesielt til anskaffelse av hjelpemidler av enhver art, som ikke kan påregnes av det offentlige. Fortrinnsberettiget er søkere med vanskelig økonomi eller som mangler forsørger.

Søknadsfrist er i løpet av mars og april.

Eget søknadsskjema fås hos
O.J. Hanssen AS
Haraldsgata 147
5527 Haugesund

Privatpersoner
logo
Skipsreder Kr. Høgs Herviks utannelsesfond

Til elever som har tatt eksamen ved videregående skoler i Haugesund, fortrinnsvis til funksjonærutdannelse i rederinæring, fiskeri og handel, - i rekkefølge som her nevnt, - og/eller som stipendier for videre utdannelse av haugesundere uteksaminert ved Norges Handelshøyskole, - eller av ungdom som søker praktisk utdannelse i rederivirksomhet i utlandet.

Stipendiebeløp kr 30 000 - 35.000 fordelt på de kvalifiserte søkerne. Søknadsfrist er 15. mars.

Søknaden sendes til:
Haugesund Rederiforening
Postboks 516
5501 Haugesund

Privatpersoner
logo
Haugesunds bys utdanningslegat

Legatets formål er å gi støtte til personer som tar videre utdannelse, og som er fra Haugesund. Støtten skal fordeles likt mellom de som tar høyere utdannelse og/eller de som utdanner seg innenfor praktiske fag. Legat porsjonenes størrelse fastsettes etter styrets skjønn.no

Legatet ble opprettet i 2015 ved sammenslåing av følgende legater:

• Hanna Brummenæs' og Bertha Torgersens legat til fordel for unge, evnerike kvinner og menn som ønsker å utdanne seg i fortrinnsvis praktiske fag

• H. M. Wrangells og Hustrus legat for videreutdannelse av ubemidlede mænd m.v.

• Jubilæumslegatet av 1616 for den høiere skole

Søknadsfrist er 15. august.

Søknadsskjema finner du på haugesund.kommune.no

Privatpersoner
logo
Elisabeth og Knut Knutsen OAS stipendiefond for pedagogisk personale i grunnskolen i Hauge

Fondet ble opprettet ved gavebrev av 7. desember 1918 fra skipsreder Knut Knutsen OAS og hustru Elisabeth f. Bakke i den hensikt å sette pedagogisk personale ved grunnskolen i Haugesund i stand til å foreta reiser og studier i pedagogisk øyemed, der det ikke kan forventes bidrag av kommunale midler.

Som regel skal et års renteavkastning utdeles i et eller to eller høyst tre stipender etter styrets bestemmelse. Styret består av rådmannens representant samt en kvinnelig og en mannlig lærer blant lærerne i Haugesund. Hvis det et år ikke foreligger berettiget grunn til å dele ut rentene, kan beløpet enten reserveres til utdeling neste år eller legges til kapitalen.

Stipend blir utdelt av styret etter søknad. Berettiget til å komme i betraktning er pedagogisk personale i grunnskolen i Haugesund og som forplikter seg til å bli i grunnskolen et år etter stipendets benyttelse. Det skal sendes skriftlig reiseberetning.

Stipendet kunngjøres ved oppslag på skolene.

Link til søknadsskjema finner du på haugesund.kommune.no

Privatpersoner
logo
Elisabeth Knutsens legat for videregående utdannelse av evnerik ungdom i Haugesund

For videregående utdannelse av evnerik ungdom hjemmehørende i Haugesund etter bestått eksamen fra 3-årig vgs. skole til studieopphold v/universitet, teknisk høyskole, handelshøyskole, eller dermed likestilte vitenskapelige institutter.  Årlig utdeles kr. 8 000 - 10 000 fordelt på 1 - 2 personer.

Søknadsfrist er 1. mars.

Søknadsskjema fås hos:
Skeisvang videregående skole
Rogalandsgata 197
5518 Haugesund
Telefon 52 70 37 10
E-post: skeisvang-vgs@skole.rogfk.no 

Privatpersoner
logo
A/S Haugesund Sjøforsikringsselskaps stipendfond for rektor og lærere ved Vardafjell vider

Fondets hensikt er å sette rektor og lærere i stand til å foreta reiser i pedagogisk og vitenskapelig øyemed. Reiseinnberetninger gis skriftlig til fondets styre etter reisen.

Stipendiet blir utdelt av styret etter søknad og berettiget til å komme i betraktning er rektor og faste lærere som har virket ved skolen i 3 år og forplikter seg til å bli ved skolen i minst 1 år etter stipendiereisen. Det er ikke et eget søknadsskjema.

Søknad sendes til:
Vardafjell videregående skole
v/Guttorm Undheim
Spannavegen 25
5532 Haugesund
Telefon: 52 70 99 10
E-post: vardafjell-vgs@skole.rogfk.no

Privatpersoner
logo
Kulturstipend

Hva er kulturstipendet
Kulturstipendet er et stipend som skal stimulere kunstnere og andre kulturarbeidere med tilknytning til Haugesund til videreutvikling innen sitt fagområde.
Kulturstipendet er på kr 50.000 og kan i sin helhet deles ut til en person eller fordeles på flere.


Hvordan søke om kulturstipend
Søknadsfristen er 30. november hvert år.

Søk elektronisk på haugesund.kommune.no

Privatpersoner
logo
Kulturpris

Hva er Haugesund kommunes kulturpris?
Kulturprisen er en honnør for langvarig og/eller særs betydningsfull innsats for kulturlivet i Haugesund.
Frivillige organisasjoner, kulturinstitusjoner og enkeltpersoner oppfordres til å komme med godt begrunnede forslag til kandidater.


Slik sender du inn forslag
Frist for innsending av forslag er 30. november hvert år. 

Send inn forslag via skjema som du finner på haugesund.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Idrettspris

Idrettspris
Idrettsprisen skal være en honnør til den idrettsutøver som  har oppnådd de beste idrettslige resultater. Grunngitte forslag til kandidater kan sendes inn av enkeltpersoner og idrettslag.

Innsending av forslag til kandidat til idrettspris
Frist for innsending av forslag er 30. november hvert år. 

Fyll ut skjemaet som du finner på haugesund.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Idrettsstipend

Idrettsstipend
Idrettsstipendet skal primært være en hjelp for idrettsutøvere og ledere til personlig videreutvikling og samtidig tjene som stimulans og inspirasjon for fortsatt innsats for idrettslivet i Haugesund.
Idrettsstipendet er på kr. 50.000 kr og kan i sin helhet deles ut til en person eller fordeles på flere.
Grunngitte forslag til kandidater kan sendes inn av enkeltpersoner og idrettslag.


Innsending av søknad om idrettsstipend
Frist for innsending av søknad er 30. november hvert år. 

Fyll ut skjemaet som du finner på haugesund.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Integreringspris

Prisen skal skape økt bevissthet om integrering og stimulere til at flere engasjerer seg for å bedre hverdagen til mennesker som kan oppleve seg sosialt isolerte og ensomme og som lett faller utenfor arbeidsliv, skole, foreningsliv, fritidsaktiviteter og i lokalsamfunn.

Prisen kan deles ut til frivillige lag, foreninger, arbeidsgivere eller enkeltpersoner som har sitt virke i Haugesund kommune.
Prisen gis til enkeltpersoner, organisasjoner eller bedrifter som har gjort et betydelig arbeid for å inkludere innvandrere i arbeidslivet og – eller lokalsamfunnet.

Innsending av forslag til kandidat til integreringspris


Frist for innsending av forslag lyses ut på kommunens nettsider.

Fyll ut skjemaet som du finner på haugesund.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Tilskudd til kunst- og kulturarrangementer

Kriterier for tilskudd til kunst- og kulturarrangementer


Tilskuddsordningen er opprettet for å sikre et bredt spekter av kunst-  og kulturarrangementer i Haugesund. Midlene skal tjene som en motivasjon til å realisere prosjekter og en økonomisk sikkerhet for arrangørene.

Det er et avgjørende vilkår at prosjektet eller arrangementet har som hovedformål å formidle kunst og kultur av god kvalitet. Nyskaping vektlegges særskilt.

1. Det må søkes i forkant av arrangementet. I særlige tilfeller kan arrangementstilskuddet gis som et direkte tilskudd i forkant av arrangementet.
2. Søknadsfristen er løpende.
3. Det gis primært tilskudd til lokalbaserte kulturbedrifter, institusjoner, organisasjoner, grupper, kunstnere og enkeltpersoner.
4. Det gis tilskudd til kulturarrangementer og sceneproduksjoner innen musikk, scenekunst, visuell kunst og litteratur.
5. Det kan også gis tilskudd til aktører uten tilhold Haugesund, når disse er ansvarlig for tiltak som skapes/gjennomføres i byen eller på annen måte kommer byen til gode.
6. Institusjoner og organisasjoner som mottar årlig faste driftstilskudd, vil bli nedprioritert.
7. For filmproduksjoner henvises søkere til Filmkraft Rogaland AS.
8. Det gis ikke støtte til plateinnspillinger eller bokprosjekt.
9. Søknaden må inneholde beskrivelse av tiltaket, angitt målgruppe, formål, program og budsjett med oversikt over forventede inntekter og utgifter.
10. Fristen for innsending av rapport/regnskap er to måneder etter gjennomføringen av arrangementet / tiltaket. Dersom rapport/regnskap ikke er mottatt innen angitt frist bortfaller tilsagnet automatisk.

Hvordan søke om tilskudd


Det er løpende søknadsfrist. 

Søk elektronisk på haugesund.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Driftstilskudd til organisasjoner for barn og unge

For å få driftstilskudd må organisasjonen
-drive aktivitet for barn og unge (ikke til foreninger med bare voksne medlemmer)
-ha hovedtilholdssted i Haugesund
-være åpen for alle
-ha en demokratisk oppbygging, egen økonomistyring og egne vedtekter
-ha et demokratisk valgt styre
-bygge på individuelt medlemskap
-ha en medlemskontingent på minst kr 100,- pr år
-ha minst 10 aktive medlemmer m/bostedsadresse i Haugesund
-ha minst 8 samlinger pr. år for medlemmene (utenom styremøter o.l.)

Les vedtekter og søk elektronisk på haugesund.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Fritidskassen

Fritidskassen er for barn og unge fra 6 til 18 år som lever i familier med periodevis eller langvarig vanskelig økonomi.

Formålet med Fritidskassen er at barn og unge i familier med stram økonomi skal kunne delta i organiserte fritidsaktiviteter, og ha nødvendig utstyr til dette.

Du kan få støtte til
kontingent
deltakeravgift
treningsavgift
nødvendig utstyr til aktiviteten


Hvordan få støtte
Du må ta kontakt med kontaktlærer, sosiallærer, helsesykepleier, trener, leder i klubben, saksbehandler i NAV, barnevern, flyktningtjenesten eller lignende. De sender kopi av fakturaen du har fått til oss i Haugesund kommune, og vi betaler fakturaen direkte til klubben/organisasjonen. Vi betaler aldri ut midler til foreldre/foresatte.

Les mer om prosjektet og hvordan du kan søke på haugesund.kommune.no

Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post